Statut Političke stranke Srđ je grad

NN 20/2021 (26.2.2021.), Statut Političke stranke Srđ je grad

POLITIČKA STRANKA
SRĐ JE GRAD

487

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), utemeljiteljska skupština stranke Srđ je Grad donijela je u Dubrovniku 24. listopada 2020. godine

STATUT

POLITIČKE STRANKE SRĐ JE GRAD

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom politička stranka Srđ je Grad (u daljnjem tekstu: Stranka) utvrđuje svoj naziv, sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje, ciljeve i način djelovanja, članstvo, oblike organiziranja, upravna tijela, način izbora i opoziva upravnih tijela, trajanje mandata upravnih tijela, način odlučivanja upravnih tijela, sredstva za rad, prestanak te način postupanja s imovinom u slučaju njenog prestanka i druga važna pitanja za rad Stranke.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

Članak 2.

Naziv Stranke je: Srđ je Grad.

Skraćeni naziv Stranke je: SJG.

Članak 3.

Sjedište Stranke je u Dubrovniku.

Odluku o adresi sjedišta Stranke i eventualnim promjenama adrese donosi Upravni odbor Stranke.

Članak 4.

Stranku predstavlja i zastupa dvoje koordinatora Stranke. Upravni odbor može ovlastiti i neke druge članove Stranke da predstavljaju i zastupaju Stranku, no uz prednost onih članova koji su u Upravnome odboru.

Članak 5.

Stranka ima svoj znak i pečat.

Znak se sastoji od zelenoga kruga u kojemu je natpis Srđ je Grad ispisan bijelim slovima u sredini, i to na način da je riječ Grad napisana većim slovima i horizontalno, a riječi Srđ je napisane su s lijeve strane riječi Grad i vertikalno.

Pečat je kvadratnoga oblika sa znakom Stranke u sredini, ali bez zelenoga kruga: sastoji se od natpisa Srđ je Grad na način da je riječ Grad napisana većim slovima i horizontalno, a riječi Srđ je napisane su s lijeve strane riječi Grad i vertikalno.

2. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA STRANKE

Članak 6.

Ciljevi osnivanja stranke su:

– Povećanje kvalitete života građana uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama te realizacija decentraliziranoga, lokalno usmjerenoga razvoja;

– Jačanje energetske i prehrambene neovisnosti Hrvatske;

– Unaprjeđenje obrazovanja i znanosti te poticanje istraživanja, inovacija, slobode izražavanja, kulturnoga i umjetničkog stvaralaštva;

– Obrana javnih dobara i javnih usluga od privatizacije i deregulacije;

– Borba za osiguranje cjelovitih, promišljenih i stručnih postupaka u donošenju prostorno-planske dokumentacije i odluka o zahvatima u prostoru;

– Nastojanje na vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te unošenje učinkovitih mehanizama zaštite u pravni okvir središnje državne uprave i lokalne samouprave;

– Nastojanje na stvaranju društva koje svim svojim stanovnicima jamči istinsku jednakost pred zakonom i državnim tijelima te osigurava efikasnost pravnoga sustava;

– Borba protiv klijentelizma i korupcije koji su državu i društvo oteli iz domene javnoga interesa i stavile ih u službu privatnih interesa;

– Provedba teritorijalnoga preustroja kako bi se osigurali resursi za stvarnu decentralizaciju i lokalno usmjeren, promišljen i održiv razvoj;

– Stvaranje otvorene i transparentne uprave, s razvijenim instrumentima građanskoga nadzora i drugih oblika sudjelovanja građana u donošenju odluka;

– Jačanje demokratskih institucija i unapređivanje oblika predstavničke i direktne Demokracije.

Program Stranke počiva na viziji zelene razvojne države – na nizu ambicioznih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika s ciljem stvaranja pravednoga, zelenog, solidarnog i prosperitetnog društva, kao i lokalnih zajednica i jedinica lokalne samouprave.

Članak 7.

Među primarnim interesima djelovanja Stranke je područje Dubrovačko-neretvanske županije, ali u logičnom i prirodnome suodnosu s područjem cijele domovine.

Stranka može osnivati podružnice, uz prethodnu odluku Upravnoga odbora o osnutku podružnice.

Članak 8.

U ostvarivanju ciljeva Stranka obvezno poštuje Ustav, zakone i pravni poredak Republike Hrvatske te koristi demokratske, nenasilne parlamentarne i izvanparlamentarne načine djelovanja.

Članak 9.

U ostvarivanju ciljeva Stranka može na različite načine surađivati s drugim političkim strankama, s kandidacijskim listama grupa birača (tzv. nezavisnim listama), s organizacijama civilnoga društva, s građanskim inicijativama i s pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 10.

Djelovanje Stranke je javno.

Javnost djelovanja ostvaruje se komunikacijom putem sredstava javnoga priopćavanja, konferencijama za medije, organizacijom javnih akcija, sudjelovanjem na javnim skupovima i raspravama, predavanjima, tribinama te koristeći druge oblike javnoga komuniciranja.

3. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća njezin statut, program i ciljeve.

Članom Stranke osoba postaje dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice i upisom u popis članova, na temelju odluke Upravnog odbora o primanju u članstvo.

Članak 12.

Stranka, iznimno, može imati i počasne članove kojih smije biti maksimalno 10.

Na temelju odluke Upravnoga odbora o primanju u članstvo, bilo na inicijativu samog odbora ili na molbu potencijalnoga počasnog člana, počasnim članom stranke može postati bilo koji hrvatski građanin ili strani državljanin koji poštuje načela Stranke i/ili ima neke zasluge za promoviranje programa i rada Stranke. O primanju nekoga člana u počasno članstvo Upravni odbor mora izvijestiti Skupštinu na prvom sljedećem zasjedanju iste.

Počasni članovi nemaju pravo glasovanja na Skupštini niti biranja na stranačke funkcije te nemaju obvezu plaćanja propisane članarine.

Članak 13.

Popis članova vodi Upravni odbor.

Popis članova vodi se u pisanome i u elektroničkom obliku te sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime člana;

– OIB;

– datum i mjesto rođenja;

– adresu prebivališta;

– datum pristupanja Stranci;

– datum prestanka članstva u Stranci;

– eventualne funkcije u tijelima stranke.

Uvid u popis članova ima Upravni odbor. Osobe u Stranci koje su ovlaštene za uvid i obrađivanje osobnih podataka članova obavezne su štititi prava na privatnost članova, za čija kršenja odgovaraju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Članak 14.

Prava članova Stranke su:

– biti obaviješteni o aktivnostima Stranke;

– birati i biti birani u upravna tijela Stranke;

– sudjelovati u javnim aktivnostima Stranke;

– biti kandidati Stranke na izborima;

– sudjelovati u odlučivanju na sjednicama Skupštine;

– istupati u javnosti kao članovi Stranke u skladu s programom i Statutom;

– podnijeti ostavku na članstvo u upravnim tijelima Stranke;

– istupiti iz Stranke.

Članak 15.

Dužnosti članova Stranke su:

– poštivati Statut i program Stranke;

– djelovati u skladu s odlukama Skupštine Stranke;

– svojim djelovanjem ne narušavati ugled Stranke u javnosti;

– čuvati povjerljive informacije koje nastaju prilikom raspravljanja i odlučivanja u tijelima Stranke, a osobito one vezane uz zaštitu prava na privatnost članova.

Članak 16.

Članovi imaju obvezu plaćati godišnju članarinu.

Iznos godišnje članarine za svaku tekuću godinu određuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 17.

Svaki član Stranke ima pravo Upravnom odboru iznijeti pritužbu na postupke drugoga člana uz obrazloženje.

Upravni odbor u roku od 14 dana mora odlučiti o pokretanju postupka.

Ukoliko je postupak pokrenut, Upravni odbor poziva osobu protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje u roku od 14 dana od dostave, odnosno upućivanja poziva.

Upravni odbor mora donijeti odluku o tome je li pritužba osnovana u roku od 14 dana po isteku roka iz prethodnoga stavka.

Ukoliko je pritužba osnovana, Upravni odbor izriče mjeru isključivanja iz Stranke te članu protiv kojeg se vodio postupak dostavlja odluku u roku od dva dana.

U slučaju isključenja, isključeni član može u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke podnijeti žalbu Upravnom odboru koji je žalbu i odluku dužan staviti na dnevni red sljedeće sjednice Skupštine.

Odluka Skupštine o žalbi člana/članova Stranke iz prethodnoga stavka je konačna.

Članak 18.

Članstvo u Stranci prestaje:

– istupanjem na temelju pisane izjave člana;

– brisanjem ukoliko član ne plati članarinu za tekuću godinu do 31. prosinca tekuće godine;

– isključenjem, prema postupku predviđenom člankom 16. ovoga Statuta;

– smrću člana.

4. UPRAVNA TIJELA STRANKE

Članak 19.

Upravna tijela Stranke su:

– Skupština Stranke

– Upravni odbor

– dvoje koordinatora Stranke.

4.1. SKUPŠTINA STRANKE

Članak 20.

Skupština je najviše upravno tijelo Stranke.

Skupštinu Stranke čine svi članovi Stranke.

Članak 21.

Skupština Stranke:

– usvaja Statut te njegove izmjene i dopune;

– usvaja Program Stranke te njegove izmjene i dopune;

– bira i razrješava dvoje koordinatora Stranke te članove Upravnog odbora;

– usvaja plan rada i financijski plan za narednu kalendarsku godinu;

– usvaja izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– prema potrebi osniva radne grupe za određena pitanja;

– raspravlja i odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora o isključenju članova;

– usvaja odluku o prestanku rada Stranke i o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada:

– raspravlja i odlučuje o bilo kojim ostalim pitanjima od interesa za Stranku.

Članak 22.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 23.

Sjednicu Skupštine na prijedlog Upravnoga odbora saziva dvoje koordinatora Stranke.

Članak 24.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana kad to od njih zatraži najmanje jedna desetina članova Stranke.

Ako dvoje koordinatora ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 1. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 25.

Dvoje koordinatora Stranke dužno je pozive na sjednicu Skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnoga reda, dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zakazane sjednice.

Članak 26.

Sjednicama Skupštine predsjeda dvoje koordinatora Stranke ili dvije osobe iz Upravnoga odbora koje oni, u slučaju vlastite nemogućnosti predsjedanja, za to ovlaste.

Članak 27.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako na sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Stranke.

Ukoliko se na sjednicu ne odazove nadpolovična većina članova, početak zakazane sjednice se odgađa za pola sata te se sa Skupštinom ponovno započinje. U tome slučaju Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje jedna četvrtina registriranih članova Stranke.

Na sjednicama Skupštine odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima u kojima bi ovim Statutom bilo propisano drugačije.

Ukoliko je tako prikladnije radi vremenskih ili epidemioloških uvjeta, o planu rada, financijskom planu, godišnjem izvještaju o radu i godišnjem financijskom izvještaju, Skupština može odlučivati i elektroničkim putem.

Ukoliko Skupština odlučuje elektroničkim putem, pravovaljano se odlučuje ako u glasovanju sudjeluje nadpolovična većina svih članova Stranke.

Jednako tako, ukoliko Skupština odlučuje elektroničkim putem, odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova onih članova koji sudjeluju na skupštini.

4.2. DVOJE KOORDINATORA STRANKE

Članak 28.

Dvoje koordinatora Stranke bira Skupština iz redova članova Stranke.

Mandat dvoje koordinatora traje dvije godine.

Članak 29.

Dvoje koordinatora Stranke:

– predstavlja i zastupa Stranku;

– iznosi u javnosti političke stavove Stranke;

– saziva sjednice Skupštine sukladno Statutu;

– predsjeda sjednicama Skupštine;

– provodi odluke Skupštine i Upravnoga odbora Stranke;

– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom potrebne za vođenje poslova Stranke.

4.3. UPRAVNI ODBOR

Članak 30.

Upravni odbor Stranke ima devet članova.

Čine ga dvoje koordinatora te sedmero članova koje bira Skupština iz redova članova Stranke. Mandat Upravnoga odbora traje dvije godine.

Članak 31.

Upravni odbor može, ukoliko se za to pokaže opravdana potreba, u svoj sastav kooptirati dodatne članove između članova stranke. Broj kooptiranih članova smije iznositi najviše trećinu od predviđenoga broja članova Upravnoga odbora, dakle najviše troje.

Ukoliko Upravni odbor u svoj sastav kooptira nove članove kako je navedeno u ovome članku dužan je o tome na prvoj sljedećoj skupštini podnijeti obrazloženi izvještaj i obavijest Skupštini.

Članak 32.

Upravni odbor:

– upravlja radom i poslovanjem Stranke između dviju sjednica Skupštine;

– donosi pravilnik i/ili poslovnik o internome radu stranke, ukoliko to procijeni potrebnim;

– usvaja odluke o iznosu godišnje članarine;

– usvaja odluke o promjeni adrese sjedišta Stranke;

– predlaže dnevni red sjednice Skupštine;

– Skupštini predlaže izmjene Statuta i Programa Stranke;

– Skupštini Stranke predlaže plan rada Stranke i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

– Skupštini Stranke predlaže izvještaj o radu Stranke za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– odlučuje o primanju članova u Stranku;

– odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Stranke;

– prema potrebi osniva radne grupe za određena pitanja; pojedini članovi radne grupe ne moraju nužno biti i članovi stranke;

– donosi odluke u vezi izbornoga procesa, a posebno: o izlasku na izbore, o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama s drugim strankama o odabiru kandidata Stranke na izborima, o rangiranju kandidata na izbornim listama, o usvajanju izbornoga programa Stranke, o podršci kandidatima drugih stranaka na izborima;

– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Stranke.

Članak 33.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Članak 34.

Sjednicu Upravnoga odbora saziva i njome predsjeda dvoje koordinatora Stranke.

Članak 35.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Upravnog odbora na obrazloženi zahtjev bilo kojega člana Upravnoga odbora.

Članak 36.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje dvotrećinska većina njegovih članova.

Upravni odbor svoje odluke u pravilu donosi konsenzusom.

Iznimno, u slučaju nemogućnosti donošenja odluke konsenzusom odluka se donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

4.3. NAČIN OPOZIVA UPRAVNIH TIJELA

Članak 37.

Dvoje koordinatora i članovi Upravnoga odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani:

– na vlastiti zahtjev;

– ako ne postupaju u skladu s odlukama Skupštine i Upravnoga odbora;

– ako djeluju protivno Zakonu ili Statutu.

Odluku o razrješenju koordinatora i/ili članova Upravnog odbora u slučajevima predviđenim podstavcima 2. i 3. stavka 1. ovog članka donosi Skupština na prijedlog minimalno jedne trećine članova Stranke.

5. NAČIN ORGANIZIRANJA I RADA STRANKE

Članak 38.

Rad stranke organiziran je kroz sjednice Skupštine Stranke i sjednice drugih upravnih tijela.

6. SREDSTVA ZA RAD STRANKE

Članak 39.

Stranka radi osiguravanja svoga djelovanja i promicanja svojih političkih ciljeva može stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga (donacija), svojih propagandnih materijala, organiziranja različitih stranačkih manifestacija te iz drugih, zakonom dopuštenih, izvora.

7. PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE

Članak 40.

Odluku o prestanku djelovanja Stranke donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnoga broja svih članova Skupštine.

U odluci o prestanku djelovanja Skupština mora donijeti i odluku o raspodjeli imovine Stranke.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, uz predviđeno formalno odobrenje od nadležnoga tijela, odnosno ministarstva zaduženoga za poslove registracije političkih stranaka.

Članak 42.

Odredbe ovoga Statuta tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Upravni odbor Stranke.

Članak 43.

Ovaj Statut će se nakon dobivene suglasnosti nadležnoga tijela objaviti u »Narodnim novinama«.

Dubrovnik, 24. listopada 2020.

Koordinator
Igor Miošić, v. r.