Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu

NN 9/2021 (3.2.2021.), Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

182

Na temelju članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10, Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) i članka 4. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine«, broj 106/03), Savjet za nacionalne manjine na 93. sjednici održanoj 28. siječnja 2021., donosi

PROGRAM

RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2021. GODINU

I.

Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

II.

Savjet za nacionalne manjine će:

– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području

– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana uz provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode

– provoditi mjere sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima

– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina

– davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja

– analizirati rad tijela državne vlasti vezano uz ostvarivanje manjinskih prava

– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranju, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

– kontinuirano pratiti praktičnu provedbu manjinske legislative u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta

– raspoređivati sredstva koja se u Državnom proračunu osiguravaju za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, razmatrati kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava doznačenih iz Državnog proračuna, te o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor

– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina

– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – izdavanje lista »Manjinski forum« namijenjenog vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

– provoditi zajedničke programe sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– pokroviteljstvo i sufinanciranje kulturne manifestacije »Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj«

– surađivati s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

– surađivati sa sveučilištima u Republici Hrvatskoj, te znanstveno-stručnim organizacijama vezano uz stručne analize manjinskih pitanja i edukaciju pripadnika nacionalnih manjina

– sudjelovati u prekograničnoj suradnji s matičnim državama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– surađivati s nevladinim udrugama civilnog društva

– donijeti Financijski plan i Završni račun

– za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 prilikom provedbe ovog Programa primjenjivat će se sve epidemiološke mjere i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19.

Klasa: 022-03/21-04/01

Urbroj: 50438/03, 50438/04-21-01

Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.