Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova

NN 10/2021 (5.2.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

203

Na temelju članka 146. i 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LETENJU ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o letenju zrakoplova (»Narodne novine«, broj 32/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. akrobatski let (aerobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu njegovog položaja, neuobičajeni položaj ili neuobičajenu promjenu brzine leta, koji nije potreban za uobičajeni let ili osposobljavanje za dozvole ili ocjene koje nisu akrobatske ocjene

2. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 6000 m (20 000 stopa) koji pokriva više od polovine neba

3. dječji balon (toy balloon): obojani balon od lateksa ili folije punjen helijem, uobičajene visine od 25 – 30 centimetara, koji se obično koristi kao dječja igračka ili dekoracija

4. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa

5. IFR (instrument flight rules): oznaka koja se upotrebljava za označivanje pravila instrumentalnog letenja

6. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja u skladu s pravilima instrumentalnog letenja

7. IMC (instrument meteorological conditions): oznaka koja se upotrebljava za označivanje instrumentalnih meteoroloških uvjeta

8. instrumentalni meteorološki uvjeti (IMC): meteorološki uvjeti izraženi u smislu vidljivosti, udaljenosti od oblaka i baze oblaka, manji od minimuma utvrđenih za vizualne meteorološke uvjete

9. jedrilica (sailplane): zrakoplov teži od zraka koji uzgon u letu dobiva zbog aerodinamičkih reakcija na nepokretnim podiznim površinama, a čiji slobodan let ne ovisi o motoru, uključujući i ovjesne jedrilice, parajedrilice i ostale slične letjelice

10. kontrolirana zona (control zone; CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do određene gornje granice

11. kontrolirani aerodrom (controlled aerodrome): aerodrom na kojem se za aerodromski promet pružaju usluge kontrole zračnog prometa bez obzira na to postoji li kontrolirana zona

12. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji se izdaje odobrenje kontrole zračnog prometa

13. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace): zračni prostor određenih dimenzija unutar kojega se usluga kontrole zračnog prometa provodi u skladu sa klasifikacijom zračnog prostora

14. leteći lampion (sky lantern): mali balon punjen vrućim zrakom, uobičajene visine 100 centimetara i uobičajenog promjera od 60 centimetara, koji se koristi prilikom raznih svečanosti. Napravljen je od papira i sadrži otvoreni plamen pričvršćen uz otvor na dnu balona

15. manevarska površina (manoeuvring area): dio aerodroma određen za uzlijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, ne uključujući stajanku

16. motorna jedrilica (powered sailplane): jedrilica opremljena s jednim ili više motora koja, kad motori ne rade, ima sve karakteristike jedrilice

17. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time; EAT): vrijeme u kojem jedinica kontrole zračnog prometa očekuje da će zrakoplov koji kasni u dolasku napustiti preletište čekanja (holding fix) radi završetka prilaženja za slijetanje. Stvarno vrijeme napuštanja petlje čekanja ovisit će o odobrenju za prilaz (approach clearance)

18. opasno područje (danger area) znači dio zračnog prostora utvrđenih dimenzija u kojem se tijekom određenog vremenskog razdoblja odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za let zrakoplova;

19. operativna površina (movement area): dio aerodroma predviđen za uzlijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, a sastoji se od manevarske površine i stajanke (stajanki)

20. osoblje koje obavlja sigurnosno osjetljive zadatke (safety-sensitive personnel): osobe koje mogu ugroziti zrakoplovnu sigurnost ako nepravilno obavljaju svoje dužnosti i funkcije, uključujući članove letačke posade i članove kabinske posade, osoblje za održavanje zrakoplova i kontrolore zračnog prometa

21. plan leta (flight plan): skup određenih informacija koje se dostavljaju jedinicama za pružanje usluga zračnog prometa o planiranom letu ili dijelu leta zrakoplova

22. posebno regulirani avion: avion projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za avion opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za avion namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni avion uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N;

23. posebno regulirani balon: balon projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen nije veći od:

a) 1200 m3 za balon uzgonjen vrućim zrakom ili

b) 400 m3 za balon uzgonjen plinom;

24. posebno regulirani helikopter: helikopter projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za helikopter opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za helikopter namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni helikopter uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 3 kg/kW;

25. posebno regulirana jedrilica: jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 250 kg

b) 265 kg za jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom ili

c) 275 kg za jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina;

26. posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građenu jedrilicu s pomoćnim motorom uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N;

27. posebno regulirani zračni brod: zračni brod projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen ne prelazi:

a) 1200 m3 za zračni brod uzgonjen vrućim zrakom ili

b) 400 m3 za zračni brod uzgonjen plinom;

28. posebno regulirani žiroplan: žiroplan projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za žiroplan opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za žiroplan namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni žiroplan uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N;

29. pozicija za čekanje (runway holding position): označena pozicija namijenjena za zaštitu uzletno-sletne staze, površine s ograničenjem prepreka ili kritične/osjetljive zone ILS/MLS, na kojoj se zrakoplovi u vožnji po tlu i vozila moraju zaustaviti i čekati, osim ako im aerodromski kontrolni toranj ne izda drukčije odobrenje

30. predviđeno trajanje leta (estimated elapsed time; EET): predviđeno vrijeme potrebno za let između dvije značajne točke

31. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti

32. proračunato vrijeme polijetanja (Calculated Take off Time; CTOT): vrijeme polijetanja zrakoplova koje je dodijeljeno od Upravitelja mreže (Network Manager-a)

33. psihoaktivne tvari (psychoactive substances): alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kokain, ostali psihostimulansi, halucinogene tvari i hlapiva otapala, osim kofeina i duhana

34. raketni model (rocket model): letjelica izrađena od nemetalnih dijelova koja se kreće zrakom bez pomoći aerodinamičkih uzgonskih sila i pogonjena je modelarskim raketnim motorom industrijske izrade, a za sigurni povratak na zemlju koristi uređaj za sigurno prizemljenje – padobran, traku, krila ili elise što joj omogućuje ponovno korištenje

35. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu, a označuje visinu, apsolutnu visinu ili razinu leta

36. slobodni balon bez posade (unmanned free balloon): zrakoplov lakši od zraka, bez motornog pogona, bez posade, u slobodnom letu

37. točka javljanja (reporting point): određena geografska lokacija u odnosu na koju se može javiti pozicija zrakoplova

38. udaljeni pilot (remote pilot): fizička osoba odgovorna za sigurno upravljanje letom bespilotnog zrakoplova koja upravlja njegovim komandama leta, bilo ručno ili, kada bespilotni zrakoplov leti na automatiziran način, praćenjem njegova pravca letenja uz mogućnost intervencije i promjene pravca u svakom trenutku. U smislu odredaba Zakona o zračnom prometu, udaljeni pilot se smatra zapovjednikom zrakoplova.

39. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora utvrđenih dimenzija iznad zemlje i teritorijalnih voda države u kojemu je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s određenim uvjetima

40. VFR (visual flight rules): oznaka koja se upotrebljava za označivanje pravila vizualnog letenja

41. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja u skladu s pravilima vizualnog letenja

42. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju bilježi ovlašteni motritelj ili automatski sustav

43. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu

44. vidljivost (visibility): vidljivost u zrakoplovstvu, koja je veća od:

a) najveće udaljenosti na kojoj se crni objekt odgovarajućih dimenzija, smješten blizu tla, može vidjeti i prepoznati u odnosu na svijetlu pozadinu

b) najveće udaljenosti na kojoj se svjetla jakosti oko 1000 kandela mogu vidjeti i raspoznati u odnosu na neosvijetljenu pozadinu

45. vizualni meteorološki uvjeti (VMC): meteorološki uvjeti izraženi u smislu vidljivosti, udaljenosti od oblaka i baze oblaka, jednaki utvrđenim minimumima ili veći od njih

46. VMC (visual meteorological conditions): oznaka koja se upotrebljava za označivanje vizualnih meteoroloških uvjeta

47. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnog prostora utvrđenih dimenzija iznad zemlje i teritorijalnih voda države u kojemu je letenje zrakoplova zabranjeno

48. zlouporaba tvari (misuse of substances): uporaba jedne ili više psihoaktivnih tvari od strane letačke posade, članova kabinskog i drugog osoblja koje obavlja sigurnosno osjetljive zadatke tako da:

a) to predstavlja neposrednu opasnost za korisnika ili ugrožava život, zdravlje ili dobrobit drugih; i/ili

b) to uzrokuje ili pogoršava profesionalni, socijalni, mentalni ili fizički problem ili poremećaj

49. zmaj (kite): igračka vezana dugom vrpcom koja se sastoji od lakog okvira obloženog tankim materijalom i koristi za letenje po vjetrovitom vremenu

50. zračni prostori usluga u zračnom prometu (air traffic services airspaces):zračni prostori određenih dimenzija, označeni abecedno, u kojima se mogu obavljati određene vrste letova, za koje su navedene usluge zračnog prometa i pravila rada

51. zrakoplov (aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka koja nije reakcija zraka u odnosu na zemljinu površinu.«

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se naslov i članak 16.a koji glase:

»Letenje ispod minimalnih visina za pilote balona, jedrilica i aviona

Članak 16.a

(1) Pilot balona smije letjeti ispod minimalnih visina propisanih za VFR letove kada letove obavlja izvan gusto naseljenih područja gradova i naselja na visinama koje osiguravaju:

a) da u bilo kojoj fazi leta neće doći do ugrožavanja osoba ili imovine na tlu i

b) prelijetanje prepreka na siguran način, bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.

(2) Pilot jedrilice ili motorne jedrilice smije letjeti ispod minimalnih visina propisanih za VFR letove kada jedri na padini izvan gusto naseljenih područja gradova i naselja na visinama koje osiguravaju:

a) da u bilo kojoj fazi leta neće doći do ugrožavanja osoba ili imovine na tlu i

b) prelijetanje prepreka na siguran način, bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.

(3) Pilot aviona ili motorne jedrilice smije letjeti ispod minimalnih visina propisanih za VFR letove kada vuče jedrilicu na padinu izvan gusto naseljenih područja gradova i naselja na visinama koje osiguravaju:

a) da u bilo kojoj fazi leta neće doći do ugrožavanja osoba ili imovine na tlu i

b) prelijetanje prepreka na siguran način, bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.«

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Sljedeći letovi i aktivnosti smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije:

1. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova u skladu s odredbama članka 19. Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim na temelju tog Zakona

2. letovi ispod minimalne visine ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu

3. letovi ispod mostova i sličnih građevina, te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. ovoga Pravilnika

4. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika

5. letenje neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom (raketni modeli i ispaljivanje pirotehničkih objekata)

6. zrakoplovne priredbe u skladu s odredbama članka 21. Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim na temelju tog Zakona

7. korištenje vezanih balona bez posade

8. puštanje slobodnih balona bez posade u skladu s odredbom članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno za:

a) izvanaerodromsko uzlijetanje balona

b) ispaljivanje pirotehničkih objekata kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev operatoru koji dokaže da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje.

(4) Opće odobrenje iz stavka 3. ovoga članka izdaje se ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća koje uključuju potrebu obavljanja letova, djelovanja ili postupaka iz stavka 1. ovoga članka te ako:

a) se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti

b) ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju, nakon određivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja, uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno, ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje ili

c) ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto uzrokovalo neprimjerene troškove.

(5) Odobrenje iz stavaka 1. i 3. ovoga članka može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama sukladno uvjetima koje utvrđuje Agencija.

(6) Odobrenje iz stavaka 1. i 3. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja, uvjete, potrebne upute, prostorni opseg valjanosti odobrenja, a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari, po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova.«

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Pilot zrakoplova, udaljeni pilot ili rukovatelj drugog letećeg objekta odgovorni su za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Uredbe (EU) 923/2012.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka, ne primjenjuje se na udaljenog pilota kada obavlja let u otvorenoj kategoriji sukladno odredbama Provedbene uredbe komisije (EU) 2019/947 оd 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11. 6. 2019.)

(3) Operator zrakoplova odnosno operator bespilotnog zrakoplova ili drugog letećeg objekta odgovoran je za štetne posljedice koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova odnosno udaljenom pilotu ili rukovatelju drugog letećeg objekta da obavi određene poslove ili zadaće.«

Članak 5.

Iza članka 29. dodaje se naslov i članak 29.a koji glase:

»Posebna ograničenja prilikom letenja posebno reguliranim zrakoplovom

Članak 29.a

Pilot ne smije obavljati letove posebno reguliranim zrakoplovom:

1) iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja

2) iznad skupina ljudi na otvorenom i

3) na visinama koje ne osiguravaju:

a) da u bilo kojoj fazi leta neće doći do ugrožavanja osoba ili imovine na tlu i

b) prelijetanje prepreka na siguran način, bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.«

Članak 6.

Iza članka 34. dodaje se naslov i članak 34.a koji glase:

»Letenje bespilotnih zrakoplova na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predviđeno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija i u njihovoj okolici

Članak 34.a

(1) Bespilotnim zrakoplovom dopušteno je letenje na udaljenosti od najmanje 4 km od ruba i 6 km od praga uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova smiju se izvoditi i na manjim udaljenostima od propisanih u stavku 1. ovoga članka, ukoliko operator bespilotnog zrakoplova prethodno ishodi suglasnost operatora nekontroliranog aerodroma.«

Članak 7.

Iza članka 75. dodaje se naslov i članak 75.a koji glase:

»Zlouporaba psihoaktivnih tvari

Članak 75.a

(1) Član posade zrakoplova koji obavlja dužnosti kritične za zrakoplovnu sigurnost ne smije obavljati takve dužnosti pod utjecajem jedne ili više psihoaktivnih tvari koje:

predstavljaju neposrednu opasnost za korisnika ili ugrožavaju život, zdravlje ili dobrobit drugih osoba i/ili

uzrokuju, odnosno pogoršavaju profesionalni, socijalni, mentalni ili fizički problem ili poremećaj.

(2) U smislu ovoga Pravilnika, smatrat će se da je pod utjecajem alkohola član posade zrakoplova dok obavlja svoje dužnosti ako mu se utvrdi koncentracija alkohola u organizmu veća od 0,2 g/kg (gram alkohola po kilogramu krvi) odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(3) Član posade zrakoplova koji odbije surađivati tijekom alkotestiranja ili za kojeg je pozitivnim alkotestom utvrđeno da je pod utjecajem alkohola ne dopušta se obavljanje dužnosti.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 7. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 14. veljače 2021.

Klasa: 011-01/20-01/130

Urbroj: 530-07-1-1-21-5

Zagreb, 22. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.