Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

274

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08. i 127/19.) i članka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (»Narodne novine«, br. 94/07. i 119/13.), naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba o osnivanju Veleučilišta u Virovitici«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. riječi: »Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (u daljnjem tekstu: Škola)« zamjenjuju se riječima: »Veleučilište u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište)«.

U stavku 2. riječi: »Visoke škole« zamjenjuju se riječju: »Veleučilišta«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Uredbe o osnivanju Visoke škole za menadž­ment u turizmu i informatici u Virovitici (»Narodne novine«, br. 94/07. i 119/13.) riječ: »Škola« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Veleučilište« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Tijela Veleučilišta uskladit će Statut i druge opće akte Veleučilišta s odredbama ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/04

Urbroj: 50301-04/04-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.