Odluka o imenovanju članova Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

257

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– MARIJA BUBAŠ

– MARKO SLADOLJEV

– DOROTEA PEŠIĆ-BUKOVAC.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/16
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.