Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja

NN 20/2021 (26.2.2021.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

443

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2021.

Klasa: 011-01/21-01/07
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 651/2014), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 215, 7. 7. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 11. podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) Ovaj Zakon predviđa gornju vrijednost potpore u obliku poreznih pogodnosti koja osigurava da ne dođe do prekoračenja primjenjivog praga.«.

U stavku 2. točki 14. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 15., 16. i 17. koje glase:

»15. za sektor trgovine

16. za sektore gradnje i poslovanja nekretninama

17. za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša.«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Potpora u obliku davanja u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade dopustiva je isključivo kada je procijenjenu tržišnu vrijednost te imovine utvrdila neovisna stručna osoba ovlaštena za poslove procjene nekretnina sukladno propisima iz područja procjene vrijednosti nekretnina i u odnosu na javno dostupne, redovito ažurirane i općeprihvaćene referentne vrijednosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 6. stavka 2. točke 5. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.), državne potpore mogu se dodijeliti poduzetnicima koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u poteškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. postali poduzetnici u teškoćama.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 6. stavka 4. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.) vezano uz obveze preuzete prije 31. prosinca 2019., gubitak radnih mjesta u istoj ili sličnoj djelatnosti do kojeg dođe u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. u nekom od objekata – projekata korisnika u zajedničkom europskom gospodarskom prostoru ne smatra se premještanjem u smislu članka 6. stavka 4. toga Zakona.

Članak 6.

(1) Korisnicima i prijaviteljima potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.) čiji su projekti ulaganja započeli u razdoblju od 12. ožujka 2017. do 30. lipnja 2020. odnosno za one projekte ulaganja čije je trogodišnje razdoblje realizacije unutar razdoblja početka epidemije bolesti COVID-19, trogodišnje razdoblje realizacije projekta ulaganja produljuje se za jednu godinu.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovoga članka korisnici i prijavitelji potpore za ulaganje dužni su podnijeti pisani zahtjev nadležnom ministarstvu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Korisnik potpore kod kojeg je došlo do smanjenja broja novootvorenih radnih mjesta u propisanom razdoblju očuvanja novootvorenih radnih mjesta na temelju članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 32/20.) ispod broja propisanog člankom 9. stavkom 1. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.) u tom razdoblju ne koristi potporu, ali zadržava pravo na korištenje potpora za ulaganje, odnosno korisnik potpore ne gubi status korisnika potpore za ulaganje.

(2) U razdoblju produljenja propisanog razdoblja očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka, i uz uvjet ispunjenja odredbi članka 9. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.), korisnik potpore, uz zadržavanje statusa korisnika potpore za ulaganje, ima pravo korištenja potpore za ulaganje.

(3) Ako u razdoblju produljenja propisanog razdoblja očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje ne ispuni uvjet očuvanja minimalnog broja novootvorenih radnih mjesta iz članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.) i uvjet očuvanja predmetnog projekta ulaganja, prestaje mu pravo korištenja potpora za ulaganje za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem potpore uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/06

Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.