Rješenje o razrješenju predsjednika, nacionalnog koordinatora, članova, tajnice i zamjenice tajnice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

NN 18/2021 (23.2.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednika, nacionalnog koordinatora, članova, tajnice i zamjenice tajnice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

330

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke X. stavka 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (»Narodne novine«, broj 136/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, NACIONALNOG KOORDINATORA, ČLANOVA, TAJNICE I ZAMJENICE TAJNICE NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

1. Razrješuje se dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ dužnosti predsjednika Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, na koju je imenovan kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

2. Razrješuje se ALEN TAHIRI dužnosti nacionalnog koordinatora i člana Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, na koju je imenovan kao ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima:

– NIKICA HAMER VIDMAR, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva pravosuđa

– TOMISLAV MILUNOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva pravosuđa

– TIHANA BALIJA, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– LIDIJA PENTAVEC, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– ANITA MATIJEVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– MARIJA GOATTI, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– DEJAN DRETAR, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– MARIJA PENAVA ŠIMAC, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

– MIRJANA TADIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva zdravstva

– MIRA KRIŽANOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– DIANA KOVAČEVIĆ REMENARIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– DANIJELA GAUBE, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– KRISTINKA REŽEK, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– ANTE LONČAR, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– NIVES VUDRIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog Crvenog križa

– SUZANA VARGOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica organizacije civilnog društva koja pruža uslugu smještaja djeci žrtvama trgovanja ljudima

– SANJA BEZBRADICA JELAVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica organizacije civilnog društva koja ima specifična znanja u radu sa žrtvama trgovanja ljudima

– SUZANA LEPAN ŠTEFANČIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog novinarskog društva

– VIRNA FLOREANI, na koju je imenovana kao predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada.

4. Razrješuje se DANIJELA GAUBE dužnosti tajnice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

5. Razrješuje se KRISTINKA REŽEK dužnosti zamjenice tajnice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

Klasa: 080-02/21-02/20
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.