Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 17/2021 (19.2.2021.), Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

314

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) i članka 21. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Donosi se Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Program mjera iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti nositelje provedbe Programa mjera iz točke I. stavka 1. ove Odluke.

III.

Postupci započeti po odredbama Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 119/20.) dovršit će se po odredbama Programa iz točke I. ove Odluke ako je to povoljnije za stranku.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 119/20.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/36

Urbroj: 50301-05/16-21-6

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA
OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1. PREDMET PROGRAMA MJERA

Ovim Programom mjera (u daljnjem tekstu: Program) se, u skladu s odredbama članaka 11. i 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije[1](»Narodne novine«, broj 102/20 i 10/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

1.1. UVODNI DIO

Potres u Zagrebu i okolici dogodio se 22. ožujka 2020., i to u 6 sati i 24 minute magnitude M=5,5 po Richteru, te idući u 7 sati i 1 minutu magnitude M=5,0 po Richteru, a seizmička aktivnost u široj okolici grada nastavlja se tako da je do 12. kolovoza 2020. Seizmološka služba, pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zabilježila na području Grada Zagreba 2047 potresa. Potres je bio jačine 5,5 stupnjeva po Richteru – znatno manje od potresa iz 1880. godine, ali i manje od potresa magnitude 6,5 po Richteru koji se prema seizmološkoj karti Hrvatske i grada Zagreba mogao dogoditi.

Većina zgrada starijih od 100 godina u centru grada Zagreba su znatno oštećene, a neke zgrade koje nemaju značaj graditeljske baštine morat će se srušiti jer obnova tako slabe konstrukcije nije isplativa. Olakotna okolnost je da se potres dogodio u nedjelju, u ranim jutarnjim satima kada su bile prazne ulice, škole, vrtići, javne ustanove, stoga je ovaj puta potres prošao uz minimalne ljudske žrtve. Materijalna šteta je značajna, ali na sreću većina oštećenih građevina može se obnoviti i rekonstruirati kako bi zadovoljile protupotresne propise i izdržale i jače potrese od prethodnog.

U dijelu potresom zahvaćenih obiteljskih kuća također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.

Ovaj potres je potvrdio da bi u slučaju da Zagreb pogodi potres magnitude preko 6,0 po Richteru, koji je nažalost moguć za područje grada Zagreba i okolice, posljedice bile katastrofalne. S obzirom na trenutno stanje, značajan dio bolnica, škola, vrtića, kazališta, crkava, muzeja, višestambenih zgrada i obiteljskih kuća bili bi urušeni do temelja. Preveliki vremenski razmaci između katastrofalnih potresa (otprilike svakih jedno i pol stoljeće) omogućili su da je olako zaboravljena potreba prikladne rekonstrukcije starih zgrada za njihov učinkoviti odgovor djelovanju potresa tako da je aseizmička gradnja novih i obnova starih građevina svakako jedan od važnih prioriteta budućeg razdoblja.

Hrvatsku su dana 28. i 29. prosinca 2020. pogodili snažni potresi, od kojih je najjači bio magnitude 6,2 po Richteru s epicentrom kod Grada Petrinje. Potres se osjetio diljem Hrvatske i u okolnim zemljama, a najveći intenzitet procijenjen je da iznosi VIII – IX (osam do devet) stupnjeva EMS ljestvice. Materijalna šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji, posebice na području Grada Petrinje i okolice je ogromna te su brojne građevine razrušene, odnosno uništene te oštećene. Materijalna šteta prijavljena je i na području Karlovačke županije, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Dana 28. prosinca 2020. u 6:28 sati uređaji Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je M=5,0 prema Richteru, a intenzitet VII stupnjeva EMS ljestvice. Dana 29. prosinca 2020. u 12:19 sati, uređaji Seizmološke službe zabilježili su razoran potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje (45,4002N, 16,2187E, dubina 11,5 km). Magnituda potresa iznosila je M=6,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice. Nakon tog potresa uslijedilo je mnoštvo slabijih potresa. Potres je prouzročio ljudska stradavanja i velike štete na području gradova Glina, Petrinja i Sisak i okolnim naseljima. Došlo je do ispada električne mreže, a mnogi objekti su pretrpjeli oštećenja te u njima nije moguć daljnji boravak. Dana 4. siječnja, na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, članka 22. i 54., na prijedlog ministra unutarnjih poslova i nakon analiziranja stanja na terenu, Vlada je proglasila katastrofu za Sisačko-moslavačku županiju, te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije pogođene potresom.

S obzirom na katastrofalne štete koje su nakon potresa od 28. i 29. prosinca 2020. nastale na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, posebice uzimajući u obzir činjenicu da je velik dio stanovništava na pogođenim područjima ostao bez domova, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kojim je propisano provođenje postupaka obnove i stambenog zbrinjavanja i na području Sisač­ko-moslavačke i Karlovačke županije, kao i sanacija dodatnih šteta koje su potresi od 28. i 29. prosinca 2020. prouzročili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te proširiti nadležnost Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu) i na ta područja. Temeljem članka 40. a Zakona propisuje se nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi obnovu odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa.

Ovim Programom razrađuje se Zakonom propisan postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih u potresu, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i zbrinjavanje osoba pogođenih nepogodom.

Prema Zakonom propisanom postupku postavljen je uvjet da konstrukcije javnih zgrada budu pouzdane i kod potresa većih i razornijih magnituda čija je vjerojatnost događanja vrlo izvjesna jer se želi u budućnosti smanjiti moguća stradavanja, materijalnu štetu i gubitke ljudskih života.

Minimalno potrebna razina tehničke dokumentacije definira se uvažavajući propise kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i inspekcijski nadzor građenja te posebne propise koji utječu na propisivanje ili određivanje uvjeta za gradnju građevina. Ishođenje građevinske dozvole za izvođenje radova obnove zgrada nakon potresa nije predviđeno s obzirom na to da se radi o organiziranoj obnovi u kontroliranim uvjetima, ali se određuje potreba provođenja stručnog nadzora od strane inženjera građevinske struke i po potrebi drugih tehničkih struka, te koordinatora za provedbu obnove po određenim tipovima zgrada (koordinator za javne zgrade, za višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade te koordinator za obiteljske kuće) i područjima obnove. Kako bi se proces obnove što brže realizirao, potrebna je tijesna suradnja s konzervatorskom strukom tijekom projektiranja ukoliko se radi o zgradama koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i u slučaju bilo kakve nejasnoće vezano za povijesne građevine i njihova obilježja unutar kulturno-povijesne cjeline. U procesu cjelovite obnove zgrada potrebno je uključiti sve inženjerske struke u skladu s njihovim propisanim zadaćama i kompetencijama.

Nakon djelovanja potresa, osim trenutnih i vidljivih oštećenja konstrukcije, stare zidane zgrade dodatno su izgubile znatan dio svoje mehaničke otpornosti za prihvat novog potresnog opterećenja te je potreban međusobno usklađen inženjerski pristup, s naglaskom na protupotresnu otpornost, kako bi iste u nastavku ispunjavale svoju svrhu.

Očekuje se uključivanje u proces obnove brojnih ovlaštenih inženjera i arhitekata koji će korištenjem modernih inženjerskih metoda iznaći optimalna rješenja za svaki konkretni slučaj, uvažavajući tehničke, organizacijske i troškovne aspekte obnove, te ispravno konstruirati građevine sigurne na potres. Stručnjaci i znanstvenici koji prate i razvijaju najnovija znanstvena dostignuća u potresnom inženjerstvu te izvođači radova od kojih se očekuje uvažavanje svih tehnoloških rješenja, kao i uključivanje modernih tehnologija tamo gdje se to pokaže razumnim i ekonomičnim, dat će doprinos brzom povratu zgrada oštećenih ovim potresom u punu funkciju, sve uz uvažavanje zaštite kulturnih dobara.

Organizirana obnova prema Zakonu ima primarni i kratkoročni cilj osigurati zdravlje i živote ljudi koji oštećene zgrade koriste ili se nalaze u njihovoj blizini kao i spriječiti nastajanje daljnjih šteta, te sekundarni odnosno dugoročni cilj koji se odnosi na cjelovitu obnovu zgrada i urbanu obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije te Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

1.2. POJMOVI

Osnovni pojmovi u smislu Zakona definirani su člankom 3. Zakona.

Osim u Zakonu definiranih pojmova u ovom Programu koriste se i sljedeći pojmovi:

Konstrukcija je sklop konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji moraju biti mehanički otporni i stabilni kako bi se osigurala otpornost, uporabljivost i trajnost zgrade.

Dimnjak je nekonstrukcijski element zgrade, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, koji služi za siguran i neometan odvod dimnih plinova, nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje, u vanjsku atmosferu.

Konstrukcijski i nekonstrukcijski elementi zgrade imaju značenje određeno Tehničkom propisom za građevinske konstrukcije[2](»Narodne novine«, broj 17/17 i 75/20) (u daljnjem tekstu: Tehnički propis).

Sredstva za konstrukcijsku obnovu, odnosno gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, te uklanjanje uništenih zgrada uključuje: projektiranje, kontrolu projekata, stručni nadzor, izvođenje, operativnu koordinaciju i tehničko-financijsku kontrolu projekta.

1.3. NAČINI OBNOVE U POTRESU OŠTEĆENIH ZGRADA

Prema članku 16. Zakona oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljaju se na sljedeće načine:

1. popravkom nekonstrukcijskih elemenata

2. popravkom konstrukcije

3. pojačanjem konstrukcije

4. cjelovitom obnovom konstrukcije

5. cjelovitom obnovom zgrade,

i to uz poštivanje sljedećih načela:

1. obnova oštećenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama, s tim da je novčana pomoć za obnovu zgrade za faznu obnovu dopuštena u slučaju da se u prvoj fazi provodi obnova do pojačanja konstrukcije, dok se u drugoj fazi obnove provodi cjelovita obnova zgrade.

2. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se popravkom nekonstrukcijskih elemenata, popravkom konstrukcije, odnosno pojačanjem konstrukcije u skladu s Tehničkim propisom, ako Zakonom nije propisano drukčije. Opisana konstrukcijska obnova zgrade uključuje: pripremne radove, radove demontaže i rušenja, zemljane radove, radove na obnovi konstrukcije zgrade, građevinske radove uz instalacije, završne zidarske radove, izolaterske radove na razinu prije potresa, krovopokrivačke radove, limarske radove, podne podloge, elektroinstalaterske radove, instalacije vodovoda i kanalizacije te instalacije grijanja i klimatizacije.

3. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade ako to zatraži njezin vlasnik, odnosno njezini suvlasnici te ako se obvežu podmiriti razliku troškova između cjelovite obnove i obnove iz prethodne točke i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje (npr. bankovnu garanciju).

4. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završni građevinski radovi, osim završnih zidarskih radova

5. poslovni prostori i drugi posebni dijelovi višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća namijenjeni obavljanju prosvjetne ili zdravstvene djelatnosti obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade do potpune građevinske uporabljivosti. Navedena razina obnove osim konstrukcijske obnove zgrade uključuje i završne građevinske radove bez ugradnje specijalističke opreme koja je potrebna za uporabu zgrade neke posebne namjene (npr. školske ploče, laboratorijska oprema medicinska oprema i sl.).

6. oštećene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade

7. popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije, cjelovita obnova konstrukcije i cjelovita obnova zgrade na temelju ovoga Zakona u smislu propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smatra se poslom redovite uprave.

Tijekom izrade elaborata ocjene postojećeg stanja i izrade projekata obnove ovlaštene osobe koje izrađuju elaborate/projekte (projektanti) obvezne su konzultirati se s podnositeljima zahtjeva oštećenih zgrada i prema potrebi s provoditeljem tehničko-financijske kontrole projekta.

Obnova konstrukcije zgrade provodi se u skladu s člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija (od 1 do 4) iz Priloga III. Tehničkog propisa.

Razine obnove su izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te inženjeri iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog inženjerskog saveza. U izradi razina obnove korištena su osim stručnih znanja i iskustva iz obnove u sličnim situacijama u nedavnim potresima u drugim državama.

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu će sukladno Zakonu imati seizmički certifikat zgrade koji se izrađuje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više iz Tehničkog propisa. Do razrade seizmičkog certifikata zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Člankom 5. Zakona propisano je financiranje provedbe Zakona, te je člankom 16. Zakona propisan način obnavljanja oštećenih zgrada, a ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja. Prema članku 5. stavkom 2. Zakona, uz iznimku propisanu stavkom 3. istog članka Zakona, propisano je da se sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osiguravaju za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije:

– Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 60 %

– Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija u visini od po 20 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima te

– vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od po 20 %.

Sukladno članku 3. stavkom 4. Zakona propisano je da se odredba stavka 2. toga članka odnosi se na jednu zgradu odnosno posebni dio zgrade za jednu nekretninu određenog vlasnika koje je bio u vlasništvu na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i ako je u toj nekretnini stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište, dok će za svaku drugu zgradu odnosno posebni dio zgrade sredstva za konstrukcijsku obnovu tih zgrada koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurati Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 40 %, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u visini od po 10 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima te vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od 50 %.

Financiranja cjelovite obnove oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro temeljem članka 16. stavka 5. Zakona, te poslovnih prostora i drugih posebni dijelovi zgrada iz članka 16. stavaka 3. i 5. Zakona u svezi sa stavkom 6. istog članka koji su namijenjeni obavljanju prosvjetne ili zdravstvene djelatnosti, provodi se primjenom članka 5. Zakona.

Sukladno članku 17. stavku 2. Zakona, vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade mogu u postupku donošenja odluke o obnovi zatražiti projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije zgrade koja je iznad razine iz Tehničkog propisa, ako se obvežu podmiriti razliku troškova koji zbog toga nastanu i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje i ako način pojačanja konstrukcije ne utječe na svojstva zgrade kao kulturnog dobra.

Na temelju ovog Programa mjera Ministarstvo će u skladu s pravilima o državnim potporama osigurati punu primjenu relevantnih pravila iz područja državnih potpora sukladno Zakonu o državnim potporama[3](»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) u dijelu u kojem se javna sredstva i javne mjere poduzimaju u korist poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost. U tu svrhu, Ministarstvo će izraditi programe državnih potpora uz ispravnu primjenu pravila o državnim potporama koje se odnose na saniranje šteta i obnovu na području zahvaćenim potresom kako je to uređeno Zakonom i ovim programom koji predstavlja pravni temelj za donošenje programa državnih potpora.

1.4. UKLANJANJE I GRADNJA NOVE OBITELJSKE KUĆE

Obnova zgrada koja se provodi njihovim uklanjanjem i gradnjom novih obiteljskih kuća, provodi se uz poštivanje sljedećih parametara:

1. odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće može se donijeti za obiteljske kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća. Takva odluka se donosi nakon tehničko-financijske kontrole predloženog rješenja obnove.

2. odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće donosi se uz poštivanje kriterija utvrđenih ovim Programom u odnosu na veličinu za izgradnju nove obiteljske kuće

3. u odluci o gradnji zamjenske obiteljske kuće sukladno članku 29. Zakona određuje se korisna tlocrtna površina zamjenske obiteljske kuće, koja je izrađena u skladu s kriterijima utvrđenim ovim Programom

4. uklanjanje uništene zgrade provodi se uz suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika zgrade, u skladu s projektom za uklanjanje zgrade. U slučaju uklanjanja zgrade koja je kulturno dobro ili zgrade koja se nalazi unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnih cjelina na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije mora se pribaviti suglasnost nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara

5. uklanjanje uništene obiteljske kuće i druge uništene zgrade čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi provodi se sukladno odluci stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave na području na kojem se objekt nalazi, u skladu s elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

Ovim se Programom utvrđuje dokumentacija potrebna za provođenje postupaka povezanih s obnovom oštećenih zgrada.

1.5. PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI

Odabir ugovaratelja (dalje u tekstu: sudionik u obnovi) u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora i provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata) Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi[4](»Narodne novine«, broj 120/16), Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Fonda za obnovu i ovim Programom.

Prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti za usluge projektiranja, kontrole projekata, operativne koordinacije i provođenja tehničko-financijske kontrole projekata Fond za obnovu i Središnji državni ured će sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Nakon objave Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Fond za obnovu i Središnji državni ured će objaviti dokumentacije o nabavi te provesti postupke javne nabave sukladno Zakona o javnoj nabavi.

Odabir sudionika u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada, za sudionike u obnovi (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora i provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata) Fond za obnovu provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Fonda za obnovu i ovim Programom.

Sve relevantne informacije vezane za provedbu obnove zgrada oštećenih potresom predviđeno je kontinuirano objavljivati na elektroničkoj platformi vezano za obnovu ili na mrežnim stranicama Ministarstva.

2. LOKACIJA PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE OBNOVE ZGRADA

Lokacija područja na kojem se provode mjere obnove zgrada po ovom Programu je područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije pogođeno potresom, određena je Zakonom.

3. PODJELA LOKACIJE PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE NA ZONE

Lokacija područja provedbe Zakona podijelit će se na zone obuhvata obnove koje su uvjetovane organizacijsko-tehničkim parametrima Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda s obzirom na namjenu i stupanj oštećenja zgrada, te s obzirom na broj zaprimljenih zahtjeva za obnovu vezano za pojedina područja na kojima se provode mjere obnove zgrada.

4. ANALIZA ZATEČENOG STANJA I NASTALE ŠTETE TE PREDVIĐANJE MOGUĆIH DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA S PROCJENOM ŠTETA

4.1. OPIS ŠTETA NA ZGRADAMA

U organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Civilne zaštite Grada Zagreba s velikom pomoći Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Državnog inspektorata, u organizaciji, timovi građevinskih stručnjaka volontera započeli su, u situaciji trenutne epidemije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 i propisanim mjerama zaštite Stožera civilne zaštite, s brzim pregledima oštećenih zgrada na terenu u cilju utvrđivanja stupnja oštećenja zgrada u odnosu na zaštitu života i imovine, odnosno određivanja je li zgrada uporabljiva, neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva. Građevinski stručnjaci pregledom na terenu, na temelju uočenih oštećenja, procjene ponašanja konstrukcije u slučaju ponovljenog potresa i procjene rizika, dodjeljuju jednu od ponuđenih kategorija uporabljivosti. Ocjena se može odnositi na cijelu zgradu ili na pojedini dio zgrade, a pregled ne uključuje pregled instalacija niti statički elaborat zgrade.

Preliminarnim vizualnim pregledima zgrada te označavanjem uporabljivosti zgrada (zelena, žuta i crvena boja), svim zgradama je dodijeljena odgovarajuća oznaka stupnja oštećenja s klasifikacijom uporabljivosti zgrade, a sve usklađeno s Europskom makroseizmičkom ljestvicom EMS-98.

Prema klasifikaciji uporabljivosti, oštećene zgrade su razvrstane u šest kategorija:

1. N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi.

2. N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova oštećene građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

3. PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično) – potreban detaljan pregled. Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

4. PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije (upotrebljiva nakon kratkoročnih intervencija). Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

5. U1 – Uporabljivo bez ograničenja – Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

6. U2 – Uporabljivo s preporukom – zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

U postupku izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada provest će se detaljni pregled zgrade (što uključuje vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi istražne radove) te će način obnove oštećenih zgrada ovisiti o ocjeni projektanta.

4.2. TIPOLOGIJA OŠTEĆENJA

Prema preliminarnim informacijama timova inženjera koji su nakon potresa pregledali zgrade i uporabljivosti istih na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, vidljiva je tipologija konstrukcijskih oštećenja, te se uglavnom radi o:

a) otkazivanju mehaničke otpornosti i stabilnosti nekonstrukcijskih elementa (dimnjaci, fasadni ukrasni elementi i sl.) koji svojim padom nanose oštećenja na pokrovu i omogućavaju prodor vode i daljnja oštećenja ili direktno oštećuju konstrukcijske elemente

b) otkazivanju mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcijskih elemenata koji u bitnome ugrožavaju stabilnost zgrade (zabatni zidovi, nadozidi, zidani stupovi, dijelovi zidova između/ispod prozora, svodovi, stropovi, stubišta i sl.). Među te elemente ubrajaju se i oštećena krovišta koja nerijetko zbog urušavanja pojedinih nosivih zidova (koji su nosili drvene grede) postaju nestabilna.

c) kod pojedinih zgrada upitna je mehanička otpornost i stabilnost u cijelosti.

4.3. STRUKTURA OŠTEĆENIH ZGRADA – KATEGORIJA UPORABLJIVOSTI

Sukladno usvojenim kategorijama uporabljivosti oštećenih zgrada u potresu u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj županiji te Zagrebačkoj županiji, na dan 15. lipnja 2020., a prema podacima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo te podacima Grada Zagreba[5](Dopis od 17. kolovoza 2020. (KLASA: 361-01/20-001/191, URBROJ: 251-13-71-2/001-20-72).), ukupno je pregledano i označeno 24.997 zgrada.

Grad Zagreb

Prema metodologiji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo), do objave prethodnog Prvog programa mjera[6](NN 119/2020) u Gradu Zagrebu ukupno je pregledano 24.078 zgrada, od čega označeno kao:

– Neuporabljivo (crvena oznaka) 1.272 zgrada (5,28 %)

– Privremeno neuporabljivo (žuta oznaka) 4.814 zgrada (19,99 %)

– Uporabljivo (zelena oznaka) 17.992 zgrada (74,72 %)

Nakon potresa u prosincu 2020. g., oštećenja na zgradama su se mjestimično promijenila u odnosu na stanje nakon potresa u ožujku 2020. g., zbog čega se provode daljnji i ponovljeni pregledi. Baza oštećenja je u vrijeme donošenja ovog Programa mjera u ažuriranju.

Krapinsko-zagorska županija

Prema metodologiji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo), do objave prethodnog Prvog programa mjera[7](NN 119/2020), u Krapinsko-zagorskoj županiji, ukupno je pregledano 409 zgrada (uglavnom obiteljskih kuća), od čega označeno kao:

– Neuporabljivo (crvena oznaka) 28 zgrada (6,85 %)

– Privremeno neuporabljivo (žuta oznaka) 53 zgrade (12,96 %)

– Uporabljivo (zelena oznaka) 328 zgrada (80,19 %)

Nakon potresa u prosincu 2020. g., oštećenja na zgradama su se mjestimično promijenila u odnosu na stanje nakon potresa u ožujku 2020. g., zbog čega se provode daljnji i ponovljeni pregledi. Baza oštećenja je u vrijeme donošenja ovog Programa mjera u ažuriranju.

Zagrebačka županija

Prema metodologiji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo), do objave prethodnog Prvog programa mjera, u Zagrebačkoj županiji, ukupno je pregledano 510 zgrada (uglavnom obiteljskih kuća i poslovnih zgrada), od čega označeno kao:

– Neuporabljivo (crvena oznaka) 11 zgrada (2,16 %)

– Privremeno neuporabljivo (žuta oznaka) 29 zgrada (5,69 %)

– Uporabljivo (zelena oznaka) 470 zgrada (92,15 %)

Nakon potresa u prosincu 2020.g., oštećenja na zgradama su se mjestimično promijenila u odnosu na stanje nakon potresa u ožujku 2020. g., zbog čega se provode daljnji i ponovljeni pregledi. Baza oštećenja je u vrijeme donošenja ovog Programa mjera u ažuriranju.

Sisačko-moslavačka županija

Prema dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite na dan 12. siječnja 2021., na području Sisačko-moslavačke županije evidentirano je 2.214 neupotrebljivih objekta te 3.548 privremeno neuporabljivih objekata pri čemu projekcija broja ljudi u neupotrebljivim objektima iznosi 4.438, a projekcija broja ljudi u privremeno neupotrebljivim objektima 10.059 osoba, odnosno sveukupno 14.497 osoba u trenutno neupotrebljivim objektima. Za pregled je prijavljeno 34.145 objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uz posljedice potresa koje se odnose na znatna oštećenja zgrada, na području ove županije dogodile su se posljedične hazardne pojave na površini (vrtače, rasjedne pukotine, likvefakcije), te aktiviranje i povećanje rizika za aktiviranje klizišta na nekim lokacijama. Stoga će uz osnovne ulazne podatke o oštećenim zgradama i preliminarnim pregledima, biti značajni ulazni podaci koji se tiču geološke i geotehničke struke. Nakon što se evidentiraju geološke i geotehničke mogućnosti izgradnje zgrada na predmetnim lokacijama, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom će se odlučiti o lokacijama na kojima se može graditi.

Karlovačka županija

Na području Karlovačke županije, prema dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite na dan 12. siječnja 2021., evidentirano je 12 neupotrebljivih objekata te 14 privremeno neupotrebljivih objekata pri čemu je projekcija broja ljudi u neupotrebljivim objektima iznosi 28 osoba, a projekcija broja ljudi u privremeno neupotrebljivim objektima 72 osobe, odnosno sveukupno 100 osoba u trenutno neupotrebljivim objektima. Prijavljeno je 253 potencijalno oštećenih zgrada, od kojih je 140 nepregledano.

Navedeni podatci za Grad Zagreb i Županije nisu konačni jer se intenzivno na terenu provode preliminarni pregledi zgrada te će konačni podatci o oštećenim i uništenim zgradama biti javno dostupni.

4.4. PROCJENA ŠTETA OD POTRESA S PROCJENOM UKUPNIH TROŠKOVA OBNOVE

Prema provedenoj analizi i projekcijama troškova potresom oštećenih zgrada koju je proveo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu[9](»Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, pod klasa: 644-01/20-01/02, urbroj: 251-64-01-20-5, iz travnja 2020.) preliminarna procjena šteta na obiteljskim kućama, višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama te zgradama javne namjene, za slučaj kada bi se provodile samo površinske («kozmetičke«) mjere obnove, ukupan trošak obnove bi iznosio oko 9 milijardi kuna, dok bi cjelovita obnova konstrukcije u svim zgradama iznosila oko 97,5 milijardi kuna. Uzimajući naprijed navedeno kao polazište za izradu procjene troškova obnove, ovisno o namjeni zgrada i predloženim razinama obnove, izrađeno je nekoliko varijanti procjene troškova obnove, koje uključuju direktni troškovi obnove za »roh-bau«. Indirektni troškovi obnove (uvjetovani iseljavanjem osoba i poslovanja iz prostora zahvata obnove) nisu obuhvaćeni ovom procjenom.

Također, u navedenoj Analizi dan je prikaz jediničnih cijena obnove (u EUR, bez PDV-a) za »roh-bau« po različitim razinama obnove zgrada po namjeni, a cijene su određene kao prosječne vrijednosti jediničnih troškova iz karakterističnih primjera sanacija zgrada koje su stručnjaci pojedinačno detaljno razrađivali.

Tablica 1. – Jedinične cijene obnove za višestambene i stambeno-poslovne zgrade (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.)

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Tablica 2. – Jedinične cijene obnove za obiteljske kuće

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Tablica 3. – Jedinične cijene obnove za javne zgrade – bolnice

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Tablica 4. – Jedinične cijene obnove za javne zgrade – škole, vrtići, fakulteti

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Tablica 5. – Jedinične cijene obnove za javne zgrade – kulturno povijesni, vjerski, crkve, sportske zgrade, ostale zgrade izvan kategorije

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Tablica 6. – Jedinične cijene obnove za javne zgrade – ostalo

Izvor: »Analiza i projekcija troškova potresom oštećenih građevina na području Grada Zagreba i okolice«, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, travanj 2020.

Stoga je varijanta obnove, koja pretpostavlja da se:

•     višestambene, stambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade te zgrade javne namjene sa srednjim posljedicama sloma koje su lakše oštećene u potresu, obnavljaju na razinu 2,

•     zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem razreda važnosti 3 (sportske građevine, kina, kazališta, muzeji, crkve, zgrade javne uprave koje nisu od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, zdravstvene ustanove manje važnosti, ljekarne, škole, vrtići, fakulteti te građevine, postrojenja i oprema za opskrbu i telekomunikacije), zgrade stambene, stambeno poslovne i poslovne namjene te zgrade javne namjene koje su teže oštećene u potresu se obnavljaju na razinu 3 i

•     zgrade čija je cjelovitost tijekom i nakon potresa od važnosti za širu zajednicu razreda važnosti 4 (zdravstvene ustanove veće važnosti, građevine interventnih službi, zgrade javne uprave od vitalne važnosti za opskrbu, telekomunikacije, energetske građevine, građevine za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala) se obnavljaju na razinu 4,

prihvaćena kao optimalna opcija obnove, po kojoj se ukupna direktna financijska šteta potrebna za obnovu procijenjena je na cca. 42 milijarde kuna.

Razredi važnosti građevina preuzeti su iz norme HRN EN 1998-1 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009).

4.5. OPIS DALJNJIH ŠTETNIH POSLJEDICA

U potresom zahvaćenim zgradama nastala su oštećenja zbog kojih je stanovništvo djelomično evakuirano te smješteno u privremeni smještaj. Nastala oštećenja od potresa potrebno je obnoviti i dovesti zgrade u funkcionalno stanje kako bi zgrade bila primjerene za stanovanje i korištenje, te kako bi se u iste mogli vratiti njihovi korisnici ali čime bi se postigla i sigurnost za sve one koji se zateknu u blizini tih zgrada.

Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, dijelu korisnika stanova treba osigurati odgovarajući privremeni smještaj.

Zgrade, ukoliko nisu na vrijeme privremeno zaštićene (konzervirane) a bile su u međuvremenu izložene djelovanju atmosferilija, za očekivati je da će se pojaviti određena naknadna građevinska oštećenja, a koja nisu postojala prilikom preliminarnog pregleda.

Nakon vrlo jakog potresa koji se dogodio 22. ožujka te u vremenskom razdoblju do 21. rujna 2020. Seizmološka služba, Geofizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zabilježila je na području Grada Zagreba broj potresa prikazan u sljedećoj tablici i grafikonu.

Interval
magnitude (M L)
Broj potresaObjašnjenje
N [5,1 – 5.5]1Broj potresa magnitude veće ili jednake 5,1
N [4,1 – 5,0]1Broj potresa magnitude između 4,1 i 5,0
N [3,1 – 4,0]7Broj potresa magnitude između 3,1 i 4,0
N [2,1 – 3,0]52Broj potresa magnitude između 2,1 i 3,0
N [1,0 – 2,0]604Broj potresa magnitude između 1,0 i 2,0
N [≤ 0,9]1796Broj potresa magnitude manje od 1,0
Ukupno2461stanje 21. 9. 2020.

Od posljedica dodatnih vibracija i novih potresnih opterećenja uzrokovanih naknadnim podrhtavanjima tla i dalje je ugrožena stabilnost zgrada te postoji opasnost od novih značajnijih i težih konstrukcijskih oštećenja zgrada, radi kojih može doći do djelomičnog ili potpunog otkazivanja konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata zgrada, odnosno do naknadnog potpunog rušenja zgrada.

S obzirom na opseg i intenzitet nastalih posljedica od potresa te utjecajem svakodnevnog djelovanja atmosferilija na već ionako oštećene ili uništene zgrade, potrebno je u cilju zaštite građana i dodatnih materijalnih šteta hitno započeti s organiziranim aktivnostima obnove zgrada kako se dolaskom hladnijih mjeseci ne bi dodatno ugrozili njihovi životi i zdravlje te kako bi se spriječilo daljnje propadanje imovine i okoliša.

5. OPERATIVNA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I NADLEŽNA TIJELA ZA IZVRŠENJE POJEDINIH MJERA

5.1. PROVEDBA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA, POSLOVNIH ZGRADA, STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA

Provedbu ovoga Programa prema šestom dijelu Zakona (članak 38. do članak 44.), tj. obnovu, odnosno uklanjanje zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske kuće na temelju odluke Ministarstva provodi Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke, odnosno izvođača. Ako vlasnik, odnosno suvlasnici oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće koji na temelju odluke o obnovi sami obnavljaju zgradu, obnovu tih zgrada provodi vlasnik odnosno suvlasnici zgrade.

Sukladno navedenom, provedbu Zakona i ovog Programa operativno provode:

• Ministarstvo

• Fond za obnovu

•. Središnji državni ured

•. Grad Zagreb

• Krapinsko-zagorska, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija (u daljnjem tekstu: Županije)

• Stručni savjet za obnovu

• Ovlašteni arhitekti, ovlašteni inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Projektanti)

• Revidenti

• Operativni koordinatori

• Provoditelji tehničko-financijske kontrole projekta (u daljnjem tekstu: Provoditelj tehničko-financijske kontrole).

5.1.1. Ministarstvo

Sukladno odredbama Zakona i ovog Programa, Ministarstvo:

• redovito i u cijelosti informira javnost o aktivnostima i troškovima obnove sukladno propisima iz područja prava na pristup informacijama te na mrežnoj aplikaciji Ministarstva redovito i u cijelosti unosi potrebne podatke iz kojih će se kvartalno objavljivati podaci o utrošku sredstava svih nositelja obnove (članak 5. Zakona),

• u suradnji sa Stručnim savjetom za obnovu izrađuje prijedloge programa mjera, a po potrebi i s drugim javnopravnim tijelima i osobama, a uz prethodna mišljenja Grada Zagreba i Županija (članak 12. i 13. Zakona),

• sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona),

• obavlja administrativno-tehničke poslove Stručnog savjeta za obnovu (članak 14., stavak 8. Zakona),

• odlukom o isplati novčane pomoći za obnovu zgrade određuje iznos novčane pomoći nakon završene obnove (članak 36., stavak 3. Zakona),

• odlukom o isplati novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće određuje iznos novčane pomoći nakon završene obnove (članak 37., stavak 2. Zakona),

• donosi odluke o obnovi, odnosno uklanjanju zgrada, gradnji zamjenskih obiteljskih kuća, isplati novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, u skladu s ovim Programom s obzirom na utvrđeno činjenično stanje zgrade i drugih činjenica koje Ministarstvo utvrdi u postupku, (članak 39. Zakona),

• osigurava nekretnine u svrhu skladištenja građevnog otpada nastalog kao posljedica nepogode do njegove obrade (članak 44. Zakona),

• ako se za to pokaže potreba, Ministarstvo će kao investitor u ime i za račun Republike Hrvatske osigurati izgradnju zgrada za privremeni smještaj osoba iz članka 48. Zakona na području Grada Zagreba (članak 51. Zakona),

• donosi odluke o privremenom smještaju osoba pogođenih potresom u zgradama iz članka 51. stavka 1. Zakona (članak 52. Zakona)

• poduzimanje svih potrebnih radnji, uključujući i kupnju nekretnina, kako bi se osigurao smještaj državnim tijelima koja su koristila poslovne prostore i poslovne zgrade koje su oštećene u potresu (članak 54. Zakona),

• Ministarstvo ima pravo i obvezu iniciranja pokretanja postupaka te poduzimanja potrebnih mjera i radnji radi omogućavanja pokretanja postupaka uređenih posebnim propisima u svrhu utvrđivanja odgovornosti sudionika u gradnji zgrada oštećenih ili uništenih nepogodom iz članka 1. stavka 1. Zakona, obnovljenih ili uklonjenih na temelju Zakona za koje se osnovano posumnja da su oštećene ili uništene zbog nezakonitog ili nestručnog rada, sudionika u gradnji (članak 55. Zakona),

• provodi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona, naknadnu procjenu učinka Zakona,

• provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona (članak 56. Zakona),

•. obavještava nadležno javnopravno tijelo da obnova na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrade (članak 15. Zakona)

• obavještava nadležno javnopravno tijelo da gradnja zamjenske obiteljske kuće na temelju Zakona ovisi o rješavanju zahtjeva ozakonjenja kuće (članak 27. Zakona),

• odlukom, u skladu s ovim Programom mjera, određuje iznos novčane pomoći na pisani zahtjev upravitelja ili predstavnika suvlasnika zgrade odnosno na zahtjev vlasnika odnosno suvlasnika obiteljske kuće, u slučaju izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, a čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona (članak 57., stavak 4. Zakona),

• priprema odgovarajuće obrasce za podnošenje zahtjeva za program obnove,

• priprema, evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve za obnovu zgrada te na temelju istog donosi odluku o obnovi zgrada,

• prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova,

• sukladno izvješćima operativnih koordinatora prati ispunjenje Zakona i ovoga Programa te poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima odstupanja od istoga,

• sastavlja i predaje odgovarajuća izvješća Vladi,

• obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje neophodne za provedbu Zakona i ovoga Programa.

5.1.2. Fond za obnovu

Sukladno odredbama Zakona i ovoga Programa, Fond za obnovu:

• sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona),

• obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom (članak 38. Zakona),

• sukladno izvješćima operativnih koordinatora prati ispunjenje Zakona i ovoga Programa te poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima odstupanja od istoga

• prati provedbu programa mjera obnove i o tome redovito izvještava Ministarstvo (članak 5. Zakona)

• redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5.)

• na temelju odluke Ministarstva provodi obnovu, odnosno uklanjanje, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača (članak 40. Zakona), a što obuhvaća:

• odabir ovlaštenih inženjera građevinarstva i ovlaštenih arhitekata odnosno trgovačkih društava u kojima su zaposleni, a koji izrađuju projekte

• odabir revidenta koji izrađuje izvješće o kontroli projekata

• odabir izvođača

• odabir nadzornog inženjera koji provodi stručni nadzor građenja

• odabir provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

• sklapanje i praćenje provedbe ugovora o poslovima iz naprijed navedenih točaka te unos podataka o obnovi u mrežnu aplikaciju Ministarstva

• preuzimanje zgrade, zajedno s podnositeljem zahtjeva, od izvođača i predaju vlasniku odnosno suvlasnicima zgrade s tehničkom dokumentacijom

• provodi postupke nabave objekata za privremeno stambeno zbrinjavanje sukladno odredbi članka 51.a Zakona

• druge potrebne radnje.

5.1.3. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Sukladno odredbama Zakona i ovoga Programa, Središnji državni ured:

• prati provedbu programa mjera obnove i o tome redovito izvještava Ministarstvo (članak 5. Zakona)

• redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5. Zakona)

• na temelju odluke Ministarstva provodi obnovu odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa a što obuhvaća:

• odabir ovlaštenih inženjera građevinarstva i ovlaštenih arhitekata odnosno trgovačkih društava u kojima su zaposleni, a koji izrađuju projekte

• odabir revidenta koji izrađuje izvješće o kontroli projekata

• odabir izvođača

• odabir nadzornog inženjera koji provodi stručni nadzor građenja

• odabir provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

• sklapanje i praćenje provedbe ugovora o poslovima iz naprijed navedenih točaka te unos podataka o obnovi u mrežnu aplikaciju Ministarstva

• druge potrebne radnje.

5.1.4. Grad Zagreb

Sukladno odredbama Zakona i ovog Programa, Grad Zagreb:

• sudjeluje u sufinanciranju provedbe obnove prema Zakonu (članak 5., stavak 2. Zakona),

• provodi obnovu zgrada javne namjene za koje je vlasnik i/ili osnivač (članak 41. Zakona)

• redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5. Zakona)

• daje prethodna mišljenje na programe mjera (članak 11., stavak 3. Zakona),

• putem Zavoda za prostorno uređenje izrađuje Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba (članak 12. Zakona),

• sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona),

• osigurava nekretnine u svrhu skladištenja građevnog otpada nastalog kao posljedica nepogode do njegove obrade (članak 44. Zakona),

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenoj zgradi i stambeno-poslovnoj zgradi na području Grada Zagreba koja se uklanja na temelju Zakona Grad Zagreb daje, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine (članak 45., stavak 3. Zakona),

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području Grada Zagreba koja se uklanja na temelju propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja daje, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine (članak 45., stavak 4. Zakona),

• o svom trošku osigurava privremeni smještaj vlasniku stana i zaštićenom najmoprimcu iz članaka 45. i 46. Zakona do davanja u najam stana ako on, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na području Grada Zagreba odnosno županije na kojem se nalazi oštećena odnosno uništena zgrada nije vlasnik druge useljive kuće ili stana, a o čemu se uz zahtjev predaje pisana izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika (članak 48. Zakona),

• donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju osoba pogođenih potresom i privremenom smještaju tih osoba (članak 49. Zakona),

• ako se za to pokaže potreba osigurava zemljište za gradnju zgrada za privremeni smještaj osoba (članak 51., stavak 3. Zakona)

• obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje neophodne za provedbu Zakona i ovoga Programa.

5.1.5. Županije

Sukladno odredbama Zakona i ovog Programa mjera, Županije:

• sudjeluju u sufinanciranju provedbe obnove prema Zakonu (članak 5. Zakona),

• provodi obnovu zgrada javne namjene za koje je vlasnik i/ili osnivač (članak 41. Zakona)

• određuju prioritete privremenog stambenog zbrinjavanja (članak 51.a)

• redovito unosi podatke o obnovi u mrežnu aplikaciju eObnova (članak 5. Zakona)

• daju prethodna mišljenje na programe mjera (članak 11. stavak 3. Zakona),

• sudjeluje u radu Stručnog savjeta za obnovu (članak 13. Zakona),

• osiguravaju nekretnine u svrhu skladištenja građevnog otpada nastalog kao posljedica nepogode do njegove obrade (članak 44. Zakona)

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području županije, koja se obnavlja na temelju Zakona, a za vrijeme obnove nije podobna za stanovanje, daje, na njegov zahtjev, u najam stan odgovarajuće veličine do završetka obnove njegove zgrade (članak 46. i 46.a Zakona)

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u obiteljskoj kući na području županije umjesto koje se gradi zamjenska obiteljska kuća na temelju Zakona daje, na njegov zahtjev, u najam stan odgovarajuće veličine do završetka građenja zamjenske obiteljske kuće (članak 46. i 46.a Zakona)

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenoj zgradi i stambeno-poslovnoj zgradi na području županije koja se uklanja na temelju Zakona županija daje, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine (članak 46. i 46.a Zakona),

• vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i obiteljskoj kući na području županije koja se uklanja na temelju propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja daje, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme (članak 46. i 46.a Zakona),

• o svom trošku osigurava privremeni smještaj vlasniku stana i zaštićenom najmoprimcu iz članaka 46. i 46.a Zakona do davanja u najam stana ako on, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na području županije na kojem se nalazi oštećena odnosno uništena zgrada nije vlasnik druge useljive kuće ili stana, a o čemu se uz zahtjev predaje pisana izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika (članak 48. Zakona),

• donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju osoba pogođenih potresom i privremenom smještaju tih osoba (članak 49. Zakona)

• obavljaju i druge poslove i poduzima druge radnje neophodne za provedbu Zakona i ovoga Programa.

5.1.6. Ugovorni sudionici obnove

Ugovorni sudionici organizirane obnove zgrada jesu:

• Provoditelji tehničko-financijske kontrole projekata

• Operativni koordinatori

• Projektanti

• Revidenti

• Nadzorni inženjeri

• Izvođači.

Zadaće i uvjeti koje moraju ispunjavati navedeni ugovorni sudionici obnove, opisani su u poglavlju 7. ovoga Programa (osim izvođača i nadzornih inženjera koji se uređuju u sljedećem programu mjera).

SHEMA ORGANIZACIJE OBNOVE

6. PRIORITETI I ROKOVI PROVEDBE MJERA

6.1. ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI

Određivanje prioriteta obnove nakon potresa u složenoj urbanoj sredini glavnoga grada provodi se u više parametarskoj analizi prema hijerarhiji važnosti. Zgrade će se obnavljati prema utvrđenim prioritetima, s mogućim preklapanjima.

Parametri za određivanje prioriteta obnove zgrada oštećenih u potresu su prema svojoj važnosti:

• namjena

• stupanj oštećenja

• lokacija

• raspoloživa financijska sredstva

• ii. inženjerski i izvođački kapaciteti.

6.1.1. Namjena zgrade

Namjena zgrade predstavlja ključni parametar u određivanju prioriteta obnove. Ostali navedeni parametri služe za detaljniju podjelu unutar pojedine namjene zgrada (Shematski prikaz određivanja prioriteta). Zgrade se s obzirom na njihovu namjenu dijele na 4 razreda važnosti prema točci 4.2.5 norme HRN EN 1998-1 – Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009) i Tehničkom propisu.

1. Razred važnosti 4 – prvenstvo za obnovu imaju zgrade čije je održavanje cjelovitosti tijekom potresa od važnosti za širu zajednicu, kao što su: zdravstvene ustanove veće važnosti (klinički bolnički centri i sl.), građevine interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), zgrade javne uprave od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, građevine od životne važnosti za opskrbu, telekomunikacije, energetske građevine, građevine za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala.

2. Razred važnosti 3 – zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem i broja ljudi koje se u njima okupljaju, kao što su: sportske građevine, kina, kazališta, crkve, zgrade javne uprave koje nisu od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, zdravstvene ustanove manje važnosti (poliklinika, domovi zdravlja, itd.), ljekarne, škole, vrtići, fakulteti te građevine, postrojenja i oprema za opskrbu i telekomunikacije koje nisu u razredu važnosti 4 te zgrade stambene, stambeno poslovne i poslovne namjene koje su teže oštećene u potresu. Napomena: Za potrebe određivanje prioriteta, sljedeće zgrade imaju važnost razreda 1: sportske građevine, kina, kazališta, crkve i zgrade javne uprave koje nisu od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa te se iste mogu privremeno zaštititi od daljnjeg oštećenja i ne koristiti dok se ne obnove zgrade razreda važnosti 2.

3. Razred važnosti 2 – ostale zgrade sa srednjim posljedicama sloma koje su lakše oštećene u potresu. Ovaj razred važnosti se s obzirom na mogućnosti istovremene obnove više/grupe zgrada dijeli na:

3.1. obiteljske kuće

3.2. višestambene i stambeno-poslovne zgrade

3.3. poslovne zgrade

3.4. zgrade javne namjene.

Razred važnosti 1 – zgrade manje važnosti za javnu sigurnost.

6.1.2. Stupanj oštećenja i lokacija zgrade

U redoslijedu obnove potrebno je voditi računa o mogućnosti istovremene obnove zgrada po detaljnoj podjeli prema ulicama (linijski skup zgrada) i/ili blokovima (poligonalni skup zgrada).

Podjela se planira u ovisnosti o koncentraciji i stupnju oštećenih zgrada te frekventnosti prolaznika i organizaciji prometa, na temelju grafičke podloge koju predstavlja karta grada Zagreba preklopljena s oznakama oštećenja zgrada (Prilog 1). Pri tome treba uvažavati i zaštitu spomenika kulture kao bitnog obilježja grada, a što je zbog posebne važnosti označeno u GUP-u Grada Zagreba kao zaštićena zona A i B u gradskom središtu.

Kategorije oštećenja zgrada su označeni sa (u poglavlju 4. detaljno opisano):

a) crvena (neuporabivo)

b) žuta (privremeno neuporabivo)

c) zelena (uporabivo)

Lokacije zgrada nalaze se između:

a) važne (zona zaštite A i B; veća frekvencija prolaznika; uz glavne prometne koridore)

b) srednje važne (manja frekvencija prolaznika; manje važne prometnice)

c) manje važne (sve ostale lokacije).

6.1.3. Raspoloživa financijska sredstva i kapaciteti sudionika obnove

Planiranje grupa prioriteta zgrada određuje se na godišnjoj razini prema predviđenim godišnjim sredstvima iz Državnog proračuna te proračuna Grada Zagreba i Županija kao i drugim izvorima sredstava. Nakon analize raspoloživih sredstava, razmatraju se inženjerski i izvođački raspoloživi kapaciteti koji će biti poznati nakon provedbe postupka javne nabave.

SHEMATSKI PRIKAZ ODREĐIVANJA PRIORITETA OBNOVE

6.2. ROKOVI PROVEDBE MJERA

Provedba obnove zgrada po ovom Programu smatra se započetom donošenjem odluke o obnovi.

Rokovi izrade projektne dokumentacije, kontrole projekata, provedbe tehničko-financijske kontrole projekta, operativnog koordiniranja sudionika u gradnji te izvođenja radova obnove, odnosno uklanjanja utvrdit će se sukladno zahtjevnosti grupa prioriteta odgovarajućim javnim pozivom i provedbom postupka javne nabave te definiranjem ugovornih obveza ugovornih strana.

Uvažavajući činjenicu da je bitno obilježje zgrada njihova heterogenost i da ne postoje dvije iste zgrade kako po oblikovanju, korištenim materijalima, kvaliteti građenja, tako i po lokaciji, a u ovom posebnom slučaju obnove i po njihovom stupnju oštećenosti, rokovi obnove ne mogu biti univerzalno primjenjivi.

7. KRITERIJI ZA ODABIR POČETNIH SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI I PROVODITELJ TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKATA

7.1. OPĆENITO

Na temelju Zakona, a sukladno definiranim operativnim ulogama i ovlastima sudionika provedbe procesa obnove u potresu oštećenih zgrada, poštujući odredbe Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, pravilnika, tehničkih propisa i pravila struke te Zakona o javnoj nabavi, nužno je definirati kriterije za odabir sudionika u obnovi.

Odabir sudionika u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada, za sudionike u ovom Programu mjera, koji obavljaju usluge:

• izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (Projektanti)

• kontrole projekta obnove i projekta za uklanjanje višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (Revidenti)

• operativnog terenskog koordiniranja tj. službe za koordinaciju sudionika u gradnji (Operativni koordinatori)

• tehničko-financijske kontrole kod izrade projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (provoditelj tehničko-financijske kontrole projekta)

• po potrebi provedba neophodnih istražnih radova i neophodnih konzervatorskih istražnih radova, kao podloga za izradu elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (ispitivanje materijala na postojećim zgradama i drugo)

• ostale usluge, a koje su neophodne za provedbu obnove zgrada u pojedinačnim fazama.

7.2. SMJERNICE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Izradit će se plan nabave u kojem će se utvrditi i iskazati potrebe za provođenje postupaka javne nabave. Potom će se pristupiti izradi nacrta dokumentacije o nabavi, a koji će imati sve elemente sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim propisima, kao npr.: opis predmeta nabave s potrebnim specifikacijama zbog provođenja postupaka javne nabave, koji u sebi uključuju sljedeću dinamiku:

1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi,

2. Dokumentacija o nabavi – za nabavu usluge projektiranja

3. Dokumentacija o nabavi – za nabavu usluge kontrole projekata (revidenata)

4. Dokumentacija o nabavi – za nabavu usluga provoditelja tehničko-financijske kontrole

5. Dokumentacija o nabavi – za nabavu usluga operativnog koordiniranja.

Nakon provedenog odabranog postupka javne nabave sukladno Zakona o javnoj nabavi, pristupit će se sklapanju Ugovora za predmetnu nabavu.

Uvjeti sposobnosti zainteresiranih gospodarskih subjekata za bilo koji predmet javne nabave, naručitelj će odrediti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim važećim propisima.

U nastavku se daje primjer specifičnog dijela usluga, koje su stručne naravi, a bitne za postupke javne nabave i izvršenje ugovora.

7.3. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Gospodarski subjekt mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi, a specifičnost usluga projektiranja i revidiranja je propisana zakonskim i podzakonskim aktima kojima se regulira obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Dolje se navode neki od uvjeta za izvršenje ugovora, specifični za tražene usluge.

Usluge projektiranja

Projektiranje se mora pisanim ugovorom povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu. Poslovi projektiranja mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog barem jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera ovisno o namjeri sudjelovanja u obnovi, a ostale potrebne stručnjake mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe zakona iz područja gradnje i prostornoga uređenja i posebnih zakona kojima se uređuje građenje te osigurati da obavljanje poslova projektiranja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri.

Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Usluge kontrole projekata (revidenata)

Kontrola projekata se mora pisanim ugovorom povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu. Poslovi kontrole projekata mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Kontrolu projekata betonskih i zidanih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u području betonskih i zidanih konstrukcija (BK).

Kontrolu projekata drvenih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području drvenih konstrukcija (DK).

Kontrolu projekata metalnih i spregnutih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području metalnih i spregnutih konstrukcija (MK).

Kontrolu projekata provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području geotehničkih konstrukcija geotehničkih konstrukcija (GK).

Revident provodi kontrolu projekata sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim propisima iz područja kontrole projekata.

Revident ne može obaviti kontrolu projekata u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

7.4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
(SUDIONIKA U OBNOVI)

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ovom Programu, kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP), koja se utvrđuje na temelju kriterija cijene i dodatnih kriterija sukladno dokumentaciji o nabavi. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja dobije najveći broj bodova na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, koja se sastoji od financijske ocjene ponude i specifičnog iskustva ključnih stručnjaka, koji će biti definirani po pojedinom predmetu nabave.

Naručitelj će bodovati stručnjake za njihovo specifično stručno iskustvo stečeno angažmanom na provedbi ugovora za pružanje usluga, i to osobito:

• projektiranja konstrukcija

• projektiranje zgrada

• kontrole projekata.

Bodovi se dodjeljuju na temelju valjanog dokumenta (npr. životopis, potvrda, izjava, iz kojeg je nedvojbeno razvidno stručno iskustvo). Ponuditelji će priložiti u elektroničkoj ponudi životopis za ponuđene stručnjake, iz kojih su potpuno jasno razvidni podaci vezani za traženo specifično iskustvo (npr. naziv i sadržaj projekta u kojem je stručnjak bio uključen, uloga stručnjaka, naziv gospodarskog subjekta za koji je projekt izvršen, te vremensko razdoblje u kojem je projekt izvršen).

Ključni stručnjaci moraju sudjelovati u izvršenju ugovora.

Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora

S obzirom na to da kvaliteta izvršenja ugovora u značajnoj mjeri ovisi o kvalifikacijama i profesionalnom iskustvu osoblja koje će biti angažirano na izvršenju ugovora, naručitelj kao kvalitativni kriterij za odabir ponude ocjenjuje i boduje iskustvo pojedinog stručnjaka, odnosno predloženog tima stručnjaka.

7.5. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI

Sukladno definiranim operativnim ulogama sudionika u obnovi u potresu oštećenih zgrada na području Grada Zagreba i Županija ovim Programom se definira opis poslova i operativnih zaduženja pojedinih ugovornih sudionika u obnovi i to: operativnih koordinatora, projektanata, revidenata i provoditelja tehničko-financijske kontrole kod izrade projekata. Isto će se uključiti u tehničke specifikacije sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

7.5.1. Operativni koordinatori

Operativni koordinatori su osobe koje svoje znanje, vještine i tehnike primjenjuju za planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta obnove zgrada oštećenih potresom, te motiviraju sve uključene za postizanje postavljenih ciljeva na siguran način, unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim karakteristikama. Njihov zadatak je održavanje ravnoteže između ciljeva, plana i resursa.

Operativni koordinatori upravljaju sadržajem projekta obnove potresom oštećenih zgrada, ciljevima projekta, kvalitetom, troškovima, vremenom, nabavom i logistikom, ljudskim resursima, komunikacijama u projektu kao i rizikom.

Konkretni opis poslova operativnih koordinatora u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada naročito uključuje:

• koordinaciju rada s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, pozivanje i koordinacija tijekom postupka donošenja odluka o pravu na obnovu

• uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obaveza u smislu dodjeljivanja zona obnove

• uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obveza osoba koje provode obnovu i osoba koje obavljaju stručni nadzor u skladu s programom mjera do završetka sukladno projektiranoj razini obnove tj. predaje obnovljenih i/ili novoizgrađenih zamjenskih zgrada korisnicima procesa obnove. Pod kontrolom izvršenja podrazumijeva se stalna kontrola rada na terenu uz podnošenje izvještaja o tijeku procesa obnove Fondu za obnovu i Središnjeg državnog ureda.

• distribucija i ovjera mjesečnih situacija sudionika u obnovi

• izrada i praćenje financijsko-operativnog plana provedbe ovoga Programa u formi koju odredi Naručitelj

• suradnja s Fondom za obnovu i Središnjim državnim uredom, projektantima, stručnim nadzorom građenja, izvođačima, vlasnicima odnosno suvlasnicima zgrada i upraviteljima zgrada te njihovo povezivanje i koordinacija

• koordinacija aktivnosti i komunikacija u provedbi procesa obnove zgrada s nadležnim komunalnim službama i tijelima lokalne samouprave te drugim upravnim tijelima

• mrežno planiranje aktivnosti i rokova unutar dodijeljene zone obnove zgrada

• organizacija dodijeljene zone obnove zgrada radi učinkovitosti izvođenja radova i deponiranja građevinskog otpada

• preuzimanje projektne dokumentacije za obnovu oštećenih zgrada od projektanata i drugih tijela te distribucija ostalim sudionicima u provedbi ovoga Programa

• unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju o provedbi Programa sa svim relevantnim podacima o korisnicima, izvršiteljima, izvršenim aktivnostima, planiranim i utrošenim financijskim sredstvima i slično

• izrada tjednih, mjesečnih i završnih izvješća u svezi provedbe Programa na način i u formi koju odredi Naručitelj

• arhiviranje i čuvanje dokumentacije vezane uz provedbu ovoga Programa tijekom i po završetku obavljanja poslova obnove (odgovarajuću dokumentaciju koju treba predati naručitelju odnosno nadležnom tijelu graditeljstva)

• sudjelovanje u rješavanju prigovora i žalbi korisnika obnove ili ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada vezanih uz provedbu ovoga Programa uz obveznu dostupnost za direktan prijem stranaka, telefonske i email upite

• rad na terenu, s vlasnicima, ovlaštenim predstavnicima stambenih zgrada i ostalim zainteresiranim stankama i učesnicima u provedbi ovoga Programa uz obvezu organiziranja ureda u sjedištu područja obnove u kojem će se vršiti koordinacija provedbe ovoga Programa.

7.5.2. Projektanti

Poslovi projektanata uključuju izradu projektne dokumentacije za obnovu sukladno Zakonu i ovom Programu, pri čemu se u svemu poštuju zadaće struka prema posebnom propisu.

7.5.3. Revidenti

Poslovi revidenata uključuju kontrolu projekata obnove konstrukcije zgrade, projekata obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekata za uklanjanje višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade i poslovne zgrade, a koja se provodi u skladu sa Zakonom i ovim Programom.

Usluge kontrole projektne dokumentacije dodatno uključuju i:

• terensku kontrolu oštećenja građevine, prema potrebi

• sudjelovanje na koordinacijama vezano za provedbu procesa obnove.

7.5.4. Provoditelj tehničko-financijske kontrole projekata

Poslovi provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata uključuju:

• kontrola primjerenosti odabranog tehničkog rješenja građevine s posebnim osvrtom na racionalnost primijenjenih tehničkih rješenja i poštovanje konzervatorskih smjernica

• u okviru rada tehničko-financijske kontrole provodit će se kontrola uvažavanja smjernica, od strane osoba ili dijela organizacijske strukture koje odredi Ministarstvo kulture i medija

• usklađivanje tehničkih rješenja i razina obnove

• daje suglasnost na projekt obnove konstrukcije zgrade, projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće s aspekta gore navedenih zadataka

• dostava suglasnosti na projekte Fondu za obnovu i unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju (eObnova), preko Operativnog koordinatora

• ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da se zgrada treba ukloniti iz razloga jer se radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu da se privremena odluka o obnovi zgrade ukine rješenjem,

• ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da zgrada ne treba ukloniti iz razloga jer se ne radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu, da se privremena odluka o uklanjanju zgrade ukine rješenjem,

• ukoliko je potrebno u sklopu izvješća izrađuje i preporuke za dopune i/ili izmjene projektne dokumentacije, a koja je izrađena od strane projektanata i ugovornih tvrtki koje izrađuju projektnu dokumentaciju za obnovu zgrada,

• u fazama izrade projekta obnove, prema potrebi konzultativno surađuju pri definiranju bitnih elemenata projekta, a poglavito nosive konstrukcije zgrade, kako u pogledu mogućeg koncepta tehničkog rješenja same sanacije tako i ekonomske opravdanosti pojedine faze sanacije.

8. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI

Konzervatorske smjernice za obnovu zgrada nakon potresa utvrđuju se u sklopu ovog Programa mjera s ciljem usmjeravanja i olakšavanja izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada oštećenih u potresu. Ove smjernice donose se na temelju stručnih postavki konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreb koja predstavlja sastavni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Generalni urbanistički plan Grada Zagreba, Konzervatorska podloga, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015.) i pripadajućoj kategorizaciji građevnog fonda na području zaštićene Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb razrađenoj u podlozi.

Projekt obnove zgrade koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba i kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije izrađuju ovlašteni inženjer građevinarstva koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u projektiranju konstrukcija i ovlašteni arhitekt, od kojih barem jedan od njih ima dopuštenje ministarstva nadležnog za kulturu za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, te ovlašteni inženjer strojarstva i ovlašteni inženjer elektrotehnike, ako za to postoji potreba. Projekt obnove izrađuje se u skladu s posebnim uvjetima koje po službenoj dužnosti utvrđuje nadležno tijelo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Za kulturno-povijesne cjeline Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije program cjelovite obnove na temelju popisa i procjene štete izrađuje ministarstvo nadležno za kulturu u suradnji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim nadležnim tijelima.

Ministarstvo kulture i medija će osigurati javni pristup na mrežne stranice Geoportala kulturnih dobara Republike Hrvatske, koji sadrži prostorne podatke o nepokretnim kulturnim dobrima u nadležnosti Ministarstva kulture i medija na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara[10](»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20).

S obzirom na vrednovanje i provedbu mjera zaštite zgrade se razvrstavaju prema sljedećim kategorijama:

Kategorija Z/A Povijesne građevine koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra i građevine za koje će se provesti postupak utvrđivanja svojstva pojedinačnoga kulturnog dobra.

Kategorija B0 Povijesne građevine visoke arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja, a koje u bitnome određuju povijesnu fizionomiju i sliku, te ambijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u cjelini.

Kategorija B1 Povijesne građevine određene arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja; građevine koje utječu na povijesnu fizionomiju ili ambijentalnost predjela i interpolacije novijeg vremena koje su slijedile mjerilo i arhitektonsko-tipološke osobitosti pripadajuće sredine.

Kategorija B2 Povijesne građevine djelomičnog stupnja očuvanosti i izraženosti izvornih obilježja; građevine određenoga povijesnog sloja gradnje koje u određenoj mjeri upotpunjuju povijesnu fizionomiju prostora i tvore segmente specifične ambijentalnosti; građevine bez osobitih arhitektonskih vrijednosti.

Kategorija C Povijesne građevine kojima su bitno izmijenjena izvorna obilježja, bez osobitih su arhitektonsko graditeljskih obilježja i vrijednosti, kasnije gradnje i dogradnje, odnosno gradnja koja ne posjeduje ambijentalno ili funkcionalno značenje u povijesnoj strukturi kulturno – povijesne cjeline i koja nije formativna komponenta cjeline.

Kategorija D Izgradnja druge pol. 20. stoljeća i 21. st. čija arhitktonska obilježja ne predstavljaju sastavnicu svojstva kulturno-povijesne cjeline niti dopirnose njenoj vrijednosti.

Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2.

Ove smjernice obuhvaćaju zgrade koje su nositelji svojstava kulturno povijesne cjeline temeljem kojih je ona zaštićena a primarno se odnosi na zajedničke dijelove vanjštine i unutrašnjosti zgrade, sustav nosive konstrukcije te primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Oštećene građevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez provedbe ikakvih proračuna i provjera na potres, tako da sve oštećene zgrade sadrže izvorne nedostatke i grube konceptualne greške. Pored konzervatorskih pravila, neophodno je udovoljiti i drugim temeljnim zahtjevima za građevinu kao što je mehanička otpornost i stabilnost (u daljnjem tekstu: MOS).

8.1. ZAJEDNIČKI DIJELOVI VANJŠTINE ZGRADA

8.1.1 Krovišta (konstruktivni elementi + pokrov)

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove krovišta potrebno je očuvati karakteristična rješenja krovova: izvornost, tip, gabarit i oblikovanje, konstruktivne i oblikovne elemente, budući da su dio autentičnog arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja;

• izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće. U slučajevima vrlo velikih oštećenja koja nije moguće obnoviti u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećeg gabarita;

• kod obnove vanjskih dijelova krova, posebnu pažnju potrebno je posvetiti rekonstrukciji i kvalitetnoj sanaciji i obnovi dekorativnih arhitektonskih elemenata i skulpturalnih kompozicija kao sastavnih dijelova krovnih istaka (timpanona, lučnih istaka, kupola, atika, tornjića, dekorativnih krovnih kućica s bogatom arhitektonskom plastikom u žbuci i limariji). Iste je potrebno obnoviti u pravilu, u istom materijalu (s potrebnim ojačanjima), na temelju očuvanih izvornih elemenata (deponiranih in situ ili na depou Grada), uz pomoć izvršenih 3D snimanja, arhivske dokumentacije, fotografija i dr. Statičko rješenje rekonstrukcije tih elemenata mora biti sastavni dio dokumentacije za obnovu građevine;

• nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje;

• na prostorima, potezima, ambijentima i karakterističnim povijesnim prospektima grada, kao i na zgradama koje svojim krovištem određuju sliku trga ili ulice, nisu dopušteni zahvati na krovištima kojima se bitno utječe na integritet povijesne strukture i mijenja izražajnost i izvornost krovne konstrukcije te kontinuitet krovnih kosina s karakterističnom vrstom pokrova (crijepom) ili drugom izvornim pokrovom, kao pete fasade grada.

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

8.1.2 Ulična pročelja

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zgrada koji utječu na pročelja zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali, kad je to moguće s obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade, vrata, prozori, dekorativna bravarija (na balkonima i podrumskim prozorima) i dr. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati: snimak pročelja i prijedlog obnove, detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih, restauratorskih radova i konzervatorska istraživanja za obnovu pročelja;

• obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije.

• kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja.

Izvorna rješenja zadržati kad je to opravdano i moguće.

8.1.3 Dvorišna i ostala pročelja

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na dvorišna i ostala pročelja zgrade na kojima postoje arhitektonsko stilska obilježja, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali, kad je to moguće s obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade) uz mogućnost prilagodbe suvremenim potrebama. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova za obnovu pročelja;

• kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje. Kod obnove dvorišnih pročelja ovisno o povijesnim i graditeljskim karakteristikama zgrade, odnosno kategorizaciji, postoji mogućnost zamjene zatečene stolarije, koja može odstupati od izvorne u materijalu i detalju, pod uvjetom da se ugradnja provede cjelovito na dvorišnim i ostalim pročeljima;

• obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije;

• eventualna energetska obnova zgrada provodi se u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture i medija objavljenim na mrežnim stranicama: https://bit.ly/3k07CB6

Izvorna rješenja zadržati kad je to opravdano i moguće.

8.1.4 Zabat

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zabata moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima.

• u slučaju primjene drugih materijala zabat je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata.

• ovisno o mikrolokaciji same građevine (npr. Gornji grad) i njezinim stilskim obilježjima, obratiti pažnju na specifične arhitektonske i građevinske detalje na zabatu, npr. krovnog vijenca ili pasice, rubnog završetka krova uz zabat s polaganjem crijepa u mort umjesto izvođenja »veter lajsni« i sl.)

• eventualna energetska obnova zabata, kao dio energetske obnove zgrade u cjelini provodi se u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture i medija objavljenim na mrežnim stranicama: https://bit.ly/3k07CB6

8.1.5 Dimnjaci

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove dimnjaka potrebno je pridržavati se Konzervatorskih smjernica za sanaciju dimnjaka koje su objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/konzervatorske-upute-za-sanaciju-dimnjaka-ostecenih-u-potresu-na-zgradama-unutar-povijesne-urbane-cjeline-grada-zagreba/19427.

• skreće se pozornost na Tehnički propis za dimnjake u građevinama[11](»Narodne novine«, broj 3/07) kojim se propisuju zahtjevi za dimnjake.

8.2. ZAJEDNIČKI DIJELOVI UNUTRAŠNJOSTI ZGRADA

8.2.1 Stubišta, kućne veže, vestibuli

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

8.3. SUSTAV NOSIVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove nosive konstrukcije zgrade potrebno je odabrati intervencije koje su minimalno invazivne u korisničkom prostoru i pročeljima zgrada, na način da se maksimalno očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike zgrade;

• zahvatom je potrebno očuvati karakteristične, vidljive povijesne konstrukcije kao što su npr. svodovi, drveni grednici, lijevano željezne konstrukcije i sl.

• prije izrade projektne dokumentacije po potrebi se provode detaljni istražni radovi (konzervatorske, restauratorske, arheološke)

• obnavljati se može one elemente ukoliko je zbog njih ugrožen temeljni zahtjev za građevine – mehanička otpornost i stabilnost, što je primarni cilj koji treba ostvariti obnova zgrada

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

Smjernice za zgrade kategorije C

Zbog niske ili nepovratno izgubljene vrijednosti ovih zgrada, konzervatorske smjernice odnose se samo na vanjštinu zgrada i to u smislu poboljšanja arhitektonskog stanja zgrade odnosno usklađivanja s vrijednim okruženjem. Prihvatljivo je njihovo uklanjanje i zamjenska izgradnja koja mora biti usklađena s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja.

Smjernice za zgrade kategorije D

Konzervatorske smjernice odnose se na vanjštinu zgrade. Obnova se prihvaća prema izgledu zgrade prije potresa odnosno prema izvornom projektu.

9. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., ostvaruju pravo na:

1. obnovu postojeće potresom oštećene zgrade, i to:

1.1. višestambene zgrade

1.2. stambeno-poslovne zgrade

1.3. poslovne zgrade

1.4. obiteljske kuće

2. uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća i to:

2.1. višestambene zgrade

2.2. stambeno-poslovne zgrade

2.3. poslovne zgrade

2.4. obiteljske kuće

3. gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća

4. novčanu pomoć:

4.1. za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće i to za:

4.1.1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi

4.1.2. popravak ili zamjenu dimnjaka

4.1.3. popravak ili zamjenu zabatnog zida

4.1.4. popravak stubišta

4.1.5. popravak dizala

4.2. za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada)

4.3. umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

4.4. za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, koje donosi odluku u skladu s ovim Programom, a s obzirom na utvrđeno činjenično stanje oštećenja zgrade i druge činjenice utvrđene u postupku.

Vlasnici i/ili osnivači odnosno pravne osobe ili tijela kojima je zgrada javne namjene, oštećena u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. dana na upravljanje, sukladno Zakonu, donose odluku o

1. obnovi zgrade javne namjene

2. uklanjanju zgrade javne namjene,

u skladu s ovim Programom.

Člankom 39. stavak 6. Zakona propisano je da ako vlasnik, suvlasnik ili upravitelj zgrade ne podnesu zahtjev za donošenje odluke o obnovi i ne prilože suglasnost većine suvlasnika ili je vlasnik nepoznat ili je nepoznata boravišta, prema zgradi se postupa u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja. Sukladno navedenoj odredbi svi vlasnici odnosno suvlasnici te upravitelji zgrada oštećenih potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obvezni su otkloniti oštećenja na zgradama na način propisan Zakonom, koje su tijekom preliminarnog pregleda zgrada oštećenih potresom ocijenjene neuporabljivima ili privremeno neuporabljivima. Vlasnici odnosno suvlasnici zgrada oštećenih potresom čije zgrade nisu obuhvaćene preliminarnim pregledima zgrada ili smatraju da tijekom preliminarnih pregleda zgrada nije dana odgovarajuća ocjena kategorije uporabljivosti, mogu uz zahtjev dostaviti nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s utvrđenjem kategorije uporabljivosti neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva te fotodokumentacijom kao obveznim dodatnim dokazom oštećenja zgrade, odnosno njezinih dijelova.

Zahtjevi za obnovu podnose se prijavom preko sustava e-Građani putem aplikacije e-obnova, te će se poveznica e-obnove objaviti i na mrežnoj stanici Ministarstva. Ako se zahtjev za obnovu podnosi putem sustava e-Građani, podnositelj zahtjeva propisane priloge prilaže skenirane i dostavlja ih kao prilog uz zahtjev za obnovu.

Podaci u zahtjevu koji se prilažu, a koje sadrže temeljni registri odnosno javni registri sukladno posebnom propisu, popunjavaju se automatiziranom komunikacijom između mrežnog sustava eObnova Ministarstva i temeljnih odnosno javnih registara kojima raspolažu tijela državne uprave, druga tijela državne vlasti te javne službe.

Voditelji temeljnih odnosno javnih registara dužni su omogućiti automatiziranu razmjenu podataka između mrežnog sustava eObnova Ministarstva i svojih registara bez traženja dodatnih dozvola, sporazuma, naknada i sl., sve sukladno posebnom propisu.

U postupku predaje zahtjeva putem e-obnove podnositelj zahtjeva može odabrati dostavu podnesaka elektroničkim putem, te se dostava elektroničkim putem smatra obavljenom u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. U slučaju da podnositelj zahtjeva ne pristane na dostavu elektroničkim putem, dostava pismena obavljat će se po pravilima osobne dostave sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Popunjeni obrasci zahtjeva za obnovu s propisanom dokumentacijom mogu se osobno predati u sjedište Ministarstva, te putem preporučene pošte. Sadržaj obrazaca propisan je ovim programom mjera, dok će se oblik obrazaca objavit na mrežnoj stanici Ministarstva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražit pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.

Podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva prihvaća da se podaci u zahtjevu i prilozima koriste za rad i unos u mrežnu aplikaciju Ministarstva te da budu javno objavljeni u svrhu informiranja javnost o aktivnostima i troškovima obnove.

9.1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSLOBAĐANJE OSIGURANJA ODNOSNO UPLATE SREDSTAVA ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU ZGRADA I GRADNJU ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

9.1.1. Oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće te gradnju zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće, te zahtjev za oslobađanje za gradnju zamjenske obiteljske kuće umjesto potresom uništene postojeće obiteljske kuće i zahtjev za oslobađanje za novčanu pomoć za potresom uništenu postojeću obiteljsku kuću umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zahtjev za oslobađanje) može podnijeti:

1. vlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće

2. suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za oslobođenje, Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za oslobađanje iz točke 9.1.2. ovoga Programa (Obrazac 1) i

2. priloge iz točke 9.1.3. ovoga Programa.

9.1.2. Zahtjev za oslobađanje

Zahtjev za oslobađanje sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (stanovanja za vlasnika/suvlasnika), te podaci o bračnom ili izvanbračnom drugu, o životnom ili neformalnom životnom partneru odnosno o osobi s invaliditetom koja je član kućanstva

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada/uništena obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada/uništena obiteljska kuća

4. točnu adresu zgrade/uništene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade/uništene obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

6. pravna osnova za oslobođenje temeljem članka 6. Zakona.

9.1.3. Prilozi uz zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava

Uz zahtjev za oslobađanje prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva:

1.1. za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno potresom uništene postojeće obiteljske kuće

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

2. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće: potvrda porezne uprave** da dohodak suvlasnika, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka te pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nisu imali druge značajnije imovine na dan 22. ožujka 2020., te 28. i 29. prosinca 2020. (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 200.000 kuna

2.1.1. vjenčani list - za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)** ili

2.1.2. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)** ili

2.1.3. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika ili suvlasnika i izvanbračnog druga ili neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici ili u neformalnoj životnoj zajednici

2.2. isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade/uništene obiteljske kuće osoba s invaliditetom

2.2.1. rješenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o invaliditetu vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.2.2. rješenje nadležnog ureda za branitelje o invaliditetu hrvatskog ratnog vojnog invalida vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.3. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom

2.3.1. rješenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o invaliditetu osobe s kojom živi vlasnik/suvlasnik**

2.3.2. rješenje nadležnog ureda za branitelje o invaliditetu hrvatskog ratnog vojnog invalida**

2.3.3. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za osobu s invaliditetom i vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.4. potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da je vlasniku/suvlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno posebnom zakonu**

2. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

** Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva.

9.1.4. Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava sredstava za konstrukcijsku obnovu višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće te gradnju zamjenske obiteljske kuće

Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava temeljem članka 6. Zakona donosi se ako je u postupku rješavanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za oslobađanje podnijela ovlaštena osoba

2. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno obiteljske kuće dokazao da su ispunjeni uvjeti za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade/posebnog dijela zgrade, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće ili za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

3. utvrđenje da će u izreci odluke o obnovi odrediti zabrana otuđenja nekretnine te da će se temeljem odluke o obnovi provesti u zemljišnim knjigama upis zabrane otuđenja nekretnine

4. napomenu da se rješenjem o oslobađanju ne utvrđuje da podnositelj zahtjeva ima pravo na obnovu temeljem Zakona, već da se to pravo ostvaruje u postupcima po obrascima 2, 4, 6, 7 i 8.

9.2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE

9.2.1. Obnova potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za obnovu zgrade iz točke 9.2.2. ovoga Programa (Obrazac 2a, 2b i 2c) i

2. priloge iz točke 9.2.3. ovoga Programa.

9.2.2. Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade),

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa*

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/svakog posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udjel (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u zgradi/posebnom dijelu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020., te 28. i 29. prosinca 2020.

7. građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2

8. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici provesti cjelovitu obnovu oštećene zgrade*

9. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici izvesti pojačanje konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove iz Tehničkog propisa*

10. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva)

* ako je primjenjivo

9.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1. za upravitelja višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za upravitelje višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade, ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja zgrade, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojim upravljaju

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. odluka većine suvlasnika zgrade o pokretanju postupka obnove, te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i zastupanje i

1.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za predstavnike suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više predstavnika suvlasnika, svi predstavnici suvlasnika prilažu dokumentaciju za dio zgrade za koji su izabrani predstavnikom suvlasnika

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnički ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji[12](»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968.***, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku propisanom posebnim zakonom ako se zgrada ne smatra postojećom zgradom*

3.1. preslika zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s prijemnim štambiljem nadležnog tijela koje rješava o zahtjevu te upisanom klasom, urudžbenim brojem i datumom zaprimanja zahtjeva

4. dokaz da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

4.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva i

4.1.1. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

5. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%:

5.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

5.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

5.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*

5.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

5.3. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika*:

5.3.1. rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje**

5.3.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)**

5.3.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)**

5.3.4. izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

5.4. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade*

5.4.1. ugovor o najmu ili

5.4.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

6. dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti ako se u poslovnoj zgradi ili dijelu zgrada obavljala gospodarska djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

6.1. akt kojim se odobrava obavljanje gospodarske djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev (npr. rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, rješenje o kategorizaciji i dr.)

7. dokaz o obavljanju prosvjetne djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala prosvjetna djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

7.1. akt kojim se odobrava obavljanje prosvjetne djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

8. dokaz o obavljanju zdravstvene djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala zdravstvena djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

8.1. akt kojim se odobrava obavljanje zdravstvene djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

9. dokaz građevinske (bruto) površine zgrade u m2 (npr. etažni elaborat, građevinska dozvola u kojoj je navedena građevinska bruto površina zgrade, rješenje o izvedenom stanju i dr.)*

10. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže cjelovitu obnovu zgrade ili koji su po Zakonu obvezni provesti cjelovitu obnovu zgrade/posebnih dijelova zgrade podmiriti razliku troškova nastalu između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i cjelovite obnove zgrade*

10.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu ili drugo odgovarajuće osiguranje (visina troška obračunava se u skladu s Programom mjera - glava 11. – dodatak)

11. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove podmiriti razliku tako nastalih troškova*

11.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu ili drugo odgovarajuće osiguranje (visina troška obračunava se u skladu s Programom mjera – glava 11. – dodatak)

12. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade sam obnoviti potresom oštećenu zgradu*

12.1. izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika, odnosno većine suvlasnika potresom oštećene postojeće zgrade da će sami obnoviti zgradu na temelju odluke o obnovi.

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva.

***Vrijeme izgradnje građevine izgrađene do 15. veljače 1968. utvrđuje se uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

9.2.4. Odluka o obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. zgrada koja je predmet zahtjeva postojeća zgrada

3. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da su oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva

4. u zemljišnu knjigu odnosno knjigu položenih ugovora upisana zgrada, odnosno svi posebni dijelovi zgrade

5. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

6. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 20 %

7. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika svake druge zgrade/posebnog dijela zgrade ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna u visini od 40 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 10 %

8. dokazano obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi*

9. dokazano obavljanje prosvjetne djelatnosti u zgradi*

10. dokazano obavljanje zdravstvene djelatnosti u zgradi*

11. za pojedine vlasnike/suvlasnike zgrade/posebnih dijelova zgrade ispunjen uvjet za oslobađanje osiguranja, odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade kao jedne nekretnine vlasnika/suvlasnika*

12. izračunat najveći iznos troškova konstrukcijske obnove zgrade na temelju dostavljenog podatka o građevinskoj (bruto) površini zgrade

13. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do cjelokupne obnove zgrade

14. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do više razine konstrukcijske obnove zgrade

15. vlasnik/suvlasnik dostavio dokaz da će sam obnoviti potresom oštećenu zgradu na temelju odluke o obnovi*

16. Ministarstvo može od Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi jesu li konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, te građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2 ukoliko se ista ne može utvrditi iz akta o gradnji

* ako je primjenjivo

9.3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POTRESOM UNIŠTENE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE I OBITELJSKE KUĆE

9.3.1. Uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za uklanjanje iz točke 9.3.2. ovoga Programa (obrazac 3)

2. priloge iz točke 9.3.3. ovoga Programa.

9.3.2. Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu uništene zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena zgrada ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena zgrada

5. točnu adresu uništene zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese uništene zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/svih posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju

7. građevinsku (bruto) površinu uništene zgrade u m2

8. naznaka je li se podnosi zahtjev za zamjensku obiteljsku kuću, odnosno zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

* ako je primjenjivo

9.3.3. Prilozi uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za upravitelja višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za upravitelje višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade, ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja zgrade, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojim upravljaju

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. odluka svih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za uklanjanje zgrade, te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za predstavnike suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više predstavnika suvlasnika, svi predstavnici suvlasnika prilažu dokumentaciju za dio zgrade za koji su izabrani predstavnikom suvlasnika

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnički ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od svih suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika poslovne zgrade i obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od svih suvlasnika poslovne zgrade, odnosno obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada i obiteljska kuća (u daljnjem tekstu: zgrada) oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je uništena, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

2.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada uništena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.na način da je izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća

2.2. fotodokumentacija o uništenju zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

3. dokaz da je obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968.***, odnosno uporabna dozvola) ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće, odnosno zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće*

4. dokaz da je pribavljena suglasnost za uklanjanje uništene zgrade od tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnih cjelina na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije*

4.1. suglasnost tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

5. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

***Vrijeme izgradnje građevine izgrađene do 15. veljače 1968. utvrđuje se uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

9.3.4. Odluka o uklanjanju potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće

Odluka o uklanjanju potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je u postupku odlučivanja, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za uklanjanje zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je uništena

3. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/ posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. obiteljska kuća postojeća zgrada*

5. pribavljena suglasnost za uklanjanje uništene zgrade od tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara*

6. Ministarstvo može od Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi jesu li konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da se radi o uništenoj zgradi, te građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2 ukoliko se ista u postupku ne može utvrditi

* ako je primjenjivo

9.4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA GRADNJU ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

9.4.1. Gradnja zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik uništene obiteljske kuće ili

2. suvlasnik uništene obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće Ministarstvu podnosi:

1. zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće iz točke 9.4.2 ovoga Programa (obrazac 4)

2. priloge iz točke 9.4.3. ovoga Programa.

9.4.2. Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (vlasnika/suvlasnika), te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena

4. točnu adresu uklonjene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. podatke o vlasniku/suvlasnicima uklonjene obiteljske kuće/svih posebnih dijelova obiteljske kuće: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju

6. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

9.4.3. Prilozi uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

Uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za vlasnika potresom uništene obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća)

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** ili

1.1.2. ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji

1.1.2.1. isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis ili

1.1.2.2. neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja ili

1.1.2.3. provedba zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

1.1.2.4. i po potrebi drugi dokazi

1.2. za suvlasnika obiteljske kuće

1.2.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** ili

1.2.2. ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji

1.2.2.1. isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis ili

1.2.2.2. neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja ili

1.2.2.3. provedba zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

1.2.2.4. i po potrebi drugi dokazi

1.2.3. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika uklonjene obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje

2. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz da je na temelju Zakona uklonjena obiteljska kuća:

3.1. završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju obiteljske kuće

4. dokaz da vlasnik/suvlasnik obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20 %

4.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

4.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

4.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući/stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

4.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

4.2.2. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika:

4.2.2.1. rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje** ili

4.2.2.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)** ili

4.2.2.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)** ili

4.2.2.4. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

4.3. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako je koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obiteljsku kuću/stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika*

4.3.1. ugovor o najmu ili

4.3.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

5. dokaz da vlasnik odnosno suvlasnici na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nisu vlasnici/suvlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

5.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

6. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, te na geološki promijenjenom tlu koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla*

6.1. završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju obiteljske kuće u kojem se utvrđuje da je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, odnosno na geološki promijenjenom tlu koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla

7. dokaz da vlasnik/suvlasnik ili njegov bračni drug u vlasništvu nemaju odgovarajuće zemljište na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća, ako je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu*

7.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i njegovog bračnog druga dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu odgovarajuće zemljište za gradnju zamjenske obiteljske kuće

7.2. isprava o bračnom drugu

7.2.1. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)**

8. dokaz o osobama koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj obiteljskoj kući na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

8.1. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su u uklonjenoj obiteljskoj kući stanovale na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

9. dokaz o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće*

9.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o broju osoba i njihovim imenima i prezimenima koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće

9.2. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava svih osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su stanovale u pojedinom posebnom dijelu uništene obiteljske kuće

10. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

9.4.4. Odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće

Odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće podnijela ovlaštena osoba

2. uklonjena uništena postojeća obiteljska kuća na temelju Zakona

3. dokazano vlasništvo/suvlasništvo obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. dokazano da je u obiteljskoj kući stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

5. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova uništene obiteljske kuće kao vlasnika/suvlasnika jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 20 %

6. dokazano da vlasnik odnosno suvlasnici uklonjene obiteljske kuće nisu vlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća

7. uklonjena obiteljska kuća izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu*

8. dokazano da vlasnik uklonjene kuće ili njegov bračni drug nemaju u vlasništvu odgovarajuće zemljište na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu*

9. utvrđena korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće

10. za pojedine vlasnike/suvlasnike uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće ispunjen uvjet za oslobađanje osiguranja, odnosno uplate sredstava za gradnju zamjenske obiteljske kuće kao jedne nekretnine vlasnika/suvlasnika*

* ako je primjenjivo

9.5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA PRIVREMENU ZAŠTITU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE, OBITELJSKE KUĆE

9.5.1. Novčana pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade iz točke 9.5.2. ovoga Programa (obrazac 5)

2. priloge iz točke 9.5.3. ovoga Programa.

9.5.2. Zahtjev na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/ predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, ili ime i prezime za predstavnika suvlasnika, ili ime i prezime vlasnika, ili ime i prezime suvlasnika OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zgrada ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zgrada

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica)

8. iznos novčane pomoći koji se traži

9. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa.

* ako je primjenjivo

9.5.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o broju i vlasništvu/suvlasništvu zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za upravitelja oštećene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. odluka većine suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade o podnošenju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i zastupanje i

1.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika oštećene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnička ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnička ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968.***, odnosno uporabna dozvola)

3. dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku propisanom posebnim zakonom ako se zgrada ne smatra postojećom zgradom*

3.1. preslika zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s prijemnim štambiljem nadležnog tijela koje rješava o zahtjevu te upisanom klasom, urudžbenim brojem i datumom zaprimanja zahtjeva

4. dokaz da je zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

4.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva i

4.2. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

5. dokaz da je za zgradu izrađen elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za propisane kategorije radova: popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju, zamjenu dijelova pokrova (veći dio crijepa, sljemenjaka) popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika), popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, popravak krovnih prodora, popravak krovne izolacije, od ovlaštene osobe:

5.1. elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

6. dokaz da je za zgradu izrađen projekt popravka građevinske konstrukcije za popravak stubišta, popravak i izmjenu dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim, izrađen od ovlaštene osobe:

6.1. projekt popravka građevinske konstrukcije

7. dokaz o opravdanom trošku:

7.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

8. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

8.1. za upravitelja zgrade

8.1.1. dokaz o IBAN računa zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren

8.2. za predstavnika suvlasnika

8.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da se podnositelju zahtjeva navedenom imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

8.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

8.2.3. ugovor o upravljanju zgradom

8.3. za vlasnika zgrade

8.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren za suvlasnika zgrade, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

8.4. za suvlasnika zgrade

8.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva s nazivom banke kod koje je račun otvoren koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

9. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

***Vrijeme izgradnje građevine izgrađene do 15. veljače 1968. utvrđuje se uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

9.5.4. Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je, između ostalih zakonskih uvjeta, u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade podnijela ovlaštena osoba i

2. zgrada postojeća zgrada i

3. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da su oštećeni dijelovi zgrade za propisane kategorije radova

4. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

5. utvrđen broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica) čiji su vlasnici/suvlasnici bili vlasnici na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

6. utvrđeno da je elaborat/projekt izrađen u skladu s konzervatorskim smjernicama, da je radove privremene zaštite zgrade izveo ovlašteni izvođač radova u skladu s elaboratom popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađenim od ovlaštene osobe, odnosno projektom popravka građevinske konstrukcije, te utvrdio opravdani trošak za Zakonom propisane kategorije radova

7. Ministarstvo može od Fonda za obnovu zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrditi da su zbog potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na zgradi nastala oštećenja dijelova zgrade za propisane kategorije radova, te da utvrdit da je elaborat/projekt izrađen u skladu s konzervatorskim smjernicama, da je radove privremene zaštite zgrade izveo ovlašteni izvođač radova u skladu s elaboratom popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađenim od ovlaštene osobe, odnosno projektom popravka građevinske konstrukcije, te utvrdio opravdani trošak za Zakonom propisane kategorije radova*

8. račun ispravan

9. utvrđen iznos novčane pomoći koja se dodjeljuje vlasnicima/suvlasnicima zgrade u skladu s Odlukom Vlade

10. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje.

* ako je primjenjivo

9.6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE

9.6.1. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade iz točke 9.6.2. ovoga Programa (obrazac 6)

2. priloge iz točke 9.6.3. ovoga Programa.

9.6.2. Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, ili ime i prezime za predstavnika suvlasnika, vlasnika, suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena

5. točna adresa zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži (kuna)

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa

9. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

9.6.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba po čijem je zahtjevu donesena odluka o obnovi sukladno članku 39. stavku 8. Zakona i dokaz da je za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade:

1.1. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva)**

2. dokaz da je zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi:

2.1. tehnička dokumentacija o obnovi zgrade

2.1.1. projekt obnove konstrukcije zgrade

2.1.2. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine

2.1.3. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

3. dokaz o opravdanom trošku:

3.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

4. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

4.1. za upravitelja zgrade

4.1.1. odluka većine suvlasnika zgrade za podnošenju zahtjeva i za zastupanje, te dokaz o IBAN računa oštećene zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren za koju je podnesen zahtjev za novčanu pomoć, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

4.2. za predstavnika suvlasnika

4.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika oštećene zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

4.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

4.2.3. ugovor o upravljanju zgradom

4.3. za vlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

4.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o računu vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

4.4. za suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

4.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

5. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

9.6.4. Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je, između ostalih zakonskih uvjeta, u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade

3. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja prosvjetna djelatnost*

4. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost*

5. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je potresom oštećena zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi, da su ishođeni posebni uvjeti od nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijenoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, da su radovi konstrukcijske obnove zgrade izvedeni od ovlaštenog izvođača radova u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade izrađenim od ovlaštene osobe, te utvrdio opravdani trošak za radove izvedene na konstrukcijskoj obnovi zgrade

6. račun ispravan

7. utvrđena najveća vrijednost projekta obnove, stručnog nadzora građenja i građevinskih radova konstrukcijske obnove na koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema Zakonu

8. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici zgrade/posebnih dijelova kao vlasnici/suvlasnici jedne nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20 %

9. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici kao vlasnici svake druge nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna u visini od 40 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 10 %

10. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade*

11. usporedbom vrijednosti iz točke 5., 7., 8., 9., i 10. određen iznos novčane pomoći za obnovu zgrade

12. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje

* ako je primjenjivo

9.7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ UMJESTO GRADNJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

9.7.1. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik obiteljske kuće ili

2. suvlasnik obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće iz točke 9.7.2. ovog Programa (obrazac 7)

2. priloge iz točke 9.7.3. ovoga Programa.

9.7.2. Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (stanovanja za vlasnika/suvlasnika), te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući/posebnom dijelu obiteljske kuće vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena obiteljska kuća

4. točna adresa uništene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zamjenska obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zamjenska obiteljska kuća

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima uništene obiteljske kuće, odnosno njezinih posebnih dijelova: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

9. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

9.7.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za vlasnika obiteljske kuće

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige za uništenu obiteljsku kuću** i

1.1.2. izvadak iz zemljišne knjige za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću**

1.2. za suvlasnika obiteljske kuće

1.2.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige za uništenu obiteljsku kuću** i

1.2.2. izvadak iz zemljišne knjige za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću** i

1.2.3. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. međuvlasnički ugovor s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja obiteljske kuće*

2. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u potresom uništenoj postojećoj obiteljskoj kući (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.:

3.1. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su stanovale u obiteljskoj kući**

4. dokaz o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće*:

4.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o broju osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće, kao i svih osoba koje su stanovale u pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće da su stanovale u tom pojedinom posebnom dijelu obiteljske kuće

5. dokaz da bi vlasnik/suvlasnik obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće kao vlasnik jedne nekretnine imao pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20 %:

5.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

5.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

5.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

5.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

5.3. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika, ne starije od mjesec dana:

5.3.1. rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje** ili

5.3.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)** ili

5.3.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)** ili

5.3.4. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

5.4. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obiteljsku kuću/stan u obiteljskoj kući koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika*

5.4.1. ugovor o najmu ili

5.4.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

6. dokaz da vlasnik odnosno suvlasnici na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nisu vlasnici/suvlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

6.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

7. dokaz da je za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću izdana uporabna dozvola:

7.1. građevinska dozvola za građenje zamjenske obiteljske kuće s glavni projektom

7.2. preslika uporabne dozvole

8. dokaz o opravdanim troškovima:

8.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

9. dokaz da je dana suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika za uklanjanje uništene obiteljske kuće:

9.1. pred službenom osobom dana suglasnost ili kod javnog bilježnika ovjerena suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za uklanjanje uništene obiteljske kuće

10. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

10.1. za vlasnika zgrade

10.1.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

10.2. za suvlasnika zgrade

10.2.1. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

11. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražit isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

9.7.4. Odluka o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno, između ostalih zakonskih uvjeta, da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće podnijela ovlaštena osoba

2. uništena obiteljska kuća postojeća zgrada

3. utvrđeno vlasništvo/suvlasništvo uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. dokazano da je u obiteljskoj kući stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

5. utvrđena korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće na koju bi vlasnik/suvlasnik imao pravo prema Zakonu

6. za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću izdana uporabna dozvola

7. dana suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika za uklanjanje uništene obiteljske kuće

8. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio opravdani trošak gradnje zamjenske obiteljske kuće i

9. račun ispravan i

10. procijenjena građevinska vrijednost obiteljske kuće na kakvu vlasnik ima pravo temeljem članka 29. Zakonu

11. utvrđen udjel Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnik/suvlasnici obiteljske kuće/posebnih dijelova kao vlasnik/suvlasnik jedne nekretnine ostvario s pravom na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20 %

12. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za gradnju zamjenske obiteljske kuće do tlocrtne površine sukladno članku 29. Zakona o obnovi*

13. usporedbom vrijednosti iz točke 8., 10., 11. i 12. određen iznos novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

14. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje

* ako je primjenjivo

9.8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA TROŠKOVE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE, OBITELJSKE KUĆE

9.8.1. Novčana pomoć za troškove izgrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade/obiteljske kuće ili

2. suvlasnik zgrade/obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć iz točke 9.8.2. ovoga Programa (Obrazac 8)

2. priloge iz točke 9.8.3. ovoga Programa.

9.8.2. Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrade) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade/stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/svih posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa

9. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

9.8.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba po čijem je zahtjevu donesena odluka o obnovi sukladno članku 39. stavku 8. Zakona o obnovi i dokaz da je za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade:

1.1. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva)**

2. dokaz da je izrađen glavni projekt za rekonstrukciju zgrade oštećene potresom:

2.1. glavni projekt

3. dokaz da je izrada glavnog projekta započeta do stupanja na snagu Zakona:

3.1. ugovor zaključen s projektantom o izradi glavnog projekta

4. dokaz da je na glavni projekt za rekonstrukciju ishođena suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta:

4.1. suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

5. dokaz da je konstrukcijska obnova zgrade provedena u skladu sa Zakonom

5.1. završno izvješće nadzornog inženjera

5.2. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade

6. dokaz o opravdanom trošku za izradu glavnog projekta:

6.1. ispravni račun o pruženim uslugama projektiranja

7. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

7.1. za upravitelja zgrade

7.1.1. odluka većine suvlasnika zgrade za podnošenju zahtjeva i za zastupanje, te dokaz o IBAN račun zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren

7.2. za predstavnika suvlasnika

7.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

7.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

7.2.3. ugovor o upravljanju zgradom

7.3. za vlasnika obiteljske kuće

7.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

7.4. za suvlasnika obiteljske kuće

7.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da se podnositelju zahtjeva navedenom imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć.

8. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

9.8.4. Odluka o novčanoj pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukcije potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrade) donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade

3. izrađen glavni projekt za rekonstrukciju zgrade

4. izrada glavnog projekta započeta prije stupanja na snagu Zakona

5. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva i ovlaštenog arhitekta utvrdio da glavni projekt sadrži i cjelovitu obnovu prostora u kojem se obavlja prosvjetna djelatnost*

6. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva i ovlaštenog arhitekta utvrdio da glavni projekt sadrži i cjelovitu obnovu prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost*

7. na glavni projekt za rekonstrukciju zgrade ishođena suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

8. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je obnova zgrade provedena na temelju Zakona te da je utvrdio opravdani trošak izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade u dijelu konstrukcijske obnove zgrade

9. račun za pružene usluge projektiranja ispravan

10. utvrđena najveća vrijednost iznos novčane pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema Zakonu

11. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici zgrade/posebnih dijelova kao vlasnici/suvlasnici jedne nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna u visini od 100 %, odnosno 60 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20 %

12. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici kao vlasnici svake druge nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna u visini od 40 % i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 10 %

13. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade*

14. usporedbom vrijednosti iz točke 8., 10., 11., 12. i 13. određen iznos novčane pomoći za obnovu zgrade

15. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje.

* ako je primjenjivo

9.9. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu postojeće potresom oštećene postojeće zgrade, uklanjanje potresom uništene zgrade, gradnju zamjenske obiteljske kuće umjesto potresom uništene postojeće obiteljske kuće, novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć umjesto gradnje obiteljske kuće, novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade oštećene u potresu podnosi se od dana stupanja na snagu ovog Programa do dana:

• 31. prosinca 2021. g. za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade

• 30. lipnja 2021. g. za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade, a koja se isplata može izvršiti nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera

• 31. prosinca 2021. g. za uklanjanje potresom uništene zgrade

• 31. prosinca 2025. g. za uklanjanje potresom uništene obiteljske kuće

• 31. prosinca 2025. g. za gradnju zamjenske obiteljske kuće

• 31. prosinca 2025. g. za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

• 31. prosinca 2027. g. za konstrukcijsku obnovu zgrade

• 31. prosinca 2027. g. za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade

• 31. prosinca 2030. g. za cjelovitu obnovu zgrade.

10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI

10.1. SMJERNICE ZA POPRAVAK NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. koja je oštećena na način da su oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade a nisu oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, izvode radove popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade prema Zakonu i Tehničkom propisu, čime je smanjena i pojednostavljena dokumentacija potrebna za obnovu te smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade. Vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade mora dokazati da je zgrada oštećena od potresa, kako bi nekonstrukcijske elemente mogao popraviti na način propisan Tehničkim propisom, a kojim su propisom dana smanjenja i pojednostavljenja dokumentacije potrebne za obnovu zgrade oštećene potresom pa tako i dokumentacije potrebne za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade.

Radovi popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrada oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. izvode se na sljedećim zgradama:

1. zgrade javne namjene

2. višestambene zgrade

3. stambeno-poslovne zgrade

4. poslovne zgrade

5. obiteljske kuće.

Popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji se izvode prema Zakonu i Tehničkom propisu uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova (ako je primjenjivo), za sve zgrade, i to:

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih

• dimnjaka

• krovnih vijenaca i parapeta

• balkonskih ogradnih zidova

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu / u potkrovlju

– djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase

– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

– zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)

– popravak pukotina u nekonstrukcijim elementima

– popravak ili zamjena dijelova

• krovne limarije

• krovnih prodora

• popravak krovne izolacije i sl.

– ostale slične mjere.

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu ostvaruje, prema članku 35. Zakona, pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove koje je imao odnosno koje ima za:

– nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi,

– popravak ili zamjenu dimnjaka,

– popravak ili zamjenu zabatnog zida

– popravak stubišta

– popravak dizala.

Slijedom navedenog vlasnik odnosno suvlasnici zgrade na kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni u potresu ima pravo na novčanu pomoć za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade i to:

– popravak ili zamjenu dimnjaka, a ne radi se o dimnjaku za zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim uređajem

– popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju

– zamjenu dijelova pokrova (crijepa i sljemenjaka)

– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

– popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije.

Za ostale radove popravka nekonstrukcijskih elementa zgrade oštećene u potresu vlasnik odnosno suvlasnici oštećenih zgrada ne ostvaruje pravo na novčanu pomoć, ali ima pravo na smanjenu i pojednostavljenu dokumentaciju potrebnu za obnovu čime su smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade, ali samo u slučaju ako dokaže da se radi o oštećenju nekonstrukcijskih elemenata zgrade nastalih od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Za zgradu kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni od potresa dokazuje se uvidom u bazu preliminarnih pregleda zgrada oštećenih u potresu kojima je zgradi dodijeljena oznaka kategorije uporabljivosti U2, te iznimno U1 ako se dokaže da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade. U postupku donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade a za koje je preliminarnim pregledom dodijeljena jedna od kategorija oštećenja, Ministarstvo može od Fonda za obnovu zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi je li su zbog potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na zgradi nastala oštećenja dijelova zgrade za propisane kategorije radova.

U slučaju da preliminarni pregled zgrade nije obavljen, te u slučaju da je zgradi dodijeljena oznaka uporabljivosti U1, vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade može dokazivati oštećenje nekonstrukcijskih elemenata zgrade od potresa, sljedećom dokumentacijom:

1. zapisnik o očevidu oštećene zgrade ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa ili

2. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa i

3. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i njezinih nekonstrukcijskih elemenata, koja je obvezni dodatni dokaz uz neki od naprijed navedenih dokaza.

Za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade nije potrebno pribaviti građevinski projekt, odnosno projekt građevinske konstrukcije, već je za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade potrebno privabiti elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađen od ovlaštene osobe, kako je to propisano Tehničkim propisom[13](»Narodne novine«, broj: 17/17 i 75/20). Izrađivač elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade mora izraditi takvo tehničko rješenje kojim se nekonstrukcijske elemente zgrade dovodi do razine lokalne nosivosti i stabilnosti i to popravkom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. U elaboratu je potrebno predvidjeti uklanjanje, a po potrebi i proračunati uklanjanje onih nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji predstavljaju neposrednu opasnost. Također je potrebno predvidjeti osiguranje zgrade od daljnje degradacije od prirodnih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar)

Postupak provedbe popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.:

1. vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ugovara s ovlaštenim projektantom građevinske struke izradu elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade

2. ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba projektant se pri izradi elaborata mora pridržavati konzervatorskih smjernica iz ovog Programa

3. elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade obvezno sadrži:

– tehnički opis

– nacrte

– proračune

– detalje tehničkih rješenja

– troškovnik

– fotografije

– te drugo što projektant ocijeni potrebnim

4. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade nastala od potresa o tome obavještava vlasnika odnosno suvlasnike koji je obvezan podnijeti zahtjev za obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja zgrade ili sam provesti obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja na Zakonom propisani način

5. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade koja nisu nastala od potresa (npr. dotrajala međukatna drvena konstrukcija ili drvena krovna konstrukcija) vlasnik je obvezan provesti održavanje (redovno ili izvanredno), te po potrebi izvesti rekonstrukciju tih konstrukcijskih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju toga Zakona, a ne na temelju Zakona o obnovi i Tehničkog propisa

6. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi da su na zgradi bespravno rekonstruirani odnosno uklonjeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno izvršene bespravne preinake koje utječu na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade o tome je obvezan obavijestiti Fond za obnovu i podnijeti prijavu građevinskoj inspekciji

7. nakon izrađenog elaborata vlasnik odnosno suvlasnici zaključuju ugovor s ovlaštenim izvođačem radova za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade i ugovor s ovlaštenim nadzornim inženjerom građevinske struke za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem tih radova

8. radovi se izvode u skladu s elaboratom, propisima kojima je uređena gradnja te pravilima struke. Usklađenost izvođenja radova s elaboratom, propisima i pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer ovjeravanjem građevinskog dnevnika, te po završetku radova izvješćem o izvedenim radovima. Izvješće o izvedenim radovima nadzorni inženjer dostavlja vlasniku odnosno suvlasnicima zgrade

9. izvješće nadzornog inženjera vlasnik odnosno suvlasnici ne upisuju u zemljišnu knjigu, jer se ne radi o radovima na konstrukcijskim dijelovima zgrade niti se istima utječe na lokacijske uvjete

10. tehnička dokumentacija (elaborat i izvješće nadzornog inženjera) vlasnik je obvezan trajno čuvati te dostaviti nadležnom tijelu graditeljstva radi evidencije o izvedenim radovima na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećenih tijekom potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

10.2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA ZGRADE

Konstrukcijska obnova zgrade provodi se u skladu s člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija ( od 1 do 4) iz Priloga III. Tehničkog propisa.

Pod cjelovitom obnovom konstrukcije, smatra se da se svi konstrukcijski elementi trebaju detaljno pregledati i ovisno o zatečenom stanju, tipu zgrade i propisanoj razini prema Tehničkom propisu obnoviti.

Radovi koje obnova konstrukcije zgrade može obuhvaćati su:

1. Pripremni radovi – priprema zgrade za izvođenje radova obnove konstrukcije zgrade (npr. iznošenje i pohrana namještaja i stvari, zaštitu »zdravih« dijelova konstrukcije, ugrađene opreme i namještaja i dr.)

2. Demontaže i rušenja – uklanjanje slojeva konstrukcija (npr. žbuke, podne obloge, slojevi međukatnih i krovnih konstrukcija i dr.), uklanjanje instalacija i opreme i drugih oštećenih dijelova zgrade ili dijelova koje je potrebno ukloniti radi izvođenja radova obnove, skupljanje šute, utovar i odvoz na deponij građevnog otpada uz razvrstavanje radi ponovne uporabe ili mogućnost reciklaže materijala i dijelova nakon uklanjanja

3. Zemljani radovi – radnje (predradnje, uklanjanja i rušenja, iskopi, nasipanje i razastiranja i potrebni transporti) potrebne u slučaju potrebe zahvata na temeljima zgrade i na ukopanim dijelovima zgrade

4. Radovi na obnovi konstrukcije zgrade (betonski i armirano betonski radovi, čelične konstrukcije i elementi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi) provode se prema sljedećim razinama obnove:

4.1. Razina 2 – sa sljedećim zahvatima:

– popravak većih pukotina u nosivim zidovima

– obuhvatniji popravak krovišta

– popravak stubišta

– popravak i povezivanje zidova

– popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove

– mjere stabilizacije nepridržanih zidova

– izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.

– Navedeni zahvati uključuju izvođenje sljedećih građevinskih radova:

– lokalno povezivanje nosivih zidova

– izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima

– ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima

– pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove

– lokalno unošenje prednapona

– lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.

– lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje specifične težine

– izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima

– lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru

– za zgrade za koje je dopuštena iznimka, ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne konstrukcije

– ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.

4.2. Razina 3 – sa sljedećim zahvatima:

– pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje)

– pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta s propisanim sidrenjem u zidove

– popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta

– izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama)

– pojačanje temelja

– izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu strukturu zida)

– ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 % u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

– Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje sljedećih građevinskih radova (ako je primjenjivo):

– iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom pojačanju potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 % u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja

– ostalih radova potrebnih za provedbu građevinskih zahvata predviđenih Razinom 3.

4.3. Razina 4 – sa sljedećim zahvatima (ako je primjenjivo):

– iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10 % u 50 godina (povratni period 475 god.)

– ostalih radova potrebnih za obnovu konstrukcije zgrade.

5. Građevinski radovi uz instalacije (npr. osiguranje prodora za instalacije u novim dijelovima konstrukcija, ugradnja bužira ili dijelova drugih instalacija u nove AB konstrukcije).

6. Završni zidarski radovi (npr. žbukanja i dr.)

7. Izolaterski radovi na razinu prije potresa (npr. izolacija temelja i krovova, toplinske izolacije temelja, zidova, podova i krovova)

8. Krovopokrivački radovi

9. Limarski radovi

10. Podne podloge (prema «konstrukcija II faza, Standardna kalkulacija IGH-a, dio radova »37«)

11. Elektroinstalaterski radovi

12. Instalacije vodovoda i kanalizacije

13. Instalacije grijanja i klimatizacija

14. Plinske instalacije.

Radovi iz točaka 5. do 14. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije, a isključivo na elementima koji su tijekom obavezne konstruktivne obnove nužno oštećeni.

Radovi iz točaka 11., 12. i 13. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije do pune funkcionalnosti pojedinog sustava.

Stolarski, bravarski, staklarski i završni radovi nisu obuhvaćeni obnovom konstrukcije zgrade.

Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova te izradu podloge za polaganje podne obloge (izravnavajući sloj estriha), isključivo na građevinskim elementima koji su oštećeni u potresu.

10.3. ZGRADA JAVNE NAMJENE

Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju poslova i djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i lokalna i područna (regionalna) samouprava te rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi.

Člankom 16. stavak 7. Zakona propisano je da se oštećene zgrade javne namjene obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije i pojačanje konstrukcije zgrade.

Člankom 41. stavak 1. Zakona propisano je da se obnova zgrade javne namjene provodi na temelju odluke vlasnika i/ili osnivača odnosno pravne osobe ili tijela kojemu je zgrada dana na upravljanje, a koja se odluka donosi u skladu s programom mjera. Stavkom 2. istoga članka propisano je da odluku o obnovi zgrade javne namjene provodi i financira vlasnik zgrade javne namjene sam i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke odnosno izvođača ili pravna osoba odnosno tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje na isti način, ako to odluči vlasnik zgrade, te da se u obnovi zgrade javne namjene na odgovarajući način primjenjuje članak 40. stavak 3. Zakona.

Slijedom navedenog za zgradu javne namjene Ministarstvu se ne podnosi zahtjev za obnovu zgrade javne namjene oštećene potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Odluka o obnovi zgrada javne namjene donosi se prema sljedećem redoslijedu (prioritetima):

– zgrade u kojima se obavljaju poslovi i djelatnosti u području

– zdravstva

– odgoja

– obrazovanja

– socijalne skrbi

– znanosti

– prosvjete

– zgrade u kojima obavljaju rad tijela državne uprave i druga državna tijela

– zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih objekata u kojima prisustvuje više ljudi

– zgrade u kojima obavljaju rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– zgrade u kojima se obavljaju poslovi i djelatnosti u području

– kulture

– sporta

– zgrade u kojima obavljaju rad pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska

– rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske

a sve ovisno o tome jesu li osigurana sredstva za financiranje obnove.

Pri provedbi odluke o obnovi zgrade javne namjene vlasnik odnosno osnivač ili pravna osoba odnosno tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje obvezan je:

1. provesti odabir sudionika u gradnji (projektant, revident, izvođač, nadzorni inženjer) na temelju javnog natječaja primjenjujući kriterije i najviše cijene usluga i radova iz ovog Programa (točka 7.2.)

2. obnovu zgrade javne namjene provesti cjelovitom obnovom zgrade koja podrazumijeva obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi te norme i pravila struke, a koja obnova ovisno o utvrđenim oštećenjima nastalim od potresa obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije i pojačanje konstrukcije zgrade

3. projekt obnove dostaviti provoditelju tehničko-financijske kontrole koji je odabran od strane Fonda za obnovu (ili Ministarstva)

4. pratiti provedbu ugovora zaključenih s odabranim sudionicima u gradnji

5. nakon izrađenog projekta prema kojem će se provoditi obnova, pribaviti suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

6. u mrežnu aplikaciju Ministarstva (eObnova) redovito unositi podatke o obnovi

1. po završetku radova podnijeti zahtjev nadležnom sudu za upis u zemljišnu knjigu završnog izvješća nadzornog inženjera.

10.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Podrobniji sadržaj i tehnički elementi elaborata i projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata uređen je pravilnikom donesenim na temelju članka 3. stavka 4. Zakona.

Oštećene odnosno uništene zgrade obnavljaju se u skladu s:

• projektom obnove konstrukcije zgrade

• projektom obnove za cjelovitu obnovu zgrade

• projektom za uklanjanje zgrada

• projektom za građenje zamjenske obiteljske kuće.

Obnova konstrukcije zgrada

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehničkog propisa od 1 do 4.

Za provedbu obnove konstrukcije zgrade izrađuje se sljedeća projektna dokumentacija:

1. Razina 2 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata – za provedbu popravka konstrukcije izrađuje se:

1.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

1.2. Projekta popravka konstrukcije.

2. Razina 3 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata – za provedbu pojačanja konstrukcije izrađuje se:

2.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

2.2. Projekt pojačanja konstrukcije.

3. Za provedbu razine 4 izrađuje se:

3.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

3.2. Projekt cjelovite obnove konstrukcije.

Cjelovita obnova zgrade

Za cjelovitu obnovu zgrade izrađuje se projekt obnove za cjelovitu obnove zgrade.

Cjelovita obnova zgrade obuhvaća obnovu konstrukcije zgrade sukladno njezinom oštećenju, namjeni i razredu važnosti te projektiranje i izvođenje svih drugih potrebni građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju pozitivni propisi i s tim u vezi norme kao i pravila struke.

Uklanjanje zgrada i građenje zamjenske obiteljske kuće

Projekti za uklanjanje zgrada i projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće izrađuju se u skladu s pravilnikom donesenim na temelju članka 3. stavka 4. Zakona i prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina[14](»Narodne novine« broj 118/19, 65/20) u dijelu u kojem se propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Projekt uklanjanja građevine treba zadovoljiti osnovne odrednice i sadržaj projekta propisanih navedenim Pravilnikom. Na izradu dijelova projekta uklanjanja kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana navedenim Pravilnikom za glavni i izvedbeni projekt.

U projektu za građenje zamjenske obiteljske kuće, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom i strojarskom projektu (odgovarajući projekti pojedinih struka). Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj i/ili više mapa. Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost obiteljske kuće s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka. Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt obiteljske kuće moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

PRIKAZ IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE

11. DODATAK

Kod odabira sudionika u provedbi procesa obnove u potresu oštećenih zgrada, u svrhu zaštite interesa građana, Državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba i Županija, daju se informacija o najvišim cijenama usluga: projektiranja, kontrole projekata, operativne koordinacije te usluga tehničko-financijske kontrole projekata obnove, koje se određuju na sljedeći način:

Tablica 7. – Informacija o načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave (u kunama, bez PDV-a)*