Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

NN 24/2021 (10.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

554

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 26. stavka 2. točke 1., članka 125. stavaka 8. i 9., članka 126. stavka 8. i članka 133. (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020, dalje u tekstu: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. ožujka 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/2020 i 15/2020) u članku 21. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Mirovinsko društvo dužno je o ulaganjima iz članka 126. stavka 4. Zakona u vlasničke vrijednosne papire čiji je udio u izdanju veći od 10%, izvijestiti Hanfu najviše tri radna dana nakon provedenog ulaganja.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/04

Urbroj: 326-01-70-72-21-1

Zagreb, 4. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.