Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

NN 19/2021 (24.2.2021.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

Ministarstvo poljoprivrede

433

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.1. »Inovacije« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

b) »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

c) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (u daljnjem tekstu: Natječaj) osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

e) »Inovacije« – aktivnosti uvođenja ili razvoja novog ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije vezano uz gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uključujući preradu i stavljanje na tržište proizvoda iz navedenih vrsta ribolova

f) »Istraživački ribolov« – svaka ribolovna operacija koja se provodi u gospodarske svrhe na određenom području u svrhu procjene profitabilnosti i biološke održivosti redovnog, dugoročnog iskorištavanja ribljih resursa u tom području, za resurse koji nisu bili predmet gospodarskog ribolova

g) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Europske unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovima), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici

h) »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom

i) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija

j) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom

k) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

l) »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge

m) »Povlastica za gospodarski ribolov« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu

n) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

o) »Projekt« – cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koju provodi korisnik, a koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela troškova za sufinanciranje iz Operativnog programa

p) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

q) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja odnosno svaki slučaj kako je definirano Natječajem

r) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa)

s) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

t) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

u) »Ulaganje« – prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora

v) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

w) »Zajednički korisnik« – organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu

x) »Znanstveno tijelo« – znanstvena organizacija sukladno zakonskom propisu koji uređuje područje znanstvene djelatnosti: visoko učilište, javni znanstveni institut, znanstveni institut ili druga pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost

y) »Znatno unaprjeđenje« – poboljšanje koje ne podrazumijeva jednostavno poboljšanje, od malog značaja, napravljeno na temelju postojećih i već poznatih tehnologija/postupaka/tehnika/opreme/proizvoda, a što potvrđuje znanstveno tijelo u skladu sa člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009) i Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Predmet i korisnik potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su aktivnosti koje se provode s ciljem uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište pro­iz­voda ribarstva.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka može biti:

a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama

c) zajednički korisnik

d) znanstveno tijelo.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti

Članak 4.

(1) Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem:.

a) razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

b) razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

(2) Nove metode i tehnike iz stavka 1. točke a) ovoga članka podrazumijevaju metode i tehnike koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

(3) Nova oprema iz stavka 1. točke b) ovoga članka podrazumijeva opremu koju korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, nova oprema ne podrazumijeva standardnu opremu za ribarsko plovilo, neovisno da li je korisnik istu primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova ili nije.

(5) Novi proizvodi iz stavka 1. točke c) ovoga članka podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

(6) Novi sustavi iz stavka 1. točke d) ovoga članka podrazumijevaju sustave koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

(7) Razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno unaprjeđenih i poboljšanih metoda i tehnika, opreme, proizvoda i sustava iz stavka 1. ovoga članka moraju imati utjecaj na sektor ribolova, a što potvrđuje znanstveno tijelo u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(8) Stavci 2. do 6. ovoga članka se primjenjuju u slučaju korisnika iz članka 3. stavka 2. točke a) odnosno točke b) ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u okviru aktivnosti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kategorije i izračun prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka definirani su u Pravilima i uputama za izračun troškova u okviru mjere I.1. »Inovacije« (u daljnjem tekstu: Pravila za izračun troškova) koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

b) drugi porezi, naknade i doprinosi, osim onih definiranih Pravilima za izračun troškova

c) troškovi građenja, rekonstrukcije i održavanja građevina/objekata

d) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala, osim onih koji su nužni i izravno vezani uz troškove i aktivnosti koji doprinose ciljevima navedenima u članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika

e) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije

f) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

h) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

i) administrativne i upravne pristojbe

j) plaćanja u gotovini osim za putne troškove u skladu sa Pravilima za izračun troškova

k) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene

l) troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing

m) troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi, osim onih definiranih Pravilima za izračun troškova, i troškovi osiguranja

n) operativni troškovi, troškovi održavanja i najma, osim onih definiranih Pravilima za izračun troškova

o) troškovi amortizacije

p) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog

q) troškovi kupnje i izgradnje plovila i kupnje vozila

r) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja

s) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

t) kupnja zemljišta i nekretnina

u) prijenos vlasništva nad poduzećem

v) troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe

w) troškovi vezani uz izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Europske unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja

x) istraživački ribolov

y) troškovi nastali izvan razdoblja prihvatljivosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 7.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice

b) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika mora biti korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i vlasnik ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov

c) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika mora biti priznat sukladno posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede ako podrazumijeva organizaciju/udruženje ribara, odnosno mora predstavljati strukovno udruženje/ceh koji okuplja članove koji obavljaju djelatnost na području ribarstva ako podrazumijeva javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja ribare

d) korisnik iz članka 3. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika mora biti registriran u Republici Hrvatskoj za obavljanje znanstvene djelatnosti te posjedovati važeću dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti i biti upisan u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi središnje tijelo državne uprave Republike Hrvatske nadležno za znanost i obrazovanje

e) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

f) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

g) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet potpore odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave predmeta potpore u skladu sa ovim Pravilnikom i Natječajem

h) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014

i) korisnik mora dati suglasnost za izvještavanje javnosti o rezultatima operacija u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014

j) aktivnosti koje su predmet potpore ne smiju biti financirane nikakvim drugim javnim izdacima

k) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

(2) Na temelju članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29.10.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće

d) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjevâ (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik ne smije ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(3) Ribarsko plovilo u segmentu gospodarskog ribolova na slatkim vodama, koje je predmet potpore, mora djelovati isključivo na slatkim vodama tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(4) U slučaju da korisnik nije znanstveno tijelo, a provodi aktivnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika, isti je dužan osigurati potvrđivanje rezultata tih aktivnosti od strane znanstvenog tijela.

(5) Znanstveno tijelo iz stavka 4. ovoga članka koje potvrđuje rezultate aktivnosti koje provodi korisnik mora biti registrirano u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji za obavljanje znanstvene djelatnosti.

(6) Korisnik je za potrebe članka 7. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika na zahtjev Upravljačkog tijela dužan dostaviti sve potrebne informacije i podatke o rezultatima operacije koja je predmet potpore.

(7) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o ulaganju za koje je ostvario potporu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(8) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(9) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(11) Korisnik trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 4. Zakona o morskom ribarstvu.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela, uzimajući u obzir odredbe članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(13) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(14) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu aktivnosti za koje je ostvario potporu temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, uzimajući u obzir članak 2. stavak 1. točku h) ovoga Pravilnika.

(15) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka aktivnosti odnosno stavljanja opreme u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(16) Korisnik je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika.

(17) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(18) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.

(19) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

IV. FINANCIRANJE

Članak 9.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se na temelju članka 95. Uredbe (EU) br. 508/2014, a u skladu sa Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(4) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Natječaj i podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Administrativna obrada zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista na temelju dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršit će se rangiranje tih Zahtjeva na način da prednost imaju oni Zahtjevi za potporu koji su ostvarili veći broj bodova na temelju kriterija za odabir »1. Tip operacije«.

(4) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu i nakon rangiranja sukladno stavku 3. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu)

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdala Zahtjev za dopunu).

(5) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 4. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačko tijelo ako se dostavlja osobno.

(6) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 4. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(7) Ako Zahtjevi iz stavka 4. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta).

(8) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(9) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru izvještaja o provedenom Natječaju.

Izdavanje Odluka

Članak 13.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem, ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog postojanja sukoba interesa

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(5) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(6) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 14.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang-lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 15.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva)

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka, ali ne kasnije od podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.

(8) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti odluku od izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere I.1. Inovacije«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 16.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

a) negativnog nalaza kontrole na terenu

b) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

c) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika i Natječaja i/ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava

d) ako korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere I.1. Inovacije«.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 17.

(1) Potpora za isplatu se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu propisuje se Natječajem.

(3) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem.

Članak 18.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno prihvatljivim troškovima za koje je odobrena potpora, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) Ako se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim ukupnim troškovima operacije za koje je odobrena potpora.

(3) Ako se sredstva potpore isplaćuju u ratama, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima dijelova operacije za koje je odobrena potpora, nastalima u obračunskom razdoblju, u roku od 30 dana od završetka obračunskog razdoblja na koje se Zahtjev za isplatu odnosi, ali uzimajući u obzir krajnji rok iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka traje najmanje 60 dana, a počinje teći istekom prethodnog, osim prvog obračunskog razdoblja koje počinje teći od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika

(5) Dijelovi operacije iz stavka 3. ovoga članka podrazumijevaju pojedine aktivnosti i/ili troškove koji se mogu smatrati zasebnim cjelinama u okviru jedne operacije.

(6) Sredstva potpore iz stavka 3. ovoga članka se ne isplaćuju za pojedine aktivnosti i/ili troškove koji su djelomično fizički provedeni i plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija odnosno dijelovi operacije u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, fizički završena/i u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(8) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(9) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(10) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(11) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(12) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(13) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 10. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za isplatu

b) nepotpunih Zahtjeva za isplatu odnosno nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak

c) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu

e) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

f) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

g) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 20.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkama b), h) i p) ovoga Pravilnika, a po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučajevima iz članka 8. stavka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati predmet potpore i lokaciju ulaganja koja je predmet potpore, uključujući plovilo, opremu, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati napredovanje ulaganja/aktivnosti

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati lokaciju ulaganja, pogon, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, plovila, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati da je ulaganje propisno označeno

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

m) provjeriti da ulaganje nije sufinancirano drugim javnim izdacima

n) provjeriti da korisnik posjeduje nabavljenu opremu/strojeve/vozila i ostale predmete operacije za koje je ostario potporu

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(7) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(8) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(9) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate, izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. točke b) ovoga članka, u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate, izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Odlukom o povratu Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava

c) ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja i utvrđenu sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 23.

(1) Upravljačko tijelo može ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRIGOVORI

Članak 24.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, ista će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 13. stavka 2. točke a) i članka 14. stavka 5. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 13. stavka 2. točke b), članka 14. stavka 2. točke b) i članka 14. stavka 5. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 14. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava

– članka 15. stavka 6. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 15. stavka 7. Odluka o odobrenju promjena

– članka 16. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

– članka 19. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

– članka 19. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 21. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 23. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere I.1. Inovacije«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i Natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2278
Urbroj: 525-13/0747-21-11
Zagreb, 10. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE« U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020.

KRITERIJBODOVI
1. Tip operacije
Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju ovisno o tipu operacije koja je predmet potpore. Korisnik može ostvariti bodove temeljem više podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 14 bodova.
1.1. Razvoj ili razvoj i uvođenje metoda i tehnika za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata i/ili smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova i/ili negativnog utjecaja na okoliš8
1.2. Razvoj ili razvoj i uvođenje nove ili značajno poboljšane opreme6
1.3. Razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvoda4
2. Povećanje vrijednosti proizvodnje uz održavanje ili smanjenje količine

Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u Zahtjevu za potporu i podataka koje evidentira Uprava ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika/izvješća o ulovu te prodajnih listova i to na način da se uspoređuje planirana vrijednost proizvodnje, uz održavanje ili smanjenje količine proizvodnje, iz reprezentativne godine s prosječnom ostvarenom vrijednosti proizvodnje kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Kod izračuna prosječne ostvarene količine i vrijednosti proizvodnje u razdoblju od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu, uzimaju se u obzir one godine u kojima je proizvodnja ostvarena.

Za potrebe Pravilnika i ovoga Natječaja, količinom proizvodnje se smatra prodana količina na godišnjoj razini, a vrijednošću proizvodnje se smatra vrijednost prodane količine na godišnjoj razini.

Korisnik može ostvariti bodove samo temeljem jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 3 boda.

2.1. Povećanje vrijednosti proizvodnje, uz održavanje ili smanjenje količine proizvodnje, za >10% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu3
2.2. Povećanje vrijednosti proizvodnje uz održavanje ili smanjenje količine proizvodnje za ≥ 5% ≤ 10% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu2
2.3. Povećanje vrijednosti proizvodnje za <5% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu1
3. Korisnik

Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju prema tipu korisnika. U okviru podkriterija 3.1., bodovi se dodjeljuju ukoliko Zahtjev za potporu za zajedničku operaciju podnosi zajednički korisnik, tj. organizacija/udruženje ribara ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja ribare. U okviru podkriterija 3.2., bodovi se dodjeljuju ukoliko je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, a koja je izdana za ribarsko plovilo koje obavlja ribolov u segmentu malog priobalnog ribolova. Mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409,
30. 12. 2006.).

Korisnik može ostvariti bodove samo temeljem jednog podkriterija, a najviši broj bodova koji je moguće ostvariti je 4 boda.

3.1. Zajednički korisnik4
3.2. Mali priobalni ribolov2
4. Povezanost sa EUSAIR-om (najviše 3 boda)
Bodovi se na temelju ovoga kriterija dodjeljuju za one operacije koje su povezane sa Europskom strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), tj. za one operacije koje doprinose ciljevima ili su vezane za aktivnosti koje s provode u okviru EUSAIR-a
4.1. Operacija je vezana uz EUSAIR aktivnosti3


PRILOG II.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Na temelju članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznimno, u slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, za operaciju se može ostvariti povećanje odnosno smanjenje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

KriterijPovećanje/smanjenjeBroj postotnih bodovaIntenzitet javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: operacija je vezana uz ri­bar­sko/a plovilo/a u segmentu malog priobalnog ribolova*

Povećanje3080

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje3585

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje1060

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje2575

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje2030

* Na temelju članka 3. stavka 2. točke 14. Uredbe (EU) br. 508/2014, mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.)

Na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16.7.2014.), ako ista operacija udovoljava više kriterija iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 508/2014, isti se primjenjuju kako slijedi:

– ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje

– ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje

– ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

U slučaju kada je korisnik javnopravno tijelo, intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Povećanja/smanjenja intenziteta potpore prema Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014 se ne primjenjuju u slučaju kada je korisnik javnopravno tijelo.