Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima

NN 9/2021 (3.2.2021.), Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

175

Na temelju članka 5. stavka 11. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, broj 64/18.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM DODATNOM OBRAZOVANJU ZA RAD S DJECOM I ADOLESCENTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se posebno dodatno obrazovanje za psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta za rad s djecom i adolescentima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji pruža usluge psihoterapije djeci i adolescentima mora imati posebno dodatno obrazovanje za rad s ovom dobnom skupinom.

Članak 4.

(1) Psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji već ima psihoterapijskog iskustva u radu s odraslima, kako bi mogao pružati usluge psihoterapije djeci i adolescentima, treba steći dodatna znanja i iskustva kroz program koji traje 14 mjeseci i koji uključuje minimalno 200 sati teorije, minimalno 200 sati neposrednog rada s klijentima, minimalno dodatnih 60 sati supervizije tijekom cijelog programa.

(2) Psihoterapeut čiji se završeni stručni dio izobrazbe iz psihoterapije u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno savjetodavni terapeut čiji se završeni stručni dio izobrazbe iz psihoterapije u trajanju od najmanje tri godine odnosio na edukaciju za rad s djecom i adolescentima, ne treba imati dodatno obrazovanje za rad s ovom dobnom skupinom.

(3) Savjetodavni terapeut koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 3. podstavka 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije, ali ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u nekom drugom području te završen studij propedeutike psihoterapije i završen stručni dio izobrazbe iz psihoterapije u trajanju od najmanje tri godine u nekom od psihoterapijskih pravaca, za rad s djecom i adolescentima dužan je steći dodatna znanja i iskustva kroz program koji traje 14 mjeseci koji će uključivati minimalno 200 sati teorije, minimalno 200 sati neposrednog rada s klijentima, minimalno 60 sati supervizije i minimalno 60 sati osobne terapije tijekom cijelog programa.

Članak 5.

Psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ima 5 i više godina psihoterapijskog rada s djecom i mladima, ne treba imati dodatnu edukaciju te može nastaviti svoj dosadašnji rad.

Članak 6.

(1) Kandidat za uključivanje u dodatno obrazovanje mora:

1. proći selekcijski postupak povjerenstva organizatora dodatnog obrazovanja i

2. priložiti minimalno dvije preporuke poslodavca/edukatora/supervizora i sl. o dosadašnjem stručnom radu, edukacijama i volontiranju.

(2) Ispunjavanje uvjeta za uključivanje u dodatno obrazovanje utvrđuje organizator dodatnog obrazovanja prije uključivanja kandidata u dodatno obrazovanje.

Članak 7.

(1) Organizator dodatnog obrazovanja može biti pravna ili fizička osoba koja, samostalno ili u suradnji s drugim stručnjacima, za provođenje dodatnog obrazovanja mora osigurati sudjelovanje osoba koje imaju potrebno znanje za tematska područja iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Za provođenje dodatnog obrazovanja organizator mora imati suglasnost Hrvatske komore psihoterapeuta.

Članak 8.

Obvezne teme i područja koja kandidat treba usvojiti kroz program dodatnog obrazovanja su:

1. Znanje o prenatalnom razvoju te fizičkom, kognitivnom, emocionalnom, interpersonalnom i seksualnom razvoju od rođenja do odrasle dobi

2. Znanja o pojavi i razvoju psihopatologije kod djece i mladih

3. Razumijevanje roditeljskih i obiteljskih uloga te obiteljske dinamike u razvoju djece

4. Razumijevanje učinaka podrške i raspoloživosti resursa, odnosno, njihove nedostatnosti na djetetov razvoj

5. Znanja vezana uz specifične životne situacije djeteta/adolescent kao što su posvojenje, udomljenje, gubitak, trauma, specifičnosti tugovanja kod djece, razvojne teškoće, kronične bolesti itd.

6. Znanje o razvoju, ulozi i obilježjima dječje igre i crteža

7. Poznavanje aktualne zakonske regulative vezane uz zaštitu i dobrobit djece i mladih

8. Integracija teorijskih znanja s individualnim razvojnim, obiteljskim, okolišnim i drugim obilježjima djeteta/adolescenta.

Članak 9.

Organizator izdaje potvrdu o završenom edukacijskom programu koju je kandidat koji je završio dodatno obrazovanje dužan dostaviti Hrvatskoj komori psihoterapeuta.

Članak 10.

Psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika pruža usluge psihoterapije djeci i adolescentima dužan je Hrvatskoj komori psihoterapeuta dostaviti dokaze o udovoljavanju uvjetima sukladno ovom Pravilniku u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/1

Urbroj: 524-04-3/1-21-7

Zagreb, 26. siječnja 2021.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Josip Aladrović, v. r.