Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN 21/2021 (1.3.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

490

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15, 67/17 i 115/18) iza članka 16. dodaje se glava V.a s podnaslovom i članak 16.a koji glase:

»V.a IZVJEŠTAVANJE USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 16.a

(1) Ako u vrijeme sastavljanja izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, neprofitne organizacije iznimno mogu predati izvještaje, odnosno izjavu o neaktivnosti nakon proteka roka iz članaka 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva neprofitne organizacije, a u suglasnosti se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-04/9

Urbroj: 513-05-03-21-1

Zagreb, 19. veljače 2021.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.