Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

NN 19/2021 (24.2.2021.), Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

430

Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 16/20.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite za Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i pravne osobe i obrtnike koji obavljaju poslove privatne zaštite propisane zakonom kojim se uređuje privatna zaštita.

Članak 2.

Ministarstvo vodi upisnike o:

1. izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – pravne osobe i obrtnici te unutarnje službe zaštite

2. izdanim dopusnicama za obavljanje djelatnosti privatne zaštite za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

3. izdanim odobrenjima za provođenje izobrazbe osoba za obavljanje poslova tjelesne zaštite

4. izdanim posebnim odobrenjima za obavljanje poslova osiguranja i pratnju pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

5. izdanim posebnim odobrenjima za obavljanje poslova osiguranja i pratnju pri distribuciji drugih pošiljaka te transportu osoba

6. izdanim odobrenjima za nošenje kratkog vatrenog oružja pri obavljanju poslova tjelesne zaštite

7. izdanim odobrenjima za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama

8. izdanim odobrenjima za obavljanje poslova privatne zaštite u građanskoj odjeći

9. izdanim dopuštenjima za obavljanje poslova privatne zaštite (čuvar, zaštitar, zaštitar specijalist, zaštitar tehničar i zaštitar IPU-a)

10. izdanim dopusnicama za obavljanje poslova privatne zaštite za fizičke osobe, državljane država članici Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju dopuštenje za obavljanje navedenih poslova koje je izdala matična država

11. izdanim uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti nakon upućivanja osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite na izvanredni zdravstveni pregled

12. izdanim iskaznicama za obavljanje poslova privatne zaštite (čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU-a)

13. donošenju ocjene zakonitosti primjene ovlasti tjelesne zaštite

14. danim suglasnostima na prosudbe ugroženosti objekata I., II. i III. kategorije i javnih površina I. kategorije i sudjelovanju na tehničkim prijemima.

Članak 3.

(1) Pravne osobe i obrtnici vode upisnike o:

1. ugovorima sklopljenim s fizičkim i pravnim osobama kojima pružaju zaštitu (osim unutarnjih službi zaštite)

2. zdravstvenim pregledima čuvara, zaštitara i zaštitara specijalista

3. ocjenskom gađanju zaštitara i zaštitara specijalista

4. objektima, prostorima i osobama koje štite tjelesnom zaštitom, tehničkom zaštitom i koji se štite vatrenim oružjem

5. vatrenom oružju

6. zaštitarskim psima

7. čuvanju oružja i streljiva

8. vozilima, spremnicima i opremi za poslove osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka i osoba

9. radnim nalozima.

(2) Pravne osobe i obrtnici koji imaju unutarnje službe zaštite vode upisnike iz stavka 1. točaka 2. do 9. ovog članka.

II. SADRŽAJ I IZGLED UPISNIKA

Članak 4.

Upisnik o izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – pravne osobe i obrtnici te unutarnje službe zaštite sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum rješenja Trgovačkog suda, za pravne osobe

5. urudžbeni broj rješenja i datum upisa u obrtni registar za obrtnike

6. adresa sjedišta i poslovnog prostora i kontakt telefon pravne osobe/obrtnika

7. ime i prezime i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi/obrtnika

8. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja odobrenja

9. napomenu.

Članak 5.

Upisnik o izdanim dopusnicama za obavljanje djelatnosti privatne zaštite za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. broj i datum rješenja odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite koje je izdala matična država

5. urudžbeni broj i datum rješenja Trgovačkog suda, za podružnice pravnih osoba

6. urudžbeni broj rješenja i datum upisa izdvojenog pogona u obrtni registar za obrtnike,

7. adresa sjedišta podružnice/izdvojenog pogona i poslovnog prostora i kontakt telefon pravne osobe/obrtnika

8. ime i prezime i OIB odgovorne osobe u podružnici pravne osobe/u izdvojenom pogonu obrtnika

9. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja dopusnica

10. napomenu.

Članak 6.

Upisnik o izdanim odobrenjima za provođenje izobrazbe osoba za obavljanje poslova tjelesne zaštite sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) ustanove

4. urudžbeni broj rješenja i datum upisa u obrtni registar za obrtnike

5. adresa sjedišta i poslovnog prostora i kontakt telefon ustanove

6. ime i prezime i OIB odgovorne osobe u ustanovi

7. ime i prezime i OIB odgovorne osobe za oružje i streljivo u ustanovi

8. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja odobrenja

9. napomenu.

Članak 7.

Upisnik o izdanim posebnim odobrenjima za obavljanje poslova osiguranja i pratnju pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite

5. ime i prezime i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi/obrtnika

6. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja posebnog odobrenja

7. napomenu.

Članak 8.

Upisnik o izdanim posebnim odobrenjima za obavljanje poslova osiguranja i pratnju pri distribuciji drugih pošiljaka te transportu osoba sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite

5. ime i prezime i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi/obrtnika

6. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja posebnog odobrenja

7. napomenu.

Članak 9.

Upisnik o izdanim odobrenjima za nošenje kratkog vatrenog oružja pri obavljanju poslova tjelesne zaštite sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite

5. mjesto nošenja kratkog vatrenog oružja

6. datum i broj izdavanja ili odbijanja odobrenja

7. napomenu.

Članak 10.

Upisnik o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite

5. urudžbeni broj i datum akta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama

6. lokacija i vrijeme obavljanja poslova tjelesne i/ili tehničke zaštite

7. datum i broj izdavanja ili odbijanja odobrenja

8. napomenu.

Članak 11.

Upisnik o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova privatne zaštite u građanskoj odjeći sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv i osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe/matični broj obrta obrtnika

4. urudžbeni broj i datum odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite

5. broj i datum ugovora o obavljanju djelatnosti privatne zaštite s fizičkim ili pravnim osobama kojima pružaju zaštitu

6. naziv fizičke ili pravne osobe, lokacija i vrijeme obavljanja poslova

7. datum i broj izdavanja ili odbijanja odobrenja

8. napomenu.

Članak 12.

Upisnik o izdanim dopuštenjima za obavljanje poslova privatne zaštite (čuvar, zaštitar, zaštitar specijalist, zaštitar tehničar i zaštitar IPU-a) sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. ime i prezime, OIB i kategorija poslova privatne zaštite (čuvar, zaštitar, zaštitar specijalist, zaštitar tehničar i zaštitar IPU-a)

4. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja dopuštenja,

5. napomenu.

Članak 13.

Upisnik o izdanim dopusnicama za obavljanje poslova privatne zaštite za fizičke osobe, državljane država članici Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju dopuštenje za obavljanje navedenih poslova koje je izdala matična država sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. ime i prezime, OIB te mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva

4. datum i broj dopuštenja za poslove privatne zaštite izdano od matične države,

5. broj i datum ugovora o radu s pravnom osobom ili obrtnikom za obavljanje djelatnosti privatne zaštite u RH,

6. datum i broj izdavanja, odbijanja, privremene zabrane i ukidanja dopusnice,

7. napomenu.

Članak 14.

Upisnik o izdanim uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti nakon izdavanja rješenja o upućivanju osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite na izvanredni zdravstveni pregled sadrži:

1. redni broj

2. datum i broj izdavanja rješenjima,

3. ime i prezime, OIB te mjesto prebivališta osobe koja mora obaviti izvanredni zdravstveni pregled

4. datum primitka rješenje

5. datum obavljanja pregleda

6. datum i broj izdavanja uvjerenja

7. datum dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

8. napomenu.

Članak 15.

Upisnik o izdanim iskaznicama za obavljanje poslova privatne zaštite (čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU-a) sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. ime i prezime i OIB, kategorija dopuštenja (Č/Z/ZS/ZT/ZIPU)

4. naziv pravne osobe/obrta/unutarnje službe zaštite u kojoj je zaposlen

5. datum izdavanja i serijski broj iskaznice

6. aktiva ili pasiva

7. napomenu.

Članak 16.

Upisnik o donošenju ocjene zakonitosti primjene ovlasti tjelesne zaštite sadrži:

1. redni broj

2. mjesto i vrijeme i sredstvo prisile koje je primijenjeno

3. ime i prezime osobe koja je primijenila sredstvo prisile i naziv trgovačkog društva/obrtnika/unutarnje službe zaštite čiji je zaposlenik

4. datum donošenja ocjene primjene sredstava prisile

5. nezakonita/zakonita primjena ovlasti

6. datum izvješćivanja trgovačkog društva/obrtnika/unutarnje službe zaštite

7. napomenu.

Članak 17.

Upisnik o danim suglasnostima na prosudbe ugroženosti objekata I., II. i III. kategorije i javnih površina I. kategorije i sudjelovanju na tehničkim prijemima sadrži:

1. redni broj

2. datum podnošenja zahtjeva

3. naziv podnositelja i lokacija i kategorija štićenog objekta ili javne površine

4. datum i broj izdavanja suglasnosti

5. datum sudjelovanja na tehničkom prijemu (bez primjedbi/primjedbe)

6. napomenu.

Članak 18.

Upisnik o ugovorima sklopljenim s fizičkim i pravnim osobama kojima pružaju zaštitu (osim unutarnjih službi zaštite) sadrži:

1. redni broj

2. naziv i adresu stranke

3. datum i broj ugovora

4. vrsta posla koji se obavlja

5. datum završetka ili eventualnog raskida ugovora

6. napomenu.

Članak 19.

Upisnik o zdravstvenim pregledima čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista sadrži:

1. redni broj

2. ime i prezime i OIB čuvara/zaštitara/zaštitara specijalista

3. naziv ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled

4. datum obavljanja pregleda

5. datum i broj izdavanja uvjerenja

6. napomenu.

Članak 20.

Upisnik o ocjenskom gađanju zaštitara i zaštitara specijalista sadrži:

1. redni broj

2. ime i prezime i broj iskaznice zaštitara/ zaštitara specijalista

3. datum i vrijeme ocjenskom gađanja

4. vrsta, marka i serijski broj oružja s kojim se obavlja gađa¬nje

5. naziv i adresa ovlaštenog strelišta

6. rezultate ocjenskog gađanja

7. ime i prezime odgovorne osobe za provedbu ocjenskog gađanja

8. napomenu.

Članak 21.

Upisnik o objektima, prostorima i osobama koje štite tjelesnom zaštitom, tehničkom zaštitom i koji se štite vatrenim oružjem specijalista sadrži:

1. redni broj

2. naziv objekta i prostora koji se štiti

3. adresu objekta ili prostora koji se štiti

4. način štićenja objekta (tjelesnom, tehničkom ili integralnom zaštitom, te štiti li se objekt oružjem)

5. datum i broj ugovora o pružanju privatne zaštite

6. broj osoba s dopuštenjem (Č/Z/ZS/ZT) koji štite objekt

7. napomenu.

Članak 22.

Upisnik o vatrenom oružju sadrži:

1. redni broj

2. naziv i broj isprave na temelju koje je oružje i streljivo nabavljeno/primljeno

3. podaci o oružju (vrsta, marka, kalibar, tvornički broj)

4. podaci o strjeljivu (vrsta, kalibar, broj komada)

5. napomena (podaci o otuđenom, prodanom, izgubljenom, oštećenom oružju i streljivu i sl.).

Članak 23.

Upisnik o zaštitarskim psima sadrži:

1. redni broj

2. ime i pasmina psa

3. naziv pravne osobe ili ime i prezime posjednika psa

4. broj i datum izdavanja putovnice psa

5. dokaz o vlasništvu psa ili korištenju psa

6. naziv trgovačkog društva/obrtnika/unutarnje službe zaštite koja obavlja poslove tjelesne zaštite sa zaštitarskim psom

7. datum i broj isprave o uvježbanosti zaštitarskog psa i osposobljenosti zaštitara i zaštitara specijalista vodiča psa

8. napomenu.

Članak 24.

Upisnik o čuvanju oružja i streljiva sadrži:

1. redni broj

2. lokacija mjesta čuvanja oružja i streljiva

3. smještaj oružja u priručnom skladištu/ormaru/sefu/poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

4. podaci o oružju (vrsta, marka, kalibar, tvornički broj)

5. podaci o streljivu (vrsta, kalibar, broj komada)

6. datum, dan, sat i minuta primopredaje

7. podatke o utvrđenoj ispravnosti ili neispravnosti oružja

8. potpis ovlaštene osobe ili u slučaju primopredaje na radnom mjestu potpis zaštitara/zaštitara specijalista koji prima i predaje oružje

9. napomenu.

Članak 25.

(1) Upisnik o vozilima, spremnicima i opremi za poslove osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka i osoba vodi se kroz evidenciju o vozilima za prijevoz novca, spremnicima za prijenos i prijevoz novca i evidencije o vozilima za pratnju drugih pošiljki i osoba.

(2) Evidencija o vozilima za prijevoz novca sadrži:

1. redni broj

2. datum i broj potvrde o sukladnosti za specijalna vozila za prijevoz novca

3. marka, tip, broj podvozja i registarske oznake vozila za prijevoz novca

4. razina zaštite i vrsta ugrađenog sustava tehničke zaštite vozila za prijevoz novca

5. datum i broj isprave o redovitom servisiranju ugrađenog sustava tehničke zaštite

6. napomenu.

(3) Evidencija o spremnicima za prijenos i prijevoz novca sadrži:

1. redni broj

2. datum i broj potvrde o sukladnosti za spremnike za prijenos i prijevoz novca

3. marka i tip spremnika za prijenos i prijevoz novca

4. vrsta ugrađenog sustava tehničke zaštite u spremniku

5. datum i broj isprave o redovitom servisiranju ugrađenog sustava tehničke zaštite

6. napomenu.

(4) Evidencija o vozilima i opremi za pratnju drugih pošiljki i osoba sadrži:

1. redni broj

2. marka, tip, broj podvozja i registarske oznake vozila

3. vrsta ugrađenog sustava tehničke zaštite vozila

4. vrsta opreme potrebne za pratnju drugih pošiljki i osoba

5. datum i broj isprave o redovitom servisiranju ugrađenog sustava tehničke zaštite vozila

6. napomenu.

Članak 26.

Upisnik o radnim nalozima sadrži:

1. redni broj

2. ime i prezime i broj iskaznice čuvara/zaštitara/zaštitara specijalista/zaštitara tehničara/ zaštitara IPU-a

3. redni broj radnog naloga

4. naziv i opis posla koji se po radnom nalogu obavlja

5. objekt štićenja

6. datum početka posla

7. datum završetka posla

8. napomenu.

III. NAČIN VOĐENJA UPISNIKA

Članak 27.

(1) Upisnici iz ovog Pravilnika vode se u pisanom (ručno) ili elektronskom obliku tako da se omogućava uvid i kontrolu istih.

(2) Upisnici iz ovog Pravilnika vode se za svaku kalendarsku godinu posebno.

(3) Upisnici iz ovog Pravilnika moraju se čuvati 5 godina nakon isteka kalendarske godine.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (»Narodne novine«, broj 202/03. i 86/08.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/232
Urbroj 511-01-152-21-6
Zagreb, 19. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.