Odluka o imenovanju članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

266

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ

– OLIVER MATIJEVIĆ

– DAMIR TOMIĆ

– NEVEN BOSILJ

– ĐURĐICA KLANCIR LADIŠIĆ

– ANTO MIKIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/23
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.