Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Hrvatska narodna banka

486

Na temelju članka 38. stavka 4., članka 45. stavka 8. i članka 54. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., i 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom pobliže se propisuju:

– uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije

– uvjeti za određivanje neovisnosti člana nadzornog odbora

– postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora kreditne institucije

– uvjeti koje je kreditna institucija dužna ocjenjivati pri procjeni primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji

– procjena primjerenosti predsjednika i člana uprave i člana nadzornog odbora od strane kreditne institucije, sadržaj politika za izbor i procjenu primjerenosti, ispunjenja uvjeta te dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije

– sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti i dinamika procjene ispunjenja uvjeta nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji

– zahtjevi u vezi s promicanjem raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

– zahtjevi u vezi s provođenjem uvodne i kontinuirane edukacije kandidata za predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te na nositelje ključnih funkcija u podružnici kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice.

(3) Odredbe članka 4. ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje članova uprave financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili mješovitoga financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovom se Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (Tekst značajan za EGP) (Službeni list EU L 150/2019.).

Definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi »kreditna institucija«, »kontrola«, »uska povezanost«, »kvalificirani udio«, »grupa kreditnih institucija«, »grupa kreditnih institucija u RH«, »grupa«, »društvo kći«, »matično društvo«, »član uže obitelji osobe« i »mala i jednostavna kreditna institucija« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) »povezane osobe« s osobom za koju se radi procjena jesu:

– članovi uže obitelji osobe

– pravna osoba u kojoj osoba ili član njezine uže obitelji ima kvalificirani udio u toj pravnoj osobi i

– pravna osoba u kojoj je osoba ili član njezine uže obitelji član višeg rukovodstva ili je član uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora ili izvršni direktor.

2) »značajan poslovni odnos« jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

– ako su ukupne obveze predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema kreditnoj instituciji, njezinom matičnom društvu ili društvu kćeri, njezinim klijentima i drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica ili trećih zemalja veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala kreditne institucije, a nije manji od tri milijuna kuna

– kreditna institucija ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora ili

– ako društvo povezano s predsjednikom ili članom uprave odnosno članom nadzornog odbora kreditne institucije ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.

3) »sukob interesa« u smislu članka 38. stavka 1. točke 3. i članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama jesu situacije opisane u članku 8. stavku 4. ove Odluke kojima kreditna institucija ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata

4) »kandidat« je osoba za koju su kreditna institucija ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju predsjednika uprave, člana uprave odnosno nadzornog odbora kao i osobu koju kreditna institucija ponovo imenuje na navedenu funkciju

5) »neovisnost mišljenja« je skup osobina predsjednika uprave, člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje pri raspravama i odlučivanju uprave odnosno nadzornog odbora

6) »postupci« su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili izricanju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne sankcije ili prekršajne sankcije

7) »izvršna funkcija« je funkcija izvršnog direktora u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija predsjednika ili člana uprave u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor

8) »neizvršna funkcija« je funkcija člana upravnog odbora koji nije izvršni direktor u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija člana nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor

9) »značajan dioničar« je dioničar koji ima više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u trgovačkom društvu ili ima značajan utjecaj na upravljanje u tom društvu

10) »značajan poslovni udio« je poslovni udio koji osigurava više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno udio u glasačkim pravima u društvu

11) »glavni financijski direktor« (engl. chief financial officer) je osoba koja je u cjelini odgovorna za upravljanje financijskim resursima, financijskim planiranjem i financijskim izvješćivanjem u kreditnoj instituciji

12) »financijska institucija« je financijska institucija iz članka 4. stavka 1. točke 26. Uredbe (EU) br. 575/2013, državna razvojna banka ili agencija i financijska institucija regulirana međunarodnim pravom (npr. Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj i sl.).

II. UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU KREDITNE INSTITUCIJE

Primjerenost

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 38. Zakona o kreditnim institucijama i

– u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njezina struktura dovoljno raznolika.

(2) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama i

– u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji mu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točaka 1. i 4. i članka 45. stavka 1. točaka 1. i 5. Zakona o kreditnim institucijama da dobar ugled, poštenje i savjesnost nema kandidat:

1) koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno kandidat koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama

2) protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

3) protiv kojega je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajna sankcija, protiv kojega su u proteklih pet godina nadležna nadzorna tijela ili sudovi vodili istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

4) koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

5) koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom

6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost kandidata

7) čija financijska stabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost kandidata i

8) za kojega postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

(2) Hrvatska narodna banka posebno će provjeriti ima li kandidat dobar ugled, poštenje i savjesnost ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se pranje novca ili financiranje terorizma obavlja ili je obavljeno ili je bilo takvih pokušaja odnosno ako za to postoji povećani rizik u vezi s tom kreditnom institucijom.

(3) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. i stavka 2. ovog članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojim se uređuje kazneni postupak.

(4) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. i stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, vodi li se protiv kandidata kazneni, prekršajni, upravni, parnični ili neki drugi postupak, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti slučaja, značajnost kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela, osobni doprinos kandidata počinjenju kaznenog djela, prekršaja ili drugih povreda ili kršenja i ponašanje kandidata u tom vremenu pogotovo u smislu odnosa prema kaznenom djelu, prekršaju ili drugoj povredi ili kršenju i njegovoj transparentnosti. Hrvatska narodna banka vodit će računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

(5) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka 2. do 4. i stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka može od kreditne institucije i kandidata zatražiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

(6) Dodatno, pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka 2. do 4. i stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, presudama, izrečenim upravnim odnosno prekršajnim sankcijama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

(7) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točke 5. ovog članka Hrvatska narodna banka analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili ukidanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge informacije ili dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(8) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojemu kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Hrvatska narodna banka pritom će procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak tih događaja.

(9) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 7. i 8. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Pritom će analizirati:

– dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti

– nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.)

– je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača

– vode li se protiv kandidata parnični, upravni, izvansudski, prekršajni postupci ili postupci izricanja upravne sankcije u kojima je kandidat stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti

– je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama

– podatke o prekršajnoj neosuđivanosti i neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija

– velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i

– financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojemu kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Stručna znanja i sposobnosti članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. i članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim stručnim znanjima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(2) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

– ekonomija i druga srodna područja (npr. bankarstvo i financije, poslovodstvo)

– pravo i srodna područja (npr. uprava) ili

– matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

(3) Hrvatska narodna banka pri procjeni stručnih znanja kandidata uz postignuti stupanj obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka provjeravat će i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

– financijskim tržištima

– računovodstvu i reviziji

– regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima

– strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja

– upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji)

– korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i

– analizi financijskih podataka kreditne institucije.

(4) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za predsjednika ili člana uprave u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, sposobnost vođenja, moć uvjeravanja te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(5) Pri procjeni stručnih znanja i sposobnosti kandidata za predsjednika ili člana uprave uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat nominiran te dužnosti koje ta pozicija u upravi zahtijeva.

(6) Kandidat za predsjednika ili člana uprave mora programom rada dokazati da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje kreditne institucije.

(7) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana nadzornog odbora u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati ima li kandidat sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja kreditne institucije i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(8) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako nadzorni odbor kreditne institucije ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora kreditne institucije ne mora zadovoljavati uvjet iz stavka 1. ovog članka.

Iskustvo članova uprave

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom:

– iskustvo na razini uprave ili neposredno ispod uprave u kreditnoj instituciji, financijskoj instituciji, društvu za osiguranje ili velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima ili

– iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim i financijskim institucijama.

(2) Hrvatska narodna banka pri procjeni iskustva iz stavka 1. ovog članka posebno će analizirati radno iskustvo pojedinog kandidata u vezi s:

– financijskim tržištima

– računovodstvom i revizijom

– regulatornim okvirom i zahtjevima

– strateškim planiranjem i poznavanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja

– upravljanjem rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji)

– procjenom djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole i

– tumačenjem financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama.

(3) Pod odgovarajućim iskustvom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se deset godina recentnog radnog iskustva za kandidata za predsjednika uprave te pet godina recentnog radnog iskustva za kandidata za člana uprave.

(4) Pri procjeni iskustva uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat predložen te dužnosti koje ta pozicija u upravi zahtijeva.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka može smatrati da kandidat ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema navedeni broj godina radnog iskustva iz stavka 3. ovog članka, ako kreditna institucija detaljno obrazloži razloge i dostavi dokaze da kandidat posjeduje druge odgovarajuće kvalitete u vezi s iskustvom poput specijalističkog znanja i stečenog iskustva koje je potrebno u kreditnoj instituciji u kojoj se kandidat imenuje, iznimno uspješne profesionalne karijere ili posebnog traženog iskustva koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat u kreditnoj instituciji obavljati.

(6) Osim kriterija navedenih u stavcima od 1. do 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka s obzirom na funkciju i kreditnu instituciju u koju se kandidat imenuje iskustvo kandidata dodatno će procjenjivati prema sljedećim kriterijima:

1) vrsti funkcije i njezinu položaju u hijerarhiji

2) stručnim znanjima koja je kandidat stekao na toj funkciji

3) vrsti i složenosti poslova koje je kandidat obavljao, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali

4) opsegu nadležnosti, ovlastima za odlučivanje i odgovornosti i

5) broju podređenih radnika.

Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova uprave i nadzornog odbora

Članak 8.

(1) Kandidat mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje sljedeće:

1) nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja

2) posjedovanje sljedećih osobina:

a) odvažnost, uvjerenje i snaga za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi uprave odnosno nadzornog odbora i

b) nepriklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u upravi odnosno nadzornom odboru.

(2) Pri procjeni posjeduje li kandidat osobine koje su potrebne za iskazivanje neovisnog mišljenja procjenjuje se njegovo prijašnje i sadašnje poslovno ponašanje, osobito u toj kreditnoj instituciji.

(3) Članstvo u upravi ili nadzornom odboru odnosno posjedovanje udjela u povezanim društvima ili povezanim subjektima s kreditnom institucijom samo po sebi ne podrazumijeva da predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora kreditne institucije nije sposoban iskazati neovisno mišljenje.

(4) Smatra se da postoji sukob interesa kojim kreditna institucija ne može upravljati:

1) ako kandidat ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom

2) ako je kandidat za predsjednika ili člana uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske ili

3) ako je kandidat za člana nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

(5) Iznimno od stavka 4. točaka 2. i 3. ovog članka, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim kreditna institucija ne može upravljati ako je kandidat ujedno i član uprave odnosno nadzornog odbora:

1) njezinih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije ili

2) kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i kreditna institucija.

(6) Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:

1) ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa poput prava intelektualnog vlasništva u društvima ili subjektima koji su klijenti kreditne institucije u posljednjih pet godina te odobreni krediti ili zajmovi koje je kreditna institucija odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama

2) osobni ili profesionalni odnosi kandidata s imateljima kvalificiranog udjela u toj kreditnoj instituciji ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri

3) osobni ili profesionalni odnosi kandidata s radnicima kreditne institucije ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije

4) prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina

5) osobni ili profesionalni odnosi kandidata sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga

6) posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na kreditnu instituciju i

7) politički utjecaj ili odnosi kandidata s politički izloženim osobama u posljednje dvije godine.

(7) Kreditna institucija dužna je zatražiti od kandidata ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavaka 4. i 6. ovog članka.

(8) Kreditna institucija i kandidat dužni su bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom utvrđenom, potencijalnom ili percipiranom sukobu interesa.

(9) Na temelju analize iz stavka 6. ovog članka kreditna institucija dužna je svaki utvrđeni, potencijalni ili percipirani sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati kao i utvrditi značajnost rizika koji u vezi s time proizlazi ili može proizaći, po potrebi poduzeti mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

(10) Predsjednik odnosno član uprave odnosno član nadzornog odbora kreditne institucije dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanja ili glasanja o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa.

(11) Mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa iz stavka 9. ovog članka koje kreditna institucija može poduzeti ili koje Hrvatska narodna banka može naložiti mogu biti sljedeće:

1) zabrana sudjelovanja u raspravi, odlučivanju ili glasanju o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa

2) nalaganje opoziva s određene funkcije

3) kontinuirano nadziranje i praćenje sukoba interesa od strane kreditne institucije

4) redovito izvještavanje Hrvatske narodne banke o situaciji u vezi s kojom je utvrđeno postojanje potencijalnog sukoba interesa

5) određivanje razdoblja u kojemu kandidat ne može preuzeti i početi obnašati funkciju na koju je imenovan

6) primjena načela dobivanja kredita ili drugih financijskih proizvoda pod uobičajenim tržišnim uvjetima (engl. arm’s length principle)

7) prodaja određene imovine ili udjela u društvu i

8) svaka druga mjera koja može pridonijeti smanjenju ili otklanjanju sukoba interesa.

Iskustvo članova nadzornog odbora

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom:

1) iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod razine uprave i razini nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, uz posjedovanje širokoga praktičnoga ili teoretskog znanja iz područja bankovnih i financijskih usluga

2) iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama

3) iskustvo stečeno akademskim radom i

4) iskustvo stečeno radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.

(2) Pod odgovarajućim iskustvom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pet godina recentnog radnog iskustva za člana nadzornog odbora.

(3) Hrvatska narodna banka provjeravat će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora funkcije koje je prethodno obnašao i uz to dodijeljene mu nadležnosti, veličinu društva u kojemu je obnašao dužnosti, djelatnost društva i njegove pretežite aktivnosti, odnosno ima li kandidat dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može smatrati da kandidat za člana nadzornog odbora ima odgovarajuće radno iskustvo iako nema navedeni broj godina radnog iskustva iz stavka 2. ovog članka, ako kreditna institucija detaljno obrazloži razloge i dostavi dokaze da kandidat posjeduje druge odgovarajuće kvalitete u vezi s iskustvom poput specijalističkog znanja i stečenog iskustva koje je potrebno u kreditnoj instituciji u kojoj se kandidat za člana nadzornog odbora imenuje, iznimno uspješne profesionalne karijere i posebnog traženo iskustvo koje će odgovarati posebnoj ulozi i područjima nadležnosti koje će kandidat za člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji pokrivati.

Neovisnost članova nadzornog odbora

Članak 10.

U smislu članka 45. stavaka 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da je član nadzornog odbora neovisan:

1) ako nije dioničar koji ima kontrolu nad tom kreditnom institucijom ni s njom povezanim društvom u smislu odredbi članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o računovodstvu ili nacionalnog propisa u kojemu su prenesene odredbe članka 22. stavka 1. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima određenih vrsta poduzetnika, izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju smjernica Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 29. 6. 2013.) ili ne predstavlja dioničara koji ima kontrolu

2) ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u toj kreditnoj instituciji ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

3) ako nije radnik većinskog dioničara kreditne institucije ili ako nije na neki drugi način povezan s njime

4) ako nije radnik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

5) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u kreditnoj instituciji ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi

6) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu ili ostvaruje ili je ostvarivao značajan prihod

7) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge kreditnoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji jest ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama

8) ako nije član uprave drugog društva u kojemu je član uprave kreditne institucije član nadzornog odbora

9) ako nije povezana osoba s članom uprave kreditne institucije ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili ako nije povezana osoba s nekom od osoba navedenih u točkama od 1. do 8., 10. i 11. ovog članka

10) ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora te kreditne institucije više od 12 uzastopnih godina i

11) ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent kreditne institucije ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom.

Vremenska posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 11.

(1) U skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom 5. i člankom 45. stavkom 1. točkom 4. Zakona o kreditnim institucijama kandidat ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

1) funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva

2) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili

3) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

(2) Pri procjeni može li predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u smislu članka 38. stavka 1. točke 5. i članka 45. stavka 1. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama procjenjuje se najmanje sljedeće:

1) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje kandidat istodobno obavlja kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju

2) vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika

3) zemljopisna lokacija društva u kojemu kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije

4) broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora u kojemu kandidat obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini kao i vrijeme koje je potrebno za pripremu za sudjelovanje na sastancima

5) sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama

6) pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva (npr. pokrivaju li poziciju predsjednika nekog od odbora nadzornog odbora)

7) druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti kao i očekivani ukupan broj dana koje kandidat godišnje mora posvetiti njihovu obavljanju

8) broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i

9) vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(3) Pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

– društava unutar iste grupe i

– društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio.

(4) Ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku ili neku drugu državu članicu u tim tijelima.

(5) Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana s isključivom svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave ili nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da član uprave ili nadzornog odbora ne mora njima svakodnevno upravljati i ostalih sličnih organizacija ili subjekata, ne uzimaju se u obzir pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

(6) Pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka uzimaju se u obzir funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji koja provodi postupak procjene primjerenosti.

Kolektivna primjerenost uprave i nadzornog odbora

Članak 12.

(1) U smislu članka 38. stavka 1. točke 2. i članka 45. stavka 1. točke 2., u vezi s člankom 35. Zakona o kreditnim institucijama predsjednik odnosno članovi uprave i članovi nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, spremnošću na preuzimanje rizika, strategijom i tržištima na kojima kreditna institucija posluje.

(2) Predsjednik i članovi uprave moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja kreditne institucije te imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar uprave kreditne institucije. Uprava mora imati dovoljan broj članova s dovoljnim stručnim znanjem o najmanje svakom od sljedećih područja:

1) uslugama koje kreditna institucija pruža i glavnim rizicima povezanima s time

2) financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima

3) sustavu upravljanja kreditne institucije

4) računovodstvu i izvještavanju

5) dužnostima kontrolnih funkcija

6) informacijskim tehnologijama i sigurnosti

7) lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo

8) pravnom i regulatornom okviru

9) upravljačkim sposobnostima i iskustvu

10) strateškom planiranju i

11) upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

(3) Stavak 2. ovog članka na odgovarajući način primjenjuje se i na članove nadzornog odbora.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE I DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 13.

(1) Kreditna institucija može za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora imenovati ili izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije. U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana nadzornog odbora ako time nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati o radu, kreditna institucija dužna je zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za osobe koje imenuje sud u skladu s člankom 39. stavkom 3. i člankom 46. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno nadzorni odbor u skladu s člankom 39. stavkom 13. Zakona o kreditnim institucijama, kreditna institucija nije dužna dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata te najmanje sljedeće:

1) osobne podatke osobe koja se imenuje ili izabire uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent i druge osobne podatke

2) podatke o poziciji na koju se kandidat imenuje ili izabire (uprava ili nadzorni odbor), planirani početak i trajanje mandata, opis dužnosti i odgovornosti kandidata i područja poslovanja za koje će biti nadležan, ime i prezime osobe koju će zamijeniti (ako kandidat zamjenjuje člana uprave ili nadzornog odbora)

3) informacije o obrazovanju kandidata uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s trajanjem, godinom završetka i stečenim akademskim zvanjem

4) informacije o stručnom usavršavanju kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, stečene certifikate, diplome, licence i slično

5) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskoga jezika

6) plan i sadržaj uvodne edukacije i planirani datum završetka edukacije

7) informacije o radnom iskustvu kandidata, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta, s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije

8) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina navodi se:

a) vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji

b) stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji

c) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji

d) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu

e) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

f) broj podređenih radnika,

9) pri inicijalnom imenovanju ili izboru preporuku koju daje izravno nadređena osoba u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako je dostupna odnosno ako nije dostupna, obrazloženje razloga nedostupnosti

10) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo

11) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena sigurnosna ili neka druga mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela istrage ili postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata

12) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja ili upravnih sankcija koji nisu navedeni u točki 11., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled, poštenje ili savjesnost

13) informaciju o tome je li protiv kandidata ili društva kojim je rukovodio pokrenut stečajni ili sličan postupak

14) informaciju o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u parničnom, upravnom postupku ili izvansudskom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata

15) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača

16) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak izvanredne uprave, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je ukinuto odobrenje za rad

17) opis svih financijskih (npr. krediti ili zajmovi i urednost u njihovoj otplati, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskih interesa ili profesionalnih, poslovnih ili osobnih odnosa kandidata i s njime povezanih osoba s kreditnom institucijom (uključujući i matično društvo i društvo kći te kreditne institucije) i njezinim članovima uprave i nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na kreditnu instituciju (uključujući i matično društvo i društvo kći kreditne institucije), je li kandidata za funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, sve postojeće financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i odnose s politički izloženim osobama

18) ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati, planirane mjere za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa

19) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

20) informacije koje su potrebne radi procjene ispunjava li kandidat kriterij dovoljne vremenske posvećenosti ispunjavanju dužnosti zajedno s podacima iz članka 11. ove Odluke

21) informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, savjesnost, poštenje, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo, posvećenost ispunjavanju dužnosti i neovisnosti mišljenja i obrazloženje procjene na koji je način utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata

22) informaciju o rezultatu procjene kolektivne primjerenosti uprave/nadzornog odbora koju je provela kreditna institucija koja treba sadržavati i rezultate procjene po pojedinim područjima procjene i

23) obrazloženje kreditne institucije, koja nije mala i jednostavna kreditna institucija, o utjecaju imenovanja kandidata za člana ili predsjednika uprave, odnosno imenovanja ili izbora člana nadzornog odbora na ispunjavanje obveza kreditne institucije propisanih člankom 25. stavkom 4. ove Odluke.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1., kojemu se prilažu:

1) odluka o imenovanju predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora uvjetovana pribavljanjem prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, odnosno ako je statutom predviđeno da određeni dioničar imenuje određeni broj članova nadzornog odbora, prilaže se odluka tog dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora uvjetovana pribavljanjem prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke

2) rezultati procjene primjerenosti kandidata i kolektivne primjerenosti uprave ili nadzornog odbora koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem s podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4., ne stariji više od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti, uz odluku nadzornog odbora ili glavne skupštine kreditne institucije kojom se potvrđuju isti rezultati procjene primjerenosti kandidata te kolektivna primjerenost uprave ili nadzornog odbora

3) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik)

4) ovjerena preslika diplome (odnosno ovjereni prijevod ovjerene preslike diplome stranog fakulteta)

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj potvrda pravne osobe ili subjekta (poslodavca) u kojemu je kandidat stekao iskustvo iz članka 7. i članka 9. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih radnika

6) ispunjen Upitnik iz Priloga 2., s potpisom kandidata, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu najmanje za posljednje tri godine

8) izjava o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja, je li kandidatu izrečena upravna sankcija te vodi li se protiv njega postupak, s potpisom kandidata ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti

9) ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati, izjava kreditne institucije o planiranim ili poduzetim mjerama za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa iz članka 8. stavka 11. ove Odluke

10) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 14. ove Odluke, s potpisom kandidata i naznačenim datumom izrade, uz odluku nadzornog odbora kojom se daje suglasnost na isti program rada kandidata, u skladu s člankom 48. Zakona o kreditnim institucijama

11) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a) za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti te

b) za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti odnosno neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni, prekršajni ili postupak za izricanje upravne sankcije te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome, s potpisom kandidata ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti i

12) popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto on nije dostavljen.

(6) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu odnosno nadzorni odbor kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 4., 5., 7. i 12. stavka 5. ovog članka. U tom slučaju Hrvatska narodna banka pri odlučivanju o izdavanju prethodne suglasnosti može procjenjivati ispunjavanje samo sljedećih uvjeta za članstvo u upravi odnosno nadzornom odboru:

1) dobar ugled, poštenje i savjesnost

2) sposobnost iskazivanja neovisnog mišljenja, odnosno izostanak postojanja sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja

3) vremenska posvećenost ispunjavanju dužnosti i

4) kolektivna primjerenost uprave i nadzornog odbora.

(7) Ako su se osobi koja se ponovo imenuje u upravu kreditne institucije promijenila područja poslovanja za koja je nadležna, Hrvatska narodna banka procjenjivat će uz uvjete iz stavka 6. ovog članka i njezino iskustvo i stručna znanja i sposobnosti.

(8) Osim dokumenata iz stavka 5. ovog članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se mogu potvrditi dobar ugled, savjesnost, poštenje, neovisnost mišljenja, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(9) Hrvatska narodna banka može od kreditne institucije koja je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora.

Program rada

Članak 14.

(1) Program rada iz članka 13. stavka 5. točke 10. ove Odluke za kandidata koji se predlaže imenovati za predsjednika ili člana uprave treba sadržavati:

1) sažetu analizu poslovanja s pokazateljima uspješnosti i efikasnosti poslovanja, uključujući profil rizičnosti kreditne institucije koji sadržava minimalno procjenu izloženosti kreditnom riziku, tržišnom riziku, operativnom riziku, kamatnom riziku koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje te procjenu izloženosti riziku likvidnosti u kreditnoj instituciji u kojoj je predložen za predsjednika ili člana uprave, uključujući kao sastavni dio analize i projekciju financijskog položaja kreditne institucije koja minimalno uključuje plan kapitala te bilancu i račun dobiti i gubitka za mandatno razdoblje, a koja sadržajno odgovara bilanci i računu dobiti i gubitka koja se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci na temelju Provedbene Uredbe Europske komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s razradom stavki kredita i potraživanja u bilanci minimalno prema nefinancijskim društvima, malim i srednjim društvima te kućanstvima

2) opis okružja u kojemu posluje kreditna institucija i njezin položaj u odnosu na usporedive kreditne institucije te u odnosu na bankovni sustav u cjelini, potrebno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe kreditnih institucija

3) opis makroekonomskih i drugih pretpostavki koje su uzete u obzir pri planiranju

4) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju i planiranu dinamiku realizacije, pri čemu valja istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje

5) planirane aktivnosti i infrastrukturne prilagodbe vezane uz informacijski sustav, interne politike i procedure, sustav unutarnjih kontrola i ostale funkcije koje su podrška osnovnim aktivnostima

6) ovisno o planiranim aktivnostima, objašnjenje mogućih potreba za organizacijskom prilagodbom i detaljnu razradu nove organizacijske sheme s naznakom novih nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji

7) podjelu nadležnosti između članova uprave, uključujući i predsjednika uprave, te objašnjenje i promjene u odnosu na postojeće stanje i moguće promjene u upravi i

8) ako je riječ o ponovnom imenovanju iste osobe za predsjednika ili člana uprave, program rada mora sadržavati analizu odstupanja stvarnog stanja u odnosu na stanje koje je bilo planirano u prethodnom programu rada s obrazloženjem odstupanja.

(2) Pri izradi programa rada iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave kreditne institucije dužan je imati na umu poslovnu strategiju i financijski plan kreditne institucije. Na temelju toga kandidat za člana uprave obvezan je detaljno razraditi pojedine dijelove iz obveznog okvira programa rada kandidata za predsjednika uprave koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu području budućeg rada i odgovornosti.

Intervju

Članak 15.

(1) Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 39. stavkom 8. i člankom 46. stavkom 8. Zakona o kreditnim institucijama može, tijekom postupka odlučivanja o prethodnoj suglasnosti, pozvati kandidata za predsjednika ili člana uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije na intervju u svrhu prikupljanja dodatnih informacija kao i provjere zaprimljenih informacija ili činjenica koje su potrebne za provođenje procjene i donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti.

(2) Hrvatska narodna banka pozvati će kandidata u slučaju iz stavka 1. ovog članka najmanje tri radna dana prije održavanja intervjua.

Ažuriranje podataka

Članak 16.

(1) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ažurirani upitnik iz Priloga 2. za predsjednika i članove uprave te članove nadzornog odbora i priložiti obrazložene rezultate redovite procjene primjerenosti koju je provela na obrascu iz Priloga 4.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, kreditna institucija dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene te pokrenuti postupak izvanredne procjene primjerenosti u skladu s člankom 20. stavkom 5. ove Odluke.

Suradnja i razmjena informacija između nadležnih tijela

Članak 17.

(1) Hrvatska narodna banka može na temelju članaka 208. i 212. Zakona o kreditnim institucijama u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave odnosno člana nadzornog odbora od nadležnog tijela zatražiti bilo koju informaciju koja je potrebna radi provedbe procjene primjerenosti kandidata.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Hrvatska narodna banka može zatražiti od drugoga nadležnog tijela mogu uključivati rezultat procjene primjerenosti i obrazloženje odluke, nedostatke u primjerenosti ako su utvrđeni, korektivne mjere koje su poduzete, poziciju za koju je kandidat bio procjenjivan te informacije o veličini, opsegu i složenosti poslovanja institucije u kojoj je obnašao tu funkciju.

(3) Ako Hrvatska narodna banka donese odluku o procjeni primjerenosti kandidata različitu od procjene nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka, o tome će obavijestiti to nadležno tijelo.

IV. PROCJENA PRIMJERENOSTI NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Nositelji ključnih funkcija

Članak 18.

(1) Kreditna institucija dužna je u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova te svojom organizacijom odrediti ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

(2) Nositeljima ključnih funkcija kreditna institucija dužna je smatrati osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, ovlaštenu osobu za sprječavanje pranja novca, osobe odgovorne za poslovanje s korporativnim klijentima i stanovništvom, glavnoga financijskog direktora (engl. chief financial officer), osobu odgovornu za poslovanje riznice, prokurista i ostale osobe koje obnašaju one funkcije koje im omogućuju značajan utjecaj na upravljanje kreditnom institucijom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora.

(3) Uprava kreditne institucije dužna je donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.

(4) Primjerenim nositeljem ključne funkcije smatra se osoba:

1) koja ima dobar ugled, poštenje i savjesnost

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti

3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, članove uprave i više rukovodstvo kreditne institucije, a koji može utjecati na neovisnost mišljenja te osobe

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti.

(5) Na procjenu kriterija iz stavka 4. ovog članka za nositelje ključnih funkcija na odgovarajući se način primjenjuju kriteriji iz glave II. ove Odluke. Pri procjeni odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva nositelja ključnih funkcija potrebno je uzeti u obzir vrstu ključne funkcije i područje odgovornosti nositelja ključne funkcije.

V. SADRŽAJ POLITIKE KREDITNE INSTITUCIJE I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Politika o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora

Članak 19.

(1) Kreditna institucija dužna je usvojiti i primjenjivati politiku kojom će propisati ciljanu strukturu uprave i nadzornog odbora s obzirom na:

1) vrstu, opseg i složenost poslova kreditne institucije

2) profil rizičnosti kreditne institucije i

3) poslovnu strategiju kreditne institucije.

(2) Politiku iz stavka 1. ovog članka:

1) za upravu donosi uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, a

2) za nadzorni odbor donosi glavna skupština kreditne institucije.

(3) Kreditna institucija dužna je politikom o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora detaljno propisati uvjete za predsjednika uprave, pojedine članove uprave i nadzornog odbora odnosno nositelje ključnih funkcija, uključujući:

1) njihovu specifičnu nadležnost

2) odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti

3) zahtjev za uvodnu i kontinuiranu edukaciju, njihove ciljeve zasebno za upravu i nadzorni odbor kao cjelinu i njihove članove pojedinačno, stručne službe odgovorne za razvoj programa uvodne i kontinuirane edukacije, ljudske i financijske resurse potrebne za njihovu provedbu kao i postupak kojim se uređuje pravo svakog člana uprave ili nadzornog odbora da može zatražiti edukaciju

4) zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti, uključujući i analizu koju kreditna institucija mora obaviti radi utvrđivanja može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti

5) situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa

6) zahtjev za promicanje raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

7) planove sukcesije, politike i procedure kreditne institucije za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana uprave odnosno nadzornog odbora s njihovih funkcija.

(4) Prije donošenja odluke o imenovanju kandidata i provođenja aktivnosti u skladu s člankom 20. ove Odluke kreditna institucija dužna je izraditi popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, pri čemu se trebaju uzeti u obzir i ciljevi raznolikosti utvrđeni politikom iz točke 6. stavka 3. ovog članka o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora kreditne institucije. Iznimno, kreditna institucija nije dužna izraditi popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, ako na zadovoljavajući način obrazloži zašto to nije moguće.

(5) Odbor za imenovanja odnosno nadzorni odbor male i jednostavne kreditne institucije, dužan je izraditi plan sukcesije za imenovanje na funkciju u upravi u svrhu osiguranja kontinuiteta odlučivanja i funkcioniranja uprave kreditne institucije. Pri izradi plana sukcesije potrebno je uzeti u obzir ciljeve utvrđene u politici za promicanje raznolikosti uprave kreditne institucije.

(6) Pri procjeni dobrog ugleda, poštenja, savjesnosti i sukoba interesa kreditna institucija dužna je voditi računa o tome da predsjednik uprave, članovi uprave, članovi nadzornog odbora i nositelji ključnih funkcija trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled, savjesnost i poštenje, ne smiju biti u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te je dužna razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost odnosno upućivati na sukob interesa tih osoba.

(7) Nadzorni odbor odnosno kad je primjenjivo odbor za imenovanja dužan je u suradnji s funkcijom upravljanja ljudskim resursima aktivno sudjelovati u izboru kandidata za funkcije u upravi kreditne institucije.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene primjerenosti

Članak 20.

(1) Kreditna institucija dužna je prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članaka 39., 40. i 46. Zakona o kreditnim institucijama provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora.

(2) Kreditna institucija dužna je provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji prije imenovanja na tu funkciju. Iznimno, kreditna institucija može provesti postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije nakon što je imenovan na dužnost ako okolnosti imenovanja nisu dopustile prethodnu procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije kreditna institucija dužna je provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja. Ako kreditna institucija utvrdi da kandidat za nositelja ključne funkcije nije primjeren, takav kandidat ne može biti imenovan.

(3) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje provoditi postupak redovite ponovne procjene primjerenosti predsjednika uprave, članova uprave i nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(4) Pri provođenju redovite godišnje procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora u cjelini.

(5) Kreditna institucija dužna je bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koji mogu imati značajan učinak na dobar ugled, poštenje, savjesnost ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za člana uprave odnosno nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija utvrdi da se nalaze u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te u slučaju kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

(6) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebno provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već se može provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije.

(7) Hrvatska narodna banka može provesti izvanrednu procjenu primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije ako kreditna institucija ne provede izvanrednu procjenu primjerenosti u skladu sa stavkom 5. ovog članka ili ako Hrvatska narodna banka sazna za nove činjenice ili okolnosti, koje mogu imati značajan učinak na dobar ugled, savjesnost, poštenje ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena primjerenosti. Izvanredna procjena primjerenosti provesti će se samo u odnosu na te nove činjenice ili okolnosti, odnosno vezano uz kriterij za članstvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije na koji imaju značajan učinak.

(8) Ako Hrvatska narodna banka nakon provedenog postupka izvanredne procjene primjerenosti utvrdi da predsjednik uprave, član uprave ili član nadzornog odbora više ne ispunjava uvjete za članstvo u upravi ili nadzornom odboru, ukinut će rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave kreditne institucije odnosno člana nadzornog odbora u skladu s člancima 44. i 47. Zakona o kreditnim institucijama.

(9) Iznimno od stavka 8. ovog članka, ako su provedenim postupkom izvanredne procjene primjerenosti utvrđeni nedostaci u primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave odnosno člana nadzornog odbora koje je moguće otkloniti u kraćem roku Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti i korektivne mjere kreditne institucije

Članak 21.

(1) Kreditna će institucija kao kandidata za predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora predložiti odnosno kao nositelja ključne funkcije imenovati osobu za koju je procijenila da je primjerena.

(2) Ako kreditna institucija u postupku redovite ili izvanredne procjene primjerenosti predsjednika uprave i pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora utvrdi da predsjednik uprave, član uprave ili član nadzornog odbora više nije primjeren, dužna je zamijeniti tu osobu. Ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana, osim ako je riječ o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće otkloniti korektivnim mjerama.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka kreditna institucija dužna je u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te o korektivnim mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku kreditna institucija dužna je obrazložiti.

(4) Ako kreditna institucija u postupku redovite ili izvanredne procjene primjerenosti utvrdi da nositelj ključne funkcije u kreditnoj instituciji više nije primjeren, dužna ga je zamijeniti. Ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kojima će se ponovo uspostaviti primjerenost tog nositelja ključne funkcije, osim ako je riječ o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće otkloniti korektivnim mjerama.

(5) Ako kreditna institucija pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora utvrdi nedostatke u njihovoj kolektivnoj primjerenosti dužna je poduzeti korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(6) Korektivne mjere koje kreditna institucija može poduzeti za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti primjena mjera za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora ili nositelja ključnih funkcija odnosno uprave ili nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora kreditne institucije.

(7) Kreditna institucija dužna je sve postupke procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji, uključujući i postupke redovne i izvanredne procjene primjerenosti, adekvatno dokumentirati.

(8) Kreditna institucija dužna je obvezati predsjednika uprave, članove uprave, članove nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija da obavijeste stručnu službu iz članka 22. stavka 1. točke 1. ove Odluke o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obavljanje funkcije na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Politika o postupku procjene primjerenosti

Članak 22.

(1) Kreditna institucija dužna je politikom o postupku procjene primjerenosti propisati najmanje sljedeće:

1) stručnu službu odgovornu za provedbu procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinog člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji

2) postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka

3) informacije i dokumentaciju koje predsjednik uprave, član uprave, član nadzornog odbora odnosno nositelj ključne funkcije treba dostaviti kreditnoj instituciji za provedbu procjene

4) situacije, događaje i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana uprave, nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije i

5) oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

(2) Uprava kreditne institucije, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, donosi i ažurira politiku o postupku procjene primjerenosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Funkcija praćenja usklađenosti provodi analizu načina na koji politika o postupku procjene primjerenosti utječe na usklađenost kreditne institucije s propisima kao i njezinim internim politikama te izvještava upravu i nadzorni odbor o svim utvrđenim rizicima i pitanjima neusklađenosti.

(4) Nadzorni odbor kreditne institucije dužan je nadzirati djelotvornost politike o postupku procjene primjerenosti kao i postupak njezine izrade i primjene.

(5) Politika o postupku procjene primjerenosti iz stavka 1. ovog članka mora biti jasna, dobro dokumentirana i dostupna svim radnicima kreditne institucije.

(6) Matična kreditna institucija u grupi kreditnih institucija u RH dužna je donijeti politiku o procjeni primjerenosti na razini grupe i osigurati njezinu primjenu u svim društvima kćerima koja su obuhvaćena bonitetnom konsolidacijom.

Postupak procjene primjerenosti kreditne institucije i odluka o primjerenosti

Članak 23.

(1) Procjenu primjerenosti člana nadzornog odbora provodi stručna služba iz članka 22. stavka 1. točke 1. ove Odluke. Na temelju rezultata procjene primjerenosti uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja, ako je osnovan, na očitovanje. Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana nadzornog odbora na temelju rezultata procjene primjerenosti i svih informacija koje su potrebne za donošenje neovisne i objektivne odluke.

(2) Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti predsjednika ili člana uprave priprema stručna služba iz stavka 1. ovog članka. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja, ako je osnovan, na očitovanje. Odluku o primjerenosti predsjednika ili člana uprave donosi nadzorni odbor.

(3) Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema stručna služba iz stavka 1. ovog članka. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi nadzorni odbor.

Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 24.

(1) Pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora kreditna institucija dužna je usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću u skladu s člankom 35. Zakona o kreditnim institucijama i ciljanom strukturom uprave i nadzornog odbora utvrđenom politikom iz članka 19. ove Odluke. Pritom je kreditna institucija dužna uzeti u obzir i rezultate procjene primjerenosti pojedinačnih članova uprave i nadzornog odbora.

(2) Kreditna institucija dužna je razviti metodologiju za procjenu kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora.

(3) Glavna skupština donosi odluku o kolektivnoj primjerenosti nadzornog odbora. Na postupak donošenja ove odluke odgovarajuće se primjenjuje članak 23. stavak 1. Odluke.

(4) Nadzorni odbor donosi odluku o kolektivnoj primjernosti uprave. Na postupak donošenja ove odluke odgovarajuće se primjenjuje članak 23. stavak 2. Odluke.

(5) Kreditna institucija dužna je provesti procjenu kolektivne primjerenosti u najmanje sljedećim slučajevima:

1) kada se predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora imenuje prvi put

2) pri ponovnom imenovanju te osobe

3) ako se osobi promijenilo područje nadležnosti

4) pri značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika kreditne institucije

5) pri promjenama u strukturi grupe i

6) u svakom drugom slučaju koji može značajno utjecati na kolektivnu primjerenost uprave ili nadzornog odbora.

Raznolikost uprave i nadzornog odbora

Članak 25.

(1) Pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o tome da je njihova struktura dovoljno raznolika.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora koja omogućuje da se pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi uprave i nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju svojih zadataka.

(3) Kreditna institucija dužna je politikom promicanja raznolikosti uzeti u obzir različite aspekte raznolikosti poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi i ako je primjenjivo zemljopisnog podrijetla.

(4) Kreditna institucija koja nije mala i jednostavna dužna je odrediti ciljanu zastupljenost manje zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru te strategiju i vremenski okvir za postizanje tog cilja. U sklopu redovite procjene primjerenosti uprave i nadzornog odbora kreditna institucija koja nije mala i jednostavna kreditna institucija dužna je ocijeniti svoju usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova manje zastupljenog spola, a ako navedeni cilj nije ispunjen, mora pružiti obrazloženje neispunjavanja cilja, mjere koje će poduzeti i vremenski okvir za njegovo postizanje.

(5) Hrvatska narodna banka će pri procjeni odgovarajuće raznolikosti uprave i nadzornog odbora voditi računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje kreditna institucija obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena. Pri toj procjeni Hrvatska narodna banka uzet će, između ostalog, u obzir raznolikost s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

Uvodna i kontinuirana edukacija

Članak 26.

(1) Kreditna institucija dužna je osigurati uvodnu edukaciju za predsjednika, člana uprave te člana nadzornog odbora koji se prvi put imenuju na funkciju u toj kreditnoj instituciji unutar šest mjeseci od njihova imenovanja radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja kreditne institucije te njihove uloge u kreditnoj instituciji.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku i utvrditi postupak za uvodnu i kontinuiranu edukaciju predsjednika uprave, članova uprave, članova nadzornog odbora, u svrhu osiguranja trajne prikladnosti njihovih stručnih znanja.

(3) Kreditna institucija dužna je ažurirati politike, procedure i planove za uvodnu i kontinuiranu edukaciju te uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje kreditna institucija nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira.

(4) Kreditna institucija dužna je osigurati odgovarajuće ljudske i financijske resurse potrebne za provođenje uvodne i kontinuirane edukacije, predsjednika odnosno članova uprave i članova nadzornog odbora. Tijekom planiranja potrebnih ljudskih i financijskih resursa kreditna institucija može uzeti u obzir dostupne relevantne referentne vrijednosti bankarskog sektora vezano uz troškove potrebne za edukaciju, uključujući i rezultate referentnih vrijednosti koje prikuplja Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(5) Kreditna institucija dužna je uspostaviti postupak za utvrđivanje poslovnih područja za koja procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom uprave i nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

(2) Kreditna institucija dužna je najkasnije do 1. lipnja 2021. uskladiti svoje politike s ovom Odlukom.

(3) Na predsjednike odnosno članove uprave i članove nadzornog odbora kreditnih institucija koji u trenutku stupanja na snagu ove Odluke obavljaju te funkcije primjenjuju se uvjeti iskustva kako su bili propisani u trenutku njihova imenovanja.

(4) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, broj 93/2018.).

(5) Zahtjevi zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

O. br: 40-091/02-21/BV

Zagreb, 12. veljače 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

HRVATSKA NARODNA BANKA
Sektor bonitetne supervizije

Ur. broj: ______________

Zagreb, ______________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA

1. Podaci o kreditnoj instituciji koja podnosi zahtjev:

KREDITNA INSTITUCIJA: ______________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju:

☐ člana nadzornog odbora

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

4. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati: __________________________________________________

5. Predloženo trajanje mandata: __________________________

6. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

__________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________.

Ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva: ___________.

U prilogu ovog zahtjeva dostavlja se:

1) odluka o imenovanju kandidata za predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora

2) rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem te podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4.

3) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane

4) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 7. stavka 1. i članka 9. stavka 1. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenost poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika

6) ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 2.)

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu najmanje za posljednje tri godine

8) izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo, prekršaj ili upravnu sankciju niti se protiv njega vodi kazneni, prekršajni ili postupak za izricanje upravne sankcije

9) izjava kreditne institucije o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje na obrascu iz Priloga 3.

10) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

– za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

– za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti odnosno neosuđivanosti po osnovi upravnih sankcija kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni, prekršajni ili postupak za izricanje upravne sankcije te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome

11) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 14. ove Odluke

12) popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto isti nije dostavljen

13) obrazložena izjava od strane kreditne institucije o načinu na koji se kandidat uklapa u kolektivnu primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora koja se sastoji od dijela koji se odnosi na trenutno stanje prije imenovanja kandidata na funkciju i kako imenovanje kandidata na funkciju utječe na to trenutno stanje. Navedena izjava treba sadržavati i mjere za otklanjanje nedostataka i praznina u kolektivnoj primjerenosti, ako su iste utvrđene

14) informaciju o rezultatu procjene kolektivne primjerenosti uprave/nadzornog odbora koju je provela kreditna institucija koja treba sadržavati i rezultate procjene po pojedinim područjima procjene i

15) obrazloženje kreditne institucije, koja nije mala i jednostavna kreditna institucija, o utjecaju imenovanja kandidata za člana ili predsjednika uprave, odnosno imenovanja ili izbora člana nadzornog odbora na ispunjavanje obveza kreditne institucije propisanih člankom 25. stavkom 4. ove Odluke.

PRILOG 2.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

1. KREDITNA INSTITUCIJA:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s trajanjem, godinom završetka i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenci i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih deset godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj podređenih zaposlenika)

8. PREPORUKA (navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI OBJAŠNJENJE RAZLOGA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. SUDJELOVANJE U PARNIČNOM, UPRAVNOM ILI IZVANSUDSKOM POSTUPKU (navedite sudjelujete li kao stranka u parničnom, upravnom ili izvansudskom postupku koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost)

10. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga)

11. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

12. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima jeste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu ukinuto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

13. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

14. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S KREDITNOM INSTITUCIJOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi i urednost u njihovoj otplati, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i kreditne institucije (uključujući i matično društvo i društvo kći te kreditne institucije) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na kreditnu instituciju (uključujući i matično društvo i društvo kći kreditne institucije), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama)

15. VREMENSKA POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI (specificirajte vrijeme potrebno za obavljanje funkcije na koju se imenujete, navedite listu svih izvršnih i neizvršnih funkcija ili poslova koje obavljate kao i očekivani ukupan broj dana koje godišnje morate posvetiti njihovu obavljanju, raspolažete li s dovoljno vremena za obavljanje funkcije na koju su imenujete i svih odgovornosti koje ista pokriva, jeste li u punom radnom vremenu, navedite broj sati/dana potrebnih za obavljanje svake od funkcije ili poslova koje obavljate, nosi li funkcija na koju se imenujete u kreditnoj instituciji dodatne odgovornosti poput članstva u odborima nadzornih odbora (odbor za rizike, odbor za imenovanja, odbor za primitke, odbor za reviziju), hoće li funkcija na koju se imenujete zahtijevati više vremena zbog veličine, složenosti poslovanja i vrsti poslova koje obavlja kreditna institucija, potvrdite možete li odvojiti dovoljno vremena za razdoblja pojačanih aktivnosti poput restrukturiranja i premještaja sjedišta (lokacije) kreditne institucije, spajanja i stjecanja većinskog udjela ili neke krizne situacije, držite li funkcije u nekim organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija opis ciljeva takvih organizacija osim ako to nije javno dostupna informacija)

16. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datumPotpis kandidata

PRILOG 3.

IZJAVA DA KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE ODNOSNO ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ ILI UPRAVNU SANKCIJU NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI, PREKRŠAJNI ILI SLIČAN POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 25. stavku 2. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja ili upravnih sankcija?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5.Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna ili upravna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datumPotpis kandidata

PRILOG 4.

OBRAZAC PROCJENE PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA

Kreditna institucija dužna je u Obrascu procjene primjerenosti izvršiti procjenu primjerenosti kandidata najmanje prema sljedećim kriterijima:

Obrazac procjene primjerenosti
(kriterij primjerenosti)(dokument ili informacije kojim se dokazuje ispunjenje kriterija)(obrazloženje procjene ispunjenja svakoga propisanoga kriterija)
1) Dobar ugled, savjesnost i poštenje (članak 5. Odluke)
(a) neosuđivanost za kaznena djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama /kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (članak 5. stavak 1. točka 1. Odluke)
(b) neosuđivanost za bilo koje kazneno djelo koje nije navedeno u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke)
(c) nevođenje kaznenog postupka (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke)
(d) mjere, sankcije, istrage, postupci koje protiv kandidata vode nadležna nadzorna tijela ili sudovi zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa (članak 5. stavak 1. točka 3. Odluke)
(e) rukovođenje društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili se vode postupci i ostale radnje (članak 5. stavak 1. točka 4.)
(f) dosadašnji rad i profesionalni integritet (članak 5. stavak 1. točka 5. Odluke)
(g) poslovni rezultati kandidata (članak 5. stavak 1. točka 6. Odluke)
(h) financijska stabilnost kandidata (članak 5. stavak 1. točka 7. Odluke)
(i) drugi razlozi za sumnju (članak 4. stavak 5. točka 8. Odluke)
2) Stručna znanja i sposobnosti (članak 6. Odluke)
(a) odgovarajuće stručno znanje (završeni diplomski studij i navesti iz kojeg relevantnog područja) (članak 6. stavci 1. i 2. Odluke)
(b) stručno usavršavanje kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja (navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikate, diplome, licence i slično) (članak 6 stavak 3. Odluke)
3) Iskustvo (članak 7. i 9. Odluke)
(a) odgovarajuće iskustvo u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 3. odnosno člankom 9. Odluke
(b) opis funkcije na kojoj je stečeno iskustvo uključujući i kriterije iz članka 7. stavka 6. Odluke
4) Neovisnost mišljenja i sukob interesa (članak 8. Odluke)
(a) posjedovanje skupa osobina koje čine neovisno mišljenje (članak 8. stavci 1. i 2. Odluke)
(b) nepostojanje situacije opisane u članku 8. stavku 4. Odluke (sukob interesa kojim se ne može upravljati)
(c) analiza postojanja sukoba interesa na temelju situacija iz članka 8. stavka 6. i mjere za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa iz članka 8. stavka 11.
5) Posvećenost ispunjavanju dužnosti (članak 11. Odluke)
(a) analiza ispunjava li kandidat navedeni kriterij na temelju kriterija iz članka 11. stavka 2. Odluke
(b) broj, vrsta i opis funkcija koje kandidat istodobno obnaša
(c) jesu li, i ako jesu, kako su primijenjeni kriteriji iz članka 11. stavka 3. Odluke
6) Neovisnost člana nadzornog odbora (članak 10. Odluke) – ispunjava se samo za neovisne članove nadzornog odbora
analiza ispunjava li kandidat uvjete za neovisnog člana nadzornog odbora iz članka 10. Odluke

7) Kolektivna primjerenost

procjena kreditne institucije o kolektivnoj primjerenosti uprave i nadzornog odbora te načinu na koji se kandidat uklapa u kolektivnu primjerenost uprave ili nadzornog odbora, sastav uprave odnosno nadzornog odbora i kratak opis funkcija koje članovi obavljaju i područja nadležnosti koja pokrivaju (npr. u obliku sheme), navođenje i opis metodologije kojom se kreditna institucija koristila pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora kao i utvrđene nedostatke i praznine ako su utvrđene i mjere kojima se planiraju ispravitiMjesto i datum:

Osobe koje su provele procjenu primjerenosti: