Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

276

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 50. stavku 1. iza riječi: »sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa;« dodaju se riječi: »obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu i drugih projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije te Fonda solidarnosti Europske unije;«.

U stavku 2. iza točke 8.2. dodaje se točka 8.3. koja glasi:

»8.3. Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije«.

Članak 2.

Iza članka 56. dodaju se naslovi iznad članaka te članci 56.a, 56.b i 56.c koji glase:

»8.3. Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije

Članak 56.a

Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije; obavlja poslove vezane uz objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, provođenje ocjenjivanja pristiglih ponuda, ugovaranje te koordinira suradnju s drugim tijelima državne uprave u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije ili s krajnjim korisnicima u skladu s procedurama i propisanim rokovima u Zajedničkim nacionalnim pravilima; nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava; poslove vezane uz provjeru i odobravanje zahtjeva za plaćanjem te surađuje s drugim tijelima sustava upravljanja i kontrole vezano za provedbu projekata; osigurava pravodobno planiranje sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske u svrhu sufinanciranja; upravlja Sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata te izrađuje pripadajuće izvještaje; koordinira izvršavanje svih horizontalnih funkcija na način da se osigura poštivanje svih načela, a posebice načela razdvajanja funkcija i načela dobrog financijskog upravljanja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije ustrojavaju se:

8.3.1. Odjel za programiranje

8.3.2. Odjel za praćenje provedbe i financiranje projekata.

8.3.1. Odjel za programiranje

Članak 56.b

Odjel za programiranje u suradnji s relevantnim stručnim službama Ministarstva i ostalim dionicima u sustavu zdravstva obavlja stručne poslove vezane uz pripremu strateške podloge i dokumentacije vezane za poziv za dostavu projektnih prijedloga za financiranje projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije; sudjeluje u definiranju kriterija za odabir projekata, izradi Uputa za prijavitelje; priprema nacrte i usklađuje natječajnu dokumentaciju za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava te istu dostavlja na pregled i odobrenje Nacionalnom koordinacijskom tijelu; obavlja poslove vezane uz objave poziva za dostavu projektnih prijedloga i njihovu prezentaciju potencijalnim prijaviteljima provodeći mjere javnosti i vidljivosti; priprema informacije te planira i provodi aktivnosti u svrhu podizanja svijesti i informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije; osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja odgovarajućeg revizijskog traga u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom; usko surađuje s Odjelom za praćenje provedbe i financiranje projekata, kako bi se osigurala sinergija u provedbi svih pravila propisanih u Zajedničkim nacionalnim pravilima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2. Odjel za praćenje provedbe i financiranje projekata

Članak 56.c

Odjel za praćenje provedbe i financiranje projekata obavlja poslove praćenja i analize realizacije provedbe projekata koji se financiraju bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije; obavlja administrativne provjere (iz ureda) i provjere na licu mjesta na terenu kod korisnika; redovito prikuplja informacije o provedbi projekata te surađuje s korisnicima u svrhu pravodobne i učinkovite provedbe projekata; obavlja poslove vezane uz provjeru ispravnosti izdataka i odobravanje zahtjeva za plaćanje; priprema dokumente za isplatu financijskih sredstava korisnicima te u slučaju kada to nalažu Zajednička nacionalna pravila, nalaže povrat sredstava; priprema sva potrebna izvješća o provedbi projekata za nadležna tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije; usko surađuje s Odjelom za programiranje kako bi se osigurala sinergija u provedbi svih pravila propisanih u Zajedničkim nacionalnim pravilima; osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva zdravstva, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva zdravstva koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Ministar zdravstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravstva s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/07

Urbroj: 50301-04/25-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Redni brojUNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U SASTAVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVABroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove1
2.1.1.Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala7
2.1.2.Služba za stručne poslove7
2.2.Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za uredsko poslovanje14
2.2.2.Služba za tehničke poslove13
ukupno Glavno tajništvo45
3.UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.1.Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite8
3.1.2.Služba za zdravstveni turizam7
3.2.Sektor za lijekove i medicinske proizvode1
3.2.1.Služba za lijekove7
3.2.2.Služba za medicinske proizvode7
3.3.Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu1
3.3.1.Služba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe8
3.3.2.Služba za javnozdravstvenu zaštitu13
ukupno Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu56
4.UPRAVA ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, TRANSPLANTACIJU, BIOMEDICINU I KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite1
4.1.1.Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite10
4.1.2.Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite11
4.2.Sektor za transplantaciju i biomedicinu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.2.1.Služba za transplantaciju7
4.2.2.Služba za biomedicinu7
ukupno Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite40
5.UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za financijske poslove1
5.1.1.Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije7
5.1.2.Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola13
5.2.Sektor za javnu nabavu1
5.2.1.Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave7
5.2.2.Služba za planiranje i praćenje izvršenja7
ukupno Uprava za financijske poslove i javnu nabavu38
6.UPRAVA ZA e-ZDRAVSTVO1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava1
6.1.1.Služba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava7
6.1.2.Služba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava7
6.2.Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava1
6.2.1.Služba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju7
6.2.2.Služba za implementaciju i sigurnost7
ukupno Uprava za e-Zdravstvo32
7.UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE U ZDRAVSTVU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za pravne poslove1
7.1.1.Služba za pravne i normativne poslove10
7.1.2.Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak7
7.2.Sektor za upravne postupke i ljudske resurse1
7.2.1.Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite8
7.2.2.Služba za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu7
7.2.3.Služba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika7
ukupno Uprava za pravne poslove u zdravstvu43
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE PROJEKTE U ZDRAVSTVU1
8.1.Služba za fondove Europske unije1
8.1.1.Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije6
8.1.2.Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije6
8.2.Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove1
8.2.1.Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme5
8.2.2.Odjel za međunarodne zajmove5
8.3.Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije1
8.3.1.Odjel za programiranje5
8.3.2.Odjel za praćenje provedbe i financiranje projekata5
ukupno Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu36
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA INSPEKCIJE U ZDRAVSTVU1
9.1.Služba zdravstvene inspekcije1
9.1.1.Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite4
9.1.2.Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite4
9.2.Služba farmaceutske inspekcije7
9.3.Služba inspekcije u biomedicini7
ukupno Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu24
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU U ZDRAVSTVU1
10.1.Služba za europske poslove7
10.2.Služba za međunarodnu suradnju7
ukupno Samostalni sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu15
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
UKUPNO350