Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

NN 23/2021 (5.3.2021.), Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

516

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORE U ODGOJU I OBRAZOVANJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE

I.

Donosi se Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktom, klasa: 602-01/20-01/00710, urbroj: 533-09-21-0012, od 16. veljače 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da Program iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/25

Urbroj: 50301-04/12-21-4

Zagreb, 4. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.