Odluka o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

253

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 80. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– GORDAN ČRPIĆ

– ALEKSANDAR MARŠAVELSKI

– NURA ISMAILOVSKI

– SARA LALIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/13
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.