Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

NN 19/2021 (24.2.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

434

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 (»Narodne novine«, br. 10/21), u članku 8. stavku 4. riječi »za 2020. godinu« zamjenjuju se riječima »za 2019. godinu«.

Članak 2.

U Prilogu I. dosadašnja Izjava zamjenjuje se novom Izjavom koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/20-01/103

Urbroj: 525-08/0248-21-14

Zagreb, 22. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

IZJAVA ZA OIB: _____________, MIBPG: _________________

Naziv: _____________________________________________

Ovom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 6. stavku 1., 2. i 3. Pravilnika te da ne spadam u niti jednu od slijedećih kategorija poduzetnika:

1. Društvo s ograničenom odgovornošću koje spada u srednje i velike poduzetnike, a kojem je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka odnosno negativan kumulativni iznos premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala;

2. Društvo koje spada u srednje i velike poduzetnike, a u kojem nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva, kod kojeg je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka;

3. Srednji ili veliki poduzetnik nad kojim se provodi cjelokupni stečajni postupak ili koji ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

4. Poduzetnik koji je primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

5. Srednji ili veliki poduzetnik kod koga je tijekom zadnje dvije godine omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

6. Poduzetnik koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

7. Mikro ili mali poduzetnik koji je primio pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje i nad kojim se provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu.

Nastavno na navedeno izjavljujem da: sam upoznat s odredbama Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 i Pravilnika o provedbi Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19, da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da ću omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Datum i mjesto: __________________

Potpis odgovorne osobe
i pečat za pravne osobe: