Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

NN 9/2021 (3.2.2021.), Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

Ministarstvo poljoprivrede

176

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POMOĆI U IZRAVNOJ PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA U PROCESU FISKALIZACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-04/538, urbroj: 50301-05/27-21-2 od 14. siječnja 2021. godine.

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7. 7. 2020.). (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013)

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) »samoposlužni uređaj« se smatra automatizirani uređaj putem kojeg se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđeni otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu ne posreduje u prodaji.

2) »korisnik« je poljoprivrednik u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) upisan u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani od strane nadležnog tijela u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i za biljne proizvode u Upisnik subjekata i objekata u poslovanju hranom, kojeg vodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

Za potporu su prihvatljivi korisnici čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani od strane nadležnog tijela u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i za biljne proizvode u Upisnik subjekata i objekata u poslovanju hranom, kojeg vodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 5.

Prihvatljivi trošak je trošak nadogradnje samoposlužnog uređaja s uređajem i računalnim programom za fiskalizaciju, koji omogućavaju razmjenu podataka s Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

Podnošenje zahtjeva i isplata potpore

Članak 6.

(1) Korisnik iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) zahtjev za potporu do 31. ožujka 2021. godine.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije. Nakon podnošenja zahtjeva putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: »Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije«, u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz ispisani zahtjev za potporu korisnik je dužan priložiti:

– Rješenje o upisu samoposlužnog/ih uređaja u odgovarajući registar (animalni ili biljni proizvodi)

– Preslike računa troškova fiskalizacije sukladno članku 5. ovoga Pravilnika i dokaz o plaćanju istih.

Članak 7.

(1) Najviši iznos potpore iz Programa koji se može dodijeliti na temelju Programa po samoposlužnom uređaju iznosi 5.000,00 kn.

(2) Ukoliko je iznos na prihvatljivom računu manji od iznosa iz stavka 1, odobrit će mu se iznos naveden na prihvatljivom računu, a ukoliko je iznos na prihvatljivom računu veći, odobrit će mu se iznos iz stavka 1 ovoga članka

(3) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom o donošenju Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

III. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 8.

(1) Agencija provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona

(2) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima

(3) Odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Ukoliko je Zahtjev nepotpun, Agencija će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije.

Prigovori

Članak 9.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona putem Agencije isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/02

Urbroj: 525-14/0865-21-5

Zagreb, 25. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.