Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama

NN 16/2021 (17.2.2021.), Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama

Ministarstvo unutarnjih poslova

302

Na temelju članaka 5.f Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PRITUŽBAMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanja po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), vođenje Evidencije pritužbi i rokovi čuvanja podataka u evidenciji.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pritužbom se ne smatra podnesak u kojem se iznose činjenice koje su već prethodno bile razmatrane i ocijenjene u postupku provjere navoda pritužbe istog podnositelja.

Pritužbom se ne smatraju ni podnesci koji se odnose na radnje u postupku ostvarivanja prava za čije rješavanje je nadležno Ministarstvo (zahtjevi, žalbe, prigovori i drugi podnesci u upravnom, prekršajnom ili drugom postupku).

Članak 3.

Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Pritužbom u pisanom obliku, u smislu stavka 1. ovoga članka, smatrat će se i podnesak zaprimljen putem elektroničke pošte ako sadrži potpis podnositelja.

2. POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA

Članak 4.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je pritužba zaprimljena ili službenik kojega on ovlasti, obvezan je pritužbu bez odgode unijeti u evidenciju pritužbi sadržanu u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole« koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: IS MUP-a).

Službenik zadužen za rad po pritužbi, dužan je podatke prikupljene provjerom pritužbenih navoda pravovremeno unijeti odnosno ažurirati u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole« u IS MUP-a.

Članak 5.

Pritužbu razmatra rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili policijski službenik kojeg on ovlasti, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je policijski službenik privremeno premješten u drugu ustrojstvenu jedinicu duže od 30 dana neprekidno, pritužbu razmatra rukovoditelj ustrojstvene jedinice u koju je policijski službenik privremeno premješten.

Članak 6.

Ako ustrojstvena jedinica Ministarstva koja je zaprimila pritužbu nije nadležna za njezino rješavanje, bez odgode će je proslijediti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

Ako se pritužbom ukazuje na dvije ili više ustrojstvenih jedinica Ministarstva u vezi različitih događaja i postupanja, za rješavanje pritužbe nadležna je svaka od ustrojstvenih jedinica u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi.

O nadležnosti rješavanja pritužbe kojom se ukazuje na povezano postupanje dvije ili više ustrojstvenih jedinica Ministarstva, odlučit će ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu.

Članak 7.

Policijski službenik, koji je obavio provjeru pritužbenih navoda, dužan je sastaviti završno izvješće s raščlambom poduzetih mjera, utvrđenim činjeničnim stanjem i mišljenjem o utemeljenosti svakog navoda.

Izvješće s pripadajućim prilozima dostavlja se rukovoditelju koji je dao nalog za provjeru.

Članak 8.

S obzirom na rezultate provjere navoda, pritužba može biti ocijenjena kao:

– utemeljena – prikupljenim dokazima potvrđeni su svi bitni navodi pritužbe

– djelomično utemeljena – argumentirano je potvrđen samo dio navoda, dok je dio navoda ili neutemeljen ili ga nije bilo moguće potvrditi

– neutemeljena – u cijelosti je pouzdano potvrđena i dokazana neutemeljenost svih navoda u pritužbi

– nepotvrđena – nije bilo moguće prikupiti saznanja koja bi potkrijepila tvrdnje podnositelja pritužbe posebno kad verbalni iskaz podnositelja opovrgavaju iskazi policijskih službenika navedenih u pritužbi, a svjedoka ili očevidaca kao ni materijalnih dokaza nema.

Članak 9.

Ocjenu utemeljenosti pritužbe, nakon uvida u spis i konzultacija s policijskim službenicima koji su sudjelovali u postupku provjere, donosi rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojega se pritužba odnosi.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka obavijestit će podnositelja pritužbe o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe.

Policijskog službenika na kojeg se odnose pritužbeni navodi nadređeni rukovoditelj upoznat će s ocjenom utemeljenosti pritužbe.

Članak 10.

Ako je podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, može u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu.

Ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka će po zaprimanju prigovora u propisanom roku razmotriti njegovu utemeljenost, izvršiti uvid u prikupljenu dokumentaciju, a po potrebi izvršiti i dopunske provjere te o utvrđenim činjenicama, svom stavu i mišljenju pisanim putem obavijestiti podnositelja prigovora u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka u postupku ocjene prigovora može zatražiti i mišljenje drugih stručnih službi Ministarstva.

Prigovor će se smatrati pravodobno podnesenim ako je zaprimljen u bilo kojoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti.

Ako je prigovor iz stavka 1. ovoga članka zaprimljen u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva koja nije nadležna za njegovo rješavanje dužna ga je, bez odgode, dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu.

Ako je prigovor zaprimljen u ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se odnosi pritužba, dužna ga je, bez odgode, dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu uz preslik cjelokupne dokumentacije nastale tijekom provođenja provjera navoda iz pritužbe.

Članak 11.

S obzirom na rezultate provjere prigovora, prigovor može biti:

– utemeljen – prikupljenim dokazima potvrđeni su svi bitni navodi prigovora

– djelomično utemeljen – argumentirano je potvrđen samo dio navoda, dok je dio navoda ili neutemeljen ili ga nije bilo moguće potvrditi

– neutemeljen – u cijelosti je pouzdano potvrđena i dokazana neutemeljenost svih navoda u prigovoru

– nepotvrđen – nije bilo moguće prikupiti saznanja koja bi potkrijepila tvrdnje podnositelja prigovora posebno kad verbalni iskaz podnositelja opovrgavaju iskazi policijskih službenika navedenih u prigovoru, a svjedoka ili očevidaca kao ni materijalnih dokaza nema.

3. EVIDENCIJA PRITUŽBI

Članak 12.

Evidencija pritužbi (u daljnjem tekstu: Evidencija) vodi se na IS MUP-a, u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole«.

Članak 13.

Evidencija je podijeljena u tri odvojene cjeline:

1. obrada

2. preuzimanje ili prijenos nadležnosti

3. statistička izvješća.

Članak 14.

Evidencija sadrži:

– podatke o ustrojstvenoj jedinici u kojoj je pritužba zaprimljena

– podatke o ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi

– podatke o policijskim službenicima Ministarstva na koje se pritužba odnosi

– podatke o podnositelju pritužbe

– opis događaja

– podatke o tijeku provjere navoda iz pritužbe

– podatke o završetku rada po pritužbi

– podatke o ocjeni utemeljenosti pritužbe

– podatke o vrsti i načinu povrede službene dužnosti

– podatke o primijenjenim ili propuštenim policijskim ovlastima

– podatke o obavljenim ili propuštenim policijskim poslovima

– podatke o prigovoru na odgovor o utvrđenom činjeničnom stanju te

– napomenu po završetku rada po pritužbi.

Članak 15.

Razinu ovlasti za pristup u podsustav »Poslovi unutarnje kontrole«, na prijedlog rukovoditelja ustrojstvene jedinice u kojoj je raspoređen policijski službenik za kojeg se traži pristup, odobrava rukovoditelj ustrojstvene jedinice u nadležne za unutarnju kontrolu.

Članak 16.

Podaci o pritužbama brišu se iz IS MUP-a po proteku od deset godina od dana unosa.

Zahtjev za brisanje podataka o pritužbama podnosi ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu.

Članak 17.

Ustrojstvena jedinica nadležna za unutarnju kontrolu nadzire način vođenja i korištenja evidencije u podsustavu »Poslovi unutarnje kontrole«.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po pritužbama (»Narodne novine«, br. 78/15).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/80

Urbroj: 511-01-152-20-8

Zagreb, 9. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.