Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite

NN 20/2021 (26.2.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite

HRVATSKI SABOR

444

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2021.

Klasa: 011-01/21-01/09
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18. i 31/20.) u članku 3. iza točke 5. dodaje se točka 5a) koja glasi:

»5a) Domino-efekt je niz povezanih učinaka koji zbog međusobnog razmještaja i blizine područja postrojenja, postrojenja, odnosno dijelova postrojenja ili grupe postrojenja i količina opasnih tvari prisutnih u tim područjima postrojenja povećavaju mogućnost izbijanja velike nesreće ili pogoršavaju posljedice nastale nesreće.«.

Iza točke 14. dodaju se točke 14a) i 14b) koje glase:

»14a) Opasna tvar je tvar, smjesa ili pripravak definirana propisima o zaštiti okoliša i o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

14b) Operater je pravna ili fizička osoba koja upravlja ili posjeduje neko područje postrojenja ili postrojenje ili ima odlučujuću ekonomsku ulogu u tehničkom upravljanju područjem postrojenja.«.

Iza točke 17. dodaje se točka 17a) koja glasi:

»17a) Područje postrojenja je cijelo područje koje je pod kontrolom operatera i u kojem su prisutne opasne tvari u jednom ili više postrojenja, uključujući zajedničku ili s njima povezanu infrastrukturu ili djelatnosti.«.

Iza točke 32. dodaje se točka 32a) koja glasi:

»32a) Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari (u daljnjem tekstu: Vanjski plan) je plan mjera i aktivnosti koje će se poduzeti izvan područja postrojenja, a donosi ga izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave kako bi upravljalo rizicima i vanjskim posljedicama scenarija koji uključuju opasne tvari.«.

Članak 2.

U članku 12. podstavak 19. mijenja se i glasi:

» – donosi odluku o izradi Vanjskog plana ili izradi izmjena i dopuna Vanjskog plana, u roku od mjesec dana od primitka potrebne dokumentacije od operatera za njegovo područje postrojenja«.

Podstavak 20. mijenja se i glasi:

» – daje suglasnost jedinicama područne (regionalne) samouprave na Vanjske planove i na njihove izmjene i dopune te na metodologiju izrade procjene rizika«.

Iza podstavka 20. dodaje se novi podstavak 21. koji glasi:

» – nadzire pravodobnost izrade i donošenja Vanjskog plana ili njegovih izmjena i dopuna, koji se moraju donijeti u roku od dvije godine od dana izdavanja suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša na dokumente operatera, odnosno njegova područja postrojenja, koji je dužan izraditi izvješće o sigurnosti na temelju propisa iz područja zaštite okoliša«.

Dosadašnji podstavci 21. do 29. postaju podstavci 22. do 30.

Članak 3.

U članku 17. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, osim poslova navedenih u stavku 3. ovoga članka, donosi Vanjski plan ili njegove izmjene i dopune za područje postrojenja ili grupu područja postrojenja koju određuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zbog mogućeg domino-efekta, u roku od godinu dana od donošenja odluke Ministarstva o izradi Vanjskog plana ili njegovih izmjena i dopuna te svim osobama koje bi mogle imati značajne materijalne i zdravstvene posljedice zbog nastanka velike nesreće u području postrojenja ili grupi područja postrojenja, a da za to ne trebaju podnositi posebne zahtjeve, pruža redovito i u najprimjerenijem obliku jasne i lako razumljive, preispitane i usklađene informacije o sigurnosnim mjerama i nužnom ponašanju u slučaju velike nesreće na području svoje nadležnosti.«.

Članak 4.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, a nisu obveznici izrade izvješća o sigurnosti sukladno propisima iz područja zaštite okoliša, dužne su izraditi procjene rizika i operativne planove sukladno propisanoj metodologiji.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pravna osoba dužna je Ministarstvu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Operater je dužan za svoje područje postrojenja Ministarstvu i jedinicama područne (regionalne) samouprave bez naknade dostaviti podatke potrebne za izradu Vanjskog plana u roku od najviše dva mjeseca od primitka suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša na izvješće o sigurnosti.

(6) Operater je dužan za svoje područje postrojenja u slučaju izmjene u području postrojenja, postrojenju, skladištu ili procesu ili vrsti ili fizičkom obliku ili količini opasne tvari koja bi mogla imati značajne posljedice za opasnosti od velikih nesreća obavijestiti Ministarstvo o pojedinostima tih ažuriranja prije te izmjene.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 5.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »operateri« dodaju se riječi: »za svoje područje postrojenja«.

Članak 6.

Iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi:

»Članak 68.a

(1) Ministarstvo će, na temelju analize procjene rizika, donijeti odluku o nepostojanju prekogranične opasnosti od velike nesreće u području postrojenja u blizini državnog područja druge države članice.

(2) Ministarstvo će o odluci iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti drugu državu članicu.«.

Članak 7.

U članku 80. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – izradu, donošenje, dopunu i ažuriranje procjena rizika, planova djelovanja civilne zaštite, operativnih planova i Vanjskih planova sukladno ovom Zakonu i propisanoj metodologiji«.

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

» – dostavljanje podataka potrebnih za izradu procjene rizika, planova djelovanja civilne zaštite i Vanjskih planova«.

Članak 8.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako:

– ne donese plan djelovanja civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 1.)

– ne donese plan vježbi civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 2.)

– ne dostavi predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 3.)

– prilikom donošenja godišnjeg plana nabave sredstava civilne zaštite ne uključi materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 4.)

– ne osigura uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnosti povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika (članak 17. stavak 3. podstavak 9.)

– ne osigura uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zašite (članak 17. stavak 3. podstavak 10.)

– ne završi program osposobljavanja za obavljanje poslova civilne zaštite prema programu koji provodi tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (članak 17. stavak 6.)

– ne donese odluku o osnivanju stožera civilne zaštite i ne imenuje načelnika, zamjenika i članove stožera (članak 23. stavak 1. i članak 24. stavak 1.)

– ne imenuje povjerenika i zamjenika civilne zaštite (članak 34. stavak 1.).«.

Članak 9.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako:

– ne osnuje, ne financira, ne oprema, ne osposobljava te ne uvježbava operativne snage sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 6.)

– ne izradi i ne predloži predstavničkom tijelu procjenu rizika od velikih nesreća i redovito ne ažurira procjene rizika i plan djelovanja civilne zaštite (članak 17. stavak 3. podstavak 7.)

– ne osigura uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša (članak 17. stavak 3. podstavak 8.)

– ne donese Vanjski plan ili njegove izmjene i dopune za područje postrojenja, odnosno grupu područja postrojenja koju određuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zbog mogućeg domino-efekta, u roku od godinu dana od donošenja odluke Ministarstva o izradi Vanjskog plana ili njegovih izmjena i dopuna te svim osobama koje bi mogle imati značajne materijalne i zdravstvene posljedice zbog nastanka velike nesreće u području postrojenja ili grupi područja postrojenja, ne pruži redovito i u najprimjerenijem obliku jasne i lako razumljive, preispitane i usklađene informacije o sigurnosnim mjerama i nužnom ponašanju u slučaju velike nesreće na području svoje nadležnosti (članak 17. stavak 5.).«.

Članak 10.

U članku 88. stavku 1. podstavku 2. riječi: »(članak 36. stavak 5.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 36. stavak 7.)«.

Članak 11.

U članku 89. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– Ministarstvu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bez naknade ne dostavi podatke potrebne za izradu procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite (članak 36. stavak 4.)

– Ministarstvu i jedinicama područne (regionalne) samouprave u roku do najviše dva mjeseca od primitka suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša na izvješće o sigurnosti ne dostavi bez naknade podatke potrebne za izradu Vanjskog plana (članak 36. stavak 5.)

– u slučaju izmjene u području postrojenja, postrojenju, skladištu ili procesu ili vrsti ili fizičkom obliku ili količini opasne tvari koja bi mogla imati značajne posljedice za opasnosti od velikih nesreća ne obavijesti Ministarstvo o pojedinostima tih ažuriranja prije te izmjene (članak 36. stavak 6.)

– ne postupi po zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i ne sudjeluje s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (članak 36. stavak 8.)

– ne uspostavi upravljanje i nadzor nad sirenama svog sustava za uzbunjivanje iz operativnog središta pravne osobe i iz nadležnog centra 112 te ako ne snosi troškove uspostavljanja i korištenja komunikacijske veze za potrebe upravljanja i nadzora sirenama iz nadležnog centra 112 (članak 38. stavak 3.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine«, br. 49/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/163

Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.