Odluka o imenovanju članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

250

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– MATIJA KROFLIN

– IVA TOMIĆ

– MARINA ROŽIĆ

– MARKO PRIMORAC

– JOSIP TICA

– VUK VUKOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/10
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.