Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

NN 20/2021 (26.2.2021.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

HRVATSKI SABOR

442

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2021.

Klasa: 011-01/21-01/06
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18. i 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»Skup ishoda učenja (engl. Unit of Learning Outcomes) najmanji je cjelovit skup povezanih ishoda učenja određene razine, obujma i profila.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prosječno ukupno utrošeno vrijeme iskazuje se u ECTS (Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova / European Credit Transfer and Accumulation System) bodovima u visokom obrazovanju, CSVET (Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja / Croatian Credit System for Vocational Education and Training) bodovima u strukovnom obrazovanju i HROO (Hrvatski sustav bodova općeg obrazovanja / Croatian Credit System for General Education) bodovima u općem obrazovanju.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Minimalni obujam jednog skupa ishoda učenja je 1 HROO, CSVET ili ECTS bod.«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) U HKO-u se uspostavlja trinaest razina cjelovitih kvalifikacija: 1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5; 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2.

(2) Cjelovitim kvalifikacijama koje se stječu u Republici Hrvatskoj pridružuju se razine HKO-a, uz zadovoljavanje minimalnih uvjeta za stjecanje cjelovitih kvalifikacija i pristupanje cjelovitim kvalifikacijama kako slijedi:

– Razina 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 480 HROO bodova.

– Razina 2 – kvalifikacije stečene završetkom strukovnog i umjetničkog osposobljavanja

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 20 CSVET bodova na razini 2 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

– Razina 3 – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju kraćem od tri godine

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 60 CSVET ili HROO bodova na razini 3 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

– Razina 4.1 – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 180 CSVET bodova, od kojih je najmanje 120 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

– Razina 4.2 – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 240 CSVET i/ili HROO bodova, od kojih je najmanje 150 CSVET i/ili HROO bodova na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

– Razina 5 – kvalifikacije stečene završetkom stručnih studija kojima se stječe manje od 180 ECTS ili CSVET bodova; strukovnoga specijalističkog usavršavanja; programa za majstore uz najmanje dvije godine vrednovanoga radnog iskustva

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 60 CSVET ili 120 ECTS bodova, od kojih je najmanje 30 CSVET ili 60 ECTS bodova na razini 6 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1 ili više.

– Razina 6.st – kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija

– Razina 6.sv – kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije na razini 6.st i razini 6.sv minimalno je 180 ECTS bodova, od kojih je najmanje 120 ECTS bodova na razini 6 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.2 ili na razini 5, uz položene ispite obveznih predmeta državne mature.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja, uz uvjet da se zajedno s prethodno stečenom kvalifikacijom na razini 6 stječe ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 6.st ili razini 6.sv u skladu s uvjetima koje općim aktom utvrdi visoko učilište, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih studijskim programom visokog učilišta.

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija minimalno je 300 ECTS bodova na razini 6 i 7 ili višoj razini ishoda učenja, od kojih je najmanje 60 ECTS bodova na razini 7. Uvjet pristupanja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.2 ili na razini 5, uz položene ispite obveznih predmeta državne mature.

– Razina 7.2 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije minimalno je 60 ECTS bodova na razini 7 ili višoj razini ishoda učenja. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije koja se stječe završetkom sveučilišnoga diplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u skladu s uvjetima koje općim aktom utvrdi sveučilište odnosno sastavnica sveučilišta, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih studijskim programom sveučilišta ili njegove sastavnice.

– Razina 8.1 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija

Stjecanje kvalifikacije uključuje najmanje jednu godinu znanstvenog ili umjetničkog istraživanja u ekvivalentu punoga radnog vremena, čiji je rezultat barem jedan objavljen originalan znanstveni rad s relevantnom međunarodnom recenzijom.

– Razina 8.2 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija

Uvjet za stjecanje kvalifikacije najmanje je tri godine znanstvenih ili umjetničkih istraživanja u ekvivalentu punog radnog vremena, čiji su rezultat originalni znanstveni radovi s relevantnom međunarodnom recenzijom. Iznimno, kvalifikacija se stječe sukladno iznimkama za stjecanje doktorata znanosti odnosno doktorata umjetnosti propisanih zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Uvjet je pristupanja posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 7.1.sv, u skladu s uvjetima koje općim aktom utvrdi sveučilište odnosno sastavnica sveučilišta, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih studijskim programom sveučilišta ili njegove sastavnice.

(3) U HKO-u se uspostavlja šest razina djelomičnih kvalifikacija: 2; 3; 4; 5; 6; 7. Uvjet za stjecanje djelomičnih kvalifikacija minimalno je 10 odgovarajućih HROO, CSVET ili ECTS bodova, od kojih je najmanje 50 % na razini odgovarajuće djelomične kvalifikacije.

(4) Uvjet je pristupanja djelomičnim kvalifikacijama od razina 2 do 4 posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 1.

(5) Uvjet je pristupanja djelomičnim kvalifikacijama na razini 5 posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.1.

(6) Uvjet je pristupanja djelomičnim kvalifikacijama na razinama 6 i 7 posjedovanje cjelovite kvalifikacije na razini 4.2 ili više. Djelomične kvalifikacije na razinama 6 i 7 omogućavaju horizontalnu mobilnost između dviju vrsta studija unutar iste razine, uz ispunjavanje uvjeta propisanih utvrđenim aktima visokih učilišta.

(7) Djelomičnim kvalifikacijama koje se stječu u Republici Hrvatskoj pridružuju se razine HKO-a u skladu sa stavcima 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(8) Kvalifikacijama koje su stečene na sveučilišnim ili stručnim studijima prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pridružuju se razine HKO-a na temelju izjednačenih akademskih i stručnih naziva sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.).«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Tijela i dionici u razvoju i primjeni HKO-a su:

− Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;

− ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost;

− ministarstvo nadležno za rad;

− ministarstvo nadležno za regionalni razvoj;

− Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

− Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

− Agencija za odgoj i obrazovanje;

− sektorska vijeća.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. podstavku 2. ispred riječi: »razvojnom strategijom« dodaje se riječ: »nacionalnom«.

U podstavku 5. na kraju rečenice umjesto točke sa zarezom stavlja se točka.

Podstavak 6. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Predsjednika i članove Nacionalnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Predsjednika i/ili člana Nacionalnog vijeća Vlada Republike Hrvatske može razriješiti dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnost. Zahtjev za razrješenjem može podnijeti i sam predsjednik i/ili član Nacionalnog vijeća, kao i institucija koja ga je predložila.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju razrješenja iz stavka 6. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će novog predsjednika i/ili člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog predsjednika i/ili člana, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Nacionalno vijeće jednom godišnje podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske.«.

Stavak 10. briše se.

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove primjene i razvoja HKO-a obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost u suradnji s ministarstvima nadležnima za rad i za regionalni razvoj te agencijama u obrazovanju.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost obavlja poslove:

− donošenja smjernica za razvoj standarda kvalifikacija u suradnji s agencijama u obrazovanju;

− povezivanja HKO-a s EQF-om i QF-EHEA-om;

− koordinacije osiguravanja kvalitete kvalifikacija i ishoda učenja, sukladno propisu iz članka 14. ovoga Zakona;

− razvoja i održavanja informacijskog sustava za vođenje Registra HKO-a;

− razvijanja sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja;

− praćenja i analize primjene sustava vrednovanja ishoda učenja stečenih neformalnim i informalnim putem i predlaganja mjera za njegovo uređenje;

− davanja stručnih uputa i izrade drugih materijala potrebnih za primjenu i razvoj HKO-a;

− administrativne podrške Nacionalnom vijeću;

− razvijanja uloge HKO-a u postupcima priznavanja i prepoz­navanja kvalifikacija.

(3) Ministarstvo nadležno za rad obavlja poslove:

− uspostave i razvoja sustava prikupljanja informacija o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada i potrebnim kompetencijama;

− prikupljanja podataka o promjenama u kompetencijama potrebnim po zanimanjima i predlaganja razvoja standarda kvalifikacija i standarda zanimanja s obzirom na potrebe tržišta rada;

− sudjelovanja u pripremi i izradi strateških podloga i analiza razvoja HKO-a radi razvoja zapošljivosti te izgradnje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i društva;

− razvoja i izrade analitičke podloge i metodologije za izradu standarda zanimanja te vođenja Podregistra standarda zanimanja;

− praćenja zapošljavanja osoba sa stečenim kvalifikacijama;

− donošenja odluka o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a;

− formalnog i stručnog vrednovanja standarda zanimanja;

− osnivanja povjerenstva za stručno vrednovanje standarda zanimanja sukladno odluci ministra nadležnog za rad;

− prikupljanja i analize podataka potrebnih za mrežno sučelje tržišta rada od institucija koje vode evidencije iz svojih nadležnosti, a ključne su za potrebe razvoja i primjene HKO-a. Vrsta i obuhvat podataka koji se razmjenjuju uredit će se Pravilnikom o Registru HKO-a.

(4) Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj obavlja poslove:

− donošenja smjernica za razvoj regionalnih tržišta rada;

− praćenja učinaka kvalifikacijske strukture stanovništva na regionalni razvoj;

− analize potreba za razvojem ljudskih potencijala koje proizlaze iz županijskih akata strateškog planiranja.

(5) Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno svome djelokrugu, obavljaju poslove:

− osnivanja sektorskih vijeća sastavljenih od dionika sukladno kriterijima propisanim ovim Zakonom;

− administrativne i stručne podrške radu sektorskih vijeća;

− donošenja odluka o upisu u odgovarajuće podregistre HKO-a;

− praćenja primjene i razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira drugih zemalja;

− praćenja i analize primjene i razvoja kvalifikacijskih okvira u obrazovnim politikama drugih zemalja.

(6) Ministarstva iz stavaka 2., 3. i 4. te agencije iz stavka 5. ovoga članka za potrebe razvoja i primjene HKO-a usklađivat će metodologije i razmjenjivati podatke kojima raspolažu unutar evidencija i baza podataka koje samostalno vode ili koje vode institucije u njihovoj nadležnosti i resoru.«.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Sektorska vijeća su savjetodavna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

(2) Sektorska vijeća:

− analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora;

− predlažu preporuke za razvoj sektora;

− Nacionalnom vijeću daju preporuke o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama;

− ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja;

− promiču sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora;

− predlažu godišnji plan rada i podnose izvješća o izvršenju plana agencijama u obrazovanju koje im pružaju administrativnu i stručnu podršku.

(3) Pravilnikom o Registru HKO-a ministar nadležan za obrazovanje i znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za rad, propisuje nazive sektorskih vijeća, nazive sektora, način odabira i kriterije za odabir članova sektorskih vijeća i opis poslova sektorskih vijeća.

(4) Svako sektorsko vijeće ima predsjednika i deset članova koji se imenuju na rok od četiri godine. Sektorsko vijeće čini:

− jedan predstavnik agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno nadležnosti pojedinog sektora;

− jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

− devet sektorskih stručnjaka, od kojih do dva na prijedlog ministarstava nadležnih za pojedini sektor; tri člana na prijedlog predstavnika poslodavaca odnosno njihova članstva; dva člana na prijedlog sindikata (vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora i reprezentativnih sindikata obrazovnog sektora, s jedne strane, te reprezentativnih sindikata organiziranih u gospodarskom sektoru, s druge strane), jedan član na prijedlog strukovnih udruga, nacionalnih saveza osoba s invaliditetom te jedan član na prijedlog visokih učilišta ili ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ovisno o sektoru.

(5) Za potrebe izvršenja poslova sektorska vijeća mogu uključiti i stručnjake izvan sektorskih vijeća.

(6) Predsjednike i članove sektorskih vijeća imenuju Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za ona sektorska vijeća kojima pružaju administrativnu i stručnu podršku, a sukladno Pravilniku o Registru HKO-a iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Predsjednika ili člana sektorskog vijeća Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih mogu razriješiti dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, sukladno svojim općim aktima. Zahtjev za razrješenjem može podnijeti i sam predsjednik ili član sektorskog vijeća, kao i institucija koja ga je predložila.

(8) U slučaju razrješenja iz stavka 7. ovoga članka, nadležna agencija imenovat će novog predsjednika ili člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog predsjednika ili člana, u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(9) Sredstva za naknade članovima sektorskih vijeća i za ostale troškove rada sektorskih vijeća, povjerenstva za vrednovanje osiguravaju se u proračunima Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koje svojim općim aktom utvrđuju visinu i način isplate naknade članovima sektorskih vijeća.

(10) Način rada sektorskih vijeća propisat će se Poslovnikom o radu sektorskih vijeća koji donosi sektorsko vijeće, uz prethodno mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.«.

Članak 9.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Registar je javan i sastoji se od Podregistra skupova ishoda učenja, Podregistra standarda zanimanja i Podregistra standarda kvalifikacija koji je povezan s upisnicima studijskih i obrazovnih programa.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija vode Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.«.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak upisa u Registar pokreće se na zahtjev pravne ili fizičke osobe te tijela državne uprave koji za to imaju opravdani interes.

(2) Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija podnosi se na propisanim obrascima Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2 i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za kvalifikacije na razinama 2; 3; 4.1; 4.2; te razinu 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje). Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi se zahtjev za upis u podregistar za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje) za koje će upis u odgovarajući podregistar obaviti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a na temelju Odluke o upisu u odgovarajući podregistar Agencije za odgoj i obrazovanje.

(3) Zahtjev za upis u Podregistar standarda zanimanja podnosi se na propisanim obrascima ministarstvu nadležnom za rad.

(4) Po zaprimanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili Agencija za odgoj i obrazovanje imenuje povjerenstva te na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju za obavljanje koje se stječe kvalifikacija za koju se predlaže standard kvalifikacije, utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a.

(5) Po zaprimanju zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za rad imenuje povjerenstva te na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju za koju se predlaže standard zanimanja, utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, kada je tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju ujedno i predlagatelj standarda zanimanja regulirane profesije odnosno predlagatelj standarda kvalifikacije potrebne za obavljanje regulirane profesije, nije potrebno izraditi mišljenje tijela državne uprave za reguliranu profesiju za koju se standardi izrađuju.

(7) Postupci upisa u Registar, unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete i sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, kao i sadržaj podregistra detaljno se uređuju Pravilnikom o Registru HKO-a koji donosi ministar nadležan za obrazovanje i znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

(8) Stjecanje pojedine kvalifikacije može se odvijati putem više programa koje provode pravne osobe ovlaštene za dodjelu isprave o pojedinoj stečenoj kvalifikaciji, a koji moraju biti u skladu s odgovarajućim standardom kvalifikacije.«.

Članak 11.

U članku 15. stavak 5. briše se.

Članak 12.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razine cjelovitih kvalifikacija HKO-a povezuju se s razinama EQF-a na sljedeći način:

− razina 1 u HKO-u povezuje se s razinom 1 u EQF-u;

− razina 2 u HKO-u povezuje se s razinom 2 u EQF-u;

− razina 3 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u EQF-u;

− razina 4.1 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u;

− razina 4.2 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u;

− razina 5 u HKO-u povezuje se s razinom 5 u EQF-u;

− razina 6.st u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u;

− razina 6.sv u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u;

− razina 7.1.st u HKO-u povezuje se s razinom 7 u EQF-u;

− razina 7.1.sv u HKO-u povezuje se s razinom 7 u EQF-u;

− razina 7.2 u HKO-u povezuje se s razinom 7 u EQF-u;

− razina 8.1 u HKO-u povezuje se kao djelomična razina s razinom 8 u EQF-u;

− razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 8 u EQF-u.«.

Članak 13.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razine HKO-a iz stavka 1. ovoga članka povezuju se s razinama u QF-EHEA-u na sljedeći način:

− razina 5 u HKO-u povezuje se s podrazinom razine 1 u QF-EHEA-u;

− razine 6.st i 6.sv u HKO-u povezuju se s razinom 1 u QF-EHEA-u;

− razine 7.1.st, 7.1.sv; 7.2 i 8.1 u HKO-u povezuju se s razinom 2 u QF-EHEA-u;

− razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u QF-EHEA-u.«.

Članak 14.

Članak 19. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona sektorska vijeća imenovana sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18. i 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) prestaju s radom.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenovat će sektorska vijeća sukladno ovom Zakonu.

(3) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, imenovat će Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala sukladno ovom Zakonu.

(4) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministarstvo nadležno za rad imenovat će povjerenstva za stručno vrednovanje standarda zanimanja sukladno ovom Zakonu.

Članak 16.

Postojeći informacijski sustav za vođenje Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira nastavlja s radom.

Članak 17.

(1) Svi postupci započeti prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18. i 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) nastavit će se sukladno ovom Zakonu, uzimajući u obzir preporuke sektorskih vijeća dane do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Svi upisi u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira upisani sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18. i 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ostaju u Registru.

(3) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar nadležan za znanost i obrazovanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad, uskladit će Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (»Narodne novine«, br. 62/14.) s odredbama ovoga Zakona.

(4) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadležne agencije dužne su uskladiti svoje statute i opće akte s odredbama ovoga Zakona te Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/05

Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.