Statut LiPO

NN 11/2021 (9.2.2021.), Statut LiPO

POLITIČKE STRANKE

209

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14), članka 6. i 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), Osnivački Sabor stranke LiPO 12. prosinca 2020. godine u Gospiću, donio je

STATUT LiPO

I. TEMELJNA NAČELA

Temeljna načela i ciljevi

Članak 1.

(1) LiPO je politička stranka osnovana zbog promicanja posebnosti i vrijednosti Republike Hrvatske i Ličko-senjske županije.

(2) U ostvarivanju svojih temeljnih vrijednosti i ciljeva LiPO će se zauzimati za gospodarski, kulturni, demografski i svaki drugi razvitak Republike Hrvatske i Ličko-senjske županije, koristeći isključivo demokratska sredstva, na načelima demokracije i vladavine prava.

Područje djelovanja

Članak 2.

(1) LiPO djeluje u Republici Hrvatskoj sa posebnim programskim ciljevima u svrhu razvoja Ličko-senjske županije.

(2) Djelovanje stranke LiPO može se proširiti i na inozemstvo.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište stranke LiPO, znak, način predstavljanja i zastupanja stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, način i oblici organiziranja stranke, upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja, sredstva za rad, prestanak rada i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada kao i druga pitanja koja su od interesa za članstvo.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Predstavljanje i zastupanje

Članak 4.

(1) Stranku LiPO predstavlja i zastupa Predsjednik stranke.

(2) U slučaju privremene spriječenosti predsjednika stranke stranku predstavlja i zastupa osoba koju posebnom odlukom ovlasti Predsjednik.

Naziv i sjedište

Članak 5.

(1) Naziv stranke je: LiPO.

(2) Sjedište stranke LiPO je u Gospiću. O promjeni adrese sjedišta odlučuje Predsjedništvo stranke.

(3) LiPO stječe status pravne osobe upisom u registar političkih stranaka pri nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske.

Obilježja stranke LiPO

Članak 6.

(1) LiPO ima svoj znak, pečat i zastavu.

(2) Pečat je pravokutnog oblika 30 mm širine i 45 mm dužine, na kojem je utisnut logo stranke LiPO i sjedište stranke »Gospić«. Stranka može imati više pečata istog sadržaja.

(3) Logo stranke je na plavoj podlozi bijelim slovima ispisano »LiPO«, a u donjem desnom uglu su dvije kockice crvene i bijele boje.

(4) Zastava je pravokutnog oblika, plave boje s ispisanim logom stranke na sredini zastave.

(5) Uporaba i čuvanje pečata utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva.

Javnost rada

Članak 7.

(1) Rad stranke LiPO je javan.

(2) Za javnost rada odgovara Predsjednik stranke.

(3) Tijela stranke LiPO mogu isključiti javnost kada se raspravlja i odlučuje o unutarstranačkim pitanjima.

II. ČLANSTVO

Postupak učlanjenja

Članak 8.

(1) U članstvo stranke LiPO može pristupiti svaka punoljetna poslovno sposobna osoba, koja ima državljanstvo Republike Hrvatske.

(2) Član stranke LiPO mora prihvatiti Statut i Program stranke.

(3) U stranku LiPO se učlanjuje potpisivanjem pristupnice u papirnatom ili elektronskom obliku.

(4) Članstvo u Stranci ostvaruje se prema mjestu prebivališta.

(5) Odluku o primanju u članstvo donosi predsjedništvo Općinskog ili Gradskog odbora ukoliko je ustrojen u mjestu prebivališta pristupnika, a ukoliko nije ustrojen Općinski ili Gradski odbor tada odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo stranke.

(6) Članstvo u stranci LiPO može biti i počasno, a o čemu odluku donosi Predsjedništvo stranke.

Evidencija članstva

Članak 9.

(1) Evidenciju članstva u središnjem registru svih članova stranke LiPO vodi Glavni tajnik.

(2) Članom stranke LiPO postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova stranke.

Prava i obveze članova

Članak 10.

Članovi stranke LiPO imaju prava i obveze:

– biti upoznat s radom stranke,

– sudjelovati u radu stranke,

– birati i biti biran u tijela stranke,

– zastupati i promicati Program i interese stranke,

– pridržavati se Statuta i odluka mjerodavnih tijela,

– čuvati ugled stranke,

– plaćati članarinu u visini koja je utvrđena Odlukom o članarini Predsjedništva stranke LiPO.

Povreda prava i obveze članova

Članak 11.

(1) Predsjedništvo Općinskih ili Gradskih odbora odlučuje o pojedinačnim povredama prava i obveza članova stranke LiPO.

(2) Na odluku Općinskog ili Gradskog odbora u postupku povrede prava i obveze člana stranke moguće je podnijeti žalbu Predsjedništvu stranke čija je odluka konačna.

(3) Postupak povrede prava i obveze člana stranka biti će utvrđen aktima koje donosi Predsjedništvo stranke.

Prestanak članstva

Članak 12.

Članstvo u stranci LiPO prestaje:

– svojevoljnim istupanjem, potpisivanjem izjave o istupanju iz Stranke,

– isključenjem,

– pristupanjem drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj,

– kandidiranjem na drugoj listi bez suglasnosti Predsjedništva stranke LiPO,

– odlukom Općinskih odbora, Gradskih odbora ili Predsjedništvo stranke,

– smrću člana.

III. USTROJSTVO I TIJELA STRANKE

1. Središnja tijela

Središnja tijela

Članak 13.

Središnja tijela stranke LiPO su:

– Sabor,

– Predsjednik,

– Predsjedništvo,

– Glavni odbor,

– Nadzorni odbor.

SABOR

Članak 14.

Sabor stranke LiPO čine:

– članovi Predsjedništva stranke,

– članovi Glavnog odbora,

– članovi Nadzornog odbora,

– predsjednici Općinskih i Gradskih odbora,

– načelnici, gradonačelnici i župani koji su članovi stranke LiPO,

– svi članovi predstavničkih tijela općina, gradova i županija te Hrvatskog Sabora ukoliko su članovi stranke LiPO,

– predsjednici Tematskih odbora,

– izaslanici izabrani od Općinskih i Gradskih odbora. O broju izaslanika iz pojedinog Općinskog i Gradskog odbora odlučuje Predsjedništvo stranke ovisno o broju članova u Općinskom i Gradskom odboru u kom se biraju izaslanici.

Djelokrug Sabora stranke

Članak 15.

(1) Sabor stranke LiPO:

– donosi Statut i Program,

– donosi izmjene i dopune Statuta,

– donosi smjernice o radu stranke,

– odlučuje o imovini stranke,

– donosi odluku o prestanku rada stranke,

– proglašava počasne članove,

– raspravlja o radu Predsjedništva i drugih tijela stranke.

(2) Sabor stranke LiPO bira i razrješava:

– Predsjednika stranke,

– Zamjenika predsjednika stranke,

– četiri (4) Potpredsjednika stranke,

– jedanaest (11) članova Predsjedništva,

– Predsjednika Glavnog odbora,

– dva (2) Potpredsjednika Glavnog odbora

– do dvadeset i sedam (27) člana Glavnog odbora,

– predsjednika i četiri (4) člana Nadzornog odbora.

(3) Sva tijela stranke iz stavke 2. ovog članka Sabor bira na mandat od četiri (4) godine.

Sazivanje Sabora

Članak 16.

(1) Predsjedništvo donosi odluku o broju članova Sabora 30 dana prije održavanja Sabora.

(2) Sabor se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, a saziva ga Predsjednik stranke ili Predsjedništvo stranke LiPO.

(3) Izvanrednu sjednicu Sabora može sazvati:

– Predsjednik stranke,

– Predsjedništvo natpolovičnom većinom glasova,

– Nadzorni odbor natpolovičnom većinom glasova,

– najmanje 20 % članova stranke LiPO.

Pozivanje na sjednicu Sabora

Članak 17.

(1) Poziv s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu Sabora mora se uputiti svim članovima 8 dana prije održavanja Sabora.

(2) Poziv na Sabor obavlja se putem pošte ili elektroničkom poštom.

(3) U slučajevima potrebe hitnosti održavanja sjednice one se mogu sazvati i putem telefona i u roku kraćem od 8 dana.

Odlučivanje Sabora

Članak 18.

(1) Rad Sabora je valjan ukoliko je prisutna natpolovična većina svih pozvanih članova Sabora, a ukoliko nema natpolovične većine početak rada odgađa se za pola sata. Po isteku pola sata, sjednica Sabora započinje s radom ako je nazočna najmanje petina članova Sabora. Time Sabor postaje pravovaljan te sve Odluke ukoliko je za njih glasovalo više od polovine nazočnih članova Sabora.

(2) Sabor donosi odluke na sjednici Sabora natpolovičnom većinom nazočnih.

(3) Sjednice Sabora mogu biti održane i prenošene elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

(4) Rad Sabora uređen je Poslovnikom o radu Sabora.

PREDSJEDNIK

Članak 19.

(1) Predsjednik stranke LiPO:

– predstavlja i zastupa stranku,

– potpisuje akte Sabora i Predsjedništva,

– podnosi izvješće o radu stranke Saboru,

– brine o izvršavanju odluka Sabora,

– promiče stranku LiPO,

– saziva i vodi sjednice Predsjedništva stranke LIPO.

(2) Predsjednika stranke LiPO bira Sabor javnim ili tajnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova Sabora na mandat od četiri godine.

Zamjenik predsjednika

Članak 20.

(1) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, kao i u slučaju prestanka mandata predsjednika do održavanja novih izbora u roku od šest mjeseci.

(2) Zamjenika predsjednika bira Sabor, javnim ili tajnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova na mandat od četiri godine.

(3) Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti Predsjednik.

(4) Zamjenik predsjednika je za svoj rad odgovoran Predsjedniku i članovima stranke.

Potpredsjednici

Članak 21.

(1) LiPO ima 4 potpredsjednika.

(2) Potpredsjednike bira Sabor, javnim ili tajnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova na mandat od četiri godine.

(3) Potpredsjednici pomažu u radu Predsjedniku stranke i Predsjedništvu.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 22.

(1) U Predsjedništvo stranke LiPO bira se 20 članova.

(2) Predsjedništvo čine:

– Predsjednik stranke,

– Zamjenik predsjednika,

– Potpredsjednici stranke,

– Glavni tajnik,

– Rizničar,

– Predsjednik Glavnog odbora

– jedanaest (11) članova predsjedništva izabrani od Sabora.

(3) Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika stranke može u sastav Predsjedništva priključiti najviše do 1/4 broja izabranih članova Predsjedništva.

(4) O izboru novih dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Uže Predsjedništvo

Članak 23.

Predsjednik može sazvati i uže Predsjedništvo koje čine Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Potpredsjednici, Glavni tajnik.

Ovlasti Predsjedništva

Članak 24.

Predsjedništvo:

– saziva Sabor stranke LiPO,

– donosi odluke o djelovanju stranke,

– predlaže izmjene i dopune Statuta,

– imenuje i razrješava Glavnog tajnika i Rizničara

– osniva radna tijela koja su potrebna za djelovanje stranke,

– odlučuje o političkim pitanjima i aktivnostima,

– usvaja financijski plan,

– imenuje Predsjednika i članove Tematskih odbora na prijedlog Predsjednika stranke,

– podnosi izvješća Saboru o svom radu,

– donosi odluku o promjeni adrese stranke LiPO,

– donosi odluke o dodjeli priznanja,

– donosi odluku o izbornim ili poslijeizbornim koalicijama te oblicima suradnje sa drugim političkim strankama,

– donosi odluku o osnivanju Tematskih odbora,

– donosi i sve ostale odluke u djelokrugu Predsjedništva koje nisu obuhvaćene ovim Statutom.

Sjednice Predsjedništva

Članak 25.

(1) Predsjedništvo odluke donosi na sjednici Predsjedništva koju saziva Predsjednik stranke ili jedna trećina članova Predsjedništva.

(2) Na sjednici Predsjedništva mora biti nazočna natpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Predsjedništva.

(3) Postupak odlučivanja i rad Predsjedništva uređeni su Poslovnikom o radu Predsjedništva stranke LiPO kojeg donosi Predsjedništvo natpolovičnom većinom.

(4) U slučaju hitnoće sjednica Predsjedništva može se održati telefonom ili video linkom.

Glavni tajnik

Članak 26.

(1) Glavni tajnik stranke LiPO:

– koordinira rad središnjih tijela stranke,

– sudjeluje zajedno s Predsjednikom stranke LiPO u pripremi i radu središnjih tijela stranke i provodi odluke,

– vodi evidenciju članova stranke,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje stranke,

– obavlja administrativne poslove,

– obavlja poslove u skladu sa ovlastima koje mu povjeri Predsjednik ili Predsjedništvo stranke.

(2) Glavnog tajnika imenuje i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika na mandat od četiri (4) godine.

Rizničar

Članak 27.

(1) Rizničar stranke LiPO:

– vodi materijalno i financijsko poslovanje stranke,

– osigurava materijalne i tehničke uvjete za rad stranke,

– obavlja administrativne poslove.

(2) Rizničara imenuje i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika na mandat od četiri (4) godine.

GLAVNI ODBOR

Članak 28.

(1) Glavni odbor ima najviše 70 članova.

(2) Glavni odbor čine:

– Predsjednik Glavnog odbora,

– dva (2) Potpredsjednika Glavnog odbora,

– članovi Predsjedništva stranke,

– Predsjednici Općinskih i Gradskih odbora,

– Predsjednici Tematskih odbora,

– Do dvadeset i sedam (27) izabrana člana Glavnog odbora na Saboru.

(3) Predsjednika Glavnog odbora bira Sabor na mandat od četiri (4) godine.

(4) Potpredsjednike Glavnog odbora bira Sabor na mandat od četiri (4) godine.

Djelokrug Glavnog odbora

Članak 29.

Glavni odbor:

– brine o provedbi odluka Sabora,

– utvrđuje prijedlog Statuta i Programa koji podnosi Saboru,

– na prijedlog Predsjedništva potvrđuje izborni program,

– analizira rezultate izbora,

– odlučuje o održavanju unutarstranačkih izbora,

– obavlja ostale poslove određene Statutom.

Sjednice Glavnog odbora

Članak 30.

(1) Sjednice Glavnog odbora saziva Predsjednik Glavnog odbora ili Predsjednik stranke dva puta godišnje.

(2) Sjednicom Glavnog odbora predsjeda Predsjednik Glavnog odbora.

(3) U slučaj spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika Glavnog odbora, kao i u slučaju prestanka mandata Predsjednika Glavnog odbora do održavanja novih izbora u roku od šest mjeseci njegove obveze preuzima jedan od Potpredsjednika Glavnog odbora kojeg za to ovlasti Predsjednik Glavnog odbora.

(4) Predsjednik Glavnog odbora će sazvati sjednicu Glavnog odbora i kada to zatraži trećina članova Glavnog odbora.

(5) Postupak odlučivanja i rad Glavnog odbora uređeni su Poslovnikom o radu Glavnog odbora stranke LiPO kojeg donosi Glavni odbor natpolovičnom većinom.

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor stranke LiPO ima 5 članova.

(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela stranke LiPO osim Sabora.

(3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava Sabor na mandat od četiri godine.

Djelokrug Nadzornog odbora

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor prati i nadzire zakonitost financijskog poslovanja stranke LiPO.

(2) Nadzire zakonitost djelovanja stranke LiPO i prati pravne okvire djelovanja stranke LiPO.

(3) Nadzire i prati provedbu odredbi Statuta i drugih akata stranke LiPO.

(4) O svom radu izvještava Sabor stranke.

Sjednice Nadzornog odbora

Članak 33.

(1) Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora ili trećina članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor može zasjedati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova.

(3) Odluke Nadzornog odbora donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(4) Nadzorni odbor zasjeda po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(5) Postupak odlučivanja i rad Nadzornog odbora uređeni su Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor natpolovičnom većinom.

2. Teritorijalni ustroj i tijela stranke LiPO

Članak 34.

(1) Temeljni i teritorijalni oblik organiziranja stranke su Općinski i Gradski odbori.

(2) Odluku o osnivanju Općinskih i Gradskih odbora donosi Predsjedništvo stranke LiPO.

Tijela Općinskih i Gradskih odbora

Članak 35.

Općinski i Gradski odbori stranke LiPO imaju sljedeća tijela:

– Skupština,

– Predsjednik,

– Predsjedništvo,

– Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA OPĆINSKIH I GRADSKIH ODBORA

Članak 36.

(1) Skupština Općinskih i Gradskih odbora je najviše tijelo i čine je svi članovi tog odbora.

(2) Skupštinu saziva Predsjedništvo Općinskih i Gradskih odbora ili jedna trećina članova Skupštine, najmanje jednom godišnje.

(3) Skupština:

– utvrđuje politiku i razvoj Općinskih i Gradskih odbora,

– bira i razrješava Predsjednika i Potpredsjednike Općinskih i Gradskih odbora na mandat od četiri godine,

– bira i razrješava članove Predsjedništva Općinskih i Gradskih odbora,

– bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine,

– bira izaslanike za Sabor stranke.

(4) Skupština je pravovaljana ako je prisutna natpolovična većina svih članova Općinskog ili Gradskog odbora.

(5) Ako na početku sjednice Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, početak rada odgađa se za pola sata. Po isteku pola sata, sjednica Skupštine započinje s radom sa nazočnim članovima Skupštine. Time Skupština postaje pravovaljana te sve odluke ukoliko za njih glasuje više od polovine nazočnih članova.

(6) Skupština donosi odluke na sjednici Skupštine natpolovičnom većinom.

(7) Postupak odlučivanja i rad Skupštine uređeni su Poslovnikom o radu Skupštine Općinskog ili Gradskog odbora kojeg donosi Skupština natpolovičnom većinom.

PREDSJEDNIK OPĆINSKIH I GRADSKIH ODBORA

Članak 37.

Predsjednik Općinskih i Gradskih odbora:

– Predstavlja Općinski i Gradski odbor,

– potpisuje akte Skupštine i Predsjedništva Općinskog i Gradskog odbora,

– brine o izvršavanju odluka Skupštine,

– ponosi izvješće Skupštini,

– saziva i predsjeda sjednicama Predsjedništva,

– obavlja i ostale poslove iz djelokruga Predsjednika koji nisu propisani ovim Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO OPĆINSKIH I GRADSKIH ODBORA

Članak 38.

(1) Predsjedništvo Općinskih i Gradskih odbora čine: Predsjednik, Potpredsjednici, Tajnik, Rizničar i članovi predsjedništva izabrani na Skupštini Općinskog i Gradskog odbora.

(2) Na Skupštini Općinskog odbora stranke bira se Predsjednik, tri (3) Potpredsjednika i pet (5) članova Predsjedništva Općinskog odbora na mandat od četiri (4) godine.

(3) Na Skupštini Gradskog odbora stranke bira se Predsjednik, četiri (4) Potpredsjednika i osam (8) članova Predsjedništva Gradskog odbora, na mandat od četiri (4) godine.

(4) Predsjedništvo:

– odlučuje o političkim pitanjima na razini Općinskih i Gradskih odbora,

– brine o financijskom i materijalnom poslovanju Općinskih i Gradskih odbora,

– bira i razrješava Tajnika i Rizničara na prijedlog Predsjednika,

– osniva radna tijela,

– donosi odluku o upisu i brisanju iz registra članstva,

– saziva Skupštinu,

– obavlja ostale poslove iz djelokruga Predsjedništva koji nisu obuhvaćeni ovim Statutom.

(5) Postupak odlučivanja i rad Predsjedništva uređeni su Poslovnikom o radu Predsjedništva kojeg donosi Predsjedništvo natpolovičnom većinom.

NADZORNI ODBOR OPĆINSKIH I GRADSKIH ODBORA

Članak 39.

(1) Nadzorni odbor Općinskih i Gradskih odbora ima predsjednika i dva člana, koji se biraju na Skupštini Općinskog i Gradskog odbora, natpolovičnom većinom na mandat od četiri godine.

(2) Nadzorni odbor Općinskih i Gradskih odbora stranke LiPO:

– nadzire zakonitost rada Općinskih i Gradskih odbora,

– nadzire i prati provedbu odredbi Statuta i drugih akata stranke LiPO.

(3) Nadzorni odbor o svom radu izvještava Skupštinu.

(4) Postupak odlučivanja i rad Nadzornog odbora Općinskih i Gradskih odbora uređeni su Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor natpolovičnom većinom.

3. Zasebni oblici organizacija

Tematski odbori

Članak 40.

(1) Predsjedništvo stranke može osnivati Tematske odbore koji će se baviti određenom temom koja je u interesu stranke i koja su ujedno savjetodavna tijela Predsjednika i Predsjedništva stranke.

(2) Predsjednika i članove Tematskog odbora imenuje predsjedništvo stranke na prijedlog Predsjednika stranke.

(3) Rad svakog pojedinačno Tematskog odbora biti će reguliran Poslovnikom o radu Tematskog odbora.

Članak 41.

U stranci je dozvoljeno formiranje frakcija koje se u nekim pitanjima razilaze s mišljenjima i pogledima većine u stranci.

IV. FINANCIRANJE

Članak 42.

(1) Stranka LiPO financira se stjecanjem prihoda od članarine, donacija i drugih izvora koji su dopušteni zakonom.

(2) Odluku o visini članarine donosi Predsjedništvo stranke natpolovičnom većinom glasova članova Predsjedništva.

(3) Stranka LiPO ostvarena sredstva koristi za svoje političko djelovanje.

(4) Stranka LiPO je neprofitna organizacija.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Za tumačenje odredbi ovoga Statuta ovlašten je Sabor.

(2) Sva pitanja koja nisu u nadležnosti ovog Statuta stavljaju se u nadležnost Predsjedništva stranke LiPO.

(3) Svi akti stranke LiPO moraju biti usklađeni sa ovim Statutom.

Članak 44.

Sve prijedloge izmjena i dopuna Statuta mogu zatražiti središnja tijela stranke LiPO i najmanje jedna trećina članova Sabora.

Članak 45.

(1) Stranka LiPO prestaje postojati kada Sabor donese odluku o prestanku rada dvotrećinskom većinom glasova svih članova Sabora.

(2) U slučajevima predviđenim Zakonom koji su propisani aktima tijela javne vlasti.

(3) Odlukom o prestanku rada stranke LiPO donosi se i odluka o imovini stranke.

Stupanje na snagu

Članak 46.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.