Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

282

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ
CIVILNOGA DRUŠTVA

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće i sastav Savjeta, te uređuju druga pitanja iz djelokruga Savjeta.

II.

Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva na provođenju akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade i ostalih akata strateškog planiranja, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.

Zadaće Savjeta su:

– sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj i djelovanje civilnoga društva i međusektorsku suradnju

– sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja udruga i drugih organizacija civilnoga društva u raspravama o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom

– suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih javnih tijela o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva

– sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova Europske unije i drugih međunarodnih financijskih instrumenata i mehanizama koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva

– izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade i ostalim aktima strateškog planiranja

– suradnja s hrvatskim predstavnicima udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u formuliranju stajališta civilnoga društva na razini Europske unije

– kandidiranje i izbor predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.

Tijela državne uprave i uredi Vlade obvezni su, putem Ureda za udruge, dostavljati Savjetu cjelovite informacije o odlukama o financiranju udruga i drugih organizacija civilnoga društva za prethodnu proračunsku godinu.

U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati stalne i povremene radne skupine.

Savjet jednom godišnje podnosi Vladi izvješće o svome radu.

III.

Savjet ima 37 članova, i to:

– 17 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih tijela državne uprave, ureda Vlade i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz različitih područja djelovanja

– tri predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca i

– tri predstavnika nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svaki član Savjeta ima zamjenika.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva. Zamjenika predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi Savjeta i zamjenici imenuju se na tri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članovima Savjeta mandat započinje danom imenovanja od strane Vlade.

Članovi Savjeta mogu podnijeti ostavku. Ostavka se pisanim putem dostavlja Uredu za udruge, koji zatim provodi izbor za novog člana Savjeta na način propisan ovom Odlukom i Poslovnikom Savjeta.

IV.

Vlada imenuje članove i zamjenike članova Savjeta na prijedlog:

a) tijela javne vlasti, i to:

– Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Ministarstva zdravstva

– Ministarstva kulture i medija

– Ministarstva hrvatskih branitelja

– Ministarstva financija

– Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– Ministarstva pravosuđa i uprave

– Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– Ministarstva turizma i sporta

– Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– Ureda za udruge

– Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

b) udruga i drugih organizacija civilnoga društva prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, i to iz sljedećih područja:

– demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja

– djelovanja mladih

– djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata

– kulture

– skrbi o djeci

– skrbi o osobama s invaliditetom

– socijalne skrbi

– sporta

– tehničke kulture

– turizma

– zaštite i promicanja ljudskih prava

– zaštite okoliša i održivog razvoja

– zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja i

– zaštite potrošača.

c) Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacija civilnoga društva iz reda:

– zaklada

– sindikata

– udruga poslodavaca

– nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

V.

Postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata Savjeta na način utvrđen Poslovnikom Savjeta.

VI.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ured za udruge.

VII.

Članovi Savjeta ne primaju naknadu za rad u Savjetu, ali imaju pravo na naknadu troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Savjeta, odnosno radnih tijela Savjeta.

VIII.

Savjet donosi Poslovnik kojim se uređuju prava i obveze članova Savjeta, izbor, prava i obveze predsjednika Savjeta i zamjenika predsjednika Savjeta, priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja, radne skupine Savjeta, pitanja financijske i organizacijske potpore članovima Savjeta, postupak kandidiranja i izbora predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti, kriteriji i postupak kandidiranja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta iz reda udruga i ostalih organizacija civilnoga društva te druga pitanja ustroja i rada Savjeta.

IX.

Članovi Savjeta iz tijela javne vlasti, imenovani sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09., 42/12., 61/14. i 62/17.), nastavljaju s radom do imenovanja članova i zamjenika članova Savjeta sukladno odredbama ove Odluke, a članovi Savjeta iz udruga i drugih organizacija civilnoga društva, iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca te nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nastavljaju s radom do kraja tekućeg saziva Savjeta.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09., 42/12., 61/14. i 62/17.).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/24
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.