Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

NN 24/2021 (10.3.2021.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

540

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (»Narodne novine«, broj 7/2021) točka I, podtočka 3 dopunjuje se na način da se iza rednog broja 104) dodaje redni broj »105) luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/2
Urbroj: 530-03-2-2-2-21-4
Zagreb, 18. veljače 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.