Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

NN 17/2021 (19.2.2021.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Vlada Republike Hrvatske

312

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/1314 od 10. srpnja 2020. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih i neto gornjih granica za izravna plaćanja za određene države članice za kalendarsku godinu 2020. (SL L 307, 22. 9. 2020.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1017 od 13. srpnja 2020. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2020. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 225, 14. 7. 2020.) kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1424 od 8. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1017 u pogledu gornjih granica proračuna za 2020. primjenjivih na određene programe izravne potpore u Belgiji, Bugarskoj, Danskoj, Hrvatskoj, Luksemburgu i Portugalu (SL L 328, 9. 10. 2020.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1017).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2020. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1017.

Članak 4.

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2020. godini utvrđuju se sukladno Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 45/20., 58/20., 79/20. i 124/20.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2020. i 2021. godinu, na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2020. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja u 2020. godiniUkupna omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2020. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2020. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2020. godini

(iz članka 4. ove Uredbe)

(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.300.915.7031.131.668.996169.246.707
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«907.611.009789.533.346118.077.663
Preraspodijeljeno plaćanje302.537.003263.177.78239.359.221
Plaćanje za mlade poljoprivrednike60.508.36652.638.5807.869.786
Proizvodno vezana potpora:477.808.522394.766.67383.041.849
krave u proizvodnji mlijeka158.573.151130.009.58128.563.570
tov goveda100.471.22482.373.40718.097.817
krave dojilje51.353.97442.104.8189.249.156
ovce i koze37.880.73531.057.2156.823.520
proizvodnja povrća15.090.33112.369.9912.720.340
proizvodnja voća16.050.00613.155.8672.894.139
šećerna repa37.880.73531.057.2156.823.520
proteinski usjevi60.508.36652.638.5797.869.787
Ukupno3.049.380.6032.631.785.377417.595.226

(2) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2020. godini iz stavka 1. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2020. godini.

Članak 6.

Preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2020. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2020., koji iznosi 7,5565 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/93

Urbroj: 50301-05/27-21-5

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.