Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu

NN 24/2021 (10.3.2021.), Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

542

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/21-01/8, urbroj: 513-05-01-21-4 od 1. ožujka 2021. godine, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu planira se prijam državnih službenika u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu.

II.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu.

III.

Na dan 26. veljače 2021. godine u Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom zaposleno je četrnaest (14) državnih službenika na neodređeno vrijeme te jedan (1) na određeno vrijeme.

IV.

U Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom u tekućoj godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– dva (2) službenika/službenice sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem pravne struke – radno mjesto – Rijeka i Split.

V.

Na temelju ovog Plana prijma slobodno radno mjesto popuniti će se putem javnog natječaja, internog oglasa ili putem premještaja iz drugih državnih tijela.

VI.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Broj: POSI.R.-661-01-98/20-01/11

Zagreb, 5. ožujka 2021.

Pravobraniteljica za
osobe s invaliditetom
Anka Slonjšak, v. r.