Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

NN 14/2021 (12.2.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

277

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 97/20.), članak 26. mijenja se i glasi:

»Sektor za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, kao i budućih programa koji će se sufinancirati iz proračuna Europske unije, odnosno Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Sektor obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Sektor sudjeluje u pripremi, razvoju i koordinaciji nacionalnih i europskih projekata i instrumenata za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava, predlaže usklađivanje nacionalnih i europskih mjera, zakona, drugih propisa i drugih akata vezanih za znanstvenu i inovacijsku djelatnost i subjekte znanstvene djelatnosti, pripremu, provedbu, financijsko upravljanje te praćenje i vrednovanje višegodišnjih programskih dokumenata u području znanosti i tehnologije, predlaganje i pripremu prioriteta i mjera koji pridonose unaprjeđenju konkurentnosti i ujednačenom regionalnom razvoju u Republici Hrvatskoj u području znanosti i tehnologija. Sektor predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa i drugih programa Europske unije koji se odnose na područje istraživanja, razvoja i inovacija. Sektor također obavlja poslove vezane uz pripremu, odabir, financiranje i praćenje provedbe projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Sektor u ostvarenju svoje djelatnosti koristi sredstva Tehničke pomoći namijenjena tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sektor surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima državne uprave, kao i institucijama uključenim u upravljanje i korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Sektor uspostavlja sustav za upravljanje nepravilnostima, sustav za upravljanje rizicima te osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, Sektor provodi mjere informiranja i vidljivosti te izrađuje informativne i promidžbene materijala u svrhu informiranja javnosti i potencijalnih krajnjih korisnika o projektima financiranim sredstvima iz fondova Europske unije i drugim programima Europske unije. Sektor usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj. Sektor sudjeluje u izradi registra rizika; upravlja i izvještava o nepravilnostima, obavlja poslove vezane za pitanja državnih potpora u okviru planiranih operacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programe i projekte Europske unije ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije

3.2.2. Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije

3.2.3. Služba za kontrolu projekata Europske unije.«.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije obavlja stručne poslove vezane uz pripremu strateških dokumenata i dijelova višegodišnjih programskih dokumenata te sudjeluje u identifikaciji prioriteta i mjera operativnih programa u području istraživanja, razvoja i inovacija. Služba obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. U pripremi dijelova operativnih programa i drugih programa Europske unije, Služba surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugim institucijama uključenim u upravljanje i korištenje fondova Europske unije. Služba sudjeluje u definiranju kriterija za odabir projekata te priprema natječajnu dokumentaciju za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Služba osigurava suradnju s potencijalnim korisnicima u svrhu identifikacije zalihe projekata u području sektorske nadležnosti Ministarstva. Služba obavlja stručne poslove vezane uz pripremu prioriteta i mjera iz operativnih programa i drugih programa Europske unije u skladu s propisima Republike Hrvatske te u skladu s propisima i procedurama Europske unije. Služba obavlja stručne poslove vezane uz provedbu prioriteta i mjera iz operativnih programa i drugih programa Europske unije u skladu s propisima Republike Hrvatske te u skladu s propisima i procedurama Europske unije. Služba obavlja poslove praćenja i analize realizacije te vrednovanja provedbe prioriteta, odnosno mjera operativnih programa i drugih programa Europske unije te nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih sredstava. Služba sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta, odnosno mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere. Služba izrađuje sva izvješća o praćenju projekata, pokazateljima uspješnosti. Služba izvještava o nepravilnostima. Služba je odgovorna za upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata, te sudjeluje u pripremi izvješća za odbore za praćenje operativnih programa i drugih programa Europske unije. Služba analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta, odnosno mjera, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz nadzor i praćenje programa Europske unije. Služba u smislu provjera operacija/projekata obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta. U skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program Služba provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Služba upravlja rizicima i sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba prati stanje razvitka znanosti i istraživanja u Republici Hrvatskoj za potrebe programiranja strateških dokumenata i razvoja projekata koji će odgovoriti na razvojne potrebe. Služba usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj te drugim službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija za potrebe pripreme dijelova strateških dokumenata i pripreme poziva za dostavu projektnih prijedloga. Služba osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za programiranje

3.2.1.2. Odjel za praćenje provedbe programa i projekata.«.

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Odjel za programiranje obavlja stručne poslove vezane uz pripremu strateških dokumenata i dijelova višegodišnjih programskih dokumenata te sudjeluje u identifikaciji prioriteta i mjera operativnih programa i drugih programa Europske unije u području znanosti i tehnologije. Odjel potiče i sudjeluje u razvoju projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera zadanih u Operativnim programima i drugim programima Europske unije. Odjel sudjeluje u definiranju kriterija za odabir projekata te priprema natječajnu dokumentaciju za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, priprema informacije, te planira i provodi aktivnosti u svrhu podizanja svijesti i informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja fondova Europske unije. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. U svom poslu Odjel surađuje s potencijalnim korisnicima u definiranju mjera javnih politika istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel upravlja rizicima i sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel prati stanje razvitka znanosti i istraživanja u Republici Hrvatskoj za potrebe programiranja strateških dokumenata. Odjel usko surađuje sa Sektorom za znanstveni sustav i tehnološki razvoj te drugim službama i odjelima u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija za potrebe pripreme dijelova strateških dokumenata i pripreme poziva za dostavu projektnih prijedloga, kao i razvoja projekata, a posebno s Odjelom za praćenje provedbe programa i projekata s kojim zajedno izrađuje analitičke podloge i strateške dokumente ili dijelove strateških i operativnih dokumenata i drugih programa Europske unije. Odjel također usko surađuje s drugim tijelima i dionicima uključenim u procesima razvoja i provedbe javnih politika u području istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Odjel za praćenje provedbe programa i projekata obavlja poslove praćenja i analize realizacije provedbe prioriteta, odnosno mjera operativnih programa, te nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih sredstava. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz praćenje provedbe i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Odjel sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta, odnosno mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere. Odjel u smislu provjera operacija/projekata obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta. Odjel korisnicima pregledava Plan nabave i daje sugestije o poboljšanju. Odjel je odgovoran za upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata, te sudjeluje u pripremi izvješća za odbore za praćenje operativnih programa i drugih programa Europske unije. Odjel analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta, odnosno mjera, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz nadzor i praćenje programa Europske unije te priprema sva izvješća o provedbi projekata. Odjel obavlja poslove vrednovanja provedenih mjera, operacija projekata. Odjel usko surađuje s Odjelom za programiranje u pripremama i izradi stručnih analiza i podloga za izradu strateških i operativnih dokumenata (ili njihovih dijelova) i za unaprjeđenje dokumentacije poziva, te podizanja svijesti i informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima korištenja fondova Europske unije. Odjel sudjeluje u izradi Komunikacijskog akcijskog plana, provodi mjere informiranja i vidljivosti te izrađuje prijedloge različitog informativnog i promidžbenog materijala u svrhu informiranja javnosti i potencijalnih krajnjih korisnika o projektima financiranim sredstvima iz fondova Europske unije. Odjel redovito prikuplja informacije o provedbi projekata te surađuje s korisnicima u svrhu pravodobne i učinkovite provedbe prioriteta i mjera i predlaže korektivne mjere; koordinira suradnju stručnjaka i korisnika te redovito prikuplja informacije o njihovu radu; sudjeluje u definiranju procedura i dokumenata potrebnih za uspješnu provedbu operativnih programa te surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 i drugim tijelima u provedbi projekata. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije obavlja poslove vezane uz proceduru nabave, tj. objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, provođenje ocjenjivanja pristiglih projektnih prijedloga, ugovaranje, suradnju s Posredničkim tijelom razine 2, te drugim tijelima državne uprave ili s krajnjim korisnicima. Služba obavlja stručne poslove vezane uz ugovaranje i financiranje i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Služba osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa ili drugo nadležno tijelo; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 ili Odjelu za provjeru nabave i provedbe (za druge programe Europske unije) na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti i pravilima javne nabave; planira i pokreće izbor projekata u svim oblicima poziva za dostavu prijedloga te provodi postupak odabira projekata; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 (ako je primjenjivo). Služba organizira i provodi natječajnu i ocjenjivačku proceduru; izrađuje nacrte ugovora prema pravilima nabave za sve tipove ugovora: nabava robe, izvođenja radova, pružanje usluga i shema za dodjelu bespovratne pomoći; priprema natječajnu dokumentaciju; priprema odgovarajuće pisane upute i pojašnjenja koja se tiču natječajne procedure, ugovaranja ili ocjenjivanja, te sudjeluje u izradi nacrta i provedbi metodologije uputa; usko surađuje s nadležnim jedinicama i službenicima u Posredničkom tijelu razine 2 i drugim nadležnim tijelima (ako je primjenjivo), a vezano uz izvršavanje dijela spomenutih aktivnosti. Služba provodi projekte Tehničke pomoći namijenjene tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Služba obavlja poslove vezane uz pripremu, provjeru i odobravanje zahtjeva za plaćanjem. Služba surađuje s Nacionalnim fondom u Ministarstvu financija, Posredničkim tijelom razine 2, Upravljačkim tijelom te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugim tijelima vezano za provedbu ostalih programa Europske unije; osigurava pravodobno planiranje i osiguravanje sredstava iz državnog proračuna u svrhu sufinanciranja. Služba upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata te izrađuje pripadajuće izvještaje. Služba sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Služba osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za ugovaranje projekata

3.2.2.2. Odjel za financiranje projekata.«.

Članak 6.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Odjel za ugovaranje projekata obavlja poslove vezane uz proceduru nabave, tj. objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, provođenje ocjenjivanja pristiglih projektnih prijedloga, ugovaranje, suradnju s Posredničkim tijelom razine 2 i drugim tijelima državne uprave ili s krajnjim korisnicima. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz ugovaranje i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Odjel osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa ili drugo nadležno tijelo; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 ili Odjelu za provjeru nabave i provedbe (za druge programe Europske unije) na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti i pravilima javne nabave; planira i pokreće izbor projekata u svim oblicima poziva za dostavu prijedloga te provodi postupak odabira projekata; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 (ako je primjenjivo). Odjel organizira i provodi natječajnu i ocjenjivačku proceduru; izrađuje nacrte ugovora prema pravilima nabave za sve tipove ugovora: nabava robe, izvođenja radova, pružanje usluga i shema za dodjelu bespovratne pomoći; priprema natječajnu dokumentaciju; priprema odgovarajuće pisane upute i pojašnjenja koja se tiču natječajne procedure, ugovaranja ili ocjenjivanja, te sudjeluje u izradi nacrta i provedbi metodologije uputa; usko surađuje s nadležnim jedinicama i službenicima u Posredničkom tijelu razine 2, a vezano uz izvršavanje dijela spomenutih aktivnosti ili s drugim nadležnim tijelima vezano uz druge programe Europske unije. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Odjel za financiranje projekata obavlja poslove vezane uz pripremu, provjeru i odobravanje zahtjeva za plaćanjem. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz financiranje i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Odjel priprema dokumente za isplatu financijskih sredstava korisnicima te nalažu povrat sredstava. Odjel surađuje s Upravljačkim tijelom, Ministarstvom financija, Posredničkim tijelom razine 2 te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova te ostalim tijelima ovisno o programu; osigurava pravodobno planiranje i osiguravanje sredstava iz državnog proračuna u svrhu sufinanciranja, prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma. Odjel priprema analize i izvješća vezane uz planiranje potrošnje sredstava te pravodobno provodi mjere za osiguravanje postizanja ciljeva. Odjel upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata. Odjel sudjeluje u administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel izvještava o nepravilnostima. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija te Sektorom za financijske poslove i Službom za kapitalne investicije i računovodstvo Ministarstva. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Iza članka 32. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 32.a, 32.b i 32.c koji glase:

»3.2.3. Služba za kontrolu projekata Europske unije

Članak 32.a

Služba za kontrolu projekata Europske unije obavlja stručne poslove vezane uz ex-ante provjere dokumentacije o nabavi te provjere postupaka nabave korisnika tj. ex-post provjere. Služba obavlja stručne poslove vezane uz kontrolu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Služba obavlja stručne poslove vezane uz prevenciju, otkrivanje, postupanje, izvještavanje o nepravilnostima te praćenje postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije. Služba nadzire krajnje korisnike u svrhu praćenja zakonitosti korištenja dodijeljenih sredstava. Služba surađuje s Nacionalnim fondom u Ministarstvu financija, Posredničkim tijelom razine 2, Upravljačkim tijelom, te drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugim tijelima vezano za provedbu ostalih programa Europske unije. Služba sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Služba usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Služba osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kontrolu projekata Europske unije ustrojavaju se:

3.2.3.1. Odjel za provjeru nabave i provedbe

3.2.3.2. Odjel za utvrđivanje nepravilnosti.

3.2.3.1. Odjel za provjeru nabave i provedbe

Članak 32.b

Odjel za provjeru nabave i provedbe obavlja poslove vezane uz provjeru zaprimljene dokumentacije o nabavi korisnika i vodi evidenciju o rezultatima provjera i dostavljenoj dokumentaciji. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz provjeru nabava i provedbe i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Odjel provjerava da li opseg i format dostavljenih informacija zadovoljava tražene uvjete, da li je pravilan odabir postupka nabave, da li je predmet nabave naveden u dokumentaciji o nabavi specificiran i opisan jasno, nedvojbeno, potpuno i na neutralan način na koji se ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu te da odgovara odredbama ugovora, da li odabrani postupak nabave odgovara propisima nacionalnog zakonodavstva o javnoj nabavi (ako je primjenjivo), odnosno primjenjivom Pravilu za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (ZOJN), da li su kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata navedeni u dokumentaciji o nabavi u skladu s načelima javne nabave. Odjel u slučaju utvrđivanja spornih elemenata prijavljuje sumnju na nepravilnost ili prijevaru Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti. Odjel sudjeluje u administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3.2. Odjel za utvrđivanje nepravilnosti

Članak 32.c

Odjel za utvrđivanje nepravilnosti obavlja stručne poslove vezane uz prevenciju, otkrivanje, postupanje, izvještavanje o nepravilnostima te praćenje postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz utvrđivanje nepravilnosti i za druge projekte financirane sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost. Odjel prijavljuje sumnje na nepravilnosti i prijevare. Odjel utvrđuje (ne)postojanje nepravilnosti ili prijevare te donosi odluku o utvrđenoj nepravilnosti ili utvrđuje postojanje prijevare, odnosno počinjenja kaznenog djela. Odjel izvještava nadležna tijela o nepravilnostima te evidentira podatke o upravljanju nepravilnostima. Odjel sudjeluje u administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta. Odjel sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Odjel usko surađuje sa svim ostalim odjelima i službama u Sektoru za programe i projekte Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel osigurava dostupnost dokumenata i informacija u svrhu uspostavljanja revizijskog traga. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva znanosti i obrazovanja koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 10.

Ministar znanosti i obrazovanja, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/05

Urbroj: 50301-04/12-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA12
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za opće poslove i ljudske potencijale1
2.1.1.Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu15
2.1.2.Služba za dokumentacijske i interne poslove20
2.1.3.Služba za informacijsku infrastrukturu11
2.1.4.Služba za ljudske potencijale5
2.2.Sektor za financijske poslove1
2.2.1.Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja1
2.2.1.1.Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama6
2.2.1.2.Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama5
2.2.2.Služba za kapitalne investicije i računovodstvo1
2.2.2.1.Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove8
2.2.2.2.Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije6
2.2.3.Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu10
Glavno tajništvo – UKUPNO92
3.UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj1
3.1.1.Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti1
3.1.1.1.Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija4
3.1.1.2.Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije5
3.1.2.Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije1
3.1.2.1.Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika4
3.1.2.2.Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa4
3.2.Sektor za programe i projekte Europske unije1
3.2.1.Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije1
3.2.1.1.Odjel za programiranje8
3.2.1.2.Odjel za praćenje provedbe programa i projekata8
3.2.2.Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije1
3.2.2.1.Odjel za ugovaranje projekata10
3.2.2.2.Odjel za financiranje projekata9
3.2.3.Služba za kontrolu projekata Europske unije1
3.2.3.1.Odjel za provjeru nabave i provedbe5
3.2.3.2.Odjel za utvrđivanje nepravilnosti5
Uprava za znanost i tehnologiju – UKUPNO71
4.UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard1
4.1.1.Služba za upravljanje visokim učilištima1
4.1.1.1.Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta5
4.1.1.2.Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja5
4.1.2.Služba za državne stipendije i druge potpore studentima1
4.1.2.1.Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima5
4.1.2.2.Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima4
4.2.Sektor za razvoj visokog obrazovanja1
4.2.1.Služba za kvalitetu visokog obrazovanja1
4.2.1.1.Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja5
4.2.1.2.Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir5
4.2.2.Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja1
4.2.2.1.Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja5
4.2.2.2.Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja5
Uprava za visoko obrazovanje – UKUPNO47
5.UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje1
5.1.1.Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje5
5.1.2.Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje1
5.1.2.1.Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja5
5.1.2.2.Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja4
5.1.2.3.Odjel za regulirane profesije5
5.2.Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih1
5.2.1.Služba za strukovno obrazovanje1
5.2.1.1.Odjel za promociju strukovnog obrazovanja4
5.2.1.2.Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja5
5.2.2.Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih1
5.2.2.1.Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove5
5.2.2.2.Odjel za obrazovanje odraslih5
Uprava za odgoj i obrazovanje – UKUPNO45
6.UPRAVA ZA POTPORU I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja1
6.1.1.Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja7
6.1.2.Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama10
6.2.Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja1
6.2.1.Služba za razvoj kurikula i udžbenike8
6.2.2.Služba za programe i projekte Europske unije1
6.2.2.1.Odjel za pripremu programa Europske unije6
6.2.2.2.Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije6
6.2.2.3.Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije6
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja – UKUPNO48
7.UPRAVA ZA NACIONALNE MANJINE1
neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina10
7.2.Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte10
Uprava za nacionalne manjine – UKUPNO22
8.SAMOSTALNI SEKTOR PROSVJETNE INSPEKCIJE1
8.1.Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I6
8.2.Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II1
samostalni izvršitelj u Karlovcu1
samostalni izvršitelji u Varaždinu2
samostalni izvršitelj u Sisku1
samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
8.3.Područna služba prosvjetne inspekcije Split7
samostalni izvršitelj u Zadru1
samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
8.4.Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka6
8.5.Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek7
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije – UKUP­NO35
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK1
9.1.Služba za opće pravne i normativne poslove1
9.1.1.Odjel za opće pravne poslove4
9.1.2.Odjel za normativne poslove4
9.2.Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor1
9.2.1.Odjel za upravne i sudske postupke5
9.2.2.Odjel za upravni nadzor4
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak – UKUPNO20
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE1
10.1.Služba za europske poslove5
10.2.Služba za međunarodne poslove6
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje – UKUPNO12
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
Samostalna služba za unutarnju reviziju
– UKUPNO
5

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

UKUPNO


409