Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

NN 20/2021 (26.2.2021.), Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Vlada Republike Hrvatske

452

Na temelju članka 87. stavka 7., članka 88. stavka 3. i članka 95. stavka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2021. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se visina specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

(2) Ovom Uredbom određuje se visina trošarine na e-tekućinu, grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod.

Preuzimanje akta Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.).

Visina trošarina na cigarete

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 400,00 kuna za 1000 komada cigareta

2. proporcionalna trošarina 34 % od maloprodajne cijene.

Visina minimalne trošarine na cigarete

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 888,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan za savijanje cigareta 860,00 kuna za jedan kilogram

2. ostali duhan za pušenje 860,00 kuna za jedan kilogram

3. cigare 860,00 kuna za 1000 komada

4. cigarilose 860,00 kuna za 1000 komada.

Visina trošarine na duhanske proizvode

Članak 6.

Trošarina iznosi na:

1. e-tekućinu 0,00 kuna za jedan mililitar

2. grijani duhanski proizvod 1.400,00 kuna za jedan kilogram

3. novi duhanski proizvod 860,00 kuna za jedan kilogram.

Prestanak važenja

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 33/20.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2021.

Klasa: 022-03/21-03/09
Urbroj: 50301-05/31-21-3
Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.