Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3965/2020 od 21. siječnja 2021.

NN 16/2021 (17.2.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3965/2020 od 21. siječnja 2021.

Ustavni sud Republike Hrvatske

308

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Davor Klarić iz Rijeke, kojeg zastupa Mate Klarić, na sjednici održanoj 21. siječnja 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Rijeci dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Gž-50/2021 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe Davoru Klariću iz Rijeke, Vere Bratonje 21, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 17.100,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Davor Klarić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Klarić, podnio je 27. kolovoza 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Splitu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem R1-349/11 povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona Ustavnom sudu dostavljen je spis prvostupanjskog suda broj: R1-349/11 te je Ustavnom sud dostavljeno rješenje predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-44/2020 od 21. kolovoza 2020.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Izvanparnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Splitu – Stalna služba u Omišu 24. lipnja 2011. podnošenjem prijedloga za uređenje međe predlagatelja Davora Klarića (ovdje podnositelja) protiv predloženice I. P.

Podneskom od 26. listopada 2011. podnositelj je dostavio kopiju katastarskog plana.

Na ročištu održanom 13. prosinca 2011. stranke su očitovale te je određeno provođenje očevida na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka za 1. ožujka 2012. i naloženo je podnositelju predujmiti trošak za provođenje očevida na licu mjesta.

Podnositelj je podneskom od 22. prosinca 2011. dostavio dokaz o uplati predujma za provođenje očevida na licu mjesta.

Podneskom od 27. prosinca 2011. predloženica se očitovala.

Na ročištu održanom na licu mjesta 1. ožujka 2012. stranke su se očitovale te je naloženo vještaku mjerniku izraditi nalaz i mišljenje u roku od 30 dana.

Uz podnesak od 23. travnja 2012. vještak mjernik je dostavio nalaz i mišljenje.

Podneskom od 21. lipnja 2012. podnositelj je predložio da se strankama dostavi nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 3. kolovoza 2012. podnositelj se očitovao na nalaz i mišljenje vještaka.

Na ročištu održanom 4. rujna 2012. stranke su se očitovale te je određeno provođenje očevida na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka za 1. listopada 2012. i naloženo je podnositelju predujmiti trošak za provođenje očevida na licu mjesta.

Podnositelj je podneskom od 21. rujna 2012. dostavio dokaz o uplati predujma za provođenje očevida na licu mjesta.

Na ročištu održanom na licu mjesta 1. listopada 2012. stranke su se očitovale te je naloženo vještaku mjerniku dostaviti skicu iskolčenja.

Podneskom od 1. listopada 2012. predloženica se očitovala.

Uz podnesak od 10. listopada 2012. vještak mjernik je dostavio nalaz i mišljenje.

Podneskom od 17. listopada 2012. podnositelj je prigovorio nalazu i mišljenju vještaka i predložio ponovno provođenje očevida na licu mjesta te je podnescima od 21. ožujka i 6. lipnja 2013. požurio postupanje suda.

Na ročištu održanom 10. listopada 2013. stranke su se očitovale.

Na ročištu održanom 31. listopada 2013. naloženo je vještaku očitovati se na prigovore podnositelja.

Podnescima od 7. studenoga 2013., 24. ožujka i 14. svibnja 2014. podnositelj se očitovao.

Uz podnesak od 5. rujna 2014. vještak mjernik je dostavio skicu iskolčenja te se očitovao na prigovore podnositelja.

Podneskom od 30. ožujka 2015. podnositelj je požurio postupanje suda, dok se podneskom od 18. svibnja 2015. očitovao na nalaz i mišljenje vještaka.

Na ročištu održanom 11. lipnja 2015. stranke su se očitovale te je određeno provođenje očevida na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka i naloženo je podnositelju predujmiti trošak za provođenje očevida na licu mjesta.

Podnositelj je podneskom od 19. lipnja 2015. dostavio dokaz o uplati predujma za provođenje očevida na licu mjesta.

Podneskom od 1. rujna 2015. podnositelj je zatražio odgodu ročišta zakazanog za 4. rujna 2015. zbog obveza punomoćnika podnositelja.

Podneskom od 30. lipnja 2016. podnositelj je predložio okončati postupak prema pravičnoj ocjeni suda, odnosno da se sporna površina podijeli na dva jednaka dijela.

Na ročištu održanom na licu mjesta 1. srpnja 2016. u odsutnosti podnositelja naloženo je vještaku mjerniku dostaviti skicu iskolčenja u roku od 90 dana.

Podneskom od 29. srpnja 2016. podnositelj je stavio primjedbe na zapisnik od 1. srpnja 2016.

Uz podnesak od 3. listopada 2016. vještak mjernik je dostavio skicu iskolčenja.

Podneskom od 17. studenoga 2016. podnositelj se očitovao na nalaz vještaka.

Na ročištu održanom 7. lipnja 2017. stranke su se očitovale te je rješenjem pozvan vještak očitovati se na navode stranaka.

Podnescima od 26. rujna 2017., 3. travnja i 11. lipnja 2018. podnositelj je požurio postupanje suda i očitovanje vještaka.

Dopisom od 4. srpnja 2018. pozvan je vještak očitovati se.

Na ročištu održanom 14. rujna 2018. podnositelj se očitovao.

Na ročištu održanom 29. ožujka 2019. stranke su predložite da se na sljedeće ročište pozove vještak kao bi se očitovao na primjedbe podnositelja te je sljedeće ročište zakazano za 8. svibnja 2019.

Rješenjem broj: R1-349/11 od 3. svibnja 2019. odgođeno je ročište zakazano za 8. svibnja 2019. zbog spriječenosti uredujuće sutkinje.

Na ročištu održanom 18. rujna 2019. saslušan je vještak.

Podneskom od 1. listopada 2019. podnositelj se očitovao.

Na ročištu održanom 11. ožujka 2010. stranke su se očitovale.

Podnositelj je 4. lipnja 2020. predsjednici prvostupanjskog suda podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-44/2020 od 21. kolovoza 2020. utvrđen je osnovanim zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je naloženo donijeti odluku u predmetu broj: R1-349/11 najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana dostave tog rješenja.

Na ročištu održanom 18. rujna 2020. stranke su se očitovale.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: R1-349/11 od 22. listopada 2020. uređena je međa sukladno članku 103. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96., 68/98. – članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99. – odluka USRH broj: U-I-58/97 i dr., 22/00. – odluka USRH broj: U-I-1094/1999, 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10. – odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42., 143/12., 152/14., 81/15. – pročišćeni tekst i 94/17. – ispravak; točka I. izreke rješenja) te je upućena svaka stranka da u roku od 6 (šest) mjeseci od pravomoćnosti tog rješenja može u parnici dokazati pravo vlasništva i zahtijevati da se u skladu s tim označi međa (točka II. izreke rješenja).

Predmetno rješenje dostavljeno je podnositelju po punomoćniku 30. listopada 2020. te je podnositelj izjavio žalbu na to rješenje 11. studenoga 2020.

Predmet je 19. siječnja 2021. zaprimljen na Županijskom sudu u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) te se u trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja vodi pod brojem Gž-50/2021.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da su podnositelji prethodno koristili dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositelj je koristio pravno sredstvo koja mu je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a/13. Podnositelj je 4. lipnja 2020. predsjednici prvostupanjskog suda podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Rješenjem predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-44/2020 od 21. kolovoza 2020. utvrđen je osnovanim zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je naloženo donijeti odluku u predmetu broj: R1-349/11 najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana dostave tog rješenja.

7. Budući da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja (razmatrano razdoblje) od pokretanja izvanparničnog postupka podnošenjem prijedloga za uređenje međe (24. lipnja 2011.) do dana donošenja ove odluke (21. siječnja 2021.).

1) Duljina sudskog postupka

9. Predmetni izvanparnični postupak pokrenut je podnošenjem prijedloga za uređenje međe (24. lipnja 2011.). U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi izvanparnični postupak se vodi pred drugostupanjskim sudom pod brojem Gž-50/2021.

Ustavni sud utvrđuje da od pokretanja izvanparničnog postupka podnošenjem prijedloga za uređenje međe (24. lipnja 2011.) do donošenja ove odluke (21. siječnja 2021.) postupak traje ukupno devet (9) godina, šest (6) mjeseci i dvadesetosam (28) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenom predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. Ustavni sud utvrdio je da je nakon podnošenja prijedloga za uređenje međe prvostupanjski sud održao ukupno 14 ročišta, od čega tri ročišta na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka, nakon čega je donio rješenje broj: R1-349/11 od 22. listopada 2020. kojim je postupak meritorno okončan. Ustavni sud utvrđuje da izvanparnični postupak pred prvostupanjskim sudom traje više od 9 (devet) godina, što je neopravdano dugo razdoblje, posebno imajući u vidu činjenicu da se u razmatranom razdoblju postupak cijelo vrijeme vodio pred prvostupanjskim sudom.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

12. Ustavni sud utvrđuje da podnositelj u razmatranom razdoblju nije pridonio duljini trajanja postupka. Naime, podnositelj je uredno postupao po nalozima suda i u roku određenom rješenjem suda predujmio troškove za provođenje očevida na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje u dijelu koji se odnosi na razumnu duljinu postupka, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

1) Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik drugostupanjskog suda dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-3965/2020
Zagreb, 21. siječnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Martinović, v. r.