Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

275

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 39. stavku 2. iza točke 5.2. dodaje se točka 5.3. koja glasi:

»5.3. Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine«.

Članak 2.

Iza članka 49. dodaju se naslovi iznad članaka te članci 49.a, 49.b i 49.c koji glase:

»5.3. Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine

Članak 49.a

Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine obavlja poslove koji se odnose na pripremu, provedbu i praćenje programa iz područja upravljanja rizicima i zaštite kulturne baštine financiranih sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Fonda za oporavak i otpornost i iz drugih izvora financiranja; surađuje u izradi strateških i operativnih dokumenata iz djelokruga Sektora te upravlja i kontrolira njihovu provedbu; prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente iz svoga djelokruga; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim nadležnim tijelima državne uprave, odnosno javnopravnim tijelima iz područja zaštite kulturne baštine; surađuje s drugim provedbenim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini te koordinira provedbu programa u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za upravljanje rizicima i pripremu i provedbu programa zaštite kulturne baštine

5.3.2. Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine.

5.3.1. Služba za upravljanje rizicima i pripremu i provedbu programa zaštite kulturne baštine

Članak 49.b

Služba za upravljanje rizicima i pripremu i provedbu programa zaštite kulturne baštine obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provedbu kratkoročnih i dugoročnih programa iz područja upravljanja rizicima i zaštite kulturne baštine financiranih sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Fonda za oporavak i otpornost i iz drugih izvora financiranja; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta ulaganja zaštite i upravljanja rizicima na kulturnoj baštini te razvija uvjete za njihovu provedbu; izrađuje metodologiju i potrebnu dokumentaciju, priprema pojedine postupke dodjele bespovratnih sredstava, uključujući, ako je primjenjivo, programe potpore, pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga te informira javnost o namjeni i korištenju sredstava u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti; sudjeluje u odabiru projekata i ugovaranja; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; izrađuje odluku o financiranju; priprema ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava; upravlja rizicima tijekom provedbe; provodi mjere informiranja i vidljivosti; održava stalnu stručnu komunikaciju i suradnju s relevantnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi programa i projekata; prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente iz svoga djelokruga; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine

Članak 49.c

Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine obavlja poslove koji se odnose na praćenje i analizu uspješnosti iz područja upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine financiranih sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Fonda za oporavak i otpornost i iz drugih izvora financiranja; provodi aktivnosti prognoziranja i praćenja plaćanja; odobrava i osigurava isplatu javnih sredstava korisnicima; vodi evidenciju isplata korisnicima; priprema odluke o povratu, vodi evidencije o povratima i prati izvršavanje odluka, prati ostvarenje pokazatelja projekata, prikuplja potrebne informacije koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje iz svoje nadležnosti; prikuplja potrebne informacije i pribavlja mišljenja nadležnih tijela u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja Fonda solidarnosti Europske unije i Fonda za oporavak i otpornost i drugih izvora financiranja; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; surađuje s relevantnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi projekata i programa; sudjeluje u poslovima upravljanja rizicima i nepravilnostima; obavlja poslove informiranja i vidljivosti; prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente iz svoga djelokruga; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva kulture i medija, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva kulture i medija koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Ministar kulture i medija, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva kulture i medija s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/03

Urbroj: 50301-04/04-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvena jediniceBroj
službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA10
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
 
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu1
2.1.1.Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima11
2.1.2.Služba za javnu nabavu7
2.2.Sektor za informatizaciju i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za informatizaciju7
2.2.2.Služba za tehničke poslove13
2.3.Sektor za normativne i upravno-pravne poslove1
2.3.1.Služba za normativne poslove u kulturi8
2.3.2.Služba za upravno-pravne poslove u kulturi1
2.3.2.1Odjel za upravno-pravne poslove6
2.3.2.2.Odjel za nadzor upravno-pravnih poslova5
2.4.Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj1
2.4.1.Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj8
2.4.2.Služba za računovodstvo8
 
Glavno tajništvo – ukupno81
3.UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za razvoj kulture i umjetnosti1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.1.Služba za izvedbene umjetnosti1
3.1.1.1.Odjel za dramsku umjetnost, suvremeni ples i pokret5
3.1.1.2.Odjel za glazbu5
3.1.2.Služba za vizualnu umjetnost7
3.1.3.Služba za knjigu i nakladništvo7
3.2.Sektor za strateško planiranje i analitiku1
3.2.1.Služba za strateško planiranje7
3.2.2.Služba za analitiku7
 
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti – ukupno45
4.UPRAVA ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za programe i projekte Europske unije1
4.1.1.Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije1
4.1.1.1.Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije5
4.1.1.2.Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije5
4.1.2.Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije5
4.2.Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.2.1.Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju7
4.2.2.Služba za Kreativnu Europu5
4.2.3.Služba za UNESCO5
 
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove – ukupno39
5.UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.1.Sektor za zaštitu kulturne baštine1
5.1.1.Služba za nepokretnu kulturnu baštinu1
5.1.1.1.Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno planske mjere zaštite8
5.1.1.2.Odjel za arheologiju5
5.1.2.Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu1
5.1.2.1.Odjel za pokretnu kulturnu baštinu5
5.1.2.2.Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu5
5.2.Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.2.1.Konzervatorski odjel u Zagrebu18
5.2.2.Konzervatorski odjel u Bjelovaru6
5.2.3.Konzervatorski odjel u Krapini5
5.2.4.Konzervatorski odjel u Sisku5
5.2.5.Konzervatorski odjel u Osijeku18
5.2.6.Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu6
5.2.7.Konzervatorski odjel u Požegi8
5.2.8.Konzervatorski odjel u Varaždinu8
5.2.9.Konzervatorski odjel u Karlovcu9
5.2.10.Konzervatorski odjel u Puli13
5.2.11.Konzervatorski odjel u Rijeci20
5.2.12.Konzervatorski odjel u Gospiću5
5.2.13.Konzervatorski odjel u Zadru11
5.2.14.Konzervatorski odjel u Šibeniku10
5.2.15.Konzervatorski odjel u Splitu22
5.2.16.Konzervatorski odjel u Trogiru5
5.2.17.Konzervatorski odjel u Dubrovniku17
5.2.18.Konzervatorski odjel u Imotskom6
5.2.19.Konzervatorski odjel u Vukovaru6
5.2.20.Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine11
5.3.Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine1
5.3.1.Služba za upravljanje rizicima i pripremu i provedbu programa zaštite kulturne baštine7
5.3.2.Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine7
 
Uprava za zaštitu kulturne baštine – ukupno259
6.UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost1
6.1.1.Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost7
6.1.2.Služba za muzejsku djelatnost7
6.2.Sektor za digitalizaciju, dokumentaciju i registar1
6.2.1.Služba za digitalizaciju kulturne baštine7
6.2.2.Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara1
6.2.2.1.Odjel za dokumentaciju kulturne baštine7
6.2.2.2.Odjel za registar kulturnih dobara5
 
Uprava za arhive, knjižnice i muzeje – ukupno38
7.UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za medije1
7.1.1.Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima5
7.1.2.Služba za web i Culturenet5
7.2.Sektor za audiovizualne djelatnosti i poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama1
7.2.1.Služba za audiovizualne djelatnosti5
7.2.2.Služba za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama5
 
Uprava za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija – ukupno24
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU11
 
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA – UKUP­NO507