Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica

NN 16/2021 (17.2.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica

Općina Špišić Bukovica

306

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica (»Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica«, br. 02/13 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 34. sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Članak 1.

U članku 1. Odluke o općinskim porezima općine Špišić Bukovice (u daljnjem tekstu: Odluka) točka 5. »porez na nekretnine« – briše se.

Članak 2.

U članku 3. točka 4. »porez na nekretnine« – briše se.

Članak 3.

Članci 4., 5. i 6. – brišu se.

Članak 4.

Članci 8. i 9. – brišu se.

Članak 5.

Članak 11. – briše se.

Članak 6.

Članak 16. – briše se.

Članak 7.

Članak 19. – briše se.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Špišić Bukovica«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/29

Urbroj: 2189/06-02-21-2

Špišić Bukovica, 11. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik
Tihomir Majstorović, v. r.