Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

NN 9/2021 (3.2.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

186

Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. siječnja 2021. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (»Narodne novine«, broj 16/19) u članku 3. stavku 1. iza riječi »osiguranju« dodaju se riječi »u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika«.

U stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. navod o načinu polaganja ispita.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi », u pravilu, polaže pred Komisijom HANFA-e« zamjenjuju se riječima »polaže na online platformi za održavanje ispita«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za polaganje ispita podnosi se na Obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika zajedno s dokumentacijom propisanom u članku 3. ovog Pravilnika te se ista dostavlja HANFA-i pisanim putem.

(2) HANFA će omogućiti online prijavu ispita ispunjavanjem online prijave na internetskoj stranici HANFA-e. Od dana kada je omogućena online prijava za ispit kako je propisano člankom 16. stavkom 3. ovoga Pravilnika, prijava za ispit na način iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti samo iznimno, i to u slučaju kada kandidat obavijesti HANFA-u uz prijavu za ispit da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti online prijavu za ispit.

(3) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka i članak 6. mijenjaju se i glase:

»Polaganje ispita

Članak 6.

(1) Kandidati koji na prijavi ispita navedu da će polagati ispit na udaljenom računalu (online) dužni su podnijeti urednu prijavu za polaganje ispita HANFA-i i obvezni su pristupiti ispitu u roku od mjesec dana od dana kada je HANFA zaprimila urednu prijavu.

(2) HANFA će kandidatima koji su u skladu sa stavkom 1. ovoga članka dostavili uredno popunjenu prijavu za polaganje ispita poslati podatke za pristup ispitu na adresu elektroničke pošte navedene na prijavi s terminima za polaganje ispita.

(3) Detaljniji način provođenja ispita na udaljenom računalu (online) HANFA će objaviti u Uputi na svojoj internetskoj stranici.

(4) Iznimno, samo u slučaju opravdane nemogućnosti polaganja ispita na način iz stavka 1. ovog članka (tehnički, organizacijski i drugi razlozi), HANFA će omogućiti kandidatu polaganje ispita dolaskom u prostorije HANFA-e na HANFA-inim računalima. Termin polaganja ispita na HANFA-inom računalu, HANFA će utvrditi najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici www.hanfa.hr, a kandidati su dužni podnijeti prijavu za polaganje ispita HANFA-i najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja ispita.

(5) HANFA će najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici objaviti i poziv kandidatima, koji su u skladu sa stavkom 4. ovoga članka dostavili uredno popunjenu prijavu za polaganje ispita, da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za polaganje ispita.«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku u pravilu na udaljenom računalu (online).«

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Jedan sat iz ovoga stavka podrazumijeva 60 minuta«.

Članak 7.

Obrazac broj 1. mijenja se i glasi:

»OBRAZAC BROJ 1

HRVATSKA AGENCIJA
ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 Zagreb, Franje Račkog 6

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA
ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA I SPOREDNIH POSREDNIKA U OSIGURANJU

(ispunjavati tiskanim slovima)


______________________________________________________

IME I PREZIME*:

______________________________________________________

OIB*:

______________________________________________________

Datum, mjesto i država rođenja*:

______________________________________________________

Adresa (ulica, kućni broj, grad) i broj telefona*:

______________________________________________________

E-adresa*:

______________________________________________________

Stručna sprema*:

______________________________________________________

Zanimanje:

______________________________________________________

Zaposlen kod: (navesti poslodavca)

______________________________________________________

Ispit polažem*: (navesti koji put)

*Obvezno ispuniti podatke

ŠIFRA KANDIDATA: _____________________________________

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Željka Horvat Šimić može biti: ŽHŠ59AFC)

VAŽNA NAPOMENA:

Bez upisane šifre i e-adrese kandidata HANFA neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita.

Prijavljujem polaganje ispita za provjeru stručnih znanja iz:*

životnih osiguranja i investicijskih osiguranja

☐ neživotnih osiguranja

* Moguće je prijaviti polaganje ispita za oba područja, ili samo za jedno područje osiguranja.

za obavljanje poslova:

☐ DISTRIBUCIJE OSIGURANJA

☐ DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

*Distribuciju reosiguranja može obavljati samo broker u reosiguranju.

i namjeravam obavljati poslove distribucije u sljedećoj kategoriji:

☐ u ime i za račun društva za osiguranje kao zastupnik u osiguranju

☐ po nalogu stranke kao broker u osiguranju

☐ po nalogu stranke kao broker u reosiguranju

☐ kao sporedni posrednik u osiguranju

IZJAVA KANDIDATA:

1. Izjavljujem da nisam pravomoćno osuđen/a za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te da nije otvoren postupak stečaja nad mojom imovinom u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

2. Izjavljujem da sam s _________________________ (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB fizičke osobe ili tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe) u uskoj povezanosti u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju, što nije prepreka obavljanju poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja i učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti HANFA-e.

*Izjavu pod brojem 2. popuniti samo u slučaju kada postoji povezanost iz članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju: dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba osobe koje su povezane kontrolom ili sudjelovanjem ili položaj u kojem su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s jednom te istom osobom odnosom kontrole.

Hanfa sukladno Zakonu o osiguranju vodi registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju te u istome javno objavljuje sljedeće podatke posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju te sporednih posrednika u osiguranju: registarski broj subjekta upisa (RBS), ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum polaganja ispita, adresu prebivališta, kategoriju posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju ili sporednog posrednika u osiguranju, vrstu osiguranja ili reosiguranja koju obavljaju.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

☐ na udaljenom računalu (online)

☐ na HANFA-inom računalu

*za polaganje ispita na udaljenom računalu (online) u skladu s ovim Pravilnikom potrebno je osigurati računalo s kamerom

Datum podnošenja prijave:
POTPIS KANDIDATA:


Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće:

1. ovjerenu presliku isprave o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili dokument o priznavanju najmanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

2. dokaze o plaćenoj naknadi u skladu s odredbama Pravilnika kojim HANFA propisuje vrstu i visinu naknada.

Napomena:

Ako osobno ime i prezime na ispravama koje se dostavljaju uz ovu prijavu nije identično onom na ovoj prijavi, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.«

Stupanje na snagu

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno, odredba članka 3. ovoga Pravilnika koja se odnosi na mogućnost online prijave ispita stupa na snagu danom javne objave obavijesti Hanfe o osiguranju svih tehničkih i drugih uvjeta za realizaciju sustava online prijava za ispite.

Klasa: 011-02/21-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-21-1
Zagreb, 27. siječnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.