Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 21/2021 (1.3.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Hrvatska obrtnička komora

495

Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/2014, 84/2016, 21/2018) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 9. videosjednici održanoj 26. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

U Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 146/2020) u članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore može svojom odlukom propisati uvjete i kriterije za provedbu djelomičnog ili potpunog otpisa komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja na koja se ne može utjecati a narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju gospodarsku štetu.«.

Stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za otpis komorskog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezno se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:

– naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje

– opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, OIB, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, naziv i NKD 2007 šifru djelatnosti te broj telefona, mobitela i elektroničku adresu

– iznos duga za koji se traži otpis

– obrazloženje razloga iz stavka 1. i 2. ovog članka zbog kojeg se traži otpis duga

– datum podnošenja zahtjeva

– potpis obveznika.«.

Stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 1-102-1272/2-11-2021

Zagreb, 26. veljače 2021.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.