Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

NN 9/2021 (3.2.2021.), Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

Grad Petrinja

183

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, i 101/17), Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 01/17) i članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 13/18 – ispr., 59/18 i 7/20) u svezi s točkom I. Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 42. (izvanrednoj) sjednici održanoj 30. siječnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA PETRINJE

Članak 1.

Iza članka 14. Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (»Narodne novine«, broj 01/21 i »Službeni vjesnik«, broj 89/19) dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Poradi otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine obustavlja se u cijelosti utvrđivanje i naplata svih gradskih poreza propisanih člankom 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Klasa: 415-07/21-01/01

Urbroj: 2176/06-01-21-2

Petrinja, 30. siječnja 2021.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Nenad Radošević, mag. iur., v. r.