Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan

NN 17/2021 (19.2.2021.), Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

319

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOLAN

1. Imenuje se JADRANKA ŠUPRAHA povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan.

2. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/21-01/01

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 18. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.