Statut Hrvatske psihološke komore

NN 21/2021 (1.3.2021.), Statut Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora

496

Na temelju članka 27. i 32. Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 98/19), Skupština Hrvatske psihološke komore na svojoj 43. sjednici, 10. veljače 2021. godine, donosi

STATUT

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se organizacija i ustrojstvo, zadaće, nadležnost, sastav, način izbora i odlučivanja tijela Komore, prava i obveze njezinih članova te sva druga pitanja važna za dostojanstvo struke, zaštitu članstva i psihološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovom Statutu korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Hrvatska psihološka komora (u daljnjem tekstu: Komora) je samostalna i neovisna strukovna organizacija psihologa u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u psihološkoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Komora ima status pravne osobe s javnim ovlastima.

Članak 4.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA.

(2) Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN PSYCHOLOGICAL CHAMBER.

(3) Sjedište Komore je u Zagrebu, Selska cesta 90 A.

Članak 5.

(1) Komora ima grb koji se sastoji iz slova HΨK ispod kojih su tri stepenice, a iznad kojih je portal u obliku jednakokračnog trokuta i pravokutnog podnožja. Na prvoj stepenici je napisan tekst »HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA«, a u portalu godina osnivanja Hrvatske psihološke komore rimskim brojem »MMIII«.

(2) Komora ima znak koji se sastoji iz dva profila glave koje gledaju u lijevo i u desno, a između njih je grčko slovo »Ψ«.

(3) Komora ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA na obodu i znakom Komore u sredini.

(4) Komora ima pečat promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji se koristi za javne ovlasti.

Članak 6.

(1) Član Komore može biti svaka fizička osoba koja ima završen dodiplomski ili preddiplomski i diplomski studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili kojem je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa, sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti i posebnim propisima.

(2) Psiholog koji obavlja psihološku djelatnost mora biti član Komore.

(3) Član Komore obvezan je:

– redovito plaćati članarinu i podmirivati obveze prema Komori,

– čuvati čast i ugled Komore i psihološke struke,

– poštivati sva tijela Komore,

– poštivati Zakon o psihološkoj djelatnosti, Etički kodeks psihološke djelatnosti, ovaj Statut i druge opće akte Komore,

– prijavljivati promjene svih podataka koje Komora vodi u svojim evidencijama, a posebno promjene podataka u imenu i prezimenu, prebivalištu/boravištu i podataka o zaposlenju,

– u traženom roku odgovarati na sve upite Komore.

(4) Član Komore ima pravo, pod uvjetima propisanim općim propisima, Zakonom o psihološkoj djelatnosti, ovim Statutom i općim aktima Komore:

– birati i biti biran u tijela Komore, povjerenstva, stručne raz­rede i radne skupine te sudjelovati u njihovom radu,

– sudjelovati na svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Komora,

– na savjetodavno-pravnu pomoć iz strukovne problematike,

– sudjelovanje u postupku donošenja općih akata Komore te na pristup informacijama koje posjeduje Komora,

– na pravni lijek protiv pojedinačnih akata Komore,

– podnositi predstavke i pritužbe, davati prijedloge te na njih dobiti odgovor Komore.

Članak 7.

(1) Komora na temelju javnih ovlasti:

– odlučuje o postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja,

– donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,

– donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti,

– donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,

– obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih psihologa,

– propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima primijenjene psihologije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti,

– vodi zakonom propisane imenike, upisnike i evidencije,

– izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Komora obavlja i sljedeće poslove:

– prati i unaprjeđuje rad ovlaštenih psihologa i uvjete za njihov rad,

– utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava za njihovu primjenu te poduzima mjere zaštite od njihove neovlaštene primjene,

– prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa psihološke djelatnosti, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članova Komore,

– zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,

– potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,

– surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,

– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća psihološke djelatnosti,

– obavlja i sve druge poslove utvrđene Zakonom o psihološkoj djelatnosti, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 8.

(1) Komora vodi imenik psihologa, imenik psihologa vježbenika, upisnik članova Komore, upisnik samostalne privatne psihološke prakse, upisnik zajedničke privatne psihološke prakse i druge upisnike i evidencije.

(2) Imenici i upisnici iz stavka 1. ovoga članka su službene evidencije.

(3) Izvaci iz imenika i drugih evidencija koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

II. USTROJSTVO HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Članak 9.

(1) Tijela Komore su:

a) Skupština Komore,

b) Upravni odbor Komore,

c) Predsjednik Komore,

d) Zamjenik predsjednika Komore,

e) Nadzorni odbor Komore,

f) Etički odbor Komore i

g) Sud časti Komore.

(2) Skupština Komore može osnivati radna tijela Komore u skladu s općim aktima Komore.

(3) Upravni odbor Komore može osnivati povjerenstva, stručne razrede i druga radna tijela Komore u skladu s općim aktima Komore.

(4) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

(5) Pravilnikom o izboru tijela Komore pobliže se uređuje način izbora članova u tijela Komore.

(6) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje rad tijela Komore.

Članak 10.

(1) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi tijela Komora iz članka 9. stavka 1. točke b), c), d), f) i g) predsjednici ili zamjenici predsjednika povjerenstava ili predsjednici ili zamjenici predsjednika stručnih razreda Komore.

(2) Predsjednik Komore ne može biti član tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke d) e), f) i g) predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstava ili predsjednik ili zamjenik predsjednika stručnih razreda Komore, a Zamjenik predsjednika Komore ne može biti član tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke c) e), f) i g) predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstava ili predsjednik ili zamjenik predsjednika stručnih razreda Komore.

(3) Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke e), f) i g) predsjednici ili zamjenici predsjednika povjerenstava ili predsjednici ili zamjenici predsjednika stručnih razreda Komore.

(4) Članovi Etičkog odbora i članovi Suda časti Komore ne mogu biti članovi tijela Komore iz članka Komore iz članka 9. stavka 1. točke b), c), d) i e) predsjednici ili zamjenici predsjednika povjerenstava ili predsjednici ili zamjenici predsjednika stručnih razreda Komore.

(5) Članovi tijela Komore moraju ispunjavati uvjete iz članka 8. Zakona o psihološkoj djelatnosti.

(6) Članovima tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke b) do g) mandat prijevremeno prestaje:

– smrću,

– lišenjem poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– osudom za kazneno djelo iz članka 8. stavka 1. točke 5. Zakona o psihološkoj djelatnosti, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– izricanjem prekršajne pravne sankcije za nasilje u obitelji, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– pokretanjem kaznenog postupka za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, od dana potvrđivanja optužnice pred nadležnim sudom,

– prestankom članstva u Hrvatskoj psihološkoj komori danom izvršnosti rješenja o ispisu iz Registra članova Hrvatske psihološke komore,

– izricanjem disciplinske mjere za disciplinsku povredu, od dana izvršnosti odluke disciplinskog tijela Komore,

– prestankom prava na obavljanje psihološke djelatnosti danom izvršnosti rješenja o prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

(7) Članovima tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke b) do g) mandat prijevremeno prestaje izborom u tijelo Komore za koje je člankom 9. stavkom 1., 2., 3. i 4. propisana nemogućnost istodobnog članstva u tim tijelima Komore.

Članak 11.

(1) U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana tijela Komore iz članka 9. stavka 1. točke b) do g) provode se novi izbori za člana tijela.

(2) U slučaju prijevremenog prestanka mandata Predsjednika Komore provode se novi izbori za Predsjednika Komore i Zamjenika predsjednika Komore.

(3) Izbori iz stavaka 1. i 2. ovog članka održat će se najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

(4) Članu tijela iz članka 9. stavka 1. točaka b), d), e), f) i g) izabranom na izborima iz stavka 3. ovog članka mandat traje do kraja mandata tijela Komore u koje je izabran.

(5) Ukoliko se zbog više sile ne mogu provesti izbori za članove tijela Komore, mandat postojećih članova tijela Komore produžava se do provedbe izbora koji se moraju održati čim se za to ostvare uvjeti.

III. SKUPŠTINA KOMORE

Članak 12.

(1) Skupština Komore (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo odlučivanja i čine ju svi članovi Komore.

(2) Skupština donosi:

– statut,

– godišnji plan i program rada,

– financijski plan,

– odluku o godišnjem izvješću o radu,

– odluku o financijskom izvješću,

– odluku o visini članarine,

– etički kodeks psihološke djelatnosti,

– opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore,

– druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.

Članak 13.

(1) Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje dvaput godišnje, radi donošenja godišnjeg programa rada i financijskog plana i nakon izrade završnog računa Komore radi donošenja odluke o godišnjem izvješću o radu.

(2) Skupštinu saziva Predsjednik Komore dostavljanjem poziva svim članovima Komore najmanje 20 dana prije održavanja sjednice.

(3) Na Skupštinu se pozivaju svi članovi Komore koji su obvezni najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine potvrditi svoj dolazak na Skupštinu.

(4) Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

(5) Najmanje 10 % članova može Predsjednika Komore zatražiti sazivanje Skupštine. Članovi su obvezni dostaviti popis članova s registarskim brojem, OIB-om i vlastoručnim potpisom te prijedlog dnevnog reda i materijale. Predsjednik Komore obvezan je, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, sazvati Skupštinu.

(6) Nadzorni odbor Komore može Predsjednika Komore zatražiti sazivanje Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore. Nadzorni odbor Komore obvezan je uz zahtjev dostaviti prijedlog dnevnog reda i materijale. Predsjednik Komore obvezan je, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, sazvati Skupštinu.

Članak 14.

(1) Skupštini predsjeda i akte Skupštine potpisuje predsjednik Skupštine.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Skupštine, sjednici Skupštine predsjeda i akte Skupštine potpisuje zamjenik predsjednika Skupštine.

(3) Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine moraju ispunjavati uvjete iz članka 8. Zakona o psihološkoj djelatnosti, a bira ih Skupština na neposrednim i tajnim izborima iz reda svojih članova.

(4) Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine biraju se na vrijeme od četiri godine, a mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno.

Članak 15.

Predsjedniku Skupštine i zamjeniku predsjednika Skupštine mandat prijevremeno prestaje:

– smrću,

– lišenjem poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– osudom za kazneno djelo iz članka 8. stavka 1. točke 5. Zakona o psihološkoj djelatnosti, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– izricanjem prekršajne pravne sankcije za nasilje u obitelji, od dana pravomoćnosti odluke suda,

– pokretanjem kaznenog postupka za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, od dana potvrđivanja optužnice pred nadležnim sudom,

– prestankom članstva u Hrvatskoj psihološkoj komori danom izvršnosti rješenja o ispisu iz Registra članova Hrvatske psihološke komore,

– izricanjem disciplinske mjere za disciplinsku povredu, od dana izvršnosti odluke disciplinskog tijela Komore,

– prestankom prava na obavljanje psihološke djelatnosti danom izvršnosti rješenja o prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

Članak 16.

(1) Skupština će razriješiti predsjednika Skupštine ili zamjenika predsjednika Skupštine i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

– to osobno zatraži,

– krši propise i opće akte Komore,

– ne provodi odluke tijela Komore,

– nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu,

– Skupština iz drugih opravdanih razloga ocijeni da više ne može izvršavati povjerene ovlasti.

(2) U slučajevima iz članka 16. stavka 1. alineje 2., 3., 4. i 5. najmanje 10 % članova Komore može pisanim putem zatražiti razrješenje predsjednika Skupštine ili zamjenika predsjednika Skupštine uz navođenje razloga razrješenja iz stavka 1. ovog članka i obrazloženje tog razloga kao i prilaganje dokaza ukoliko istima raspolaže. Uz zahtjev za razrješenje članovi su obvezni dostaviti popis članova s registarskim brojem, OIB-om i vlastoručnim potpisom.

(3) Zahtjev za razrješenje s prilozima iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se Predsjedniku Komore.

(4) Predsjednik Komore je obvezan u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja pisane obavijesti, ukoliko su ispunjeni uvjeti, sazvati Skupštinu radi odlučivanja o razrješenju.

Članak 17.

(1) Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

(2) Članovi Skupštine glasuju osobno i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe.

Članak 18.

Skupština na neposrednim i tajnim izborima bira članove Upravnog odbora Komore, Predsjednika i Zamjenika predsjednika Komore, članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore te članove Suda časti Komore.

IV. UPRAVNI ODBOR KOMORE

Članak 19.

(1) Upravni odbor Komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) izvršno je tijelo Komore koje:

– vodi poslovanje Komore i upravlja sredstvima Komore,

– brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine,

– priprema materijale, informacije i analize za Skupštinu,

– osniva povjerenstva, stručne razrede i radne skupine,

– priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,

– priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i drugih akta Komore te njihovu izmjenu i/ili dopunu,

– obavlja izbor kandidata za radna mjesta u Komori i odlučuje o zasnivanju i prestanku radnih odnosa za radnike Komore,

– donosi odluke o cijenama usluga Komore,

– potiče stručno usavršavanje članova Komore,

– imenuje disciplinskog tužitelja i njegove zamjenike,

– zauzima stavove o pojedinim važnim pitanjima psihološke struke,

– odlučuje o pitanjima koja nisu ovim Statutom ili drugim aktom Komore stavljena u nadležnost drugog tijela Komore.

(2) Upravni odbor čine:

– Predsjednik Komore,

– Zamjenik predsjednika Komore,

– sedam članova Komore koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(3) Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora, saziva sjednice i predsjeda sjednicama te potpisuje akte Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova.

V. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMORE

Članak 20.

(1) Predsjednika Komore (dalje u tekstu: Predsjednik) i Zamjenika predsjednika Komore (dalje u tekstu: Zamjenik predsjednika) bira Skupština iz reda svojih članova.

(2) Predsjednik i Zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od četiri godine, a mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno.

Članak 21.

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja poslove određene Zakonom o psihološkoj djelatnosti i ovim Statutom.

(2) Predsjednik obavlja sljedeće poslove:

– saziva Skupštinu,

– saziva i predsjedava Upravnom odboru,

– potpisuje akte Upravnog odbora,

– potpisuje akte iz članka 7. stavka 1. ovog Statuta koje Komora izdaje temeljem javnih ovlasti,

– potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 30.000,00 kuna samostalno, od 30.001,00 do 150.000,00 kuna uz suglasnost Upravnog odbora, a od 150.001,00 kuna uz suglasnost Skupštine,

– održava redovite kontakte i surađuje s predstavnicima tijela državne vlasti te predstavnicima drugih tijela i organizacija, radi ostvarivanja ciljeva Komore,

– daje priopćenja za javnost i komunicira s medijima,

– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,

– obavlja i druge poslove određene Statutom ili aktima Komore.

Članak 22.

(1) Zamjenik predsjednika mijenja Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik.

(2) Ako Predsjednik zbog trajne spriječenosti ili nesposobnosti ne može obavljati poslove određene Zakonom o psihološkoj djelatnosti i ovim Statutom, obavlja ih Zamjenik predsjednika do izbora novog Predsjednika.

(3) Izbori iz stavka 2. ovog članka održat će se najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana kojim Zamjenik predsjednika započne privremeno obavljati poslove Predsjednika.

VI. NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor Komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore, materijalno i financijsko poslovanje Komore, a može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština, na četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(3) Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština ili Upravni odbor.

(5) Nadzorni odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova.

(6) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Komore. Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Upravni odbor dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju, dostaviti podatke i dati tražene obavijesti.

(2) Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu sjednica Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

(3) Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

VII. RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA

Članak 25.

(1) Skupština će razriješiti Predsjednika ili Zamjenika predsjednika ili predsjednika ili člana Upravnog ili Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

– to osobno zatraži,

– krši propise i opće akte Komore,

– ne provodi odluke tijela Komore,

– nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu,

– Skupština iz drugih opravdanih razloga ocijeni da više ne može izvršavati povjerene ovlasti.

(2) Skupština će, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, razriješiti Predsjednika i u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore.

Članak 26.

(1) Zamjenik predsjednika, predsjednik ili član Upravnog ili Nadzornog odbora koji žele biti razriješeni obvezni su o tome pisanim putem obavijestiti Predsjednika, a za slučaj da Predsjednik traži razrješenje o tome pisanim putem obavještava Zamjenika predsjednika.

(2) Predsjednik, odnosno Zamjenik predsjednika u slučaju kada Predsjednik traži svoje razrješenje, obvezan je u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja pisane obavijesti iz stavka 1. ovog članka sazvati Skupštinu radi odlučivanja o razrješenju.

(3) U slučajevima iz članka 25. stavka 1. alineje 2., 3., 4. i 5. najmanje 10% članova Komore može pisanim putem zatražiti razrješenje Predsjednika ili Zamjenika predsjednika ili predsjednika ili člana Upravnog ili Nadzornog odbora uz navođenje razloga razrješenja iz članka 25. i obrazloženje tog razloga kao i prilaganje dokaza ukoliko istima raspolaže. Uz zahtjev za razrješenje članovi su obvezni dostaviti popis članova s registarskim brojem, OIB-om i vlastoručnim potpisom.

(4) Zahtjev za razrješenje s prilozima iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se Predsjedniku, odnosno Zamjeniku predsjednika ako se traži razrješenje Predsjednika.

(5) Predsjednik, odnosno Zamjenik predsjednika u slučaju kada se traži razrješenje Predsjednika, obvezan je u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja pisane obavijesti, ukoliko su ispunjeni uvjeti, sazvati Skupštinu radi odlučivanja o razrješenju.

(6) U slučaju da se traži razrješenje svih članova Upravnog odbora zahtjev se na znanje dostavlja i Nadzornom odboru.

VIII. ETIČKI ODBOR KOMORE

Članak 27.

Etički odbor Komore (dalje u tekstu: Etički odbor) obavlja sljedeće poslove:

– prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,

– odlučuje po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika,

– izdaje obrazloženo upozorenje ovlaštenom psihologu i psihologu vježbeniku povodom utvrđenih povreda Kodeksa etike psihološke djelatnosti ili drugih utvrđenih nepravilnosti u radu,

– daje mišljenje i poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu i općim aktima Komore,

– priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,

– obavlja i druge poslove određene općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština.

Članak 28.

(1) Etički odbor ima 5 članova koje bira Skupština na mandat od četiri godine, a mogu biti ponovno birani.

(2) Etički odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(3) Etički odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova.

IX. SUD ČASTI KOMORE

Članak 29.

(1) Sud časti Komore (dalje u tekstu: Sud časti) disciplinsko je tijelo Komore pred kojim članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti psihologa.

(2) Sud časti ima pet članova koje bira Skupština na mandat od četiri godine, a koji mogu biti ponovno birani.

(3) Sud časti na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Sud časti disciplinske postupke provodi u sastavu vijeća od tri člana među kojima mora biti predsjednik ili zamjenik Suda časti koji predsjedavaju vijećem.

Članak 30.

(1) Disciplinski postupak pokreće Predsjednik po službenoj dužnosti ili na prijedlog Upravnog odbora, Etičkog odbora ili Nadzornog odbora.

(2) U disciplinskom postupku Komoru zastupa disciplinski tužitelj koji mora biti pravne struke.

Članak 31.

(1) Teške povrede dužnosti psihologa su:

– povreda obveze čuvanja profesionalne tajne,

– teška povreda etičkog kodeksa psihološke djelatnosti kojom se osobito narušava ugled psihološke djelatnosti, a koja ima teže značenje s obzirom na važnost i prirodu povrijeđene društvene vrijednosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena,

– nestručno obavljanje psihološke djelatnosti,

– preslikavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama u cjelini ili dijelovima posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava,

– povreda obveze osiguranja od odgovornosti,

– počinjenje kaznenog djela za koje je izrečena pravomoćna kazna zatvora,

– tri puta izrečena mjera za lakše povrede dužnosti psihologa.

(2) Lakše povrede dužnosti psihologa su:

– narušavanje ugleda psihologa i etičkog kodeksa psihološke djelatnosti koje je lakšeg značenja,

– povreda dužnosti psihologa ponašanjem prema korisniku psiholoških usluga drugom psihologu, trećim osobama ili društvenoj zajednici,

– onemogućavanje ili ometanje provođenja stručnog nadzora,

– neispunjavanje obveza iz članstva prema Komori,

– neuredno vođenje psihološke dokumentacije.

Članak 32.

(1) Novčane kazne mogu se izreći u iznosu od 2.000,00 kn do 6.000,00 kn za lakše povrede dužnosti psihologa i u iznosu od 7.000,00 kn do 20.000,00 kn za teške povrede dužnosti psihologa.

(2) Naplaćene novčane kazne koriste se za financiranje djelatnosti Komore.

X. TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 33.

(1) Tajništvo Komore (u daljnjem tekstu: Tajništvo) je samostalna stručna služba Komore koja obavlja sve pravne, upravne, stručne i administrativne poslove za tijela Komore.

(2) Tajništvo čine Tajnik Komore i drugi radnici Tajništva sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(3) Tajnik Komore planira, organizira i vodi rad Tajništva i potpisuje izvatke iz evidencija iz članka 7. stavka 1. ovog Statuta, a za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

Članak 34.

(1) Tajništvo samostalno postupa u upravnim postupcima temeljem javnih ovlasti iz članka 7. stavka 1. ovog Statuta te u drugim upravnim postupcima koji proizlaze iz javnih ovlasti.

(2) Postupke iz stavka 1. ovog članka vode i u njima rješavaju radnici Tajništva kojima je to redovito zanimanje, a sukladno opisu poslova radnog mjesta i drugim uvjetima iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(3) Na zahtjev radnika Tajništva u postupcima iz stavka 1. ovog članka po potrebi sudjeluju tijela, povjerenstva i stručni razredi Komore izradom stručnih mišljenja ili na drugi odgovarajući način sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu i općim aktima Komore.

(4) Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Tajništvo:

– priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština,

– priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor,

– vodi imenike, upisnike i druge evidencije koje je Komora obvezna voditi,

– obavlja pravne, upravne, stručne, administrativne i druge poslove za tijela Komore, povjerenstava i stručne razrede Komore u skladu s aktima Komore,

– obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Upravnog odbora, a sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

XI. SPECIJALNOST

Članak 35.

(1) Ovlašteni psiholog može zahtijevati da mu se prizna posjedovanje posebne stručne kompetencije u vidu specifičnih znanja i vještina specijaliziranih za pojedino područje primijenjene psihologije za obavljanje psihološke djelatnosti koja obuhvaća stručno zahtjevnije oblike rada i zahtijeva specifičnu izobrazbu za samostalni rad u različitim područjima primijenjene psihologije (u daljnjem tekstu: specijalnost).

(2) Područja primijenjene psihologije za koja se može priznati specijalnost su:

– medicina rada,

– palijativna skrb,

– psihologija sporta,

– klinička psihologija.

(3) Postupak i uvjete za priznavanje specijalnosti pravilnikom propisuje Skupština.

XII. IZVORI FINANCIRANJA KOMORE, IMOVINA, RASPOLAGANJE VIŠKOM PRIHODA I POKRIVANJE MANJKA PRIHODA

Članak 36.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se temeljem godišnjeg programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština.

(2) Izvori financiranja Komore su:

a) upisnina,

b) članarina,

c) naknade za usluge Komore,

d) donacije,

e) drugi prihodi ostvareni djelatnošću Komore.

(3) Mogući višak prihoda upotrebljava se za poslovanje Komore, trajno usavršavanje članova i razvoj psihološke djelatnosti, sukladno općim aktima Komore.

(4) Mogući manjak prihoda pokrit će se iz sredstava prenesenog viška prihoda iz proteklog razdoblja ili iz prihoda ostvarenih u narednom razdoblju.

(5) Komora imovinu stječe kroz izvore financiranja iz stavka 2. ovog članka i temeljem drugih pravnih poslova.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 37.

Komora obavješćuje javnost o svom radu putem službene web-stranice, a prema potrebi i drugim načinima obavješćivanja.

XIV. PRESTANAK RADA KOMORE

Članak 38.

(1) Komora prestaje s radom po sili zakona, u slučaju ispunjenja zakonskih preduvjeta.

(2) U slučaju prestanka rada Komore, njena imovina prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovlašteni psiholog koji je stekao posebnu dopusnicu ili mu je priznat status kliničkog psihologa na temelju Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 47/03), stupanjem na snagu ovog Statuta smatra se ovlaštenim psihologom kojem je priznata specijalnost u odgovarajućem području primijenjene psihologije.

Članak 40.

(1) Komora je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovoga Statuta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

(2) Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ovog Statuta dovršit će se prema odredbama Statuta koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 41.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po postupku za donošenje Statuta.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske psihološke komore (»Narodne novine« br. 15/04) i sve njegove izmjene i dopune.

Članak 43.

Ovaj Statut objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/01

Urbroj: 251-375/01-01-21-17

Zagreb, 10. veljače 2021.

Predsjednica
Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan, v. r.