Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

NN 16/2021 (17.2.2021.), Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

304

Na temelju članka 93. stavka 5. Zakona o sigurnosti i inte­r­operabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se način i uvjeti prijevoza izvanrednih pošiljaka koje mogu prometovati uz odobrenje upravitelja infrastrukture i u skladu s posebnim uvjetima upravitelja infrastrukture.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge koji su sastavni dio ovoga Pravilnika:

a) Prilog 1.: Obrazac zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke

b) Prilog 2.: Listić za izvanredne pošiljke

c) Prilog 3.: Listić za označavanje kritične točke

d) Prilog 4.: Dodatak za vodoravni luk i pravac za unutarnje točke

e) Prilog 5.: Dodatak za vodoravni luk i pravac za vanjske točke i

f) Prilog 6.: Utjecaj udaljenosti osovina u okretnom postolju na dodatak za vodoravni luk.

Članak 2.

(1) Izvanredne pošiljke smiju se prevoziti samo prema odobrenim posebnim uvjetima prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom, uz poštivanje zadanih ograničenja.

(2) Posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom i ograničenja za prijevoz izvanrednih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu, ovisno o svojstvima izvanredne pošiljke i željezničke pruge na kojoj se ona prevozi, određuje upravitelj infrastrukture za željezničke pruge kojima upravlja, na temelju odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. pošiljka je tovareno ili prazno vozilo koje se prevozi na vlastitim kotačima, osim vučnih vozila s uključenim vlastitim pogonom

2. slobodni profil je ograničeni prostor u poprečnom presjeku željezničke pruge odnosno kolosijeka okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, čija os prolazi sredinom kolosijeka, a koji mora biti slobodan za prolaz željezničkih vozila

3. teretni profil je profil vozila koji predstavlja ograničeni prostor u poprečnom presjeku pruge odnosno kolosijeka, okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, čija os prolazi sredinom kolosijeka, a koji prazno ili natovareno željezničko vozilo u mirovanju (statički profil) ili u pokretu (kinematički profil) ne smije prijeći niti jednim svojim dijelom

4. vozilo je željezničko vozilo, s vlastitim pogonom ili bez njega, sposobno kretati se željezničkom prugom na kotačima, a sastoji se od jednog ili više strukturnih i funkcionalnih podsustava ili njihovih dijelova

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje područje željeznice te propisom kojim se uređuje područje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom Pravilniku.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. IZVANREDNA POŠILJKA

Članak 4.

Izvanredna pošiljka je pošiljka koja na određenoj željezničkoj pruzi na kojoj se prevozi ili koristi, prekoračuje teretni profil i/ili dopuštenu masu po osovini i/ili dopuštenu masu po metru dužnom i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim svojstvima ne udovoljava propisanim uvjetima, kao i pošiljka koja iz nekoga drugog razloga zahtijeva posebne prometno-tehničke uvjete prijevoza.

Članak 5.

Izvanrednom pošiljkom smatra se:

a) teret koji prekoračuje teretni profil na prijevoznom putu odnosno na dijelu prijevoznoga puta

b) teret koji nije osiguran prema smjernicama koje propisuje Međunarodna željeznička unija (UIC) i tereti kod kojeg ne postoji jednako vrijedan drugi način osiguravanja

c) kruta teretna jedinica tovarena na više od jednog vagona s okretnim postoljima odnosno okretnim kliznim postoljima

d) savitljiva teretna jedinica tovarena na više od dva vagona bez okretnih postolja

e) pošiljka koja na cijelome prijevoznom putu, na jednome dijelu prijevoznoga puta ili na više dijelova prijevoznoga puta, prekoračuje dopuštenu masu vozila po osovini i/ili po metru dužnom za više od 2 % vlastite mase (tare) vozila

f) vozilo koje je natovareno preko dozvoljene granice tovarenja

g) vozilo koje se na dijelu prijevoznog puta prevozi trajektom, a ne može sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni kut prijelaznice na trajektu

h) tovareno ili prazno vozilo koje nema oznaku da je njegov prijevoz dopušten ili ograničeno dopušten

i) tovaren vagon s više od tri osovine po okretnom postolju

j) teretna jedinica koja se na prijevoznom putu prevozi na različitim širinama kolosijeka i bez pretovara se ne može prevesti do odredišnoga kolodvora, a masa joj je veća od 25 t ili je utovarena na vagone sa spuštenim podom

k) prazan i natovaren vagon kojem je istekao rok redovitog održavanja upisan u raster održavanja vozila i

l) pošiljka koja mora biti prevezena prema posebnim prometno-tehničkim uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje prometom.

III. OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA

Odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 6.

(1) Za prijevoz izvanredne pošiljke upravitelj infrastrukture u Republici Hrvatskoj izdaje pisano odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke željezničkom prijevozniku.

(2) Odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke izdaje se s rokom važenja ne kraćim od vremena potrebnoga za prijevoz.

(3) Za više istovrsnih izvanrednih pošiljaka, koje se prevoze na istom prijevoznom putu i pod istim prijevoznim uvjetima, odobrenje se može izdati s rokom važenja najkasnije do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(4) Izdano odobrenje može biti opozvano ili promijenjeno ako na prijevoznom putu dođe do promjene prijevoznih uvjeta.

(5) U slučaju nemogućnosti izvršenja prijevoza u roku važenja izdanoga odobrenja, željeznički prijevoznik mora obnoviti zahtjev ili zatražiti produljenje roka važenja odobrenja.

Podnošenje zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 7.

(1) Podnositelj zahtjeva upravitelju infrastrukture podnosi pisani zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz pisani zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti, obliku i načinu prijevoza, podnositelj zahtjeva navodi podatke i prilaže odgovarajuće priloge u skladu s odredbama članaka 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil

Članak 8.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil, podnositelj zahtjeva navodi:

a) naziv i adresu

b) planirani datum otpreme pošiljke

c) otpremni i odredišni kolodvor, planirani prijevozni put

d) nazive željezničkih prijevoznika u međunarodnom prometu

e) vrstu i seriju vozila

f) masu (tara) vozila (t)

g) dužinu vozila preko odbojnika (mm)

h) masu vozila po metru dužnom (t/m)

i) broj osovina i masu vozila po osovini (t/os)

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)

l) podatke o vrsti tereta s grafičkim prikazima u odgovarajućem mjerilu (u tlocrtu, pogledu i mjerodavnim uzdužnim i poprečnim presjecima koji obuhvaćaju kritična mjesta na kojima je prekoračen teretni profil) na kojima su naznačene sve potrebne mjere

m) masu tereta (t) i

n) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova.

(2) Ukoliko upravitelj infrastrukture zatraži, podnositelj zahtjeva upravitelju infrastrukture dostavlja i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima

Članak 9.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima, podnositelj zahtjeva navodi:

a) naziv i adresu

b) planirani datum otpreme pošiljke

c) otpremni i odredišni kolodvor, planirani prijevozni put

d) vrstu vozila i njegovu seriju

e) masu vozila (t)

f) dužinu vozila preko odbojnika (mm)

g) masu vozila po metru dužnom (t/m)

h) broj osovina i masu vozila po osovini (t/os)

i) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)

j) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)

k) najveće dopuštene brzine (km/h) pri vožnji u pravac i pri vožnji u skretanje za namjeravani način vožnje

l) grafičke prikaze u odgovarajućem mjerilu (u tlocrtu, pogledu i mjerodavnim uzdužnim i poprečnim presjecima koji obuhvaćaju kritična mjesta na kojima je teretni profil) na kojima su naznačene sve potrebne mjere i

m) podatke o vrsti i tehničkom stanju kočnica.

(2) Ukoliko upravitelj infrastrukture to od njega zatraži, podnositelj zahtjeva upravitelju infrastrukture dostavlja i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje najveću dopuštenu masu vozila

Članak 10.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje najveću dopuštenu masu vozila, dopuštenu masu vozila po osovini i/ili metru dužnom, podnositelj zahtjeva navodi:

a) naziv i adresu

b) planirani datum otpreme pošiljke

c) otpremni i odredišni kolodvor, planirani prijevozni put

d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje

e) vrstu vozila i njegovu seriju

f) masu vozila (t)

g) dužina vozila preko odbojnika (mm)

h) masu vozila po metru dužnom (t/m)

i) broj osovina i masu vozila po osovini (t/os)

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm) i

l) masu tereta (t).

(2) Ukoliko upravitelj infrastrukture zatraži, podnositelj zahtjeva upravitelju infrastrukture dostavlja i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku.

Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka

Članak 11.

(1) U zahtjevu za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka, podnositelj zahtjeva navodi:

a) naziv i adresu

b) planirani datum otpreme pošiljke

c) otpremni i odredišni kolodvor, planirani prijevozni put

d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje

e) vrstu vozila i njegovu seriju

f) masu vozila (t)

g) dužina vozila preko odbojnika (mm)

h) masu vozila po metru dužnom (t/m)

i) broj osovina i masu vozila po osovini (t/os)

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm) i

l) masu tereta (t).

(2) Ukoliko upravitelj infrastrukture zatraži, podnositelj zahtjeva upravitelju infrastrukture dostavlja i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku.

Evidencija izvanrednih pošiljaka

Članak 12.

(1) Upravitelj infrastrukture vodi evidenciju za svako izdano odobrenje za prijevoz izvanrednih pošiljaka.

(2) Evidencija prijevoza izvanrednih pošiljaka sadržava broj odobrenja, datum prijama zahtjeva za određivanje uvjeta prijevoza, naziv podnositelja zahtjeva, otpremni i odredišni kolodvor, datum izdavanja odobrenja i datum završetka prijevoza.

(3) Svi kolodvori na prijevoznom putu vode evidenciju dobivenih prijevoznih uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke.

Određivanje mogućnosti i uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 13.

Nakon što primi zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke, upravitelj infrastrukture ispituje mogućnosti prijevoza i određuje posebne uvjete za sigurno odvijanje i upravljanje prometom.

Odobravanje ili odbijanje prijevoza izvanredne pošiljke

Članak 14.

(1) Ako upravitelj infrastrukture odobri prijevoz izvanredne pošiljke, tada o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i pisano navodi posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom i ograničenja za prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Ako upravitelj infrastrukture izvanrednu pošiljku ne može preuzeti na prijevoz zbog tehničkih, prometnih ili sigurnosnih razloga, tada o odbijanju obavješćuje podnositelja zahtjeva uz pisano obrazloženje.

(3) Na podneseni zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke upravitelj infrastrukture odgovara u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Izdavanje pisanoga odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 15.

Upravitelj infrastrukture u pisanom odobrenju za prijevoz izvanredne pošiljke navodi sve uvjete pod kojima će se izvanredna pošiljka prevoziti na željezničkim prugama kojima upravlja.

Uvjeti koje željeznički prijevoznik mora ispuniti prije prijevoza izvanredne pošiljke

Članak 16.

Izvanredna pošiljka smije biti prevezena ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke je odobren

b) izvanredna pošiljka odgovara uvjetima koje je propisao upravitelj infrastrukture

c) vozilo na kojem se prevozi izvanredna pošiljka ima odgovarajuće konstrukcijske elemente koji omogućuju siguran prijevoz izvanredne pošiljke

d) mjere (dužina, širina i visina), masa i težište izvanredne pošiljke odgovaraju tvrdnjama i crtežima priloženima zahtjevu za prijevoz

e) vagon i teretni list označeni su listićem za označavanje izvanredne pošiljke iz Priloga 2. ovoga Pravilnika

f) kritična točka na izvanrednoj pošiljci označena je listićem za označavanje kritične točke iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, u slučaju kada je njezin položaj uvjetovan smjerom vožnje

g) onda kada je praćenje obvezno i/ili ugovoreno, moraju biti osigurani pratitelji te da su oni spremni pridržavati se uputa mjerodavnoga osoblja upravitelja infrastrukture

h) pratitelji izvanredne pošiljke upoznati su sa sigurnosnim mjerama kojih se moraju pridržavati tijekom prijevoza

i) izvedeno je uzemljenje izvanredne pošiljke koja treba biti prevezena na elektrificiranim prugama, ukoliko je potrebno

j) obavljeno je učvršćivanje predmeta tako da se ne mogu pomicati čak ni pod utjecajem udara i drugih kretanja neizbježnih pri normalnim prijevoznim uvjetima, a o provjeri tih uvjeta za osobito teške terete ili za terete koji se prevoze zakvačeni na nosače posebnih vagona, željeznički prijevoznik upravitelju infrastrukture mora proslijediti sve podatke i odgovarajuće skice o natovarenom teretu i pisanu izjavu da je učvršćivanje obavljeno na siguran način i

k) izvanredna pošiljka na prijevoz predana je pravovremeno, kako bi do odredišnog kolodvora mogla biti prevezena u roku propisanom u prijevoznim uvjetima.

IV. POSEBNI UVJETI PRIJEVOZA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE PROMETOM

Određivanje posebnih uvjeta prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom i zaštitnih mjera pri prijevozu izvanrednih pošiljaka

Članak 17.

Pri prijevozu svake izvanredne pošiljke upravitelj infrastrukture mora odrediti odgovarajuće posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom, a po potrebi i odgovarajuća ograničenja te prometne i tehničke zaštitne mjere.

Praćenje izvanredne pošiljke

Članak 18.

(1) Upravitelj infrastrukture određuje mora li izvanredna pošiljka tijekom prijevoza biti praćena.

(2) Ukoliko izvanredna pošiljka tijekom prijevoza mora biti praćena, u posebnim uvjetima prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom prometa navodi se tko će istu pratiti.

(3) Pratitelj izvanredne pošiljke mora biti upoznat sa sigurnosnim mjerama kojih se mora pridržavati.

(4) Izvanrednu pošiljku, koja mora biti praćena zbog davanja uputa i/ili zbog obavljanja nadzora i posluživanja pri prijevozu, prati mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture i/ili pratitelj kojega odredi željeznički prijevoznik.

(5) Ako tijekom praćenja izvanredne pošiljke iz stavka 4. ovoga članka mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture utvrdi da je posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom potrebno djelomično izmijeniti u smislu povećanja sigurnosti prometa, tada je mjerodavna stručna osoba ovlaštena učiniti te izmjene.

Pregled izvanredne pošiljke i preuzimanje na prijevoz

Članak 19.

Upravitelj infrastrukture može odrediti da pri pregledu izvanredne pošiljke prije prijevoza sudjeluje i ovlašteno stručno osoblje upravitelja infrastrukture.

Otprema vlakova s izvanrednom pošiljkom

Članak 20.

(1) Upravitelj infrastrukture prije otpreme vlaka s izvanrednom pošiljkom obavještava službeno osoblje upravitelja infrastrukture na prijevoznom putu o prijevozu izvanredne pošiljke, uz navođenje broja odobrenja.

(2) Planiranje, objavljivanje, nadzor i praćenje prijevoza izvanredne pošiljke, postupak otpreme i prijevoza izvanredne pošiljke te izdavanja i primopredaje dokumenata, upravitelj infrastrukture detaljnije uređuje internim aktom.

V. PROPISIVANJE UVJETA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA

Izračun i utvrđivanje prostora potrebnog za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 21.

Jedinstveni način izračuna i utvrđivanja prostora potrebnog za prijevoz izvanrednih pošiljaka na željezničkim prugama u Republici Hrvatskoj uključuje određivanje:

a) kritičnih točaka teretnog profila

b) potrebne poprečne udaljenosti i potrebne udaljenosti po visini za prijevoz izvanredne pošiljke i

c) raspoložive udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke.

Kritične točke prekoračivanja teretnog profila

Članak 22.

(1) Kritične točke prekoračivanja teretnog profila su točke koje prekoračuju statički profil na određenim željezničkim prugama ili dijelovima željezničkih pruga na prijevoznom putu.

(2) Položaj kritične točke određuje se kao:

a) udaljenost kritične točke od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu os vozila i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica

b) udaljenost kritične točke od gornjega ruba tračnice i

c) udaljenost kritične točke od osovine vozila prema sredini ili kraju vozila.

Potrebne udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 23.

(1) Potrebna poprečna udaljenost i potrebna udaljenost po visini su izračunate vrijednosti mjerodavne za utvrđivanje prostora potrebnog za prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Potrebna poprečna udaljenost je zbroj:

a) udaljenosti kritične točke od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu os vozila i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica

b) dodatka za vodoravni luk i pravac i

c) dodatka za nepravilnosti u kolosijeku.

(3) Dodaci za vodoravni luk i pravac te za nepravilnosti u kolosijeku računaju se prema odredbama članaka 25. i 26. ovoga Pravilnika.

(4) Potrebna udaljenost po visini je zbroj visine kritične točke iznad gornjega ruba tračnice i odgovarajuće vrijednosti uspravnih udaljenosti okomitih na ravninu kolosijeka iz tablice u članku 26. ovoga Pravilnika.

Raspoložive udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 24.

(1) Raspoložive udaljenosti su granične udaljenosti o kojima ovise mogućnost i uvjeti za prijevoz izvanredne pošiljke, a koje omogućuje željeznička pruga s objektima, postrojenjima i opremom.

(2) Upravitelj infrastrukture, za željezničke pruge za koje je nadležan, utvrđuje vrijednosti raspoloživih udaljenosti na temelju mjerenja ili na temelju već poznatog položaja objekata, postrojenja i opreme.

(3) Izvanredna pošiljka na željezničkim prugama odnosno dijelovima željezničkih pruga smije se prevoziti samo ako su raspoložive udaljenosti iz stavka 1. ovoga članka veće od izračunatih potrebnih udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Određivanje dodatka za vodoravni luk i pravac

Članak 25.

(1) Na slici prikazana je izvanredna pošiljka s kritičnim točkama i udaljenostima, gdje su:

A, B, C i D – kritične točke

bi – udaljenosti kritičnih točaka od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu os vozila i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica

hi – visine kritičnih točaka iznad gornjega ruba tračnice (GRT)

nui – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnog postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema sredini vagona (unutarnje točke)

nvi – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnog postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema kraju vagona (vanjske točke)

a – razmak između svornjaka okretnih postolja odnosno osovina kod dvoosovinskog vagona i

p – razmak između osovina u okretnom postolju.

Indeks i uz veličine b, h, nu i nv označava redni broj izmjerene vrijednosti te veličine za kritičnu točku.

(2) Dodaci za vodoravni luk i pravac određuju se u skladu s Prilozima 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Izvanredna pošiljka s kritičnim točkama i udaljenostima

Određivanje dodatka za nepravilnosti u kolosijeku

Članak 26.

(1) Dodatak za nepravilnosti u kolosijeku sadrži:

a) dodatak uslijed nepravilnosti u kolosijeku

b) oscilacije izvanredne pošiljke i

c) sigurnosni razmak između izvanredne pošiljke i fizičke zapreke.

(2) Dodatkom za nepravilnosti u kolosijeku obuhvaćeni su svi dodaci koji nisu sadržani u dodatku za vodoravni luk i pravac. U tablici su prikazane granične vrijednosti tog dodatka ovisno o brzini kojom se izvanredna pošiljka prevozi te o visini njezinih kritičnih točaka iznad gornjega ruba tračnice.

(3) Vrijednosti za potrebne dodatke iz ovoga članka odnose se na udaljenost između izvanredne pošiljke i fizičke zapreke. Iznimno od odredbe ovoga stavka, udaljenost između izvanredne pošiljke i točaka kontaktne mreže pod naponom, propisana je u člancima 39. i 40. ovoga Pravilnika.

(4) U iznimnim slučajevima koji se odnose na stanje željezničke infrastrukture upravitelj infrastrukture može smanjiti vrijednosti iz tablice ovog članka.

(5) Brzina kojom se izvanredna pošiljka smije prevoziti na željezničkim prugama odnosno dijelovima željezničkih pruga ovisi o raspoloživoj udaljenosti koja mora biti veća od potrebne udaljenosti i o visini kritične točke iznad gornjeg ruba tračnice.

Tablica

h – visina kritične točke izvanredne pošiljke iznad gornjeg ruba tračnice.

Specifičnost prijevoza izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama

Članak 27.

(1) Za nesmetano odvijanje prometa na susjednom kolosijeku dvokolosiječne željezničke pruge ili na susjednom kolosijeku usporedne željezničke pruge, polovica udaljenosti od osi susjednog kolosijeka mora biti uzeta u iznosu od 1675 mm. Ta polovica širine zamjenjuje fizičku zapreku. Razmak između kolosijeka u tome slučaju mora biti jednak ili veći od zbroja navedene polovice širine i potrebne poprečne udaljenosti izvanredne pošiljke.

(2) Istodoban prijevoz izvanrednih pošiljaka na oba kolosijeka dvokolosiječne željezničke pruge mora biti obavljen prema odredbama članaka 30., 31., 32. i 33. ovoga Pravilnika.

Pravila za prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim i dvokolosiječnim željezničkim prugama

Članak 28.

Ovisno o vrsti i mjerama izvanredne pošiljke te o broju kolosijeka na otvorenoj pruzi, propisuju se sljedeća pravila i postupci za prijevoz izvanrednih pošiljaka s obzirom na primijenjene posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom:

a) Pravilo A za prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama pri čemu nema posebnih uvjeta prijevoza

b) Pravilo B za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je dopušteno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama

c) Pravilo C za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je zabranjeno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama

d) Pravilo D za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima i

e) Pravilo E za prijevoz izvanrednih pošiljaka na svim željezničkim prugama pri čemu je prijevoz dopušten uz posebno određene uvjete.

Pravilo A za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 29.

Pravilo A odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama bez posebnih uvjeta prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom.

Pravilo B za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 30.

(1) Pravilo B odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi dopušteno mimoilaženje s vlakovima koji na susjednom kolosijeku prevoze izvanredne pošiljke koje su također u skladu s pravilom B.

(2) Pravilo B primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke od osi kolosijeka na strani prema susjednom kolosijeku:

a) pri osnom razmaku između kolosijeka od 3500 mm poprečno ne prelazi 1675 mm

b) pri osnom razmaku između kolosijeka od 3600 mm poprečno ne prelazi 1725 mm

c) pri osnom razmaku između kolosijeka od 3800 mm poprečno ne prelazi 1825 mm

d) pri osnom razmaku između kolosijeka od 3900 mm poprečno ne prelazi 1875 mm ili

e) pri osnom razmaku između kolosijeka od 4000 mm poprečno ne prelazi 1925 mm.

Pravilo C za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 31.

(1) Pravilo C odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno mimoilaženje s vlakovima koji prevoze izvanredne pošiljke s prekoračenim teretnim profilom po širini na susjednom kolosijeku.

(2) Pravilo C primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke od osi kolosijeka na strani prema susjednom kolosijeku:

a) pri osnom razmaku između kolosijeka 3500 mm poprečno prelazi 1675 mm do najviše 1775 mm

b) pri osnom razmaku između kolosijeka 3600 mm poprečno prelazi 1725 mm do najviše 1875 mm

c) pri osnom razmaku između kolosijeka 3800 mm poprečno prelazi 1825 mm, do najviše 2075 mm

d) pri osnom razmaku između kolosijeka 3900 mm poprečno prelazi 1875 mm, do najviše 2175 mm ili

e) pri osnom razmaku između kolosijeka 4000 mm poprečno prelazi 1925 mm, do najviše 2275 mm.

Pravilo D za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 32.

(1) Pravilo D odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima na susjednom kolosijeku. Sa susjednog kolosijeka moraju se ukloniti sva vozila ili predmeti koji bi mogli ometati prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Pravilo D primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke od osi kolosijeka na strani prema susjednom kolosijeku:

a) pri osnom razmaku između kolosijeka 3500 mm poprečno prelazi 1775 mm

b) pri osnom razmaku između kolosijeka 3600 mm poprečno prelazi 1875 mm

c) pri osnom razmaku između kolosijeka 3800 mm poprečno prelazi 2075 mm

d) pri osnom razmaku između kolosijeka 3900 mm poprečno prelazi 2175 mm ili

e) pri osnom razmaku između kolosijeka 4000 mm poprečno prelazi 2275 mm.

Pravilo E za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 33.

(1) Pravilo E odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka kada se u posebnim slučajevima izvanredna pošiljka mora prevoziti posebnim vlakom uz obveznu pratnju.

(2) Pravilo E primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada se izvanredna pošiljka zbog razlike manje od 40 mm između raspoložive i potrebne udaljenosti prema odredbama članaka 34. i 35. ovoga Pravilnika prevozi uz posebno određene uvjete i u slučajevima kada se izvanredna pošiljka mjestimice mora poprečno pomicati lijevo ili desno od kolosiječne osi.

VI. PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA PREMA POSEBNIM UVJETIMA PRIJEVOZA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE PROMETOM

Prijevoz izvanrednih pošiljaka smanjenom brzinom

Članak 34.

(1) Ako izvanredna pošiljka na nekoj pruzi ili na nekome njezinu dijelu ne može biti prevezena brzinom propisanom voznim redom, upravitelj infrastrukture, ovisno o razlici raspoložive i potrebne udaljenosti prema tablici iz članka 26. ovoga Pravilnika, na dijelu željezničke pruge uz prepreku, prijevoz izvanredne pošiljke može dopustiti smanjenom brzinom vožnje.

(2) Ako je prethodnom provjerom relativnog položaja kolosijeka i objekata, postrojenja i opreme utvrđeno da je razlika između raspoložive i potrebne udaljenosti manja od 40 mm, tada upravitelj infrastrukture na dijelu željezničke pruge uz prepreku, može dopustiti prijevoz izvanredne pošiljke brzinom do 5 km/h.

(3) Izvanrednu pošiljku iz stavka 2. ovoga članka prati mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture.

Prijevoz izvanrednih pošiljaka na posebnim vagonima koji omogućuju pomicanje tereta

Članak 35.

(1) Ako je razlika između raspoložive i potrebne udaljenosti manja od 40 mm, prijevoz izvanredne pošiljke mora se obaviti na posebnim vozilima konstruiranim za moguća vodoravna i okomita pomicanja tereta, odnosno za promjenu njegova položaja kada vozila dođu na mjesto zapreke.

(2) Izvanredne pošiljke iz stavka 1. ovoga članka prati mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture.

Prijevoz izvanrednih pošiljka uz posebne radove na željezničkoj pruzi

Članak 36.

Uz određivanje posebnih mjera za sigurno odvijanje i upravljanje prometom koje sadrže i posebnu organizaciju prometa drugih vlakova, upravitelj infrastrukture može na prijevoznom putu za potrebe prijevoza izvanredne pošiljke dopustiti uklanjanje ploča s glavnih signala, skretničkih signala, dijelova ograda na mostovima te dijelova drugih postrojenja, ili posebnim radovima na kolosijeku privremeno prilagoditi smjer i niveletu kolosijeka.

Prijevoz izvanrednih pošiljaka s prekoračenjem dopuštene mase vozila

Članak 37.

Za izvanredne pošiljke koje na željezničkim prugama odnosno na dijelu željezničkih pruga na prijevoznom putu prekoračuju dopuštenu masu vozila po osovini ili metru dužnom za više od 2% vlastite mase (tare) vozila, a koje je prema ocjeni upravitelja infrastrukture moguće prevesti, određuju se, ovisno o tehničkom stanju željezničke pruge i pružnih građevina, sljedeći posebni uvjeti prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom:

a) smanjena brzina prijevoza

b) razdvajanje vozila s izvanrednom pošiljkom od ostalih teških vozila u vlaku potrebnim brojem međuvagona (tovarenih ili praznih), čija masa po metru dužnom za svako vozilo ne smije biti veća od 6,4 t/m za željezničke pruge koje udovoljavaju kategoriji modela opterećenja od B2 do E5 odnosno 3,5 t/m za željezničke pruge koje udovoljavaju kategoriji modela opterećenja od A’ do B1 i/ili

c) pregled željezničke pruge i pružnih građevina nakon obavljenoga prijevoza.

VII. PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA NA ELEKTRIFICIRANIM PRUGAMA

Posebni uvjeti za prijevoz izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim prugama

Članak 38.

(1) Ako se izvanredna pošiljka prevozi na elektrificiranoj željezničkoj pruzi, tada upravitelj infrastrukture ovisno o sustavu električne vuče i razmaku između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže određuje posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

(2) Upravitelj infrastrukture internim aktom detaljnije uređuje postupak, način i izvedbu uzemljenja.

Članak 39.

Izvanredna pošiljka može se prevesti bez posebnih uvjeta prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom na elektrificiranoj željezničkoj pruzi i, u pravilu, bez uzemljivanja, ako su zadovoljeni sigurnosni razmaci između najviše kritične točke izvanredne pošiljke i kontaktne mreže, koji iznose:

a) 340 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz ili

b) 270 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV.

Članak 40.

Ako pri prijevozu izvanredne pošiljke ne mogu biti osigurani sigurnosni razmaci navedeni u članku 39. ovoga Pravilnika, onda se izvanredna pošiljka može prevesti uz primjenu sljedećih zaštitnih mjera:

a) teret mora biti uzemljen, a kontaktna mreža ostaje pod naponom kada razmak između najviše kritične točke izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi:

– manje od 340 mm do uključivo 270 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz

– manje od 270 mm do uključivo 150 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV

b) teret mora biti uzemljen, a napon u kontaktnoj mreži mora biti isključen kada razmak između najviše kritične točke izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi:

– manje od 270 mm do uključivo 100 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz

– manje od 150 mm do uključivo 100 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV.

Članak 41.

(1) Izvanredna pošiljka može biti preuzeta na prijevoz i kada razmak najviše kritične točke izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi manje od 100 mm, uz primjenu sljedećih posebnih uvjeta prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom:

a) teret mora biti uzemljen, a napon u kontaktnoj mreži isključen

b) brzina vlaka koji prevozi izvanrednu pošiljku smije biti najviše 10 km/h na dijelu pruge na kojemu je razmak najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže manji od 100 mm

c) izvanrednu pošiljku prati mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture, koja može odrediti dodatne uvjete za sigurno odvijanje i upravljanje prometom

d) između strojovođe i mjerodavne stručne osobe upravitelja infrastrukture potrebno je osigurati radiovezu i

e) ako se prijevoz obavlja noću ili kroz tunele izvanredna pošiljka i kontaktna mreža moraju biti osvjetljene.

(2) Uz posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom iz stavka 1. ovoga članka, mogu se primijeniti i sljedeće zaštitne mjere:

a) namještanje na teret klizača sličnog klizaču oduzimača struje na elektrovučnom vozilu, čija tvrdoća kliznih površina mora biti manja od tvrdoće kontaktnoga vodiča

b) primjena štitnih vagona s potpornim valjcima ili klizačima i

c) mjestimično podizanje ili uklanjanje kontaktne mreže.

Članak 42.

Za prijevoz uzemljenih izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim željezničkim prugama koriste se vozila opremljena otvorima ili vijcima za pričvršćenje vodiča za uzemljivanje za postolje vozila te vozila na kojima je električna veza između postolja vozila i kotača ispravna i pouzdana.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Upravitelj infrastrukture dužan je interni akt uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Upravitelj infrastrukture objavljuje interni akt na korisničkom portalu.

Članak 44.

Pisana odobrenja izdana do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi do isteka roka važenja.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 156/08).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/15

Urbroj: 530-08-2-21-9

Zagreb, 8. veljače 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNE POŠILJKE

BrojOpisJedinicaKorišteno u
ZOPUP (ŽP)UP (UI)
1aVrsta tereta i jedinstvena oznaka robe (NHM oznaka)XXX
1bBroj istovrsnih pošiljakaXXX
1cKonturna oznaka pošiljkeXXX
2a

Vrsta vagona

Općenito, klasa vagona i broj vrste kako je određeno u standardnoj oznaci

Broj natovarenih vagona, spojenih vagona, štitnih vagona itd.

XXX
2b

Međunarodna upotreba

RIV, RIC, TEN, dopunski raster ili »ne postoji«

XXX
3Razmak između osovinskih sklopova, visina vijka okretnog postolja (a)mmXXX
4Razmak između okretnih postolja (p), (p1), (p2), (pa), (pi)mmXXX
5Broj osovinskih sklopovaXXX
6aDužina preko odbojnikammXXX
6bVisina poda iznad gornjeg ruba tračnicemmXXX
7Tara masa vagonatXXX
8Masa teretatXXX
7 + 8Ukupna masatXXX
9Masa po metru dužnomt/mXXX
10Najveće osovinsko opterećenjetXXX
11Dužina teretammXXX


Kritične točke prilikom prekoračenja teretnog profila
12a12b131415161718
Poprečna udaljenost od uzdužne osi vagonaVisina iznad gornjeg ruba tračniceUzdužna udaljenost od
osovinskog sklopa ili
okretnog postolja

Dimenzije za nepravilnosti

u upotrebi

Uvećanje vrijednosti Di ili Da u polumjeru zakrivljenosti kolosijekaUkupna širina središta pruge (stupci 12 + 16 + 17) u radijusu kolosijeka od
jednadruga
strananina∞ m250 m∞ m250 m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Polovina širine, uključujući moguću toleranciju opterećenjaUključujući bilo koju
toleranciju za utovar u dužinu
U međunarodnom prometu stupci 16, 17 i 18
ne moraju se popunjavati
A
B
C
D
E
FBrojOpisJedinicaKorišteno u
ZOPUP (ŽP)UP (UI)
19

Opažanja za kritične točke

– nema prekoračenja nosivosti

– povezivanje kritičnih točaka pravocrtno ili zavojito

– dimenzije tereta

– težište

– posebne značajke za utovar (osiguranje tereta)

X*X*X*
20aPošiljatelj (ime i adresa)XX
20b

ŽP koji obavlja prijevoz

npr. ŽP ………… od …………….. do……………………..

XXX
21Otpremni kolodorXXX
22

Odredišni kolodvor

Ako odredište ima nekoliko kolodvora, odredišna kolodvor mora biti jasno definiran

XXX
23aPlanirani prijevozni put pošiljateljaX
23bPrijevozni putXX
24

Prijevoz u

redovnom teretnom vlaku, posebnom teretnom vlaku, s vlastitom električnom opremom

Vmax

km/h

XXX
25

Kolodvor carinjenja

Potrebno je samo ako se carinski pregled ne obavlja ni na graničnom ni na odredišnom kolodvoru

X*X*
26Luka utovaraX*X*X*
27aPrimatelj (ime i adresa)XX
27bPlatitelj prijevoza (ime i adresa)X*X*
28

Ostalo

a) Naznačiti kategoriju pruge, vrstu teškog vagona

b) Razlog zbog kojeg vagon nema RIV/RIC oznaku

c) Dimenzije osovinskih sklopova i vrsta ovjesa, ako se razlikuju od OUU, TSI drugih propisa

d) Značajke i vrste kočnica ako nisu dopuštene u međunarodnom prometu

e) Ostali tehnički detalji vozila, uvjeti za prometovanje

f) Brzina natovarenog i praznog vagona

X*XX
29

Uvjeti prijevoza

– Treba li teret biti uzemljen?

– Putovanje: (vučen, s vlastitom električnom opremom i pilotom)

– Položaj: (iza lokomotive, zadnje vozilo)

– Guranje, odbacivanje, spuštanje, zabranjeno spuštanje

– Vagonske skupine nisu odvojene

– ....................................................

X*XX
30Kritična točka ………. opterećenja označena je oznakom »osjetljivo na smjer« i predaje se na predajnom kolodvoru ......... desno / lijevo u smjeru vožnje (izbrisati prema potrebi)X*XX
31Upućivanje na ranije brojeve prijevozaXX
32Datum utovara, datum dostave, itd.X*
33

Prijevoz sukladno Ugovoru o tehničkom prihvatu

– da/ne

– Na kolodvoru …………… potreban je pregled izvršnog radnika

X*X*
34Tehnički i operativni uvjeti za vlastito područje odgovornostiX*X*
35Tehnički i operativni uvjeti za pogranično područjeX*X*
36Razdoblje prijevozaX
37ŽP odgovoran za izračun teretaX
38

Obračun troškova upravitelja infrastrukture

– Ukupan iznos

– Doplate i ostali dodatni troškovi

X*


ZOP – Zahtjev za odobrenje prijevoza
UP (ŽP) – Ugovor o prihvaćanju (Željeznički prijevoznik)
UP (UI) – Ugovor o prihvaćanju (Upravitelj infrastrukture)
* – neobvezno

PRILOG 2.

LISTIĆ ZA IZVANREDNE POŠILJKE

PRILOG 3.

LISTIĆ ZA OZNAČAVANJE KRITIČNE TOČKE

PRILOG 4.

DODATAK ZA VODORAVNI LUK I PRAVAC ZA UNUTARNJE TOČKE

(1) Dodatak za unutarnju točku (Du) na kolosijeku u pravcu i vodoravnom luku polumjera r jednakoga ili većega od 250 m izračunava se prema izrazu:

gdje je:

a – razmak između osovina [m]

nu – unutarnja udaljenost kritičnih točaka od svornjaka okretnog postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskog vagona prema sredini vagona (unutarnje točke) [m]

p – razmak između osovina u okretnom postolju [m]

r – polumjer vodoravnoga luka [m]

C – dodatna veličina u mm kojom se uzimaju u obzir dopuštena proširenja na kolosijeku i moguće pomicanje u osovinskom ležaju, svornjaku i kolijevci, koja:

– u pravcu (r = ∞) iznosi 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m iznosi 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m iznosi 44,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m iznosi 46,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m iznosi 48,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m iznosi 50,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m iznosi 52,5 mm.

Dodatna veličina »C« izračunava se prema izrazu:

gdje je:

l – širina kolosijeka u ovisnosti od polumjera vodoravnog luka, koja:

– u pravcu (r = ∞) iznosi 1445 mm,

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m iznosi 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m iznosi 1449 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m iznosi 1453 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m iznosi 1457 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m iznosi 1461 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m iznosi 1465 mm.

d – udaljenost između vijenca kotača pri najvećoj istrošenosti mjerena 10 mm ispod kruga kotrljanja koja iznosi 1410 mm

q – moguće poprečno pomicanje krajnjih osovina iz srednjega položaja na obje strane, pri najvećoj istrošenosti, između prstena ležaja i rukavca osovine i između nosača osovine i kućišta osovinskoga ležaja

w – moguće vodoravno pomicanje svornjaka okretnih postolja i kolijevke iz srednjeg položaja na obje strane.

Za potrebe izračuna, uzima se: q + w = 25 mm.

Za unutarnju točku dodatak za vodoravni luk veći je na unutarnjoj strani vodoravnoga luka.

Za vanjsku stranu vodoravnoga luka dovoljno je ako se ostvaruje dodatak za vodoravni luk veličine 53 mm.

(2) Dodatak za vodoravni luk unutarnje točke u vodoravnom luku polumjera r manjeg od 250 m (Du) izračunava se prema izrazu:

Članovi ∆Xu i ∆bu izračunavaju se prema izrazima:

gdje je:

bu – udaljenost kritične točke u širinu od uzdužne vagonske osi [m].

PRILOG 5.

DODATAK ZA VODORAVNI LUK I PRAVAC ZA VANJSKE TOČKE

(1) Dodatak za vodoravni luk za vanjsku točku na vanjskoj strani vodoravnog luka (Dv) polumjera r jednakog ili većeg od 250 m izračunava se prema izrazu:

Dodatak za vodoravni luk za vanjsku točku na unutarnjoj strani vodoravnoga luka (D’v) polumjera r jednakog ili većeg od 250 m izračunava se prema izrazu:

Dodatak za kolosijek u pravcu Dv(r=∞) izračunava se prema izrazu:

gdje je:

a – razmak između osovina [mm]

nv – unutarnja udaljenost kritičnih točaka od svornjaka okretnoga postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskog vagona prema kraju vagona (vanjske točke)

p – razmak između osovina u okretnom postolju [m]

r – polumjer vodoravnoga luka [m]

C – dodatna veličina u mm kojom se uzimaju u obzir dopuštena proširenja na kolosijeku i moguće pomicanje u osovinskom ležaju, svornjaku i kolijevci, koja:

– u pravcu (r = ∞) iznosi 42,5 mm,

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m iznosi 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m iznosi 44,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m iznosi 46,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m iznosi 48,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m iznosi 50,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m iznosi 52,5 mm.

Dodatna veličina »C« izračunava se prema izrazu:

gdje je:

l – širina kolosijeka u zavisnosti od polumjera vodoravnoga luka, koja iznosi:

– u pravcu (r = ∞) iznosi 1445 mm,

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m iznosi 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m iznosi 1449 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m iznosi 1453 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m iznosi 1457 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m iznosi – 1461 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m iznosi 1465 mm.

d – udaljenost između vijenca kotača pri najvećoj istrošenosti mjerena 10 mm ispod kruga kotrljanja koja iznosi 1410 mm

q – moguće poprečno pomicanje krajnjih osovina iz srednjeg položaja na obje strane, pri najvećoj istrošenosti, između prstena ležaja i rukavca osovine i između nosača osovine i kućišta osovinskoga ležaja

w – moguće vodoravno pomicanje svornjaka okretnih postolja i kolijevke iz srednjeg položaja na obje strane.

Za potrebe izračuna, uzima se: q + w = 25 mm.

Kod vanjske točke po pravilu je dodatak na vanjskoj strani (Dv) veći nego dodatak na unutarnjoj strani (D’v). Prema izrazima (4) i (5) smanjuje se utjecaj udaljenosti krajnjih osovina u okretnom postolju na dodatak u vodoravnom luku s vanjske strane (Dv) i povećava na dodatak s unutarnje strane (D’v).

Dodatak za vodoravni luk na unutarnjoj strani vodoravnog luka zbog toga kod udaljenosti vanjske točke 0 m≤nv ≈1 m može biti veći nego na vanjskoj strani vodoravnoga luka.

Da bi se ovo uzelo u obzir, dovoljno je da se s unutarnje strane vodoravnog luka uzme dodatak za slučaj r = ∞ te doda 10 mm i time je utjecaj udaljenosti krajnjih osovina u okretnom postolju uračunat.

(2) Dodatak za vodoravni luk vanjske točke u vodoravnom luku polumjera r manjeg od 250 m izračunava se prema izrazima:

za vanjsku stranu vodoravnog luka,

za unutarnju stranu vodoravnog luka.

Članovi ∆Xv i ∆bv izračunavaju se prema izrazima:

gdje je:

bv – udaljenost kritične točke u širinu od uzdužne vagonske osi [m].

PRILOG 6.

UTJECAJ UDALJENOSTI OSOVINA U OKRETNOM POSTOLJU NA DODATAK ZA VODORAVNI LUK

Utjecaj udaljenosti osovina u okretnom postolju izračunava se prema izrazu:

gdje je:

p – razmak između osovina u okretnom postolju [m]

r – polumjer vodoravnoga luka [m].

s