Odluka o imenovanju članova Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

247

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– TUNJICA PETRAŠEVIĆ

– IVICA MIŠKULIN

– DORA ZGRABLJIĆ ROTAR

– IRIS GOLDNER LANG

– HRVOJE ŠLEZAK

– DANIEL MONDEKAR.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/08
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.