Odluka o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

248

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– BOŽO LJUBIĆ

– VESNA BARIĆ PUNDA

– TATJANA TOMAIĆ

– MISLAV KRALJEVIĆ

– TANJA VRBAT GRGIĆ

– GORAN BANDOV.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/04
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.