Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kolan

NN 17/2021 (19.2.2021.), Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kolan

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

318

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOLAN

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Kolan, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Kolan za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća Općine Kolan.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine Kolan.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-09/01

Urbroj: 50301-21/32-21-2

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.