Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 17/2021 (19.2.2021.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

313

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20. i 141/20.), u članku 5. točki a) Položaji I. vrste podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. predstojnik područne službe 2,279«.

Članak 2.

U članku 32. točki a) Položaji I. vrste podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. rukovoditelj područnog ureda – vještak 2,361«.

Članak 3.

Članak 32.a briše se.

Članak 4.

U članku 41. stavku 1. točki a) Položaji I. vrste u podtočki 4. riječi: »predstojnik ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nadležan za ustrojstvenu jedinicu zaduženu za financiranje i ugovaranje koja je dobila dozvolu za rad Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije u sklopu IV. komponente IPA-e)« brišu se.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/06

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.