Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Valpova

NN 17/2021 (19.2.2021.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Valpova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

316

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Valpova, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Valpovu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Valpova.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Valpova.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Valpova.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-09/01

Urbroj: 50301-21/32-21-5

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.