Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

223

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 5. veljače 2021. godine, uz suglasnost ministra zdravstva donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.224.372,00101.615,52142.261,7318.290,7918.290,79504.830,845.080,785.080,785.080,78520.073,16
Opća/obiteljska medicina dr. med.224.372,0091.322,49127.851,4916.438,0516.438,05476.422,074.566,124.566,124.566,12490.120,45

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece227.404,00116.393,47128.032,8213.443,4518.331,97503.605,705.819,675.819,675.819,67521.064,72

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena228.852,46104.506,31133.768,0817.870,5817.870,58502.868,005.225,325.225,325.225,32518.543,95

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)227.482,8282.380,46135.927,7616.373,1216.373,12478.537,274.119,024.119,024.119,02490.894,34

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene41,1941,561.570.585,701.585.361,96
– muškarci36,1936,56

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3056,07
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6093,41
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90130,77
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120168,13
5.NJEGA5Primjena klizme-57,15
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja-56,04
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja-93,41
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-56,04

«.

U stavku 2. brojka: »137.172,781« zamjenjuje se brojkom: »141.448,56«.

Članak 7.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

Šifra postupkaNaziv postupkaKoeficijent
LJ100Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)0,1383
LJ101Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)0,1383
LJ102»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu0,2067
LJ103Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom.)0,0151
LJ104Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom.)0,0025
LJ105Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)1,6036
LJ106Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti0,7474
LJ107Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe0,7474

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.721.823,661,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.697.609,591,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.404.253,911,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.345.314,17 
1 dr. med.474.342,20 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.641.924,91 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.938.535,65 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.478.848,011,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.465.161,66 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije559.829,70** 


* plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom«.

Članak 9.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u posebnom dežurstvu
drms/mtukupno
subota61.995,00146,5374,44220,97
nedjelja154,9078,69233,59
blagdan251,19127,61378,80

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar619.070,591,50 kuna po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita32,55 
165.984,13 
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
13,45 
538.184,68
2.1.Pripravost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) 
 
 
213.071,07
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
 
 
 
3.1. – učenici osnovnih škola137,87143,96413.610,23431.874,56
3.2. – učenici srednjih škola103,40107,97
3.3. – studenti68,9471,98
4.Javno zdravstvo 
 
 
415.817,32
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 
 
 
557.937,21
6.Zdravstvena ekologija 
 
 
415.817,32

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu«.

Članak 12.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim500.329,59
2.Koordinator za palijativnu skrb173.524,28

«.

Članak 13.

U članku 99. stavku 4. brojka: »53,75« zamjenjuje se brojkom: »55,90«.

Članak 14.

U članku 103. stavku 2. brojka: »8.210,00« zamjenjuje se brojkom: »8.456,30«.

Članak 15.

U članku 104. stavku 2. brojka: »105,00« zamjenjuje se brojkom: »110,10«.

Članak 16.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivCijena *
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom212,89
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**384,43
NPP04Ginekološki probir***53,82
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou56,28
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **/11.463,47
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece129,20
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća56,16
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća21,63
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem530,40
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća85,28

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Moviprep zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova

.*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija

1 maksimalno 30% svih kolonoskopija unutar NPP«.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/48

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 5. veljače 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.