Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske

273

Na temelju članka 59. stavka 5., članka 72. stavka 7., članka 73. stavka 9., članka 153. stavka 5. i članka 161. stavka 7. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 133/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINI SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u postupku odobrenja:

– privremenog boravka

– privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja

– privremenog boravka u svrhu studiranja kao i sredstva za povratak studenta

– privremenog boravka državljanina treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora i članu njegove obitelji

– dugotrajnog boravišta.

(2) Državljaninu treće zemlje se visina sredstava za uzdržavanje utvrđuje prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, a odnosi se na prosječnu mjesečnu neto isplaćenu plaću u prošloj godini, po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.

(3) Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3. 10. 2003.)

– Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23. 1. 2004.)

– Direktivom 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite (Tekst značajan za EGP) (SL L 132, 19. 5. 2011.)

– Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Članak 2.

(1) Za ispunjenje uvjeta iz članka 59. stavka 1. točke 3., članka 72. stavka 1., članka 73. stavka 1., članka 153. stavka 1. točke 2. i članka 161. stavka 2. točke 3. Zakona o strancima, državljanin treće zemlje mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 50 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini.

(2) Za dvočlanu obitelj iznos iz stavka 1. ovog članka uvećava se za 15 %, a za svakog daljnjeg člana obitelji ili životnog ili neformalnog životnog partnera iznos se uvećava za dodatnih 10 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, državljanin treće zemlje koji podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka u svrhu boravka digitalnog nomada, mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 2,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini, a za svakog daljnjeg člana obitelji ili životnog ili neformalnog životnog partnera iznos se uvećava za dodatnih 10 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini.

Članak 3.

(1) Iznimno od članka 2. stavka 1. ove Uredbe, državljanin treće zemlje koji podnosi zahtjev za privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 15 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini, a državljanin treće zemlje koji podnosi zahtjev za privremeni boravak u svrhu studiranja, može dostaviti dokaz o stipendiranju ili mjesečno osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 25 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini.

(2) Kao dokaz o posjedovanju sredstava za povratak, državljanin treće zemlje koji regulira privremeni boravak u svrhu studiranja, mora dokazati da posjeduje sredstva za povratak u visini od najmanje 60 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini.

Članak 4.

Državljanin treće zemlje sredstva za uzdržavanje u visinama propisanim člancima 2. i 3. ove Uredbe, dokazuje dokumentacijom propisanom pravilnikom kojim se uređuju boravci državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 35/18.).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/01

Urbroj: 50301-21/32-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.