Odluka o imenovanju članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

265

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– JADRANKA FRŽOP

– PETAR VALOVIČIĆ

– TOMISLAV MARIĆ

– NIKOLETA RADIONOV

– DANIJEL FERIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/03
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.