Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

279

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU
SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Donosi se Program dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u 2021. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na razdjelu Ministarstva poljoprivrede na aktivnosti K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

III.

Ministarstvo poljoprivrede će na temelju Programa raspisati javni natječaj u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/33

Urbroj: 50301-05/27-21-2

Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SANACIJU ŠTETA OD POTRESA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU
SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

UVOD

I.

1. Sisačko-moslavačku te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije je 28. i 29. prosinca 2020. pogodilo niz razornih potresa koji su svojim opsegom i intenzitetom ugrozili zdravlje i živote ljudi, imovinu i okoliš te u nekim slučajevima na dulje razdoblje onemogućili obavljanje gospodarske aktivnosti. Slijedom toga, Vlada Republike Hrvatske je na 35. sjednici održanoj 4. siječnja 2021. donijela Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21.). Na području pogođenom potresom, poduzetnici koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja pretrpjeli su štete na proizvodnim kapacitetima uslijed kojih je došlo do smanjenja ili obustave njihove gospodarske aktivnosti. Gledajući važnost ovih djelatnosti za ova razorena područja koja su slabo naseljena i ekonomski nerazvijena, potrebno je sanirati štete radi nastavljanja proizvodnje i njihova opstanka.

2. Predmet Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području pogođenom potresom, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

3. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore kako je navedeno u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020., str. 3.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013).

4. Potpore dodijeljene prema ovome Programu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. Uredbe (EU) br. 1407/2013.

5. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

KORISNICI PROGRAMA

II.

1. Korisnici ovoga Programa su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti):

– registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.) u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31)

– registrirani u Republici Hrvatskoj s proizvodnjom na području pogođenim potresom

– koji su u prosincu 2020. imali aktivnu proizvodnju na području na kojemu je proglašena katastrofa

– koji su u prosincu 2020. imali najmanje dvoje zaposlenih u stalnom radnom odnosu (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenikom)

– koji imaju štetu na proizvodnim kapacitetima nastalu kao posljedica potresa.

2. U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013, u slučaju pripadnosti poduzetnika kategoriji »Jedan poduzetnik«, pravo na potporu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

3. Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika, pravo na potporu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

POJMOVI

III.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Programa imaju sljedeće značenje:

1. potpora male vrijednosti – je potpora uređena važećom uredbom Europske unije, a koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

2. mikro, malo i srednje poduzeće – kako je definirano u Prilogu I. Definicije malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 651/2014), kategorija mikro, malo i srednje poduzeće sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna eura i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura

3. veliko poduzeće – poduzeće koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 651/2014

4. jedan poduzetnik – u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013, obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća i

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzetnici koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u podtočkama a) do d) ove točke preko jednog ili više drugih poduzetnika, također pripadaju kategoriji »Jedan poduzetnik«

5. intenzitet potpore – bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

ZABRANA DODJELE POTPORE

IV.

1. U okviru ovoga Programa, potpora se ne može dodijeliti:

a) poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture

b) poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

c) poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

– ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju

– ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

d) za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

e) kao potpora koja se uvjetuje uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u podtočkama a), b) ili c) ove točke i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovoga Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da se na primjeren način osigura, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovoga Programa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene na temelju ovoga Programa.

Ako poduzetnik nije registriran u Republici Hrvatskoj s proizvodnjom na potresom pogođenom području.

2. U okviru ovoga Programa, potpora se ne može dodijeliti poduzetniku koji je u teškoćama, odnosno ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim mikro, malih i srednjih poduzeća; u daljnjem tekstu: MSP, koje postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka

b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka

c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja.

e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

– omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

– EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0.

3. U slučaju kada i nije ispunjena niti jedna od pretpostavki navedenih u podtočki 2. ove točke, smatra se da je poduzetnik u teškoćama ako se radi o poduzetniku koji je u postupku predstečajne nagodbe, koji nije ispunio obveze vezane za plaćanje poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u skladu sa zakonskim odredbama te nema podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.

ZBRAJANJE POTPORA

V.

1. Potpore dodijeljene po ovome Programu mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (Tekst značajan za EGP) (SL L 114, 26. 4. 2012., str. 8.) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2018/1923 оd 7. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 360/2012 u pogledu njezina razdoblja primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 10. 12. 2018.) i koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/1474 оd 13. listopada 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 360/2012 u pogledu produljenja njezina razdoblja primjene i vremenski ograničenog odstupanja za poduzetnike u teškoćama radi uzimanja u obzir posljedica pandemije bolesti COVID-19 (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 14. 10. 2020.) neovisno o instrumentu i davatelju potpore, do gornjih granica utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1407/2013. Mogu se pribrajati potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013.

2. Potpore dodijeljene po ovome Programu ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen Uredbom (EU) br. 651/2014, odnosno odlukom Europske komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene prihvatljive troškove ili se njima ne mogu pripisati, mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom (EU) br. 651/2014, odnosno odlukom Europske komisije.

3. Korisnik potpore dužan je Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao davatelju potpore, dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je koristio u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine, a koje je dobio od svih davatelja potpora male vrijednosti neovisno o njihovoj razini.

IZNOS POTPORE

VI.

1. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.

2. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele, dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele.

PROVEDBENA MJERA, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITET POTPORE

VII.

1. U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbenu mjeru: Ulaganje u sanaciju šteta na proizvodnoj tehnologiji i opremi, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i proizvodno – poslovnom objektu nastalih kao posljedica potresa.

2. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, uz intenzitet potpore, u okviru provedbene mjere su sljedeći:

Provedbena mjeraUlaganje u sanaciju šteta na proizvodnoj tehnologiji i opremi, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i proizvodno – poslovnom objektu nastalih kao posljedica potresa
Prihvatljivi troškovi

a) popravak strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme oštećenih uslijed potresa

b) kupovina za istu namjenu strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme koji su zamjena za neupotrebljive strojeve, postrojenja i za njih vezane uređaje i opremu uništene uslijed potresa

c) kupovina viljuškara, transportera i slično

d) adaptacija objekata koji su oštećeni uslijed potresa*

e) uklanjanje objekata koji su oštećeni uslijed potresa a koje nije moguće adaptirati i izgradnja novih objekata za istu namjenu*

f) trošak sanacije štete na infrastrukturi u tvorničkom krugu nastale uslijed potresa (asfalt, sustav odvodnje, vodovodna mreža i slično)*

g) trošak servisa informacijske i komunikacijske tehnologije koja je oštećena uslijed potresa

h) trošak kupovine za istu namjenu informacijske i komunikacijske tehnologije koja je zamjena za neupotrebljivu tehnologiju uništenu uslijed potresa

i) trošak ishođenja Nalaza i mišljenja vještaka (ovlaštenog za procjenjivanje štete iz potrebnog područja / struke)

Neprihvatljivi troškovi

a) troškovi nastali prije potresa

b) kupovina motornih vozila, prikolica i slično

c) štete na proizvodima i poluproizvodima

d) štete na sirovini / repromaterijalu i slično

e) potrošni materijal, inventar i slično

f) troškovi vlastitog rada i materijala

g) porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

h) carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Ukupan iznos potpore10.000.000,00 kuna
Intenzitet potporeDo 100 % od ukupno prihvatljivog troška

Iznos potpore po jednom

podnositelju

Do 1.400.000,00 kuna


*podnositelj prijave je vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50 %-tnim udjelom

JAVNI NATJEČAJ

VIII.

1. Na temelju ovoga Programa, Ministarstvo će raspisati javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

2. Javni natječaj se objavljuje na mrežnoj stanici Ministarstva, https://poljoprivreda.gov.hr.

3. Javnim natječajem se naročito određuje sljedeće:

– predmet javnog natječaja

– dokumentacija koja čini prijavu na javni natječaj

– uvjeti koje podnositelj prijave mora zadovoljiti

– prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ulaganja

– rokovi, načini i uvjeti za podnošenje prijave

– način isplate potpore

– način praćenja utroška potpore.

OBRADA PRIJAVA

IX.

1. Obradu prijava pristiglih na Javni natječaj obavlja stručna radna skupina za provedbu Programa (u daljnjem tekstu: Stručna radna skupina) koju imenuje ministrica poljoprivrede.

2. Prijava podliježe obradi prema kriterijima koji su sadržani u Prilogu ovoga Programa i čine njegov sastavni dio, i to:

a) Kriteriji za administrativnu provjeru prijave

b) Kriteriji za provjeru prihvatljivosti podnositelja.

X.

1. Potpora se odobrava podnositelju čija prijava udovoljava kriterijima iz točke IX. podtočke 2. ovoga Programa u razmjernom iznosu do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu ovoga Programa.

2. Na temelju prijedloga Stručne radne skupine, ministrica poljoprivrede donosi odluku o dodjeli potpore.

3. Podnositelj čija prijava ne zadovoljava uvjete / kriterije Javnog natječaja, dobit će obavijest o odbijanju prijave.

XI.

Potpora po ovome Programu smatra se dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli potpore.

SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU SREDSTAVA

XII.

1. Nakon donošenja odluke o dodjeli potpore, Ministarstvo će s podnositeljem sklopiti ugovor o korištenju sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor) kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

2. Ugovorom se naročito uređuje:

– visina i namjena sredstava

– način isplate sredstava

– način osiguranja namjenskog korištenja sredstava

– način i postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

– postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ugovora

– način povrata sredstava

– nadležni sud u slučaju spora.

PRAVO NA ISPLATU SREDSTAVA

XIII.

Pravo na isplatu sredstava stječe se potpisom Ugovora i dostavljanjem instrumenta osiguranja u svrhu izvršenja ugovornih obveza i garancije namjenskog korištenja sredstava, i to:

– bankarska garancija, neopoziva i na prvi poziv plativa, izdana u korist Ministarstva na odobren iznos potpore, uvećan za kamatu na godišnjoj razini, u visini eskontne stope Narodne banke uvećane za dva postotna poena, s rokom važenja 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora, uz respiro period od 15 dana ili

– završni izvještaj o realizaciji ulaganja, u slučaju mogućnosti pravdanja sredstava.

PRAĆENJE NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

XIV.

1. Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti korisnike o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o potpori male vrijednosti pozivajući na Uredbu (EU) br. 1407/2013. Prije dodjeljivanja potpore Ministarstvo će od podnositelja prijave ishoditi izjavu, u pisanom obliku, o svakoj potpori male vrijednosti na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 1407/2013 ili druge uredbe o potporama male vrijednosti, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Potpora se može dodijeliti tek nakon što se utvrdi da isto neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je podnositelj prijave primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013 i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Uredbom (EU) br. 1407/2013.

2. Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti završni izvještaj o realizaciji ulaganja, u za to utvrđenom roku.

3. Ako korisnik ne koristi dodijeljena sredstva namjenski ili odustane od provođenja ulaganja, Ministarstvo će pokrenuti postupak povrata ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

IZVOR FINANCIRANJA

XV.

Sredstva za dodjelu potpora po ovome Programu u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, programa 3207 Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja, na proračunskoj aktivnosti K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

TRAJANJE PROGRAMA

XVI.

Potpore po ovome Programu mogu se dodjeljivati najkasnije do 31. prosinca 2021.

ZAVRŠNE ODREDBE

XVII.

1. Provedba ovoga Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanja prijava, ne izdaju se upravni akti.

2. Ministarstvo će bilježiti i prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovoga Programa koje su potrebne kako bi se dokazala ispunjenost uvjeta iz Uredbe (EU) br. 1407/2013.

3. Zapisi koje se odnose na ovaj Program čuvaju se deset fiskalnih godina od dana donošenja posljednje pojedinačne odluke o dodjeli potpore.

4. Ministarstvo poljoprivrede će s osobnim podacima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Ispravkom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 127, 23. 5. 2018.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18.) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.

5. U skladu s člankom 14. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.), Ministarstvo će voditi evidenciju potpora male vrijednosti dodijeljenih na temelju ovoga Programa te ih unijeti u registar državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstva financija.

6. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

7. Ovaj Program bit će objavljen na mrežnoj stanici Ministarstva, https://poljoprivreda.gov.hr.

PRILOG

KRITERIJI ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PRIJAVE I KRITERIJI ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

1) ADMINISTRATIVNA PROVJERA PRIJAVE

RBKRITERIJDANE
1.Prijava je podnesena u roku propisanim Javnim natječajem
2.Dopuna prijave i/ili obrazloženje je dostavljena u za to zadanom roku

2) PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

RBKRITERIJDANE
1.Podnositelj prijave je registriran u Republici Hrvatskoj s proizvodnjom na potresom pogođenom području
2.Podnositelj ima registriranu djelatnost Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnja namještaja (C31)
3.Podnositelj je imao najmanje dvoje zaposlenih u stalnom radnom odnosu u prosincu 2020.
4.Podnositelj se ne nalazi niti u jednoj od situacija koje se odnose na zabranu dodjele potpore male vrijednosti, u skladu s točkom IV. ovoga Programa
5.Podnositelj za iste prihvatljive troškove za koje traži bespovratna sredstva nije dobio sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
6.Podnositelj nije dobio potpore male vrijednosti koje bi zbrojene s traženim bespovratnim sredstvima prešle 200.000 eura u razdoblju od tri fiskalne godine (prethodne dvije i tekuća fiskalna godina)