Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 17/2021 (19.2.2021.), Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

315

Na temelju članka 53. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

II.

Vlasnicima obiteljskih kuća i njihovim srodnicima u pravoj liniji, vlasnicima stanova i njihovim srodnicima u pravoj liniji i zaštićenim najmoprimcima i njihovim srodnicima u pravoj liniji koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogoda iz točke I. ove Odluke u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje su na dan stupanja na snagu ove Odluke označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove, financirat će se najamnina za zamjenski stan.

III.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke ako one, njihov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s njima, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, a o čemu će dati pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

IV.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se za zamjenski stan do maksimalno 35 m2 površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se za zamjenski stan u iznosu do maksimalno 70,00 kuna po metru kvadratnom sukladno površini iz stavka 2. ove točke.

V.

Financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava se:

– do obnove stana ili kuće iz točke II. ove Odluke, ili

– do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, ili

– do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ili

– do 1. ožujka 2022.,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

VI.

Sredstva za financiranje najamnina za zamjenske stanove prihvatljiv su trošak koji će Vlada Republike Hrvatske aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske će, putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, podnijeti zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje financijske podrške državama članicama, državama pristupnicama ili regiji u slučaju velikih elementarnih nepogoda s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo jedne ili više regija u državi članici ili državi koja se prijavljuje za članstvo.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje će donijeti uputu za provedbu ove Odluke.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavit će javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan.

Iznos sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i drugi bitni podaci za provedbu ove Odluke, javno će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zadužuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da pripreme zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije te isti upute Europskoj komisiji, zajedno sa zahtjevom za isplatu predujma, najkasnije u roku 12 tjedana od dana elementarne nepogode, odnosno potresa.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (»Narodne novine«, broj 57/20.).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/40

Urbroj: 50301-05/14-21-3

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.